Hotărârea nr. 176/2020

HCL privind darea in folosinta Spitalului Judetean imobil Eroilor

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL privind darea în folosinț^ gratuită Spitalului Județean de Urgență Pitești pe perioadă determinată, din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, a impbilului-construcție, situat în b-dul Eroilor nr.26-28 (fost 4-6)

HOTĂRÂREConsiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobară pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.27676/22.06.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28113/2020, nr.28114/2020, nr.28115/2020, nr.28116/2020, nr.28117/2020;

 • - Adresa Spitalului Județean de Urgență Pitești nr.22214/26.05.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.23218/26.05.2020;

 • - Hotărârea Comitetulqi Județean pentru Situații de Urgență nr. 16/14.05.2020;

 • - Adresa Direcției de Sănătate Publică Argeș nr. 16937/03.06.2020, înregistrată Ia Primăria Municipiului Piteștii sub nr.24982/05.06.2020;

 • - Adresa Consiliului Județean Argeș nr.8963/17.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.2'?222/l 8.06.2020;

 • -Adresa Instituției Prefectului-Județul Argeș nr. 13945/19.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.27598/22.06.2020;

Văzând prevederile a:t 108 lit. ”d„ , ale art.297 lit. „d” precum și ale art.349 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările plterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență Pitești din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, până la data de 31.12.2020, a imobilului-construcție C7(P+3E) - unitate de cazare, situat în B-dul Eroilor nr.26-28 (fost 4-6), cu o suprafață construită la sol de 846 mp și suprafața utilă totală de 2774,80 mp.

 • (2) Datele de identificare ale imobilului-construcție prevăzut la alin. (1), sunt cele din anexele nr.la și 1b, nr.2a și 2b, nr.3a și 3b și nr.4a și 4b la prezenta hotărâre.

 • (3) Valoarea de invpntar a imobilului-construcție prevăzut la alin.(l) este de 8.814.471,69 lei.

 • (4) Imobilul-construcție se transmite cu destinația de unitate de izolare și tratament pentru persoanele cu infecție SARS-CoV-2, forme asimptomatice sau forme ușoare simptomatice fără factori de risc, în condițiile prevăzute în anexa la Ordinul Ministrului Sănătății nr.753/08.05.2020.

 • (5) Accesul la imobilhl-construcție prevăzut la alin.(l) se va face din b-dul Eroilor.

 • Art .2. (1) Folosința qobândită în baza prezentei hotărâri nu poate fi transmisă, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.

 • (2) Titularul dreptului de folosință gratuită are obligația de a informa proprietarul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.

 • (3) Se interzice titularului dreptului de folosință gratuită, sub sancțiunea încetării de îndată, utilizarea spațiilor în alte scopuri decât cele prevăzute la art.l alin.(4).

 • (4) Se interzice titularului dreptului de folosință gratuită, efectuarea de lucrări de modificare a configurației stmcturale a spațiilor fără acordul expres al proprietarului și fără îndeplinirea formalităților prevăzute de lege în această materie.

 • (5) Suportarea cheltuielilor pentru funcționarea spațiului dat în folosință gratuită revine titularului dreptului de folosință gratuită.

 • Art .3. (1) Se împuternicește Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, să încheie protocolul de predare-primire a imobilului și să verifice modul în care sunt respectate condițiile de folosință stabilite prin prezenta.

 • (2) După expirarea perioadei menționate la art.l alin.(l), imobilul-construcție va reveni în administrarea Seiviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în starea în care a fost predat Spitalului Județean de Urgență Pitești și la destinația stabilită conform H.C.L. nr.95/19.03.2020.

 • Art .4. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia, Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, precum și Spitalului Județean de Urgență Pitești și Consiliului Județeai)i Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

  v Contrasemnează pentru legalitate:


SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.176 din 25.06.2020
14 vet n^i.


Buna I

SDK (ra.P.)

mw

KUFM Im.)

1

WK1BC

471

ÎB»

775,rn

*

<01 <C«4SJfl

E740 .

■“ 3fi37«

775m

3

CL Uit

K32a

îâGîm

775m

4

OM.rf 5 CUDCU

3331 n-

TtSîm

î'fto

1 E

31*17il5 0j

ȘljlB®*

"tfitr

??$.

a

Citi PiWU

1022m’

liJm

7 75i»

7.

