Hotărârea nr. 177/2020

HCL rectificare buget municipiul Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI! CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 27272/2020 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/25.06.2020, nr.28119/25.06.2020, nr.28120/25.06.2020, nr.28121/25.06.2020, nr.28122/25.06.2020;

în conformitate cu [prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 122 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;


în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. completările ulterioare,

Art.l. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului iteș'ti pe anul 2020 se rectifică, după cum urmează:

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 514 mii lei la capitolul 65.02 „învățământ", subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 02 „învățământ secundar superior”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 700 mii lei la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială", subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, paragraful 50 „Ălte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

  • c) în sensul suplimentării cu suma de 517 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică", subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 71 „Active nefinanciare”.

Art.3. Anexa nr. 3 „Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020” la H.C.L. nr. 45/2020, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr.

la prezenta hotărâre.

suplimentarea cu 1.731 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 45/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2020.

Art.5. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 ji nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.4. Se aprobă

Art.6. H.C.L. nr. 45/2020 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificări'e și completările ulterioare și H.C.L. nr. 49/2020 privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.7. Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mariana-Tatiana Predut

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL

tâlin C5Inoă rii

Pitești

Nr. 177 din 25.06.2020

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI


Anexa nr. 1

Ja Hotărârea Consiliului Loca) nr. 177 din 25.06.2020


PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2020


- mii lei -


Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit/ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL, din care: A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

144.115

13.573

30.317

100.225

2.570

144.115

13.573

30.317

100.225

2.570

144.115

13.573

30.317

100.225

2.570

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.570

2.570

2.570

Dotări

2.570

2.570

2.570

Primăria Municipiului Pitești

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit/ Termen P.l.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap, 61412 „Ou-dine publică și siguranță națională”, din care:

714

714

714

________

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

714

714

714

Dotări

714

714

714

Primăria Municipiului Pitești

250

250

250

250

250

12.2020

Poliția Locală a Municipiului Pitești

464

464

464

464

464

12.2020

Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

15.018

15.018

15.018

A. Lucrări în continuare, din care:

2.300

2.300

2.300

Primăria Municipiului Pitești

2.300

2.300

2.300

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

2.100

2.100

1.850

1.850

1.850

12.2020

-Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

260

260

260

_ >

1111/ # x

X

260

260

06.2020

-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială „Matei Basarab”

90

90

90

li■

I

\v

’l n .. . T'.'--

1 '•

90

90

06.2020

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul Național „Zinca Golescu”

321

321

100

^7

z

100

100

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

4.077

4.077

4.077

Primăria Municipiului Pitești

4.077

4.077

4.077

-Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, Corp B, Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

447

447

0

0

0

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

0

1

2

3

-Rr-ansamerit apă, hldranți si racord canalizare

menajeră la Sala de sport, Liceul Teoretic „Ion Canatacuzino”

50

50

50

-Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

514

514

514

-Alimentare cu energie electrică Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

133

133

133

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, municipiul Pitești

24.785

24.785

2.000

-Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

1.051

1.051

480

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

1.752

1.752

900

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

8.641

1. Proiectare

826

Primăria Municipiului Pitești

826

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

Program 2020

Capacit/ Termen P.I.F.

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

4

5

6

7

8

9

10

11

-

----50

—se—

—12^020--

m

’ î/ -

514

514

12.2020

L /

■y-

133

133

12.2020

\ ■

X ■■

1 \ ■ i

2.000

2.000

12.2021

<>■

480

480

12.2020

900

900

12.2020

8.641

8.641

826

826

826

826

30

30

12.2020

30

30

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

- -Branșamentgaze_PtQiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

-30

30-

. 12..2020 _

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

i ■ rî _v. "■

30

30

12.2020

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

(

/A ?

fo

X

30

30

12.2020

-Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

30

30

30

■rj ■ ___<<

30

30

12.2020

-Branșament gaze cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

30

30

30

1 1          !.

