Hotărârea nr. 173/2020

HCL atribuirea serviciului de dezinsectie catre SPEP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind darea în administrare a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.22441/21.05.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020, nr.23224/2020, nr.23225/2020, nr.23226/2020, nr.23228/2020;

-Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, nr.7445/21.05.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 22422/21.05.2020;

Văzând prevederile art. 590 și art. 591 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 22 alin.(3), art. 23 alin.(l) lit. a), art. 24 alin.(l) lit. a), art. 28 alin.(2) lit. a), alin.(5) și alin.(6), art.33 alin.(l), art. 35 alin.(2) și art. 47 alin.(4) lit.c) și lit. cAl din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin.(l) lit.f), art. 12, art. 13 alin.(l) lit.a), art. 16 alin.(l), art. 17 alin.(2) și alin.(4), art. 20 alin.(l) și alin.(2) lit.e), și art. 23 alin.(2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților, nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.”a,, din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă Studiul de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Pitești, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă gestiunea directă a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Pitești prin darea în administrare către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, serviciu public de interes local aflat în subordinea consiliului local, în calitate de operator desemnat.

Art.3 (1) Aprobă Regulamentul serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Pitești, potrivit anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

 • (2) Aprobă Caietul de sarcini pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, potrivit anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

 • (3) Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 în termen de 90 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteștț va solicita A.N.R.S.C. acordarea licenței de operare pentru serviciul de salubrizare - activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

Art.5 La data adoptării prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.314/07.09.2017 privind aprobarea elaborării unui studiu de oportunitate referitor la modalitatea de organizare și gestionare a serviciului public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

Art.6 Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 173 din 28.05.2020

JUDEȚUL ARGEȘ                  Anexa nr. 1 la H.C.L nri£?.../*$u 0^2020

MUNICIPIUL PITEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI


DIRECȚIA SERVICII PUBLICE SI ACHIZIȚII

Nr. 22343/21.05.2020

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND STABILIREA GESTIUNE A ACTIVITĂȚILOR DE DEZINSECTIE, DERATIZARE (DDD) ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI

Capitolul 1. Contextul general și legislația aplicabilă

gestionarea,


Studiul are ca obiectiv identificarea soluțiilor privind exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului public de salubrizare pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Pitești.

Legea nr. 51/2006 definește serviciile comunitare de utilități publice ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale.

“Serviciile de utilități publice fac obiectul unor obligații specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calității siguranței și accesibilității, egalității de tratament, promovării accesului universal și a drepturilor utilizatorilor și au următoarele particularități:

 • a) au caracter economico-social;

 • b) răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

 • c) au caracter tehnico-edilitar;

 • d) au caracter permanent și regim de funcționare continuu;

 • e) regimul de funcționare poate avea caracteristici de monopol;

 • f) presupun existența unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;

 • g)  aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orășenești, municipale sau județene;

 • h) sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale;

 • i) sunt organizate pe principii economice și de eficiență în condiții care să le permită să își îndeplinească misiunile și obligațiile specifice de serviciu public;

 • j) modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale;

I) recuperarea costurilor de exploatare și de investiție se face prin prețuri și tarife sau taxe și, după caz, din alocații bugetare. Măsura poate implica elemente de natura ajutorului de stat, situație în care autoritățile administrației publice locale solicită avizul Consiliului Concurenței."

Serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum acestea sunt definite în Legea nr. 51/2006 a serviciilor comu și completările ulterioare,

nitare de utilități publice, republicată, cu modificările ,      ,__________ _____________ beneficiind totodată de un cadru de reglementare

propriu, respectiv Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților,


republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea serviciului de salubrizare);

Art. 2 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, (denumită în


continuare Legea serviciului de salubrizare) prevede că dezinsecția, dezinfecția și deratizarea constituie activități incluse în sfera serviciului public de< salubrizare.

Atribuirea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se efectuează r


distinct de celelalte activități specifice serviciului de salubrizare.

în conformitate cu prevederile Capitolului III: Organizarea și funcționarea serviciilor publice, Secțiunea 1: "Gestiunea serviciilor de utilități publice", art. 22< din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare:

“(1) Autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritățile administrației publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/ prestarea unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii”.

“(1A1) încredințarea gestiunii unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice către operator implică încredințarea prestării/fumizării propriu-zise a serviciului/ activității, precum și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de utilități publice aferent serviciului/activității.”

"(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice".

Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

Potrivit art. 28, 29 al Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice "Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ- teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora”, iar “Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori, toate ori numai o parte din competențele, responsabilitățile proprii privind furnizarea/ prestarea serviciilor de utilități publice pe baza unui contract de delegare a gestiunii.”

în ultimii ani activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la nivelul Municipiului Pitești s-a desfășurat în baza unor contracte de achiziții de servicii.

Legislație aplicabilă

 • >  Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

 • >  Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

 • >  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • >  Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii salubrizării localităților nr. 101/2006;

 • >  Legea nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

 • >  Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

 • >  Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localitățiloț, cu modificările și completările ulterioare;

 • >  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

 • >  Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

 • >  Legea nr.462/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;

 • >  Hotărârea Guvernului nr.617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide;

 • >  Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

 • >  Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • >  Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • >  Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • >  Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini -cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

ywyy

Capitolul 2. Definiții și a

Definiții

______________________’_______________________________________________________

k • •

brevien                             // * /        -7 a

s[              1

L,-\/te/7 Ă- 1

Agent DDD

lucrătorul (specialistul) care desfășoară activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în incinte-reședințe precum și în spații exterioare pentru înlăturarea germenilor patogeni și combaterea speciilor de insecte și rozătoare dăunătoare din zonele procesate

Autoritate competentă de reglementare

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.

Depozit

conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

Deratizare

activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene

Deșeu

orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce

Deșeuri de ambalaje

orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție

Deșeuri de origine animală

subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale

Deșeuri municipale

deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat

Deșeuri periculoase

conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată

Dezinfecție

activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

Dezinsecție

activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de arvă sau adult cu substanțe chimice specifice

Focar

oc murdar, neîngrijit, de unde se pot răspândi microbi provocatori de infecții, vectori

Indicatori de performanță

Darametri ai serviciului de salubrizare - desinsecție, dezinfecție, deratizare, realizați de Prestatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate

Licență

actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de Delegat al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia

Metodologie de lucru

descrierea modalităților de aplicare a fiecărui tratament pentru fiecare tip de vector și obiectiv (substanțe, echipamente, forță umană, etc.)

Prestator

Operatorul licențiat A.N.R.S.C. căruia i se deleagă

4

gestiunea serviciului de salubrizare - activitatea de dezinsecție, dezinfectie, deratizare

Produse biocide

substanțe active și preparate care conțin una sau mai multe substanțe active, condiționate, având scopul să distrugă, să împiedice, să facă inofensivă și să prevină acțiunea sau să exercite un alt efect de control asupra oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau biologice

Rețetă

ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv

Salubrizare

totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților

Serviciul public de salubrizare -activitatatea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare

denumit în continuare Serviciul public DDD

Tratament incorect

tratamentele care au fost efectuate fără a se respecta cantitatea/calitatea substanțelor necesare a fi utilizate, tratamente care au fost aplicate fără a se elimina focarul de generare a infestării. în această situație se vor elimina mai înainte factorii favorizanți (acoperirea galeriilor, asanarea băltirilor, salubrizarea corespunzătoare, evacuarea deșeurilor, etc.) după care se vor aplica tratamentele

Utilizator

persoana fizică sau juridică care beneficiază direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de DDD, în condițiile legii, conform definiției din Legea 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Vector

organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

Abrevieri

A.N.R.S.C.

Autoritate

Comunitc

sa Națională de Reglementare pentru Serviciile ire de Utilități Publice

DDD

Dezinsec

ție, dezinfecție, deratizare

H.G.

Hotărâre

de Guvern

M.S.

Ministeru

Sănătății

O.U.G.

Ordonan'

ă de Urgentă a Guvernului

o i

5

Capitolul 3. Aspecte privind modul de organizare și funcționare a activității de dezinfecție, dezinsecție și deratizare

Organizarea activității de dezinfecție, dezinsecție și deratizare trebuie să se

realizeze pe baza următoarelor principii:


 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

  Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului


public de dezinfecție, dezinsecție și deratizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale consiliului local al Municipiului Pitești.

în vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție și deratizare, operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul unității administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

 • a) tipul de vectori supuși tratamentului;

 • b) perioadele de execuție;

 • c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

 • a) clădiri ale instituțiilor publice subordonate administrației publice locale, inclusiv unități de învățământ și sanitare;

 • b) spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

 • c) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică;

 • d) spații (platforme) special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • e) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

Operatorul serviciului public de salubrizare - activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare are următoarele obligații:

 • 3.1. Respectarea principiului responsabilității și legalității

A.N.R.S.C. este autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul public de salubrizare - de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

Operatorul serviciului de salubrizare ce prestează activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare are obligația de a deține licență A.N.R.S.C. pentru a presta activitatea.

Prestarea serviciului se va face în condițiile legalității depline și al asumării răspunderii față de toate actele sau faptele ce decurg sau au legătură din activitatea respectivă.

Operatorul are obligația să dețină în termen de valabilitate, toate avizele, acordurile și/sau autorizațiile față de care se apreciază legalitatea desfășurării activităților specifice serviciului.

 • 3.2. Asigurarea continuității cantitativ și calitativ a serviciului

Operatorul va asigura realizarea indicatorilor de performanță și calitate, la nivelurile stabilite de autoritatea administrației publice locale în Regulamentul

serviciului și Caietul de sarcini al serviciului public de salubrizare pentru

activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare de pe raza administrativ -


teritorială a Municipiului Pitești.


 • 3.3. Asigurarea sănătății publice și a calității vieții

Se va urmări:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) continuitatea serviciului.

 • 3.4. Asigurarea adaptabilității la cerințele consumatorilor

Prestarea serviciului se va realiza în condiții de flexibilitate și adaptabilitate la cerințele concrete ale comunităților locale.

 • 3.5. Asigurarea accesibilității egale la serviciul de dezinfecție, dezinsecție si deratizare

Operatorii trebuie să presteze serviciul de dezinfecție, dezinsecție și deratizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității, adaptabilității și egalității de tratament între utilizatori.

Operatorul va urmări ca organizarea, exploatarea și gestionarea activității să se realizeze în condițiile asigurării protecției economice, juridice și sociale a utilizatorilor, în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare.

 • 3.6. Asigurarea administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale

Operatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru administrarea în condiții de eficiență a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale.

Operatorul are obligația de a menține în funcțiune capacitățile de la data preluării în exploatare, cu excepția cazurilor în care, realizarea activității în condiții de eficiență tehnico-economică și adaptibilitate la cerințele utilizatorilor, necesită extinderea sau restrângerea acestora.

 • 3.7. Asigurarea gestionării serviciului pe criterii de competivitate și eficientă economică

Operatorul va urmări realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul prestat, scop în care se vor pune în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de reglementările legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri.

 • 3.8. Funcționarea în condiții de siguranță a persoanelor și serviciului

Operatorul se va asigura că dispune de personal calificat și autorizat, iar organizarea internă de personal permite îndeplinirea în condiții de siguranță a activităților specifice serviciului.

Se vor respecta prevederile legale în vigoare referitoare la cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, aplicabile instalațiilor și echipamentelor electrice, în principal H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securi și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipam muncă.


eloride /V'


3.9. Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public serviciul

Operatorul are obligația de a pune la dispoziție celor interes? informațiile de interes public privind serviciul prestat.

Operatorul va menține în funcțiune un sistem prin care poate primi și/sau oferi date, informații și consutanță privind orice situație care afectează siguranța, disponibilitatea și/sau continuitatea prestării serviciului.

Acest sistem (dispecerat) va fi disponibil permanent apelurilor telefonice.

3.10. Asigurarea calității

Se recomandă implementarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2001, a sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001:2005 și a sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale.

Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile de dezinfectie, dezifectie si deratizare.

’ » ■

Capitolul 4. Descrierea activităților

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 82/2015, art. 102, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru ---u_4----șj rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile și suprafețele din raza teritorial-administrativă a Municipiului Pitești pe domeniul public sau privat al localității și anume:

combaterea artropodelor

și/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu.

Activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare se vor aplica la obiectivele


a) clădiri ale instituțiilor publice subordonate administrației publice locale, inclusiv unități de învățământ și sanitare;

 • b) spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

 • c) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică;

 • d) spații (platforme) special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • e) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acțiune pot fi prestate și de q economici autorizați în baza reglementărilor emise de autoritățile ad publice locale.


 • 4.1. DEZINSECȚIA

J

 • 4.1.1. Dezinsecția este ansamblul mijloacelor și metodelor de pre combatere a artropodelor (insecte în stadiul de larvă sau adult) care vehiculează și transmit direct sau indirect boli infecto-contagioase și parazitare, pentru om și animale sau generatoare de disconfort. Scopul dezinsecției este de a menține densitatea populațiilor de insecte la niveluri cât mai scăzute.

 • 4.1.2. Dezinsecția are o importanță practică deosebită în condițiile în care se face studierea și supravegherea continuă a speciilor de insecte și acarieni de interes medical, deoarece permite orientarea acțiunilor de profilaxie și de combatere în acele sectoare în care și-ar putea manifesta funcția vectorială sau însușirile generatoare de disconfort și de pagube economice. De aceea, este necesară cunoașterea trăsăturilor bioecologice ale speciilor care trebuie supuse controlului.

 • 4.1.3. Dezinsecția previne și combate transmiterea unor boli de către insecte și acarieni. Insectele, pe lângă factorul de disconfort pe care îl generează, sunt agenți cauzali ai unor pagube economice precum și agenți de transmisie la om și animale a unor boli infecțioase și parazitare.

Pericolul major pe care îl reprezintă insectele dăunătoare se datorează capacității mari de înmulțire și voracității acestora. Pagubele materiale se realizează prin transmiterea de boli atât la culturi cât și la animale.

Câteva boli propagate de insecte, fie prin înțepătură, fie prin contact direct cu alimentele sunt: meningoencefalita, Borelioza Lyme, febra Zika, febra recurentă, tifosul exantematic, tuberculoza, ciuma, malaria, afecțiuni cutanate, dermatoze, iritații ale mucoaselor oculare, toxinfecții alimentare, viroze, etc.