IOUCjPIM

<15h

775m

"1t”

GRLP5JXrf*Jt

757 vt

ith

275»

a

quw

®58w»

I342n>

275.

10.

SjPSWIW

JSSrn1

775»

a

CWEtl

IE 53*?

lîVm

77$.

XL

g-.psj.r;

374^

1-Sbi

?Bm

a

diNtti

15 4' m1

iSflSm

?n»

w.

WUHTM

3$5m’

7SSn

275m

a "

WlEltl

■'■'fiUir

I375.

2.75(0

£

321**4* Hi

371 m'

793n

7.7$.

17.

15 45 m1

âlOn.

27$.

11

'BRlPUmltf

354m!

752m

2751.

&

wtu

W 53

Hiw

27$n

20

ffifsif®

3 74 m:

î85ra

Z7S<o

a

QStzF

16 «n:

I32E-.

275m

22.

pup sutru

355 <n'

ÎQb

77Sa

23.

țtf KW4E

IS. 84 ni2

I94*m

?.75ro

24.

țMsttiw

36Um*

7 9a

2.75(0

țSiEOR

lS37m’

lifta

275n

26.

pup>t4H

355m'

73Bti

27$o

27.

■ tiaxw'i

3S3(rr

RÎ1«

?.75m

20.

Tpnu

15 7/m'

18 Mm

77Sni

E

trup smirji

J nȘ n1

il9n

775m

30

CWîl

USm=

I854>

2.Ț5ni

I

DUPSMW

ISfm5

ÎS

?7^

32.

L'JtU

l:J3m=

!3.6*«

275si

31

GfllP LÂh. 4J1

SSTm'

Î3S~

2.75m

34

CDK1U

55IS ti?

ls5Sm

77Sn

R

PuPîMtllR

353 m’

79a

775(0

3.

Mm

io 25 ir?

iăS

375m

37.

WuHiiiA

3JSn*

755m

30

EĂufsi

I5i6m'

I8 38m

275™

“WăSuj

3.53 r?

79a

27&o

«

USU1021!

4 89 n?

JTJn

?75rr

u.

I487m’

ISTlm

?75m

42

CUCUIE

iMm1

II 73rn

7 il$o

41

la yî'Tl

506 m1

llîOm

H&r

44.

52 îutif.

5.4)^

tZ8?in

77$.

45.

S«*OfIHEERlKI*

53 51 m1

<3 83m

775n.

bwu.il»

39 m1

IB5&n

775»

47.

CAM PERS CUM

3013^

Etfm

275»

41

S țHKEPKS DIM

891 m’

H77tn

27$.

TC1AL

i-HO! II t.

K1 » a
iMli z»

1*101

1

“^Lu____

«9*

r^91

> . -

-St;

“UB

•■G8»

MilOi _

-iie

•“STB

rffHTJ

‘•CSB

HU»

WfKB

■w

“UB

; ‘L»

IWIW

-m

.*66

.ffm

p . «zz

•țin

fwDZ®

iwimw

■ fcrȘfc

*ii

1LWTÎJ

\’»u

■9ri

«“615

_s i-m s

“UZ

■ '

^*8

MOlttW.' .

“%Z

«jț

«■13»

mnxn

jL

*>U

•£I

«®WC

_____M 83 _

_a_

*94?

-Zî»

«■Kîi

V.’*Y3 ..

- "H-

*®Z

r-Bl

iBftKJ

__!5fcJ_

■91

«in ...

‘L_

- -

«■WI

. iiWS O1. . ..

15

«*Ll

■K»

«■«H5J

_ flfflW

TS

“1ÎZ

<"ă9£

Wiwîtnfl. .

I

«$i.:

. W

«*Rf5i

ftiW)

WL

«ții

"Bi

^Î5E

ihjNSjfflB .

■Bl

«•551

.. «m...

B8

“6 ti

^..¥51

«wn.. .

W -

“5ZZ

•Z5M

«^f«L .

•flîCn _

TB

“-MM

«■ftl .

HQ*I .

1B

-

.. W ...

esîT

wiftSira

,-w

■S44

e*i®

.“ttSl

w..

■a?

ÎL

l-nî

n

"5U

-’U

«•*3»

ww.

u

■“ki

-n

riwsim _

14

•nu

"Oi

«“Zît

nwrtrfiw.

WH

■u:

... MA

iflw:

_“fil

i?8£ .

.WWlflE

«54Z

l**W .

frMI.