30

30

12.2020

-Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Servicii proiectare rețea interioară de gaze Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

30

30

30

30

30

12.2020

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

83

83

83

83

83

12.2020

-Sală de Educație Fizică Școlară Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”

50

50

50

50

50

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit/ Termen P.l.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse consL potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

^Construire sală de >.port școlară, proiect pilot.

—50---

SQ

— —

- -

SfJ

so

07.2020

Colegiul Național Zinca Golcscu

_

-Sală de Educație Fizică Școlară Școala nr.2 -Structura Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”

50

50

50

50

50

12,2020

-Viabilizare teren sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

150

150

150

150

150

12.2020

-Sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

50

50

5

t ■■'1

v.

5

5

12.2020

-Construire bază sportivă Liceul cu Progrm Sportiv „Viitorul”

50

50

5

-

&

5

5

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul”

28

28

28

28

28

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la căminul școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

25

25

25

1$ i

25

25

12.2020

-Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi, Corp CI și Corp C4, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” în locația din 8-dul Eroilor nr. 26-28

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare sală de sport Colegiul Național „Alexandru Odobescu”

40

40

40

40

40

12.2020

3. Reabilitări

7.815

7.815

7.815

Primăria Municipiului Pitești

7.815

7.815

7.815

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

6.128

6.128

4.500

4.500

4.500

06.2021

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson [ -Colegiul Național „Zinca Golescu”

—im-

____11.182___

_ 750 _

--

-

750

750

12.2021

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armând Câlinescu" din municipiul Pitești

29.029

29.029

1.275

1.275

1.275

12.2023

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1.572

1.572

645

645

645

12.2020

-Reabilitare termică clădire Grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

1.406

1.406

645

645

645

12.2020

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

10.169

■■

10.169

10.169

A. Lucrări în continuare, din care:

3.034

1? -.

Vi ■ .

3.034

3.034

Primăria Municipiului Pitești

1.600

1.600

1.600

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

16.599

16.599

1.600

'tfri .

' I 4

1.600

1.600

12.2021

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.434

1.434

1.434

-Amenajare teren sport str. Florilor FN

700

700

700

700

700

12.2020

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

600

600

550

550

550

12.2020

-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului

184

184

184

184

184

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

5.174

5.174

5.174

Primăria Municipiului Pitești

974

974

974

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

21.923

21.923

974

974

974

Administrația Domeniului Public Pitești

3.000

3.000

3.000

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Modernizare locuri de joacă pentru copii Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

3.000

3.000

3.000

1.200

3.000 î .200

3.000

1.200

12.2020

-Modernizare teren sintetic Stadion "Nicolae Dobrin"

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.961

1.961

1.961

1. Proiectare

8)0

810

810

Primăria Municipiului Pitești

410

410

410

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

493

155

155

155

155

12.2020

-Bazin didactic de înot Baza Agrement Tudor Vladimirescu

50

50

50

50

50

12.2020

-Bază sportivă Prundu tip 1

50

50

50

50

50

12.2020

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

260

155

155

155

155

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

50

50

50

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

50

50

50

50

50

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

350

350

350

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

6.570

6.570

100

, j .. 2,______h

100

100

12.2020

-Modernizare și extindere Stadion ..Nicolae Dobrin’'

150

150

150

(■A' ■■ -r ■■ -■ .. ■

f ■      _■            ., .