Din punct de vedere practic, dezinsecția este de două feluri:

- preventivă (profilactică) care are scopul de a împiedica înmulțirea și răspândirea dăunătorilor, prin crearea de condiții nefavorabile dezvoltării acestora. Ea trebuie să aibă caracter permanent. în acest sens se regăsesc

- curativă (terapeutică sau de combatere) în focar, care urmărește distrugerea și îndepărtarea insectelor și artropodelor din unitatea asupra căreia se acționează, aceasta realizându-se la intervale repetate de 10 - 14 zile, dependent de ciclul biologic al speciei vizate, fiind urmată apoi de dezinsecția profilactică, conform Programului unitar de acțiune.

Metodele dezinsecției sunt:

 • - metode fizice (curățenie generală, aspirarea prafului cu ouăle, benzi lipicioase);

 • - metode chimice (utilizarea multiplelor insecticide cu spectru foarte larg de acțiune și cu remanență mare în timp);

 • - metode ecologice (insecticid gel).

Dezinsecția chimică se va realiza prin:

 • - pulverizare în zonele verzi (iarbă, garduri vii, arbuști etc.) și tratament spațial de la sol sub formă de ceață rece sau caldă, cu acoperire pe toată suprafața Municipiului Pitești, în parcuri, zone verzi, aliniamente stradale, pentru combaterea țânțarilor și a muștelor;

 • - tratament terestru pentru combaterea larvelor în locurile de depunere a pontelor, terenuri mlăștinoase, maluri de ape, lacuri, zone și subsoluri inundabile;

 • - pulverizare sau tratament sub formă de ceață rece sau caldă în subsoluri, casa scărilor, poduri, unde există focare de dezvoltare a țânțarilor, ocazie cu care se tratează biotopurile altor specii de insecte dăunătoare;

 • - tratament terestru pentru combaterea căpușelor care se găsesc în zonele cu vegetație densă și pe frunzișul arborilor;

 • - combaterea căpușelor, a puricilor, păduchilor, ploșnițelor sau a altor vectori se va efectua folosindu-se insecticide specifice pentru fiecare dintre aceste specii, iar metoda de aplicare va avea în vedere caracteristicile ciclului de înmulțire și cerințele biologice ale acestora;

 • - combaterea căpușelor în spațiile deschise se execută cu mijloace și metode specifice, prin pulverizarea substanțelor insecticide, acolo unde a fost sesizată apariția unor focare sau prezența acestora într-un anumit areal, pe întreaga suprafață a zonelor verzi și a altor medii propice dezvoltării acestora, dependent de condițiile meteorologice care asigură desfășurarea ciclului biologic al acestora; trecerile obligatorii sunt cele conforme Programului unitar de acțiune ce se va stabili împreună cu autoritatea publică locală în baza legislației în vigoare;

  suprafața tratată să fie bine întreținută (curățarea stratului de frunze moarte, tunsul ierbii, îndepărtarea vegetației uscate, etc.).

  Dezinsecția ecologică se realizează prin:

  - aplicare de insecticide sub formă de gel, caracterizate prin lipsa toxicității


 • - pentru o eficiență ridicată în cazul combaterii căpușelor, se recomandă ca față de oameni și animale, altele decât cele vizate. Se folosesc în special la unitățile sanitare, unde este imposibilă evacuarea completă a încăperilor necesar a fi tratate.

Utilajele minim necesare realizării serviciului de cum urmează:

Pentru dezinsecție împotriva țânțarilor la interior

- pompe manuale cu presiune prealabilă

 • - atomizoare

Pentru dezinsecție împotriva țânțarilor la exterior

 • - aparate portabile generatoare de ceață caldă

 • - aparatură portabilă tip nebulizatoare (atomizor)

 • - utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece tip ULV (Ultra Low Volume), pentru tratamente aplicate la vegetație

 • - utilaje de mare capacitate generatoare de ceață caldă cu capacitate mare de acoperire în zone greu accesibile

Pentru dezinsecția împotriva gândacilor de canalizare

 • - pompe manuale cu presiune prealabilă

 • - atomizoare

Pentru dezinsecția împotriva viespilor

 • - se vor folosi pompe manuale cu presiune prealabilă sau aparate portabile tip atomizor - incluse în cele pentru tratarea țânțarilor

Pentru dezinsecția împotriva căpușelor:

 • - se vor folosi utilaje pentru pulverizare portabile tip atomizor - incluse în cele pentru tratarea țânțarilor;

 • - se vor folosi pompe manuale cu presiune prealabilă - incluse în cele pentru tratarea țânțarilor;

 • - se vor folosi utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece tip ULV (Ultra Low Volume).

Mijloacele de transport necesare pentru realizarea activităților de dezinsecție sunt următoarele:

 • - autovehicule necesare deplasării echipelor de agenți DDD - (câte 4 agenți DDD/autovehicul);

 • - autoutilitare cu platformă pentru echipamentul ULV (generatoare de ceață rece de mare capacitate)

 • - autoutilitare cu platformă pentru utilajele de mare capacitate generatoare de ceață caldă (TERMOFOGGER)

Unele utilaje și autovehicule se pot folosi și în cadrul activităților de deratizare, dezinfectie.

Echipamentul de lucru și protecție pentru personal - agenții DDD. Acest echipament va avea un colorit unitar și va fi inscripționat cu sigla operatorului.

Echipamentul de lucru și protecție va conține următoarele dotări minime:

 • 1. Costum salopetă cu pieptar profesional

 • 2. Tricou

 • 3. Cizme PVC

 • 4. Bocanci cu bombeu metalic și cu talpă antiderapantă /<q ' A

 • 5. Mănuși pentru substanțe chimice (din latex)

 • 6. Mănuși pentru solicitări mecanice (din material)

 • 7. Măști cu element filtrant                                  \

’                                                                      \ 'A ‘

 • 8. Filtre pentru măști

 • 9. Ochelari de protecție                                         x^A/i'

 • 10. Vestă de avertizare

 • 11. Semi mască protecție

 • 12. Lanternă

 • 13. Detector gaz

Notă: numărul echipamentelor va fi stabilit astfel încât să fie asigurat pentru toate echipele, adecvat activității pe care o desfășoară în ziua respectivă.

Notă: echipamentul de lucru și protecția muncii menționat este același, unic, pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare.

Forța umană

>

Pentru realizarea întregii activități de dezinsecție, dezinfecție, deratizare se va folosi personal specializat.

Delarvizarea

 • - are drept scop reducerea imediată a numărului de larve de țânțari;

 • - se aplică în zonele unde există locuri inundate, umede (malurile râurilor, bălți, canale de desecare, porțiuni umede din zonele cu vegetație, subsoluri umede și/sau inundate etc.). Delarvizarea pentru domeniul public presupune acțiunea cu larvicid asupra larvelor în dezvoltare, larvicid care să nu fie toxic pentru oameni, pești și animale;

 • - delarvizarea se va efectua cu produse larvicide condiționate special pentru tratarea habitatelor larvare, respectiv pe vegetația de pe malurile apelor curgătoare, pe suprafața luciilor de apă stătătoare, zone mlăștinoase, alte medii și spații umede care favorizează dezvoltarea larvelor de țânțari;

 • - se vor folosi produsele larvicide avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide și vor îndeplini condițiile legale pentru utilizare.

 • - tratamentele se vor executa cu aparatură specifică, autopujlată sau

purtată de către agenții DDD, aplicându-se de la sol sub formă dș^ață caldă și/sau ceață rece în sistem ULV (volum ultra redus).             ' ‘


4.2. DEZINFECȚIA

/enire si


Dezinfecția este o metodă a igienei, constând în operațiuni d combatere a bolilor infecțioase și parazitare la om și animale, urm -se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. Substanțele dezinfectante nu distrug toate microorganismele patogene, putând fi deosebit de eficiente față de unele specii și lipsite de eficienăă faăă de altele. Dezinfecția previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmițători de boli și combate răspândirea în masă a bolilor transmisibile.

Termenul de decontaminare se folosește pentru distrugerea germenilor patogeni din mediul extern prin orice mijloace, inclusiv prin neasigurarea condițiilor optime de dezvo

Itare și prin antagonism microbian.

, aceasta poate fi generală sau parțială:

care se aplică în toată unitatea sau toată clădirea și

de efectuare a dezinfecțiilor pentru prevenirea și


Ca tipuri de dezinfecție

 • - dezinfecție generală, reprezintă modul obișnuit combaterea bolilor infecțioase.

 • - dezinfecția parțială, care se aplică asupra unei suprafețe restrânse dintr-o unitate sau dintr-o clădire, diferite produse patologice.

  pe suprafața pe care s-a produs contaminarea cu


  le aplicare și scopul urmărit, dezinfecția poate fi


  După momentul profilactică și de necesitate.

  • - dezinfecția profila

  scopul prevenirii apariției acestora și a combaterii stării de microbism care se dezvoltă si influențează


  :tică se efectuează în unitățile de boli transmisibile, în


  negativ starea de sănătate a omului și animalelor.


  Dezinfecția profilactică se efectuează, în general, prin mijloace chimice și prin mijloace fizice (căldură, radiații ultraviolete, etc.). Unele modalități particulare de decontaminare profilactică pot fi aplicate și în prezența omului și animalelor (dezinfecția negativi).


  aerului prin aerosoli, radiații ultraviolete sau aeroioni


  • - dezinfecția de necesitate se efectuează pentru combaterea bolilor transmisibile, de la apariția primelor cazuri de boală și până la lichidarea focarelor. La alegerea mijloacelor de dezinfecție se ține seama de particularitățile agentului patogen ce trebuie neutralizat prin acțiunea de combatere.

  Dezinfecția de necesitate curentă se face pe tot parcursul evoluției bolilor infecțioase și parazitară transmisibile, având scopul de a distruge germenii patogeni pe măsura elirflinării acestora în exteriorul organismelor bolnave sau a celor clinic sănătoase, dar care sunt purtătoare și excretoare de germeni.

  Dezinfecțiile curente împiedică difuzarea germenilor la animalele sănătoase din focar și din afara focarului. Se execută zilnic sau la intervale de câteva zile, în toate adăposturile din focarul de boală, utilizându-se mijloacele dezinfectante indicate pentru agentul patogen care a produs boala.

  Dezinfecția de necesitate finală se practică după lichidarea ultimelor cazuri de boală și după efectuarea dezinsecției și a deratizării. Se urmărește distrugerea germenilor patogeni, care eventual au mai rămas în interiorul clădirilor cât și în exteriorul acestora.

  La alegerea mijloacelor dezinfectante trebuie să se țină cont de natura suprafețelor pe care se aplică, gradul de severitate urmărit în acțiunea de decontaminare (dezinfecția profilactică, de necesitate, curentă sau finală) și de prețul de cost al acțiunii pe unitatea de suprafață sau de volum.

  Activitățile de dezinfecție se referă, cel puțin, la următoarele obiective și vor avea frecvența necesară conformării cu reglementările specifice fiecărui obiectiv:

  • - clădiri și spații aparținând sau în administrarea Primăriei Municipiului Pitești (grădinițe, școli, speciale pe domeniul public;

  • - locuri în care există focare declarate carș< pu oamenilor și a animalelor.


  aplică, gradul de severitate urmărit în acțiunea de


  centre sociale, cantine, piețe^


  4.3. DERATIZAREA  col sănătatea


  Deratizarea este definită ca un ansamblu de măsuri care se aplică în scopul combaterii rozătoarelor dăunătoare (șoareci, șobolani) și a menținerii densității populației acestora la n animalele domestice.


  iveluri care să nu reprezinte riscuri pentru om și


  Deratizarea este o temură de specialitate a igienei, care se ocupă cu


studiul complex al posibilităților de prevenire și combatere a dezvoltării rozătoarelor sinantrope și asinantrope, cu rol epidemiologie și epizootologic.

Șobolanii, dar și șoarecii sunt surse de infecție și vectori, răspândind trichineloza, leptospiroza, bruceloza, febra aftoasă, gastroenterita virotică, antraxul, turbarea, toxiinfecțiile alimentare, etc. La aceasta se adaugă faptul că șobolanii și șoarecii distrug și fac inutilizabile instalații, spații și mult mai multe alimente decât ceea ce consumă, făcând astfel ca pierderile provocate să devină semnificative.

Măsurile de combatere a rozătoarelor se bazează pe cunoașterea temeinică a caracteristidilor biologice, ecologice și etologice ale speciilor vizate, precum și pe cunoașterea și folosirea metodelor fizice și chimice de combatere existente.

Combaterea propriu-zisă a rozătoarelor se poate realiza prin metode mecanice, chimice și biologice, substanțele raticide (chimice) fiind cele mai utilizate.

 • - combaterea prin mijloace mecanice: prin utilizarea curselor, cilindrilor de capturare sau scoaterea din galerii prin inundare, a curselor pe bază de lipici (netoxic).

 • - combaterea prin mijloace chimice: este cea mai eficientă metodă datorită numărului mare al produselor chimice (raticide), care se perfecționează continuu.

 • - combaterea prin mijloace biologice care se realizează prin folosirea culturilor bacteriene și folosirea dușmanilor naturali ai rozătoarelor.

Substanțele chimice folosite în deratizare vor fi depozitate și se vor îndeplini următoarele condiții:

 • - operatorul trebuie să dețină spații corespunzătoare de depozitare;

 • - operatorul trebuie să țină evidența intrării și ieșirii, livrării produselor și

  substanțelor toxice în registre speciale;


 • - operatorul trebuie să aplice măsurile de protecție a muncii în conformitate cu legislația în vigoare;

 • - operatorul trebuie să asigure instruirea personalului cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru protecția muncii și intervenției cu antidot de urgență;

 • - operatorul trebuie să asigure și să transporte produsele și substanțele

toxice în condiții care să înlăture posibilitatea de sustragere sau scurgere, avându-se în vedere prevenirea intoxicațiilor la om și \a animale și prevenirea poluării mediului înconjurător;                            °     /v'/

 • - manipularea substanțelor toxice se va face în conformitate cu prevederile normelor de protecție a muncii și a mediului.