14

_!2d—

...    *04

Marcare

'14

«u

■«B

«“*?

_ W _.

n

“UZ

H-£

i“BE

jrrmoi ..

H

«■au

K‘.W

4?

•UZ

■B4

«*KK .

jMIIHK^a

“ții

^»hț|

•uz

“WFl

««Q46

wuin'tftd .

*S£i

«■»

T?*C|

rs

•uz

"Si

«•fit

_.bi

Z3

5f»ț

!i

mm

a

■su

*9Z _

r“JW

W-B .

.■jR

■SB .

l

imtflfinnoji .

ÎS

“UZ

H5

8S

■SR

“151

t^lL^

ff

“541

“Z£6

»“ »C5

i'Wl.

s

•97

“?»î‘

«■mu

tffWl

■94

... “I5B .

*“0JT

|!»IB

u

.•vo

. J-ftl

ii^Sryț

îs

“3CEi .

«■o

>IVWÎ

K

*£29il

j?jnt

m: i

*

«UZ

■Ci

*S5P

»:aw

15

^1-

“4Z5Z

•4HÎ

saamrj-n

C*>M£M

ț«-)M5

WMfHUB

Bt

.i.u,- -îKMtV .1
Kj

<5


UMUUHJUK'I


ay.wo

IRju;

Wt*4

IWIWt*)

«fc.

Ha-

“ 'J^-.

âfOT

a Ut1

iM-

!w«

1

SM

»Mh*

MS*

ia-

1

...

UHJ$

n7

SB-

L<SS

114

, tiKiliM

îTis

3

■Si-

nw

"1

Sif»1

ifc

frUi*

id«

71>

CMJF

B 3>

Iltr.

17.

tAPtJtf*

«13^

6*.

T-

Ihi-.Jv'

: Hi -T--

!Bx*

*19- "

!l!r.

H

i.w

TS^f

iw»

tt>~

Viu

i-1

îîi»

®-,

taua'tf

lltj

CI

Cmu

CiOr1

ev;

ta

UO ă£iî!

37?P

?■-

sw

■A

tUIU

iu»’

Hfi<

ÎTn.

ISțl

iîW

?£»

rb«

' m

□SG

wW«*

<-■

3T

aciuit

jtw

774-

rs^

Di- ‘

|2-

ta.

Btf ualM

" iJW

7£-

î&

CuUi

IW.

Ife

u

ttj umili

ih-*

Jfc?*

re

aiȚ

B<6r'

tin»

T&»

«3

MrhrĂ

fJSr1

m.

7B.

a.

>u

Jli.

Tf

Uwuxll*

Tl>

ro»

t.

tlllil

in«’

rs^

nu

c

, itfuaftâ

iii-1

fu*.

3 .’mtb            >

a

ilBLa*

NJi-

i.'fri

• M

Eli-1

iîFit

nu

< ________L

'“'cau

57 ~

BÎT

zis.

tu

: WlWlii

Jm?1

18-.T.

----TTT-----

TO

Uria

fihe’

hm»

7 St

kl

TĂTuTui

jiiJ

71U

Ci>--I

Ml»r

IS54 ®

•<* i

HhFWMJa

TB«

J

un a

6U

ISZ

hJ.

c

154 w1

Tfi

7S.

h*

unu

eaJ

»EÎ

țjii

M.

' WiMfl)

’ itiJ"

Wn

11U

M

T>.u

63 »•

EBÎ-

7>

ta

t*<a

Bx>

tsuiiia

?»■’

IB«

7Hr.

st

ULunuar

3a™>

ÎÎT-

FS

~BT~

Ti 43

I3«8ff.'

ra;

7S

lUS

U-.tt

aa^

■■ u;

774.

a:«ii

ÎS--'

Tk*

!1U

El.

0*1?

iTR1

âT,«

5S!

~K~

tiSliH

ie;

rc

64

,7 au*

*zr»>

ISr

rr.

»3

□K t

8bÎT

2b«

n

1 acum

■ «i J “

sil-

■'

n~

rsw

i iîlâr-1

■■ IB. ■

TK

«

~i 9

B».1

4tt«

fî£

fc

MMiN

««T,'

ao„

*

t abur

si*

Z1U

' W**F

riS»»

l’S»

ZJU

.; <HllW

m-1

tn«

775.

TT

. ■■; «f

i!W

iî?jB

775»

ttn*L

mu mp

M-»