■q M

J ■

150

150

12.2020

-Sistem de irigație automatizat Parc Lunca Argeșului

100

100

100

. ■/

100

100

12.2020

2. Dotări

751

1 .■ »

751

751

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

751

751

751

751

751

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3-Reabilitări__   __________

400

400

400

Administrația Domeniului Public Pitești

400

----

400

400

-Reabilitare Grădina Zoologică etapa a 11-a, zona lac

400

400

400

400

400

12.2020

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială", din care:

2.185

2.185

2.185

A. Lucrări în continuare, din care:

1.400

1.400

1.400

Primăria Municipiului Pitești

1.400

1.400

1.400

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi

2.285

2.285

1.400

1.400

1.400

12.2020

B.Lucrări noi

700

700

700

Primăria Municipiului Pitești

700

700

700

-Modernizare bloc locuințe sociale Lnremi-etapa 11

700

700

700

700

700

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

85

85

85

1. Proiectare

50

50

50

Primăria Municipiului Pitești

50

50

50

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a II-a

50

50

50

pi

1 1

1

1

50

50

2. Dotări

35

hP

' ■ ■

.1

35

35

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

35

35

35

■■ 1 t

7 /

35

35

12.2020

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care;

33.041

33.041

33.041

A. Lucrări în continuare, din care:

1.155

1.155

1.155

Primăria Municipiului Pitești

1.155

1.155

1.155

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

7.722

6.888

1.000

1.000

1.000

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Branșament electric Piața Găvana_______

B. Lucrări noi, din care:

155

155

155

7.758

---□—_

----—

155

’ 7.758

155

7.758

12.2020

Primăria Municipiului Pitești

6.598

6.598

6.598

-Promovarea spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare - dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT-Amenajare incubator de afaceri

14.627

14.627

3.100

3.100

3.100

12.2020

-Reamplasare conducta lermoficare Piața Primăriei

517

517

517

517

517

12.2020

-Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. Gl, cartier Războieni și zona bloc Coremi, B-dul Petrochimiștilor) - etapa I

7.224

7.224

2.500

2.500

2.500

12.2021

-Branșament apă-canal Piața Găvana

20

20

20

20

20

12.2020

-Racord termic Centrul Multifuncțional Comunitar

120

120

120

120

120

12.2020

-Modernizare secțiuni iluminat stradal Nicolae Bălcescu etapa I

440

440

131

__Â

'i-

___x1 .-U

ț

131

131

12.2021

-Modernizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Pitești

7.200

7.200

100

i.

> ...

1 U

100

100

12.2021

-Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Pitești

6.250

6.250

100

1

Q.-    > 1ț H

â

/

100

100

12.2021

-Wi-Fi 4 EU - promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

141

141

10

7.'

10

10

12.2021

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

1.160

1.160

1.160

-Extindere rețele de iluminat public

100

100

100

100

100

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

J&£facere_cupolă pasaj „Sfânta Vineri”

400

400

400

400

400

12,2020

-Realizare panouri informative -totem- intrări în municipiu

300

300

300

300

300

06.2020

-Sistem de irigații Calea Craiovei

360

360

360

360

360

06.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

24.128

24.128

24.128

1. Proiectare

2.275

2.275

2.275

Primăria Municipiului Pitești

1.825

1.825

1.825

-Actualizare PUG

1.500

1.500

1.000

1.000

1.000

12.2021

-Studiu arheologic

135

135

135

135

135

12.2020

-Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat din municipiul Pitești

150

150

50

50

50

12.2020

-Expertiză tehnică pentru canalizare pluvială zona II Calea Câmpulung

40

40

40

■fțO’"', ,1 u

40

40

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Piața Trivale

35

35

35

o \

35

35

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Primăria Municipiului Pitești

35

35

35

Uo -vv

i v            1

M 4 '

35

35

12.2020

-Creșterea eficientei energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Pitești

150

150

55

55

55

12.2020

-Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și strada Narciselor

40

40

40

- ■

40

40

12.2020

-Documentații privind urmărirea comportării în timp a investițiilor executate din fonduri nerambursabile

155

155

155

155

155

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-JProgrnniiil de îmbunătățire a eficienței energetice 2020-2025 (PIEE)

-55-----

---45

_____5S-

--

---

55

55

12.2020

-Reabilitare Casa Cârtii - Corp Alpha

155

155

150

150

150

12.2020

-Extindere rețea gaze strada Nicolae lorga, tronson II

40

40

40

40

40

12.2020

-Reamplasare conductă termoficare Piața Primăriei

35

35

35

35

35

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

450

450

450

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Sud II)