Mijloacele de transport necesare realizării serviciului de deratizare sunt:

 • - mijloc auto de transport adecvat, pentru transportul cadavrelor de rozătoare colectate, în vederea incinerării

 • - autovehicule necesare deplasării echipelor, materialelor și substanțelor în teren

Se pot folosi aceleași mijloace de transport ca și la activitatea de dezinsecție, cu condiția ca acestea să fie suficiente pentru desfășurarea tuturor activităților. I

Echipamentul de lucru


și protecție pentru personal - agenții DDD

Se poate utiliza aceleași echipament de lucru și protecția muncii ca cel de la dezinsecție, cu condiția să fie suficient pentru desfășurarea tuturor activităților.

Materialele necesare realizării activității de deratizare sunt:

Nr. crt.

Denumire

1

Di

spozitive de măsurare și aplicare

2

ileată 5 litri

3

St

ații de intoxicare din carton

4

St

ații din PVCîn conformitate cu Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82 din 24.03.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, se efectuș; următoarele tipuri de act

ază cu un număr minim de tratamente, pentru vităti si la următoarele obiective:

» I


 • • deratizare -

 • (i) imobile cu spații destinate locuințelor, locuințe sociale, etc. - 2 tratamente;

 • (ii) zone cu vegetație

  : parcuri, grădini publice, scuaruri, locuri de agrement, - 3 tratamente;

  3 tratamente;

  realimentare - 3 tratamente;


terenuri de sport, cimitire

 • (iii) malurile râurilor -

 • (iv) piețe și târguri ag

 • (v) clădiri și terenuri aparținând instituțiilor publice - 3 tratamente (pe suprafețele neocupate de clădiri).

 • • dezinsecție -

 • (i) imobile cu spații destinate locuințelor, locuințe sociale, etc. - 3 tratamente;

 • (ii) zone cu vegetație: parcuri, grădini publice, scuaruri, locuri de agrement, terenuri de sport, cimitire

  - lunar, în sezonul cald;

  3 tratamente;

  iroalimentare - 3 tratamente;


 • (iii) malurile lacurilor

 • (iv) piețe și târguri ag

 • (v) clădiri și terenuri Aparținând instituțiilor publice - 4 tratamente.

Capitolul 5. Analiza comparativă a tipurilor de gestiuni

Operatorii serviciului de salubrizare care prestează activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare pot fi desemnați fie prin hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii delegate.

Operatorii serviciului de salubrizare care prestează activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare beneficiază, în temeiul legii, de aceleași drepturi și obligații în raporturile cu autoritățile administrației publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de țara de origine din Uniunea Europeană ori de modalitatea de gestiune adoptată.

Drepturile și obligațiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea activităților de dezinfecție, dezinsecție si deratizare, obiectivele si sarcinile acestora, precum și indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare sunt stabilite prin hotărârea de dare în administrări precizate în regulamentul serviciului.

sau prin contractul de delegare a gestiunii și sunt


Indiferent de forma de gestiune, pentru obținerea licenței, operatorii sunt obligați să dețină toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării activităților specifice activității de dezinfecție, dezinsecție și deratizare, prevăzute de legislația în vigoare și să respecte normele și reglementările în vigoare cu privire la igiena și sănătatea populației, respectiv la protecția și conservarea mediului, emise de autorități competente în aceste domGestiunea directă

în cazul gestiunii directe a activității de dezinfecție, dezinsecție și deratizare autoritatea publică locală emite o hotărâre de dare în administrare.

Avantajele gestiunii directe:

 • - prestarea acțiunilor de igienizare a localității se va face cu frecvența și în perioadele stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • - creșterea eficienței acțiunii de igienizare a localității prin efectuarea acesteia de la exteriorul localității spre interior și într-o perioadă scurtă de timp, așa cum prevăd normele metodologice privind efectuarea acțiunii de deratizare a unei localității;

 • - control și monitorizare directă și eficientă asupra modului prestată activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare;

  în care este


 • - control și monitorizare directă privind suprafața pe care se execută operațiile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare;

 • - cunoașterea mai bună a zonei și a locului unde se execută activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, precum și determinarea obiectivă a nivelului de infestare;

 • - produsele utilizate în activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare vor fi avizate de către Ministerul Sănătății, pentru profilaxia sanitar-umană;

- lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natură proprietății utilizatorului obiectivului respectiv;

 • - vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor;

 • - tarife mai mici decât cele practicate de operatorii privați și prin faptul că autoritatea locală, prin serviciul desemnat, nu este plătitoare de TVA și nu are profit;

 • - costurile mai mici pentru o calitate ridicată vor permite municipiului să suplimenteze suprafața domeniului public pe care se va face deratizare, dezinsecție și dezinfecție, ceea ce va duce la creșterea cantității de lucrări într-un buget comparabil.

Gestiunea delega

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează serviciile de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de autoritatea competentă.

Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă deterrriinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poatejj:


 • a) contract de concesiune de servicii;

 • b) contract de achiziție publică de servicii.

  Gestiunea delegată


implică următoarele dezavantaje:

Riscuri de finanțare:

 • - Operatorul căruia i se deleagă gestiunea (sau oricare dintre acțion devine insolvabil sau efectuarea prestațiilor necesită o finanțare mai mare decât cea estimată de acesta solicitate de către autor serviciului de dezinsecție,

  fapt care poate duce la neîndeplinirea prestațiilor tatea publică locală punând în pericol continuitatea dezinfecție, deratizare.


 • - Schimbare legislativă și/sau a politicii autorității contractante care nu poate fi anticipată la semiharea contractului și care este generală în aplicarea sa (nu specifică contractu ui) ceea ce conduce la costuri de capital sau

  (nu specifică contractu operaționale suplimentare.


Riscuri de operare și întreținere

 • - Deoarece Operatorul căruia i se deleagă gestiunea nu cunoaște în detaliu zona în care va presta serviciul iar traseele propuse pot necesita ajustări, este probabil să apară costuri suplimentare față de costurile previzionate inițial în contractul de delegare.

 • - Din cauza incompatibilității dintre echipamente și condițiile de pe teren (ex. trama stradală, drumuri greu accesibile), serviciul nu poate fi prestat la standardele stabilite.

 • - Pe parcursul derulării contractului de operare actele de reglementare suportă modificări și sunt tehnică nou aparută pe parcursul derulării contractului care se aplică operatorului și care nu a existat la momentul depunerii Ofertei, generează costuri suplimentare. Acesta va fi îndreptățit la recuperarea costurilor (dacă este cazul) și la ajustarea tarifului.

  introduse noi cerințe tehnice aplicabile. Orice cerință


- Modificări legislative, inclusiv apariția standardelor de mediu mai restrictive. Aceste modificări pot duce la necesitatea unor investiții suplimentare față de estimările inițiale. Costurile operaționale suplimentare pot constitui un motiv de solicitare de modificare a tarifului ofertat, conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007.

 • - în cazul izbucnirii unor epidemii datorită unor vectori, respectarea procedurilor legale pentru suplimentarea serviciilor și desfășurarea procedurilor de achiziție, întârzie aplicarea tratamentelor. De asemenea suplimentarea serviciilor poate pune operatorul în imposibilitatea îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți de autoritatea publică.

 • - Activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare necesită un anumit tip de autorizări. în anumite situații pot exista întârzieri în autorizarea activității și apărea costuri suplimentare care nu au fost luate în calcul la realizarea ofertei și care pot conduce chiar și la rezilierea contractului, punând astfel în pericol continuitatea serviciului.

 • - Dacă se constată modificări de peste 5% a cantităților estimate, Operatorul poate solicita modificarea tarifului, dar nu mai devreme de 12 luni de la începerea contractului (conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007). Astfel, în situații neprevăzute, de urgență este pusă în pericol continuitatea serviciului.

  DIRECTOR EXECUTIV

  Dănuț-Mihail Teodorescu


Sef Birou Monitorizare Servicii Publice, Guvernanță Corporativă Elena-Mirela Ciobanu

întocmit Simionescu Nicoleta


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI


Anexa nr. 2 la H.C.L nr


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI DIRECȚIA SERVICII PUBLICE SI ACHIZIȚII


Nr.22433 / 21.05.2020


REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE DERATIZARE, DEZINSECȚIE SI DEZINFECȚIE ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI


FECTIE ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI

J                                                                                       »


CAPITOLUL I : Dispoziții generale


SECȚIUNEA 1: Domeniul de aplicare


Art. 1.


 • (1) Cadrul legal: Prezentul regulament s-a întocmit pe baza prevederilor:

 • - Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

 • - Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localității, actualizată;

 • - Legii nr.99 din 4 iulie 2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • - Ordinul nr.82 din 9 m

serviciului de salubrizare a

 • - Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al pi

 • - Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al sancțiunilor.

 • (2) Prezentul regulame

serviciului public de salubrizare - activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Pitești, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, indicatorii de performanță, <

 • (3) Prevederile prezen

dezinfecție și deratizare

populației, ale instituțiilor p

 • (4) Prevederile prezent

exploatarea și întreținerea

dezinsecție, dezinfecție și deratizare cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (5) Operatorul activități ii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, indiferent de forma de proprietate și de

teritoriul Municipiului Pitești, se vor conforma prevederilor prezentului

 • (6) Agenții economici,

persoanele fizice, etc., vor


artie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al localităților;


opulației;


nt stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea


condițiile tehnice, raportul dintre operator și utilizator, tului regulament se aplică activității de dezinsecție, în Municipiul Pitești pentru satisfacerea nevoilor

lUblice de pe teritoriul Municipiului Pitești.

piui regulament se aplică la executarea, recepționarea, instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de


modul în care este organizată gestiunea serviciilor pe lent, instituțiile publice, asociațiile de ppoprietari/locatari, respecta prevederile prezentului regulament.


IUL Vi


Art. 2. Activitatea de principal protecția sănătății oamenilor și a mediului împotriva efectelor dăunătoare generate de rozătoare, diferite insecte, care sunt purtătoare de boli microbiene și parazitare atât la oameni cât și la animale.

Activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare este organizată și funcționează pe baza următoarelor principii:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității!

 • e) tarifarea echitabilă,

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.


ezinsectie, dezinfectie si deratizare are ca obiectiv »       ’                                         »              I


>i continuității serviciului;

corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;


Art. 3.

Termenii și noțiunile u urmează:

 • 3.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională Reglementare pentru Ser continuare A.N.R.S.C.;

 • 3.2. deratizare - acti substanțe chimice sau prin

 • 3.3. dezinfecție - activii

specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

 • 3.4. dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chin

 • 3.5.  indicatori de pei dezinsecție și dezinfecție, stabilesc niveluri minime de

 • 3.6. licență - actul tehni^ și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 3.7. rețetă - ansamblu qe specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;

 • 3.8. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

 • 3.9. vector - organism (-—**           ----——--------:*

virus sau germeni patogeni animale la om.


ilizate în prezentul regulament se definesc după cum


rviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită


de în


ivitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire

i culturi microbiene;

latea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe


cu


ice specifice;

ormanță - parametri ai serviciului de deratizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se calitate, urmăriți la nivelul operatorului;


insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un de la un animal la altul, de la om


la om ori de la


Art. 4. Operatorul care


jexecuta activitatea de deratizare, dezinfecție trebuie să îndeplinească indicatorii de performanl sarcini al serviciului aprobați de Consiliul Local al Municipiului PiSECȚIUNEA 2: Accesul la serviciul de salubrizare -activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție

Art. 5.

 • (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul unde este organizat serviciul de salubrizare - activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, la indicatorii de performanță ai serviciului.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare ce prestează activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare ce prestează activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritățile administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forța majora.

SECȚIUNEA 3: Documentația tehnică

Art. 6.

 • (1)  Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru operatorul care asigură seryiciul de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

Art. 7.

 • (1) Operatorul va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu tqate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;


 • f) documentația tehnică a ut lajelor și instalațiilor și, după caz, autorizații punere în funcțiune a acestora;

 • g) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

 • 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2. procese-verbale de verificări și probe, inclusiv

garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • 4. procese-verbale de punere în funcțiune;

 • 5. lista echipamentelor m6ntate în instalații cu caracteristicile tehnice;

 • h) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și detaliu ale fiecărui agre cataloagele pieselor de schimb;

  de de și


  ^at și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile


  de a, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale


 • i) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației montaj privind manipulare și instalațiilor, precum și instalațiilor;

 • j) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecăței activități;

 • k) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • l) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • m) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

 • n) instrucțiuni privind acces

  ul în incintă si instalații;

  la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;


 • o) documentele referitoare

 • p) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.

Art. 8.

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare ce prestează activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție are obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 7 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice

  document cu ușurință.


  SECȚIUNEA 4: îndato


ririle personalului operativ

Art. 9.

 • (1) Personalul de dese

  ire operativă se compune din toți salariații care


deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării activității de deratizare, dezinsecție și dezinfecție având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.


 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității sș'itabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:


  • a) gradul de periculozitate a

  • b) gradul de automatizare a


instalațiilor și a procesului tehnologic;

instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.


Art. 10.

 • (1) în timpul prestării activității, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/ procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

 • (2) Prestarea activității trebuie realizată astfel încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății popi

 • b) protecția mediului încon

 • c) menținerea curățeniei ș

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

 • e) continuitatea serviciului


ulației;

jurător;

crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;


SECȚIUNEA 5: Modalitatea de desfășurare a activităților de deratizare, dezinsecțip și dezinfecțieArt. 11.

(1 )în vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție și deratiz operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul unității administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde;

 • a) tipul de vectori supuși trai

 • b) perioadele de execuție;

 • c) obiectivele la care se apl

 • (2) Perioada de execuție

autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

 • (3) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

 • a) spațiile deschise din domeniul public și privat al localității;

 • b) spațiile închise ale clădirilor instituțiilor publice, unități de învățământ,cămine de copii aflate în subordinea Consiliului Local.

 • c) căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

(4)Toate persoanele fizice și juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligația să asigure, în perioada de execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele aflate în administrarea/proprietatea acestora.

 • (5) Finanțarea cheltuielilor cu tratamentele executate pe domeniiul public si privat al municipiului Pitești locale, din bugetul local.

