Hotărârea nr. 174/2020

HCL achizitionare servicii juridice

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.23131/26.05.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020, nr.23224/2020, nr.23225/2020, nr.23226/2020, nr.23228/2020;

Văzând prevederile O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor

publice și întărirea disciplinei

cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiil modificările și completările u


financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

or art.196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu terioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă inițierea procedurilor legale pentru achiziționarea serviciilor de consultanță juridică, de asistență și/sau de reprezentare în cauzele ce fac obiectul dosarelor

nr.2758/109/2020 și nr.2759/109/2020 aflate pe rolul Tribunalului Argeș, în care Municipiul Pitești și Consiliul Local al Municipiului Pitești au calitatea de pârâți, reclamantă fiind Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș, pe parcursul tuturor fazelor procesuale, precum și în eventuale alte litigii derivate din acestea.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic


Contencios și Direcția Economică, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Martin Preda \

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-CătăHn Călugării

Pitești,

Nr. 174 din 28.05.2020