200

200

200

200

200

12.2020

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Găvana)

200

200

200

jff ■

C11

200

200

12.2020

-Sistem de irigații zona Podul Viilor

50

50

50

A

50

50

12.2020

2. Dotări

1.640

i-

3

1.640

1.640

Primăria Municipiului Pitești

445

445

445

■■■

445

445

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

58

58

58

58

58

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.137

1.137

1.137

1.137

1.137

12.2020

3. Reabilitări

17.051

17.051

17.051

Primăria Municipiului Pitești

-Reabilitare Piața Primăriei

19.096

19.096

17.051

16.796

17.051

16.796

17.051

16.796

12.2020

-Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții

255

255

255

255

255

12.2020

4. Achiziții imobile

3.162

3.162

3.162

Primăria Municipiului Pitești

3.162

3.162

3.162

3.162

3.162

12.2020

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

9.098

9.098

9.098

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.l.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

1

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A-l.iicrări în continuare, din care:

3.822

3.822

3.822

Primăria Municipiului Pitești

3.822

—3-;822—

3.-822-

-Containere îngropate

4.322

4.322

3.822

3.822

3.822

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

2.017

2.017

2.017

Primăria Municipiului Pitești

2.017

2.017

2.017

-Containere îngropate (etapa a-II-a)

2.017

2.017

2.017

2.017

2.017

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.259

3.259

3.259

1. Proiectare

92

92

92

Primăria Municipiului Pitești

92

92

92

-Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în municipiul Pitești

120

120

52

52

52

12.2020

-Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești

40

40

40

40

40

12.2020

2. Dotări

3.167

n . •■ \x

' X

3.167

3.167

Primăria Municipiului Pitești

3.367

3.367

3.167

//

X / ■-'  — --

-

3.167

3.167

12.2020

Cap. 81.02 „Combustibili și energie”

12

12

12

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

12

l '

12

12

1. Proiectare

12

-

12

12

Primăria Municipiului Pitești

12

12

12

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 718

12

12

12

12

12

12.2020

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

71.308

71.308

71.308

A. Lucrări în continuare, din care:

1.862

1.862

1.862

Primăria Municipiului Pitești

1.282

1.282

1.282

-Lucrări de conformare Pod peste Râul Doamnei

1.267

1.267

1.267

1.267

1.267

12.2020

-Modernizare strada Petre Ispirescu

15

15

15

15

15

04.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Administrația Domeniului Public Pitești -Amenajarea unei alei carosabile de la bl.A2 str. Argedava spre D. Butculescu și amenajare parcare în spatele bl.A4 str. Burebista

795

795

580

30

-

580

30

580

30

-

03.2020

-Reconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6, bulevardul Nicolae Bălcescu

550

550

550

550

550

08.2020

B. Lucrări noi, din care:

10.591

10.591

10.591

Primăria Municipiului Pitești

10.591

10.591

10.591

-Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești

3.039

3.039

3.039

3.039

3.039

12.2020

-Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

57.754

57.754

1.150

1.150

1.150

12.2022

-Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești

42.865

42.865

1.360

~ O

■ > >

' '1

1.360

1.360

12.2021

-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

3.819

3.819

2.022

1

ț?---

' ■ ■■ ।

*

2.022

2.022

12.2022

-Achiziție mijloce de transport public-autobuze electrice 12 deal, Pitești - Infrastructură de încărcare autobuze electrice

3.255

3.255

1.300

1.300

1.300

12.2022

-îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești - Infrastructră

3.411

3.411

1.720

1.720

1.720

12.2022

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

CapaciL/ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CL Alte rheltu iei i de investiții, din care:

1. Proiectare

Primăria Municipiului Pitești

-------- -

58.855 1.257 637

----

58.855

1.257 637

58.855

1.257 637

-Reabilitare strada Grigorie Leu

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare strada Petre Ispirescu -Etapa a-ll-a