 • (6) Cetățenii cu gospodării individuale, operatorii economici și asociațiile de proprietari au obligația de rozătoare și insecte purtătolare de maladii transmisibile și/sau generatoare de


itamentului;


ică tratamentele.

a tratamentelor se decalează de comun acord cu


e asigura de către autoritatea administrației publice


a asigura combaterea și stingerea focarelor de


disconfort din gospodăria proprie sau din spațiile pe care le dețin cu orice titlu .

nitare;

meniul public și privat al unității administrativ-teritoriale:


Art. 12.

 • (1) Dezinsecția se efe

  ;tuează în:


 • a) clădiri ale instituțiilor publice subordonate administrației publice locale,inclusiv unităti de învățământ și sa

 • b) spațiile deschise din do

terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

 • c) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie terrrțică

 • d) spatii (platforme) special amenajate pentru colectarea desurilor menajere;

 • e) alte obiective identificată ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamepilor și a animalelor.

 • (2) Dezinfecția se efectuează în:

 • a) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:

 • a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție;

 • b)  sunt identificate f<

rozătoarelor care pun în pe

ocare de infestare sau condiții de dezvoltare a ricol sănătatea oamenilor și a animalelor.


Art. 13.

Din punctul de vedere al fr<

cvenței, dezinsecția se execută:


 • (1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută:

a) lunar, în sezonul cald, pentru spațiile deschise aparținând domeniului public și/sau privat al looaițatii, inclusiv cămine și canale aferente rețelelor edilitare; numărul de tratamente se stabilește de autoritatea publica locală.

 • b) ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor.

 • c) în cazul tratamențelor împotriva țânțarilor este obligatorie acțiunea împotriva larvelor cât și adu

 • (2) Pentru combaterea execută:

  Iților.

  altor vectori (purici, căpușe, muște) dezinsecția se


 • a) trimestrial și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale instituțiilor publice subordonate autorităților publice locale.

 • b) în spațiile deschise, ori de câte ori este nevoie, în zone infestate.

Art. 14.

Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută:

 • a)  pentru spațiile deșchise din domeniul public și privat al unității administrativ- teritoriale în cc puțin de 3 tratamente pe an;

 • b) pentru instituțiile publ

  nformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai


  ce subordonate autorităților publice locale/cel puțin odata pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.Art. 15.

Dezinfecția se execută numai la cerere,în cazul apariției unui focar de infecție.

Art. 16.

Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Art. 17.

(1) Persoanele fizice sau

destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au


juridice deținătoare de spații construite, indiferent de

în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea.

 • (2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public sau privat al localității se prestează numai de un operator licențiat de A.N.R.S.C.

 • (3) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acțiune pot fi prestate și de operatori economici autorizați în baza reglementărilor emise de autoritățile administrației publice

  locale.


 • (4)Persoanele juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție au obligația să bermită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și șă mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

Art. 18. spațiile închise ale instituțiilor publice să informeze beneficiarii cu privire la substanțele utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord cu acesta, data și intervalul orar de efectuare a tratamentelor;

Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție are următoarele obligații:

a) înainte de începerea opețațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din  să notifice, în scris, autoritatea administrațieijatfblice


programul unitar de acțiune) ;

locale și să aducă la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel p

înainte, următoarele:

 • 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua;

 • 2. perioada efectuării tratam

 • 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;

 • 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copib.bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări;

 • b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise și pe suprafețele deținute de apestea și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate și măs

 • c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare în


lentelor;


rile de protecție ce trebuie luate
 • d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.

Art. 19.

în cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale.

Art. 20.

(1) în cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de

asemenea, toate aspecte e ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.

(2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate


sănătății oamenilor și vii

puitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică


tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare info

mării populației sau tratamentul este ineficient.CAPITOLUL II: Drepturi și obligații

SECȚIUNEA 1: Drepturile și obligațiile operatorilor dezinsecție, dezinfecț e și deratizare

Art. 21.

Operatorii serviciului de salubrizare - activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare au următoarele d

repturi:

icieze de finanțare din partea autorității publice locale,în cheltuielile impuse de desfășurarea in condiții optime a


 • a) sa beneficieze d~ conformitate cu < activităților DDD.

Art. 22.

Operatorul serviciului de salubrizare - activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte

 • b) să asigure prestarea serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în condițiile legii;

 • d) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • e) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin hotărârea de dare in administrare a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

 • f) să presteze activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare;

 • g) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare/contract de delegare și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare - activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • h) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

  3 costurilor specifice de operare;

  asigure desfășurarea corespunzătoare a operațiunilor de dezinsecție și


 • i) să < deratizare;

  atea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, ;onare permanent;


 • j) să înființeze activit; având un program de funcț

p) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi corn

nicat petentului. La sesizările scrise operatorul are


obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora.

SECȚIUNEA 2: Drep


urile și obligațiile utilizatorilor

Art. 23.

 • (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi ai activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de dezinsecție, dezinfecție și deratizare de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

Art. 24.

ile drepturi:


Utilizatorii au următoarei

 • a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;


 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensați pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea inferioare, calitativ și cantita normele tehnice în vigoare;

  t servicib.

  iv, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin  • c) să sesizeze autor tăților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera activitatii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare și să facă activității și creșterea calității serviciului;

  • d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

  • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare-activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, despre deciziile luate în legătură cu acest servicju de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator,

  • f)  să fie consultați,

  neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și re;

  de salubrizare - activitățile

  • g) să se adreseze,

  reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, îi ori indirect.

  • h) să li se presteze

  dezinfecție și deratizare în condițiile prezentului regulament, al celorlalte acte normative în vigoare, la hotărârea de dare în administrare;

  • i) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

  I) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare și de utilizare a acestora.


  ropuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea


  upă caz;

  direct sau prin intermediul unor organizații


  glementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

  ndividual ori colectiv, prin intermediul unor asociații


  vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct


  serviciul de salubrizare -activitatea de dezinsecție,


  nivelurile stabilite în contractul de delegare sau în


  Art. 25

  Utilizatorii au următoarele obligații:

  • a) să respecte preved

  • b) să aplice măsuri pricind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;

  • c) să respecte norme e de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

  c)să mențină în stare de curățenie spațiile proprii


  rile prezentului regulament


  CAPITOLUL III: Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate


  Art. 26.

  Pentru activitatea cantității prestațiilor se face suprafață sau de volum.


  de dezinsecție, dezinfecție și deratizare măsurarea în funcție de doza și de rețeta utilizată peCAPITOLUL IV: Indicatori de performanță și de evaluare ai serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

Art. 27.

 • (1) Consiliul Local indicatorilor de performan

  al Municipiului Pitești Stabilește și aprobă valorile ă ai serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare


(2) Indicatorii de perforhanță ai serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizarese sunt precizat! în caietul de sarcini;

 • (3) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare.

Art. 28.

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurare municipiul Pitești cu privire

e activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în la:

met de vedere cantitativ și calitativ;


 • a) continuitatea din pu

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale/asociația de <

  dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;

  pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate în


 • c) prestarea serviciulu

conformitate cu prevederile din hotărârea de dare în administrare /contractul de delegare a gestiunii;

 • d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • e) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Art. 29.

Indicatorii de perforrpanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a) măsurarea și gestiunea serviciilor efectuate;

 • b) îndeplinirea normeldr de calitate pentru serviciile efectuate;

 • c) soluționarea în timp de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

  util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile


 • d) prestarea activitatii

  de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pentru toți


utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare/contract de delegare;

g) prestarea de servicii conexe activitatii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare - informare, consultanță;

Art. 30.

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure:

de dezinsecție, dezinfecție și deratizare conform


a) gestiunea activitatii regulamentului aprobat de autoritatea publica locală;


 • b) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii se

 • c) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.


rviciilor efectuate;


Art. 31.

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c)  calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;


d) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme


metodologice.


CAPITOLUL V: Dispoziții tranzitorii și finale


Art. 32.

Regulamentul proprii dezinsecție, dezinfecție și locale și de interesele actu


u al serviciului de salubrizare pentru activitatea de deratizare este stabilit în funcție de particularitățile ale și de perspectivă ale comunității.


Art. 33.

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă, prin hotarari ale consiliului local al Municipiului Pitești.


DIRECTOR EXECUTIV

Dănuț-Mihail Teodorescu


întocmit Simiones.cu Nicoleta


Sef Birou Monitorizare Servicii Publice, Guvernanță Corporativă Elena-Mirela GiobanuJUDEȚUL ARGEȘ                   Anexa nr. 3 la H.C.L nr/62.A$£^2020

MUNICIPIUL PITEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE SI ACHIZIȚII

Nr.22434/21.05.2020

CAIET DE SARCINI PENTRU ACTIVITATEA DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE, DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI ’

CAPITOLUL 1. Obiectul caietului de sarcini

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Pitești.

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Pitești și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4.

 • (1)  Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța de exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării respectate pe parcursul prestării activităților de dezinsecție, dezinfe și care sunt în vigoare.

  activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a serviciilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare.

  (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului^ ire trebuieCAPITOLUL 2. Contextul general și legislația aplicabilă

Art. 5.

(1) Activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare este realizată combaterea artropodelor și rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort, cu scopul îmbunătățirii calității vieții locuitorilor Municipiului Pitești, a promovării calității și eficienței activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, a dezvoltării durabile a acestui serviciu și a protecției mediului

înconjurător.

 • (2) Pentru atingerea scopurilor menționate, activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare este necesar $ă se desfășoare cu respectarea unor condiții minimale, referitor la tipul de vectori supuși tratamentelor, perioadele de execuție a tratamentelor, obiectivele la care se aplică tratamentele, aceste condiții fiind cuprinse în cadrul unui Program unitar de acțiune, program stabilit între Municipiul Pitești și operatorul serviciului public de salubrizare prestator al activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • (3) Până în prezent activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la nivelul Municipiului Pitești s-a desfășurat în baza unui contract de delegare a gestiunii privind concesionarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sau prin contracte de achiziție publică de servicii. Prin procedura inițiată, de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, Primăria Municipiului Pitești urmărește să asigure continuitatea desfășurării serviciului, cu scopul îmbunătățirii calității vieții pentru utilizatorii serviciului - populația Municipiului Pitești.

 • (4) Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în concordanță cu necesitățile obiective ale Municipiului Pitești, pe baza legislației în vigoare și cu respectarea regulilor de bază precizate în caietul de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare.

 • (5) Activitatea se va realiza în conformitate cu: unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide;

  -Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

  -Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii salubrizării localităților nr. 101/2006;

  -Legea nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

  -Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

  -Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare;

  -Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

  -Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

  -Legea nr.462/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;

  -Hotărârea Guvernului nr.617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a


-Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

-Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

-Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

-Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile/Sjăecifice serviciului de salubrizare a localităților;

-Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

CAPITOLUL 3. Definiții si » >

Definiții

brevieri

II '                           .

Achizitor / Autoritatea contractantă

Pr

lut

măria Municipiului Pitești

Agent DDD

de pr« ge ro;

urătorul (specialistul) care desfășoară activități de zinsecție, dezinfecție și deratizare în incinte - reședințe îcum și în spații exterioare pentru înlăturșreă rmenilor patogeni și combaterea speciilor de insecte și cătoare dăunătoare din zonele procesate

Autoritate competentă de reglementare

Au

Cc

toritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile munitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.

Depozit

co

Gt

Clț

nform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea jvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, modificările și completările ulterioare

Deratizare

ac

su

tivitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu bstanțe chimice sau prin culturi microbiene

Deșeu

or

or

ce substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă are intenția sau obligația să le arunce

Deșeuri de ambalaje

orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție

Deșeuri de origine animală

su

co

ca

bproduse de origine animală ce nu sunt destinate nsumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de davre provenite de la animale

Deșeuri municipale

de co

șeuri menajere și deșeuri similare, ectate separat

inclusiv fracțiile

Deșeuri periculoase

co

21

iform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1/2011, republicată

Dezinfecție

ac

su

co

:ivitatea de distrugere a germenilor patogeni cu bstanțe specifice, în scopul eliminării surselor de ntaminare

Dezinsecție

ac

Iar

ivitatea de combatere a artropodelor în stadiul de vă sau adult cu substanțe chimice specifice

Focar

loc

pr<

murdar, neîngrijit, de unde se pot răspândi microbi evocatori de infecții, vectori

Indicatori de performanță

pa de

pe

rametri ai serviciului de salubrizare - dezinsecție, zinfecție, deratizare, realizați de Prestatorul de servicii, ntru care se stabilesc niveluri minime de calitate

Licență

ac rei ca ac

tul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se cunoaște calitatea de Delegat al serviciului, precum și pacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe tivități ale acestuia

Metodologie de lucru

de pe ec

scrierea modalităților de aplicare a fiecărui tratament ntru fiecare tip de vector și obiectiv (substanțe, hipamente, forță umană, etc.)

Operatorul

O|

ge de

jeratorul licențiat A.N.R.S.C. căruia i se deleagă știunea serviciului de salubrizare - activitatea de zinsecție, dezinfecție, deratizare în Municipiul Pitești

Produse biocide

si m di a< ot

b

jbstanțe active și preparate care conțin una sau mai uite substanțe active, condiționate, având scopul să strugă, să împiedice, să facă inofensivă și să prevină :țiunea sau să exercite un alt efect de control asupra icărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau ologice

Rețetă

ar

P C( d ol

nsamblu de specificații care descriu materialele utilizate sntru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, jncentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de sratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de Diectiv

Salubrizare

tc

talitatea operațiunilor și activităților necesare pentru ăstrarea unui aspect salubru al localităților

Serviciul public de salubrizare -activitatatea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare

d(

snumit în continuare Serviciul public DDD

Tratament incorect

tr c< tr d< m

a: e'

tr

atamentele care au fost efectuate fără a se respecta întitatea/calitatea substanțelor necesare a fi utilizate, atamente care au fost aplicate fără a se elimina focarul a generare a infestării. în această situație se vor elimina ai înainte factorii favorizanți (acoperirea galeriilor, sanarea băltirilor, salubrizarea corespunzătoare, /acuarea deșeurilor, etc.) după care se vor aplica atamentele

Utilizator

P'

in

CC re

arsoana fizică sau juridică care beneficiază direct ori direct, individual sau colectiv, de serviciile de DDD, în ondițiile legii, conform definiției din Legea 51/2006, publicată, cu modificările și completările ulterioare

Vector

0

P a

'ganism (insectă, rozătoare) care răspândește un arazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la tul, de la om la om ori de la animale la om.

Abrevieri

A.N.R.S.C.

Autoritatea f' Comunitare

Jațională de Reglementare pentru Serviciile de Utilități Publice

DDD

Dezinsecție,

dezinfecție, deratizare

HG.

Hotărâre de

Guvern

H.C.L.

Hotărârea C

onsiliului Local al Municipiului Pitești

M.S.

Ministerul Sc

mătății

O.U.G.

Ordonanță d

e Urgență a Guvernului

ULV

Ultra Low Vc

lume

CAPITOLUL 4. Cerințe organizatorice minimale

Art. 6.

Operatorul activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Pitești va asigura:

 • (1) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului;

 • (2) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat;

 • (3) respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin prezentul caiet de sarcini;

 • (4) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și actele individuale pe baza cărora prestează activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Pitești, în condițiile legii;

 • (5) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • (6) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • (7) asigurarea personalului specializat;

 • (8) conducerea operativă, asigurarea mijoacelor tehnice și a personalului de intervenție.

Art. 7.

în timpul prestării serviciilor, personalul de deservire al prestatorului trebuie să asigure funcționarea utilajelor și echipamentelor în conformitate cu instrucțiunile/ procedurile tehnice interne si reglementărilor în vigoare.

Art. 8.

Operatorul va asigura un sistem de urgență în cazul apariției unor focare.

Art. 9.

 • (1) Operatorul trebuie să aibă implementat un sistem de management conform cerințelor standardelor SR EN ISO 9001 și SR EN ISO 14001. Sistemul/ sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate.

 • (2) Operatorul trebuie să pună la dispoziția autorității publice locale, la cerere, manualul sau manualele cuprinzând toate procedurile, instrucțiunile de lucru, formulare și manualele subsecvente aferente sistemului. Operatorul va raporta autorității publice locale orice modificare adusă manualului/manualelor.

 • (3) Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele autorității publice locale privind raportarea.

 • (4) Operatorul trebuie să se asigure că toate serviciile sunt furnizate în condițiile respectării standardelor de calitate și mediu proprii.

  Art. 10.

  Operatorul va deține perioada delegării.  valabile pe toată


Art. 11.

Operatorul este obligat să obțină următoarele documente:

 • - Autorizație de la Agenția pentru Protecția Mediului, în baza prevederilor Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

 • - Autorizație de la Direcția de Sănătate Publică, în baza prevederilor O.M.S. nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației;

 • - Autorizație de la Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în baza Ordinului nr. 16/2010 (actualizat) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate;

 • - Licență A.N.R.S.C. pentru activitatea DDD pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Pitești, în baza Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților și a Hotărârii de Guvern nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.

Art. 12.

în vederea bunei desfășurări a activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, Operatorul va beneficia de o perioadă de mobilizare necesară efectuării activității de cunoaștere a teritoriului pe care își va desfășura serviciul și își va pregăti baza logistică necesară bunei desfășurări a activității.

Art. 13

 • (1) Perioada de mobilizare reprezintă intervalul de timp dintre data semnării contractului și data începerii efective a activității. în timpul acestei perioade (90 de zile) Operatorul se va pregăti complet pentru executarea serviciului. Va amenaja și va face demersurile în vederea autorizării bazei de lucru, va angaja și va pregăti personalul.

 • (2) La sfârșitul perioadei de mobilizare, Operatorul va prezenta un raport privind pregătirea sa pentru începerea activităților, confruntat în această perioadă, urmând ca remedierea eventualelor probleme identificate.

 • (3) începând cu perioada de mobilizare,


inclusiv cu Operatorul


Operatorul


problemele cu care s-a să facă propuneri pentru


va menține legătura cu


autoritățile internaționale și naționale competente, cu instituțiile abilitate, în vederea identificării oricăror alerte/avertizări sau identificarea de noi specii de Vectori/ dăunători.


CAPITOLUL 5. Obiectul și activitățile

Art. 14.

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Pitești.

(1) Activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare se vor aplica la obiectivele și suprafețele din raza teritorial-administrativă a Municipiului Pitești, așa cum sunt ele definite în prezentul caiet de

arcini, pentru fiecare activitate.


(2) Obiectivele și suprafețele estimative unde se vor aplica activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare sunt specificate în prezentul caiet de sarcini.

Art. 15.

Efectuarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în Municipiul Pitești presupune următoarele:

 • - stabilirea obiectivelor unde urmează să se aplice procedura și tipul vectorilor;

 • - determinarea nivelului c|e infestare;

 • - stabilirea materialelor,

  substanțelor și a concentrației ce urmează a fi folosite;


 • - stabilirea utilajelor și a echipamentelor folosite;

 • - stabilirea echipamente or de protecție și instruirea personalului care execută activitățile;

 • - stabilirea măsurilor de protecție a mediului;

 • - asigurarea unui sistem de monitorizare și raportare, informatizat, privind prestațiile;

 • - confirmarea prestației.

Art. 16.

Modul de organizare și funcționare a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare trebuie să se realii

;eze pe baza următoarelor principii:


 • - protecția sănătății populației;

 • - responsabilitatea față de cetățeni;

 • - eliminarea focarelor;

 • - conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • - asigurarea calității și continuității serviciului;

 • - securitatea serviciului;

 • - dezvoltarea durabilă.

CAPITOLUL 6. Dezinsectia

Art. 17.

Dezinsecția este ansamblul mijloacelor și metodelor de prevenire și combatere a artropodelor (insecte în stadiul de larvă sau adult) care vehiculează și transmit direct sau indirect boli infecto-con generatoare de disconfort. Scopul dezinsecției este de a menține densitatea populațiilor de insecte la niveluri cât mai scăzute.

itagioase și parazitare, pentru om și animale sau


Art. 18.

Dezinsecția are o importanța practică deosebită în condițiile în care se face studierea și supravegherea continuă a speciilor de insecte și acarieni de interes medical, deoarece permite orientarea acțiunilor de profilaxie și de combatere în acele sectoare în care și-ar putea manifesta funcția vectorială sau însușirile generatoare de disconfort și de pagube economice. De aceea, este necesară cunoașterea trăsăturilor bioecologice ale speciilor care trebuie supuse controlului.


Art. 19.

Dezinsecția previne și combate transmiterea unor boli de către insecte și acarieni. Insectele, pe lângă factorul de disconfort pe care îl generează, sunt agenți cauzali ai unor pagube economice precum și agenți de transmisie la om și animale a unor boli infecțioase și parazitare.

Pericolul major pe care îl reprezintă insectele dăunătoare se datorează capacității mari de înmulțire și voracității acestora. Pagubele materiale se realizează prin transmiterea de boli atât la culturi cât și la animale.

Câteva boli propagate de insecte, fie prin înțepătură, fie prin contact direct cu alimentele sunt: meningoencefalita, Borelioza Lyme, febra Zika, febra recurentă, tifosul exantematic, tuberculoza, ciuma, malaria, afecțiuni cutanate, dermatoze, iritații ale mucoaselor oculare, toxinfecții alimentare, viroze, etc.

Speciile de insecte cu rol de vector și care produc disconfort, cele mai des întâlnite în acest domeniu de activitate sunt: țânțarii (Culex - C.pipiens - țânțarul comun, Aedes, Anopheles, etc.), muștele, gândacul roșu de bucătărie (Blattella germanica), gândacul negru de bucătărie (Blatta orientalis), gândacul american (Periplaneta americana), puricele, căpușele (Ixodes ricinus), ploșnița de casă, ploșnița porumbeilor, molia de haine, greierele de casă, păianjenii, viespea, furnica neagră, molia covoarelor.

Art. 20.

Pentru a se putea realiza un program cât mai eficient pentru combaterea acestor vectori, este necesar să se cunoască factorii care favorizează dezvoltarea acestora, în acest sens cei mai importanți factori specifici Municipiului Pitești au fost indentificați ca fiind:

 • 1. Factori favorizanți pentru dezvoltarea și înmulțirea țânțarilor:

- existența lacurilor și cursurilor de apă de pe suprafața Municipiului Pitești și din împrejurimi;

 • - existența subsolurilor inundate periodic sau permanent, ca urmare a defecțiunilor la rețeaua de canalizare menajeră, rețeaua de furnizare de agent termic sau apă caldă menajeră; datorită deficiențelor proiectelor de rețele în zonele de pantă-contrapantă;

 • - existența unor băltiri datorate lipsei de drenaj a apelor de suprafață în zonele de pantă-contrapantă, fie a unor drenaje defecte;

 • - existența sistemelor de irigat prin aspersiune în parcuri, scuaruri, defecte sau nesupravegheate conduc la crearea de băltiri;

 • - acumulări de apă (butoaie, alte tipuri de recipienți) realizate în vederea folosirii în gospodăriile individuale, care constituie sursă optimă de dezvoltare a vectorilor.

 • 2. Factori favorizanți pentru dezvoltarea și înmulțirea căpușelor:

- animale comunitare, câini și pisici (netratate contra căpușelor) pe care le găsim în parcuri, grădini, zone de agrement, zone verzi din jurul locuințelor;

 • - prezența în număr mare a animalelor mici și a păsărilor în parcuri și grădini;

  etăiată, a frunzișului neîndepărtat după căderea lui din

  II ±/\


 • - existența vegetației înalte, i arbori;

 • - climatul mai blând din ultimii ani (ierni mai blânde), precum și de 80% creează condiții favorabile dezvoltării căpușelor.

 • 3. Factori favorizanți pentru dezvoltarea și înmulțirea gândacilor:

 • - prezența resturilor alimentare în locuințe, birouri etc.;

 • - starea de curățenie precară în unele spații destinate procesării sau depozitării alimentelor (bucătării, restaurante, magazine alimentare, supermarketuri, societăți agroalimentare, etc.);

 • - prezența produselor alimentare neambalate și depozitate necorespunzător.

 • 4. Factori favorizanți pentru dezvoltarea și înmulțirea viespilor:

 • - existența anexelor nelocuite (mansarde, magazii, etc.);

 • - existența învelitorilor acoperișurilor din materiale ceramice;

 • - necurățirea sistemelor de evacuare a gazelor arse (coșuri de fum).

 • 5. Factori favorizanți pentru dezvoltarea și înmulțirea puricilor:

 • - existența unui număr mare de câini și pisici;

 • - existența spațiilor (subsoluri) în care pătrund pisicile fără stăpân - prin gurile de aerisire sau ventilație neasigurate.

Art. 21.

(1) Obiectivele pentru care se vor aplica măsuri de dezinsecție (adulți și larve) sunt cuprinse în cadrul Programului unitar de acțiune. Programul unitar de acțiune de mai jos este un program minim.


(2) Programul unitar de acțiune va fi realizat la începutul fiecărui an, nu mai târziu de data de 10 februarie a anului.

 • (3) Numărul de tratamente care se efectuează lunar, precum și numărul de tratamente care se efectuează anual, se stabilesc prin programul unitar de acțiune.

 • (4) înainte de elaborarea programului unitar de acțiune, fiecare autoritate a noi din partea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», acestea se vor implementa prin modificarea programului unitar de acțiune, să poată demara în timp util, programul fiind aprobat de către autoritatea publică locală.

  administrației publice locale sau, după caz operatorul, solicită Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino» recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente. în cazul în care institutul nu răspunde în


  maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, se consideră că nu sunt necesare recomandări, iar autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară stabilește numărul de tratamente, la propunerea operatorului, fără a


  se reduce numărul de tratamente de dezinsecție executate în anul anterior.

  în situația în care, după aprobarea și punerea în aplicare a programului unitar de acțiune, evoluția vectorilor supuși tratamentelor de dezinsecție impune recomandări


Activitatea de dezinsecție se va efectua la următoarele Obiective, în funcție

a) Obiective cuprinse în Programul unitar de acțiune finanțate de la bugetul local

Dezinsecție

Vector

Denumire

obiective

Referință

Suprafața estimată mp/1 trecere

1

3

4

Țânțari

>

(adulți)

Parcuri, spații verzi, apă

maluri și lucii de

suprafață

2.790.000

Piețe, târguri

suprafață

77.070

Locuri de joacă

suprafață

30.000

Stații auto

suprafață

2.825

Cimitire

suprafață

169.460

Platforme de gunoi

special amenajate

suprafață

3.883

Clădiri și terenuri alt din subordinea Con municipiului Pitești

î instituților publice siliului Local al

suprafață

319.371

Unități de învățămâ și unități sanitare af Consiliului Local

nt, cămine de copii ate în subordinea

suprafață

575.070

Spații protecție civil

ă

suprafață

5.946

Cămine în care sun de alimentare cu ap termoficare

t amplasate rețele ă, canalizare și

suprafață

25.900

TOI

CAL

3.999.525

Dezinsecție

Vector

Denumii

e obiective

Referință

»

Suprafața estimată mp/1 trecere

1

2

3

4

Țânțari f        1

(larve)

Parcuri, spații verzi,

maluri și lucii de apă

suprafață

2.790.000

Clădiri aparținând P Pitești (sediu, grădir sociale, cantine, spi

rimăriei Muncipiului nițe, școli, centre tale, etc.)

subsoluri umede

575.070

T(

3TAL

3.365.070

Pentru activitatea de dezinsecție, numărul minim de tratamente obligatorii ce se vor aplica în cadrul unei campanii anuale, cuprinse în Programul unitar de acțiune, este după cum urmează:


Vector

Denumi

re obiective

Referință

»

Număr total de treceri obligatorii

1

2

3

4

Țânțari adulti

Parcuri, spații ver^ apă

i, maluri și lucii de

suprafață

Conform programului unitar de acțiune

Piețe, târguri

suprafață

Conform programului unitar de acțiune

Locuri de joacă

suprafață

Conform programului unitar de acțiune

Statii auto 1

suprafață

Conform programului unitar de acțiune

Cimitire

suprafață

Conform programului unitar de acțiune

Clădiri și terenuri e din subordinea Co municipiului Piteșt

le instituțiilor publice isiliului Local al

suprafață

Conform programului unitar de acțiune

Unități de învățăm unități sanitare afle

Consiliului Local

^nt, cămine de copii și 3te în subordinea

suprafață

Conform programului unitar de acțiune

Spații protecție civ

suprafață

Conform programului unitar de acțiune

Cămine în care su de alimentare cu s termoficare

nt amplasate rețele pă, canalizare și

suprafață

Conform programului unitar de acțiune

Țânțari larve

Parcuri, spații verz apă

, maluri și lucii de

Subsol umed

Conform programului unitar de acțiune

Clădiri aparținând Pitești (sediu, grăc sociale, cantine, s

Primăriei Muncipiului iinițe, școli, centre pitale, etc.)

suprafață

Conform programului unitar de acțiune

Trecerile pot fi modificate și suplimentate în funcție de evoluția factorilor meteorologici sau în funcție dfe alți factori care favorizează dezvoltarea vectorilor. în acest sens, se vor întreprinde acțiuni de tip screening pentru a stabili gradul de

contaminare, respectiv eficien ă a intervențiilor. Acțiunile de monitorizare (screening)


se vor efectua înainte de și după efectuarea tuturor tratamentelor de pe parcursul unei luni. Autoritatea publică locală va stabili numărul și amplasamentul punctelor de monitorizare (capcane) astfel încât să asigure un grad de reprezentativitate în funcție o;             -'ipuse tratamentelor. Metodologia de screening va fi

de vectorul și obiectivele su detaliată în cadrul metodologie


i de prestare.