40

40

40

40

40

12.2020

-Modernizare strada Amurgului

40

40

40

40

40

12.2020

-Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămânal

580

50

50

50

50

12.2020

-Pasarelă pielonală supraterană B-duI Nicolac Bălcescu, zona blocurilor L

52

52

52

12.2020

-Studii de trafic

75

75

75

75

75

12.2020

-Amenajare piste de biciclete

40

40

40

40

40

12.2020

-Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale

60

60

60

60

60

12.2020

-Pasaj rutier Negru Vodă-Calea Bascovului

55

55

25

25

25

12.2021

-Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada Al (cu nod rutier nou), la DN 73 în corn. Mărăcineni, jud. Argeș

155

155

80

r

jpMT-L

■111

80

80

12.2020

-Modernizare strada Dumitru Brătianu

35

35

35

i.A.

H...

35

35

12.2020

-Modernizare strada Nicolae Brânzeu

35

35

35

35

35

12.2020

-Actualizare documentație strada Depozitelor

35

35

35

35

35

12.2020

-Lărgire strada Tineretului zona Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

30

30

30

30

30

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

620

620

620

-Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei -zona Târg Săptămânal

120

120

120

120

120

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit/ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare scări nublice din strada Mărășesti-Palatul

-30-

----30____

-    30-

--

30

30

---1

12.2020

Copiilor

-Reabilitare scări publice strada Mircea Eliade, zona blocului M5

25

25

25

25

25

12.2020

-Reabilitare scări publice cartier Războieni, zona blocurilor P2, P3

30

30

30

30

30

12.2020

-Reabilitare scări publice Aleea Spitalului, zona blocurilor DA, DB, DC

25

25

25

//

V

25

25

12.2020

-Amenajare parcare strada Carpenului, zona blocurilor E8, E9, E10

50

50

50

fes

•- /'--

fi V

\v\

50

50

12.2020

-Zid de sprijin strada Ovid Densușianu

35

35

35

V.r- .-

\ ■. ■ ;

■ X" i

35

35

12.2020

-Relocare și amenajare Secție Reparații Străzi și Mecanizare (SF)

300

300

300

^7

300

300

12.2020

-Amenajare parcare strada Anghel Saligny, zona blocurilor D, Dl, D2, D3

5

5

5

5

5

12.2020

2, Dotări

50.267

50.267

50.267

Primăria Municipiului Pitești

174.428

174.428

49.438

49.438

49.438

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

829

829

829

829

829

12.2020

3. Reabilitări

7.331

7.331

7.331

Primăria Municipiului Pitești

7.331

7.331

7.331

-Reabilitare străzi (Câmpului, losif Gabrea, Ion lonescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu)

1.302

J.302

730

730

730

03.2020

-Reabilitare strada Banu Mărăcine

708

708

700

700

700

06.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De Ia bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabil-rtaF® B-duJl.C.Brâtianu^Str. Maior Șonțu între strada Maternității și Tîrgu din Vale

tW-

4:163----

—4^100—

-

- —

— —

4.100

4.100

----—

12.2020

-Reabilitare strada Carpenului

1.398

1.398

1

1

1

03.2020

-Reabilitare strada Trivale

2.012

2.012

1.800

1.800

1.800

06.2020

p.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE V1CEPR1MAR

Laurentiu Marian Zidaru

I/iivr.v j v/ix        u i j »

DIRECȚIA TEHNICĂ luli:

VICEPRIMAR

Sorin Apost~,:*"2'-SEF         INVESTIȚII

M---.u, •— a


Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 25.06.2020

Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2020

Denumirea unității

Clasifîcația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Piteșt

i

65.02

04

02

71

71.01

r     514

Total

514

68.02

50

50

71

71.01

700

Total

700

70.02

50

71

71.01

-95

71.03

612

Total

517

1 /(O / QjJ