/ 11

Screeningul se va efectua și prin metode indirecte - chestionare aplicate populației.

Art. 22.

Din punct de vedere practic, dezinsecția este de două feluri:

 • -  preventivă (profilactică) care are scopul de a împiedica înmulțirea și răspândirea dăunătorilor, prin crearea de condiții nefavorabile dezvoltării acestora. Ea trebuie să aibă caracter permanent. în acest sens se regăsesc trecerile obligatorii din Programul unitar de acțiune;

 • -  curativă (terapeutică sau de combatere) în focar, care urmărește distrugerea și îndepărtarea insectelor și artropodelor din unitatea asupra căreia se acționează, aceasta realizându-se la intervale repetate de 10 -14 zile, dependent de ciclul biologic al speciei vizate, fiind urmată apoi de dezinsecția profilactică, conform Programului unitar de acțiune.

  Art. 23.

  Metodele dezinsecției sunt:

  • - metode fizice (curățenie generală, aspirarea prafului cu ouăle, benzi lipicioase);

  • - metode chimice (utilizarea multiplelor insecticide cu spectru foarte larg de acțiune și cu remanență mare în timp);

  • - metode ecologice (insecticid gel).

  Dezinsecția chimică se realizează prin:

  • - pulverizare în zonele verzi (iarbă, garduri vii, arbuști, etc.) și tratament spațial de la sol sub formă de ceață rece sau caldă, cu acoperire pe toată suprafața Municipiului Pitești, în parcuri, zone verzi, aliniamente stradale, pentru combaterea țânțarilor și a muștelor;

  • - tratament terestru pentru combaterea larvelor în locurile de depunere a pontelor, terenuri mlăștinoase, maluri de ape, lacuri, zone și subsoluri inundabile;

  • - pulverizare sau tratament sub formă de ceață rece sau caldă în subsoluri, casa scărilor, poduri, unde există focare de dezvoltare a țânțarilor, ocazie cu care tratează biotopurile altor specii de insecte dăunătoare;

  • - tratament terestru pentru combaterea căpușelor care se găsesc în zonele vegetație densă și pe frunzișu

  • - combaterea căpușelor, pu


  arborilor;

  ricilor, păduchilor, ploșnițelor sau a altori vectori se


  se


  cu


  va iar


  efectua folosindu-se insecticide specifice pentru fiecare dintre aceste specii, metoda de aplicare va avea în vedere caracteristicile ciclului de înmulțire și cerințele biologice ale acestora;

  • - combaterea căpușelor în


  spațiile deschise se execută cu mijloace și metode


specifice, prin pulverizarea Substanțelor insecticide, acolo unde a fost sesizată apariția unor focare sau prezența acestora într-un anumit areal, pe întreaga suprafață a zonelor verzi și a altor medii propice dezvoltării acestora, dependent de condițiile meteorologice care asigură desfășurarea ciclului biologic al acestora; trecerile obligatorii sunt cele conforme Programului Unitar de acțiune;

ă în cazul combaterii căpușelor se recomandă ca


 • - pentru o eficiență ridica <” suprafața tratată să fie bine întreținută (curățarea stratului de frunze moarte, tunsul ierbii, îndepărtarea vegetației uscate, etc).


  Dezinsecția ecologică

  - aplicare de insecticide su oameni și animale, altele dec. unde este imposibilă evacuar

  Metodele care sunt perr următoarele:

  e realizează prin:

  o formă de gel, caracterizate prin lipsa toxicității față de ât cele vizate. Se folosesc în special la unitățile sanitare sa completă a încăperilor necesar a fi tratate.

  nise pentru aplicare pe fiecare tip de obiectiv sunt

  Obie

  ctiv

  Metode ecologice

  Metode chimice

  Imobile cu spații destinate ghenă, subsol uscat/umec (subsol uscat/umed)

  locuințelor (blocuri P+n, 1): locuințe sociale, etc.

  X

  X

  Maluri de lacuri, malurile cur

  surilor de apă

  X

  Piețe agroalimentare

  X

  X

  Zone cu vegetație: parcuri, locuri de agrement, terenur cimitire, aliniamente strada lacurilor, lunci, etc. - tratame (acționează adulți/larve)

  grădini publice, scuaruri, de sport, grădini publice, ile, malul iazurilor, malul nte de la sol în sistem LILV

  X

  Societăți de producție, trans de energie termică în siste canale

  Dort, distribuție și furnizare im centralizat - cămine si

  X

  X

  Societate furnizoare de servi apă și canalizare din Mun canale

  cii publice de alimentare cu cipiul Pitești - cămine și

  X

  X

  Clădiri și terenuri aparținânc de învățământ (subsol clădir

  instituțiilor publice, unități uscat/umed)

  X

  X

Art. 24.

Factori care influențează dezinsecția:

 • -  spectrul de combatere a biocidului privind specia de insecte;

 • -  modul de acțiune al insecticidelor folosite (prin contact sau ingestie);

 • -  rezistența la insecticidele folosite (de exemplu, ca urmare a utilizării pe o perioadă îndelungată a aceluiași produs insecticid);

 • -  cantitățile de insecticid folosit (concentrația/ unitatea de măsură).

  Art. 25.

  Criterii de alegere a insecticidelor:

  • -  eficacitatea caracterizată prin remanență;

  • -  remanența insecticidelor este dictată de următorii factori:

  • - insecta țintă;

  • - gradul de infestare;

  • - gradul de igienizare a locației unde se acționează;

  -subst

  • - pH-ul mediului;

  • - doza

  • - timpul de distrugere a vectorului;

  • - supra


  anța activă din biocidul folosit;


  și rata de aplicare;


  fața pe care se acționează; • -  ușurința în prepararea și aplicarea soluțiilor și în stocarea substanțelor și produselor;

 • -  economicitatea;

 • -  lipsa corozivității și a efectelor distructive;

 • -  cunoașterea toxicității în condițiile de utilizare și a măsurilor de protecție recomandate;

 • -  spectrul de combatere privind gama de insecte vectoare;

 • -  domeniul de aplicabilitate: parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, locuințe spitale, locuri publice, etc.;

 • -  compatibilitate pentru dispersie în sistem ULV (volum ultra redus);

 • -  acțiunea insecticidelor prin contact și ingestie;

Substanțele active permise pentru folosire în activitatea de dezinsecție sunt cele prevăzute de legislația națională.

Art. 26.

Combaterea populației adulte de insecte are drept scop reducerea populației de insecte și menținerea acesteia la valori minime, aplicându-se în zonele unde există locuri de adăpostire (vegetație, garduri vii, tufișuri, arbori, etc.). Tratamentele se vor executa cu aparatură purtată de către operatori și/sau vehicule, aplicându-se de la sol sub formă de ceață caldă și/sau rece, cuprinzând întreaga vegetație, de la sol către vârfurile arborilor. Se vor utiliza insecticide condiționate special pentru combaterea vectorilor vizați.

Tratamentele punctuale și zonale se fac în urma identificării unor focare de infestare, la sesizarea autorității publice locale sau dacă Operatorul sau un terț sesisează acest lucru, cu notificarea autorității publice locale de către Operator și confirmarea de către autoritatea publică locală a necesității intervenției.

Art. 27.

în cazul în care, după aplicarea tratamentelor stabilite în Programul Unitar de Acțiune se constată persistența infestării cu vectorul respectiv, această situație nefiind generată de aplicarea necorespunzătoare sau de neefectuarea tratamentelor, se va interveni punctual.

incorectă a tratamentelor, de folosirea unor substanțe


Art. 28.

Tratamentele punctuale sau la cerere pentru combaterea țânțarilor se pot face:

 • - la solicitarea autorității publice locale;

 • - la sesizarea cetățenilor/agenților economici;

-la sesizarea instițutiilor publice, cu aprobarea prealabilă a autorității publice locale;


se demonstrează că focarul persistă.


-după ce

Art. 29.

Tratamentele în activitatea de zbor


spații deschise se vor efectua în perioadele de timp Îfiz care a insectelor este maximă, respectiv pe timpul nopții; în cazul țânțarilor este obligatorie efectuarea tratamentelor atât împotriva larvelor cât și a adulților. La efectuarea tratamentelor se va ține cont de condițiile meteorologice de la data acțiunii, inclusiv de prognoza pentru următoarele 48 de ore, astfel încât eficiența tratamentelor să nu fie diminuată ca urmare a stării vremii (ex. precipitații, vânt, etc.).

Art. 30.

Produsele folosite vor fi dintre cele avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide și vor îndep ini condițiile legale pentru utilizare.

Art. 31.

Se recomandă alternarea produselor dezinsectante pentru a se evita apariția rezistenței vectorilor.

Art. 32.

Utilajele minim necesare realizării serviciului de dezinsecție sunt după cum urmează:


Pentru dezinsecție împotriva țânțarilor la interior

 • - pompe manuale cu presiune prealabilă

 • - atomizoare

Pentru dezinsecție împotriva țânțarilor la exterior

 • - aparate portabile generatoare de ceață caldă

 • - aparatură portabilă tip nebulizatoare (atomizor)

 • - utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece tip ULV (Ultra

Low Volumâ), pentru tratamente aplicate la vegetație

 • - utilaje de mare capacitate generatoare de ceață caldă cu capacitate

mare de acoperire în zone greu accesibile

Pentru dezinsecția împotriva gândacilor de canalizare

 • - pompe manuale cu presiune prealabilă

 • - atomizoare

Pentru dezinsecția împotriva viespilor

 • -  se vor folosi pompe manuale cu presiune prealabilă sau aparate portabile tip atomizor

Pentru dezinsecția împotriva căpușelor

 • -  se vor folosi utilaje pentru pulverizare portabile tip atomizor

 • -  se vor folosi pompe manuale cu presiune prealabilă

 • -  se vor folosi utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece tip

ULV (Ultra Low Volume)

Art. 33.

Mijloacele de transport hecesare pentru realizarea activităților de dezinsecție sunt următoarele:

 • - autovehicule necesare deplasării echipelor de agenti DDD

 • - autoutilitare cu platformă pentru echipamentul ULV (generatoare de

ceață rece de mare capacitate)

 • - autoutilitare cu platformă pentru utilajele de mare capacitate

generatoare de ceață caldă (TERMOFOGGER)

Unele utilaje și autovehicule se pot folosi și în cadrul activităților de deratizare, dezinfecție.


Art. 34.

Echipamentul de lucru și protecție pentru personal - agenții DDD. Acest echipament va avea un colorit

unitar și va fi inscripționat cu sigla Prestatorului.


Echipamentulde lucru si

următoarele dotări minime:

va

Nr. crt

Ech

ipament de lucru și protecția muncii

1

Costum

salopetă cu pieptar profesional

2

Tricou

3

Cizme F

VC

4

Bocanci antidera

cu bombeu metalic și cu talpă pantă

5

Mănuși

pentru substanțe chimice (din latex)

6

Mănuși

pentru solicitări mecanice (din material)

7

Măști cu

element filtrant

8

Filtre pe

ntru măști

9

Ochelar

de protecție

10

Vestă dt

avertizare

11

Semi m<

ască protecție

12

Lantern<

13

Detecto

rgaz

Notă: echipamentul de lucru și protecția muncii menționat în tabelul anterior este același, unic, pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare.

Art. 35.


Forța umană

Pentru realizarea întregii folosi personal specializat.

activități de dezinsecție, dezinfec


Art. 36.

Modul de protecție a medi

lui:


- se vor avea în vedere efectele asupra resurselor de apă subterană, prin reducerea consu recipientelor folos te și predarea acestora către o unitate de preluare a deșeurilor toxice, în vederea neutralizării;

ului excesiv de substanțe toxice, colectarea tuturor I                                    '


 • -   evitarea poluării solului;

 • -  evitarea efectelor nocive asupra florei și faunei, prin măsuri de protecție;

 • -  evitarea efectelor negative asupra vieții sociale și economice a populației;

 • -  evitarea depășirii nivelului de poluare fonică;

 • -  respectarea diluțiilpr indicate de către producător.

Art. 37. Delarvizare

 • (1) Are drept scop reducerea imediată a numărului de larve de țânțari.

 • (2) Se aplică în zonele unde există locuri inundate, umede (malurile râurilor, bălți, canale de desecare, porțiuni ui inundate etc.). Delarvizarea p asupra larvelor în dezvoltare, animale;

  mede din zonele cu vegetație, subsoluri umede și/sau >entru domeniul public presupune acțiunea cu larvicid larvicid care să nu fie toxic pentru oameni, pești și


  (3) Delarvizarea se va efectua cu produse larvicide condiționate special pentru tratarea habitatelor larvare, respectiv pe vegetația de pe malurile apelor curgătoare, pe suprafața luciilor de apă stătătoare, zone mlăștinoase, alte medii și spații umede care favorizează dezvoltarea larvelor de țânțari;


  ini condițiile legale pentru utilizare;

  xecuta cu aparatură specifică, autopurtată sau purtată


 • (4) Se vor folosi produsele larvicide avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide și vorîndepli

 • (5) Tratamentele se vor e:

de către agenții DDD, aplicându-se de la sol sub formă de ceață caldă și/sau ceață rece în sistem ULV (volum ultra redus).

CAPITOLUL 7. Dezinfectia

>

Art. 38.

Dezinfectia este o metodă a igienei, constând în operațiuni de prevenire și combatere a bolilor infecțioase și parazitare la om si animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. Substanțele dezinfectante nu distrug toate microorganismele patogene, putând fi deosebit de eficiente față de unele specii și lipsite de eficiență față de altele. Dezinfecția previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmițători de boli și combate răspândirea în masă a bolilor transmisibile.

Art. 39.

 • (1) Termenul de decontaminare se folosește pentru distrugerea germenilor patogeni din mediul extern prin orice mijloace, inclusiv prin neasigurarea condițiilor optime de dezvoltare și prin antagonism microbian.

 • (2) Ca tipuri de dezinfecție, aceasta poate fi generală sau parțială:

 • - dezinfecție generală, care se aplică în toată unitatea sau toată clădirea și reprezintă modul obișnuit de efectuare a dezinfecțiilor pentru prevenirea și combaterea bolilor infecțioase.

 • - dezinfecția parțială care se aplică asupra unei suprafețe restrânse dintr-o unitate sau dintr-o clădire, pe suprafața pe care s-a produs contaminarea cu diferite produse patologice.

 • (3) După momentul de aplicare și scopul urmărit, dezinfecția poate fi profilactică și de necesitate:

 • - dezinfecția profilactică se efectuează în unitățile de boli transmisibile, în scopul prevenirii apariției acestora și a combaterii stării de microbism care se dezvoltă și influențează negativ starea de sănătate a omului și animalelor.

Dezinfecția profilactică se efectuează, în general, prin mijloace chimice și prin mijloace fizice (căldură, radiații ultraviolete, etc.). Unele modalități particulare de decontaminare profilactică pot fi aplicate și în prezența omului și animalelor (dezinfecția aerului prin aerosoli, radiații ultraviolete sau aeroioni negativi).

- dezinfecția de necesitate se efectuează pentru combaterea bolilor transmisibile, de la apariția primelor cazuri de boală și până la lichidarea focarelor. La alegerea mijloacelor de dezinfecție se ține seama de particularitățile agentului patogen ce trebuie neutralizat prin acțiunea de combate


Dezinfecția de necesitate curentă se face pe tot parcursul evoluției bolilor infecțioase și parazitare tranșmisibile, având scopul de a distruge germenii patogeni pe măsura eliminării acestora în exteriorul organismelor bolnave sau a celor clinic sănătoase, dar care sunt purtătoare și excretoare de germeni. Dezinfecțiile curente împiedică difuzarea germenilor la animalele sănătoase din focar și din afara focarului. Se execută zilnic sau la intervale de câteva zile, în toate adăposturile din focarul de boală, utilizându-se mijloacele dezinfectante indicate pentru agentul patogen care a produs boala.

Dezinfecția de necesitate finală se practică după lichidarea ultimelor cazuri de boală și după efectuarea dezinsecției și a deratizării. Se urmărește distrugerea germenilor patogeni, care eventual au mai rămas în interiorul clădirilor cât și în exteriorul acestora.

 • (4) Aplicarea mijloacelor dezinfectante se face în mod diferit, dependent de natura acestora (expunere la căldură sau la acțiunea radiațiilor de diferite tipuri, scufundarea în diferite soluții dezinfectante, pulverizare, aerosolizare, aeroionizare, prăfuire etc.). La alegerea mijloacelor dezinfectante trebuie să se țină cont de natura suprafețelor pe care se aplică, gradul de severitate urmărit în acțiunea de decontaminare (dezinfecția profilactică, de necesitate, curentă sau finală) și de prețul de cost al acțiunii pe unitatea de suprafață sau de volum.

 • (5) Controlul eficienței dezinfecției se face după expirarea timpului de contact și constă în recoltarea probelor de sanitație, de pe suprafețe reprezentative.

 • (6) Mijloacele chimice pentru dezinfecție sunt cele mai utilizate. La alegerea substanțelor dezinfectante se

  au în vedere următoarele cerințe mai importante:

  • -  să aibă o capacitate mare de distrugere selectivă a microorganismelor, în concentrație cât mai mică;

  • -  să nu fie periculoase la manipulare;

  • -  să fie cât mai puțin corozive pentru materialele din care sunt confecționate suprafețele cu care vin în contact;

  • -  să fie ușor solubile în apă, să poată fi îndepărtate ușor prin clătire și să nu lase reziduuri pe suprafețe și mirosuri;

  • -   să fie eficace indiferent de calitatea apei utilizată la dizolvare (duritate) și de temperatura aerului.

  • (7) în funcție de riscul de apariție a infecțiilor, trebuie alese dezinfectantele care acționează specific asupra ag^nților patogeni incriminați.

  • (8) Se recomandă alternarea periodică a produselor dezinfectante pentru a se evita apariția rezistenței microorganismelor.

  • (9) La prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante sunt necesare:

  • -  respectarea concentrațiilor de utilizare și timpii de acțiune recomandați de producător;

  • -  folosirea de recipienți curați pentru preapararea soluțiilor;

  • -   utilizarea soluțiilor de lucru în ziua preparării, pentru a se evita contaminarea și degradarea -

  • -  respectarea normei și intoxicațiile;


nactivarea lor;

e de protecție a muncii, care să prevină accidentele /o A 4/\

 • -   instruirea personaldlui cu privire la utilizarea dezinfect;

Art. 40.

Activitățile de dezinfecție se referă, cel puțin, la următoarele obiective și vor avea frecvența necesară conformării cu reglementările specifice fiecărui obiectiv:

 • - clădiri și spații aparținând sau în administrarea Primăriei Municipiului Pitești (grădinițe, școli, centre sociale, cantine, piețe, etc.);

 • - locuri în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

Activitatea de dezinfedție se va efectua la următoarele Obiective:

a) Obiective cuprinse în Programul unitar de acțiune finanțate de la bugetul local

Dezinfecție

Denumire ob

iective

Referință

Suprafața estimată mp/1 trecere

1

2

3

Piețe, târguri

suprafață

18.275

Unități de învățământ, o unități sanitare aflate în autorității publice locale

ămine de copii și subordinea

suprafață

157.662

Platforme de gunoi spec

;ial amenajate

suprafață

3.883

Stații auto

suprafață

2.825

Mijloace de transport în

comun

suprafață

2.750

Locuri de joacă

suprafață

30.000

TOTAL

215.395

CAPITOLUL 8. Deratizarea

Art. 41.

1

(1) Deratizarea este definită ca un ansamblu de măsuri care se aplică în scopul combaterii rozătoarelor dăunătoare (șoareci, șobolani) și a menținerii densității populației acestora la niveluri care să nu reprezinte riscuri pentru om și animale domestice.

 • (2) Deratizarea este o rarhură de specialitate a igienei, care se ocupă cu studiul complex al posibilităților de sinantrope și asinantrope, cu

  prevenire și combatere a dezvoltării rozătoarelor rol epidemiologie și epizootologic. Șobolanii, dar și


șoarecii sunt surse de infecție si vectori, răspândind trichineloza, leptospiroza,

bruceloza, febra aftoasă, găstroenterita virotică, antraxul, turbarea, toxiinfecțiile alimentare, etc. La aceasta se adaugă faptul ca șobolanii și șoarecii distrug și fac inutilizabile instalații, spații și mult mai multe alimente decât ceea ce consumă, făcând astfel ca pierderile provocate s<

ă devină semnificative.

a rozătoarelor se bazează pe cunoașterea temeinică a ----------------- -----— ogice și etologice ale speciilor vizate, precum și pe cunoașterea și folosirea metodelor fizice și chimice de combatere existente.

(4) Rozătoarele sunt mamiferele cele mai numeroase și răspândite, reprezentând o treime din fauna terestră. Prolificitatea acestora este mare datorită: atingerii timpurii


 • (3) Măsurile de combatere

caracteristicilor biologice, eco

:erele cele mai numeroase și răspândite, reprezentând

a maturității sexuale (la vârsta de 1,5 - 3 luni), perioadei de gestație reduse (16-21 zile), fătărilor frecvente (2-8 /an), unui număr mare de pui la fătări (în medie 4-12). în atea de reproducere a primelor generații chiar în primul ătoarelor este de 2-4 ani.

aceste condiții există posibilit an de viață. Longevitatea roz Principalele rozătoare

- sinantrope (speci


din țara noastră sunt:

iile care se mențin aproape exclusiv în locuințe sau în vecinătatea acestora): șobolanul cenușiu (Rattus rattus), șobolanul de casă (Rattus Norvegicus), șoarecele de casă (Mus musculus)',

- asinantrope (speciile de rozătoare de câmp, de pădure și de apă): specia albastră a șoarecelui de casă, șoarecele de pădure (Apodemus silvaticus), șoarecele de gulerat (Apodemus tauricus), popândăul (Citellus citellus), șoarecele de grădină (Mus musculus spicilegus), șobolanul de câmp (Apodemus agravius), hârciogul sau cățelul pământului (Cricetuî șoarecele de câmp (Microtus

s cricetus), șoarecele de apă (Arvicola terrestris), arvallis).

preventive - aceste măsuri nu sunt legate de utilizarea


(5) Măsuri profilactice sau unor mijloace specifice (toxice, capcane), sunt economice, lipsite de pericol și, de regulă, foarte eficiente. Dacă sunt aplicate corect eficiența lor poate fi suficient de mare încât să nu mai fie nevoie de combatere. Obiectivul acestora este de a opri sau a încetini dezvoltarea rozătoarelor prin îndepărtarea surselor de hrană și de apă, distrugerea adăposturilor lor obișnuite și împiedicarea pătrunderii lor în locuințe, gospodării sau adăposturi naturale.

Combaterea propiu-zisă a rozătoarelor se poate realiza prin metode mecanice, chimice și biologice, substanțele raticide (chimice) fiind cele mai utilizate.

- combaterea prin mijloace mecanice: prin utilizarea curselor, cilindrilor de galerii prin inundare, a curselor pe bază de lipici

capturare sau scoaterea dig

(netoxic).

 • - combaterea prin mijloace chimice: este cea mai eficientă metodă datorită numărului mare al produselor chimice (raticide), care se perfecționează continuu.

 • - combaterea prin mijloace biologice care se realizează prin folosirea culturilor bacteriene și folosirea dușmanilor naturali ai rozătoarelor.Art. 42.

Aplicarea tratamentelor de deratizare

Deratizarea se efectuează la următoarele obiective: a) Obiective cuprinse în Programul unitar de acțiune finanțate de la bugetul local

Denumire obiG

ctive

Referință

1

Suprafața estimată mp/ 1 trecere

1

2

3

Parcuri, spații verzi, maluri și li

icii de apă

suprafață

2.790.000

Piețe, târguri

suprafață

77.070

Cimitire

suprafață

169.460

Clădiri și terenuri ale instituțiilo subordinea Consiliului Local al

r publice din municipiului Pitești

suprafață

319.371

Unități de învățământ, cămine sanitare aflate în subordinea

s de copii și unități Consiliului Local

suprafață

575.070

Spații protecție civilă

suprafață

5.946

Cămine în care sunt amplass alimentare cu apă, canalizare

te rețele de și termoficare

suprafață

25.900

Platforme de gunoi special ar

nenajate

suprafață

3.883

TOTAL

3.966.770

b) Activități obligatorii de deratizare în cazul identificării unui focar pe domeniul public

în cazul identificării unui focar pe domeniul public, Operatorul va notifica autoritatea publică în acest sei

ns, anunțând demararea activităților.

focar, în cazul deratizării, se vor realiza în mod

ament: prima se va efectua după identificarea focarului, completarea cu raticid) în intervalul de timp în care tctul, omorând vectorul.


La identificarea unui

obligatoriu minim 2 treceri/tra urmând a se reveni (pentru raticidul consumat își face efe

Art. 43.

Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele care nu fac parte din Programul unitar de acțiune pot fi prestate și de operatori economici autorizați în baza reglementărilor emise de autoritățile administrației publice locale.

Art. 44. Frecventa serviciilor de deratizare

(1) Pentru activitatea de deratizare, numărul minim de tratamente

obligatorii ce se vor aplica în cadrul unei campanii anuale, cuprinse în Programul unitar de acțiune, este după cum urmează:_____________________________________

Vector

Denum

ire obiective

Referință

1

Număr total de treceri obligatorii anuale finanțate de la bugetul local

0

1

2

3

Șobolani 5

Zone verzi

suprafață

3

Alei și spații ve

rzi

suprafață

3

Locuri de joace

i

suprafață

3

Parcuri

suprafață

3

Piețe

suprafață

3

Baze sportive

suprafață

3

Cimitire

suprafață

3

Maluri de lacur

și cursuri de apă

suprafață

3

Clădiri adminis publică locală secundare, grâ sociale, cantin

trate de autoritatea (sediu principal, sedii idinițe, școli, centre i, spitale, etc.)

suprafață construită

3

suprafață teren

3(2) Pentru obiectivele

de deratizare, se pot utiliza următoarele metode:

Ob

ectiv

Metode netoxice

Deratizare chimică

Imobile cu spații destinate l< subsol uscat/umed)

jcuințelor (blocuri, ghenă,

X

X

Zone cu vegetație: parcuri, locuri de agrement, terenuri

grădini publice, scuaruri, de sport

-

X

Malurile lacurilor și malurile

râurilor

-

X

Piețe și târguri agroalimentc

ire

X

X

Societăți de producție, trans de energie termică în sisten

port, distribuție și furnizare centralizat

X

X

Societate furnizoare de ser\ apă și canalizare din Munic

icii publice de alimentare cu piui Pitești

X

X

Zone demolate și neconstru construcții abandonate, nefi

ite, terenuri abandonate, nalizate, zone abandonate

-

X

Cimitire, depozite de deșeu

ri

-

X

Clădiri și terenuri aparținânc de învățământ

instituțiilor publice, unități

-

X

Zone în care se depoziteaz focare

ă necontrolat deșeuri, alte

-

X

 • (3) Substanțele raticide vor fi sub formă de momeli gata preparate, sub formă de baton cerat, pastă proaspptă în pliculețe de hârtie biodegradabilă, sub formă de peleți, lichide, suport cerealier sau alte tipuri propuse de Prestator.

 • (4) Substanțele raticid^ folosite vor fi din grupa Xn și Xi cu toxicitate redusă față de oameni și animale avizate de Ministerul Sănătății.

 • (5) Se vor utiliza dozel^ de substanță conform normativelor în vigoare, aplicate pe fiecare unitate de suprafață astfel încât să se asigure eficiența maximă a combaterii pentru perioada garantată a produsului. Prestatorul va prezenta obligatoriu reprezentanților (persoane fizice sau juridice) care urmăresc tratamentul, prospectele substanțelor folosite.

 • (6) Momelile toxice vor fi introduse în stații de intoxicare, construite din materiale rezistente la umezeală. Stațiile de intoxicare vor fi din carton pentru spații închise, respectiv din PVC pentru spațiile deschise și spațiile închise umede.

 • (7) Momelile toxice care se vor amplasa în locuri deschise vor fi introduse în stații de intoxicare, stațiile fiind inscripționate cu logo-ul "Atenție nu atingeți -substanță raticidă" sau "Pericol de otrăvire" sau "Atenție otravă". De asemenea, se va menționa substanța activă a p ingerare accidentală) și date telefon). Cantitatea de raticid substanțelor utilizate.

  redusului folosit, antidotul acesteia (pentru cazurile de e de contact ale Prestatorului (inclusiv numărul de folosită/unitatea de măsură, va respecta prospectele


  • (8) Momeala se va amplasa în stații de intoxicare, în interiorul locurilor este posibil în apropiere de locurile frecventate de acestora, de-a lungul pereților, în colțuri (niciodată în


infestate de rozătoare, dacă

acestea, de-a lungul traseelor mijlocul încăperii), ferit de ploaie. în spațiile cu grinzi, mansarde, se vor plasa momelile în colțurile înalte, între grinzi și tavan.


(9) Pe domeniul public se va amplasa momeala în funcție de posibilități, punctual: în galerii făcute de rozătoare, în rețelele tehnico-edilitare (utilități, canale termice, paturi de cabluri electrice, telefonie, internet, transport de date, semaforizare, etc.), iar zonele tratate trebuie să fie semnalizate corespunzător prin afișe amplasate în vecinătatea locului unde a fost amplasată momeala raticidă. Momeala va fi amplasată numai în stații de intoxicare prevăzute cu sistem de închidere care să nu permită accesul copiilor sau

altor animale în interiorul stației de intoxicare.

 • (10) Pe malurile cursuhlor de apă (amenajate, betonate), momelile raticide vor fi amplasate în stații de intoxicare fixate. Acestea trebuie să fie inaccesibile populației sau animalelor, ferite de creșterea nivelului și/sau debitului apelor, dar accesibile rozătoarelor (ex. capete de poduri). Stațiile de intoxicare se vor instala în zonele de îmbinare a taluzului betonat cu zona verde învecinată, acolo unde se pretează.

 • (11) Momelile trebuie puse în stații de intoxicare fixate adecvat pentru a avea acces numai animalele-țintă, evitând astfel dispersia momelii în mediul înconjurător.

 • (12) în timpul deratizării zona tratată trebuie să fie semnalizată corespunzător.

 • (13) Produsele ce se vor utiliza vor fi avizate de Ministerul Sănătății pentru profilaxia sanitar-umană.

 • (14) Numărul stațiilor de intoxicare va fi corelat cu suprafața tratată și cantitatea de raticid folosită/unitatea de măsură, conform prospectelor substanțelor utilizate.

 • (15) Transportul substanțelor raticide se va face cu mijloacele auto ale Prestatorului, respectîndu-se normele de siguranță necesare.

 • (16) Reîmprospătarea rezultatele obținute în urma m

 • (17) Cadavrele rezulta


către Prestator cu aceasta.


vor de


e din material PVC se vor folosi și ca dispozitive în puncte reprezentative de pe suprafața Municipiului aliza prin verificarea gradului de consumare a momelii /a evalua gradul de decontaminare.


momelilor toxice consumate se va face în funcție de onitorizării și a constatărilor.

te în urma activității de deratizare vor fi colectate și transportate la o societate autorizată pentru incinerarea cadavrelor și deșeurilor, în baza unui contract încheiat de

 • (18) Pentru o utilizare eficientă a resuselor finaciare și a prestației, se utiliza la exterior, stații de intoxicare rezistente din material PVC cu dispozitiv închidere, fixe, cu o durabilitate și rezistență sporită.

 • (19) Unele dintre stații monitorizare, fiind amplasate Pitești. Monitorizarea se va re raticide. Pe baza acestora se >

  de


 • (20) Stațiile vor fi numerotate, etichetate și înscrise pe o hartă de amplasare a acestora.

 • (21) La începutul fiecărei etape de deratizare, zonele de amplasament utilizate anterior vor fi igienizate urmând să se amplaseze momelile pentru noua etapă, iar stațiile de intoxicare deteriorate vor fi înlocuite. Stațiile de intoxicare deteriorate vor fi ridicate și neutralizate.

 • (22) Substanțele chimice folosite în deratizare vor fi depozitate și se vor îndeplini următoarele condiții:

 • -  Operatorul trebuie

 • -  Operatorul trebuie substanțelor toxice în registre speciale;

  să aplice măsurile de proi


 • -  Operatorul trebuie conformitate cu legislația în vigoare;

  să dețină spații corespunzătoare de depozitare;

  să țină evidența intrării și ieșirii, livrării produselor și


  - Operatorul trebuie să asigure instruirea personalului cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru protecția muncii și intervenției cu antidot de urgență;

  Operatorul trebuie să asigure și să transporte produsele și substanțele ure posibilitatea de sustragere sau scurgere, avându-se


toxice în condiții care să înlăt

în vedere prevenirea intoxicațiilor la om și la animale și prevenirea poluării mediului înconjurător;

- manipularea substanțelor toxice se va face în conformitate cu prevederile normelor de protecție a munqii și a mediului.

Art. 45.

Mijloacele de transport necesare realizării serviciului de deratizare sunt:

 • - mijloc auto de transport adecvat, pentru transportul cadavrelor de

  ate, în vederea incinerării


rozătoare colecf

 • - autovehicule necesare deplasării echipelor, materialelor și substanțelor în

teren

Se pot folosi aceleași mijloace de transport ca și la activitatea de dezinsecție, cu condiția ca acestea să fie suficiente pentru desfășurarea tuturor activităților.

Art. 46.

Echipamentul de lucru și

Se poate utiliza același dezinsectie, cu condiția să fie : » ’ »


protecție pentru personal - agenții DDD echipament de lucru și protecția muncii ca cel de la suficient pentru desfășurarea tuturor activităților.

Art. 47.

Materialele necesare realizării activității de deratizare sunt:

Nr. crt.

Denumire

1

Dispoziti

je de măsurare și aplicare

2

Găleată

5 litri

3

Stații de

intoxicare din carton

4

Stații din

PVCArt. 48.

Lucrările de deratizare orice natură obiectivului unde oamenilor și a mediului înconjurător.

se vor executa astfel încât să nu provoace daune de se aplică procedura și nu vor afecta viața și sănătatea


baza unui preaviz de execu mass-media, cu cel puțin 3 zi urmează a se efectua, per împreună cu gradul de toxicita în special cu referire la copii, cuprinde în mod obligatoriu pi


Art. 49.

înainte de începerea lucrărilor în teren, Operatorul va anunța utilizatorii, pe :ie sau a unei înștiințări, precum și populația, prin e înainte. înștiințarea va cuprinde tipul operațiunii ce oada efectuării tratamentelor, substanțele utilizate te a acestora și măsurile de protecție ce trebuie luate, , bătrâni, bolnavi, animale și păsări. înștiințarea va recizarea antidotului în caz de ingerare accidentală.

Totodată, înștiințarea va fi afișată la loc vizibil pe ușile de la intrare în la poarta de acces în cazul caselor individuale, etc.

Art. 50.

Modul de protecție a mediului înconjurător:

- se vor avea în ve reducerea folosirii excesive folosite și predarea acestora neutralizării;


>dere efectele asupra resurselor de ap'frsubterană, prin de substanțe toxice, colectarea tutr recipientelor la o unitate de preluare a deșeurilor toxice în vederea


Art. 51.


evitarea

evitarea

evitarea

evitarea


poluării s efectelor efectelor depășirii


olului;

nocive asupra florei și faunei, prin măsuri de protecție; negative asupra vieții sociale și economice a populației; nivelului de poluare fonică.


Prestarea activităților de astfel încât să se realizeze:

dezinsecție, dezinfecție și deratizare se va executa


 • - continuitatea activității pe întreaga durată de desfășurare, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;

 • -  corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • -  controlul calității serviciului prestat;

 • - ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • -  respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • - prestarea activităț i pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

  :ății de lucru a utilajelor și dispozitivelor pentru efectuarea activității, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

  - îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în ubrizare;

  tă durata de executare a serviciului, de personal


 • - asigurarea capaci regulamentul serviciului de sa

 • -  asigurarea, pe toa‘ calificat și în număr suficient;

 • -  asigurarea utilajelor, echipamentelor și dotărilor necesare.

 • (1) Programul unitar de acțiune va fi realizat la începutul fiecărui an, nu mai târziu de data de 10 februarie a anu|ui, astfel încât activitățile să poată demara în timp util, programul fiind aprobat de cătr

  e autoritatea publică locală.

  vor avea loc conform programului din prezentul caiet


 • (2) Acțiunile de combatere

de sarcini. Programul de combatere a vectorilor poate fi modificat în cazul în care se recomandă acest lucru, de către autoritatea publică locală sau alte instituții abilitate.

 • (3) în cazul în care se va realiza o corelare cu acțiunile de dezinsecție și deratizare din localitățile limitrofe, este obligatoriu ca Prestatorul să țină cont de aceasta în Programul unitar de acțiune.

 • (4) înainte de a începe Programul unitar de acțiune, Prestatorul va depune la autoritatea publică locală fișele tehnice ale substanțelor chimice folosite pentru a putea fi verificate dacă sunt în conformitate cu prevederile H.G. nr.617/2014 privind stabilirea cadrului instituționali și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.528/2Q12 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dișpoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.

CAPITOLUL 9. Programul unitar de acțiune pentru Municipiul Pitești

Art. 52.

Condiții de organizare:

 • (1) La nivelul Municipiului Pitești tratarea principalilor vectori se va realiza în cadrul unui Program unitar autoritatea publică locală, program având ca scop combaterea vectorilor periculoși pentru sănătatea populației. Programul va avea la bază condițiile minime din caietul de sarcini.

  de acțiune întocmit de către Operator împreună cu


Numărul de tratamente care se efectuează lunar, precum și numărul de tratamente care se efectuează anual, se stabilesc prin Programul unitar de acțiune, înainte de elaborarea Programului unitar de acțiune, fiecare autoritate a administrației publice locale sau, după qaz, asociație de dezvoltare intercomunitară solicită Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino» recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente. în cazul în care institutul nu răspunde în maxitaum 30 de zile de la data primirii solicitării, se consideră că nu sunt necesare recomandări, iar autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară stabilește numărul de tratamente, la propunerea operatorului, fără a se reduce numărul de tratamente de dezinsecție executate în anul anterior.

 • (2) Programul unitar de) acțiune are ca obiectiv atingerea unui grad de

  decontaminare astfel încât v afecteze sănătatea oamenilor

  • (3) Vectorii principali care vor fi combătuți sunt: șobolanii, țânțarii, căpușele, gândacii, puricii, viespile. Nu se exclud alți vectori, ținându-se cont de recomandările instituțiilor abilitate, solicitările autorității publice locale sau ale utilizatorilor.

  • (4) Acțiunile de combatere vor avea loc conform programului din prezentul caiet de sarcini. Programul de combatere a vectorilor poate fi modificat în cazul în care se recomandă acest lucru, de

  • (5) Programul unitar de ;

  târziu de data de 10 ianuarie a util.

  • (6) în cazul în care se v<

  deratizare din localitățile limrt aceasta în Programul unitar de acțiune.


eforii să fie menținuți la un nivel redus care să nu

:ătre autoritatea publică locală sau alte insituții abilitate, acțiune va fi realizat la începutul fiecărui an, nu mai anului, astfel încât activitățile să poată demara în timp

a realiza o corelare cu acțiunile de dezinsecție și :rofe, este obigatoriu ca Operatorul să țină cont de

Art. 53.

Tratamentele efectuate în

cadrul Programului unitar de acțiune vor fi plătite:

i publică locală din bugetul local (pentru obiectivele Municipiului Pitești specificate pentru finanțarea de la


- de către autoritatea din domeniul public și privat a bugetul local)

- Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acțiune pot fi prestate și de operatori economici autorizați în baza reglementări or emise de autoritățile administrației publice locale.

CAPITOLUL 10. Intervenții zonale și punctuale. Activități la cerere


Art. 54.

Activitățile care nu sun I


........____ ____ cuprinse în Program tratamentele punctuale și zorlale care se fac în urma

infestare. Acestea se fac la solicitarea autorității publice locale.

în cazul în care înainte de acțiune se constată că su vectorilor, Operatorul anunță autoritatea publică locală pentru a iniția măsurile


de aplicarea tratamentelor stabilite în Programul unitar nt prezenți factori favorizanți care conduc la dezvoltarea


necesare înlăturării factorilor favorizanți (deșeuri, stare de salubrizare


necorespunzătoare, diverse arborilor și arbuștilor, etc.).


materiale depozitate necorespunzător, toaletarea


CAPITOLUL 11. Monitorizarea și confirmarea prestațiilor


Art. 55.

Monitorizarea în teren

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public pentru activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în Municipiul Pitești.


și confirmarea prestațiilor se va face conform


CAPITOLUL 12. Intervenția operatorului la sesizări, reclamați! și solicitări


Art. 56.

 • (1) Operatorul este obligat să înființeze un Dispecerat disponibil non-stop, care va prelua sesizări, reclamații și st

 • (2) în funcție de gravitatea

interveni în termenul cât mai scurt pentru realizarea tratamentului și eliminarea


licitări de la persoane fizice și juridice.

și complexitatea aspectelor sesizate, Operatorul va


vectorilor/dăunătorilor periculpși, iar dacă acest lucru nu este posibil imediat, aceste sesizări vor fi rezolvate în

solicitării/reclamației. în urma executării intervenției pentru rezolvarea solicitării/ sesizării/reclamatiei se va în'

reprezentantul Operatorului și utilizatorul care a solicitat intervenția, în care se vor menționa, cel puțin, următoarele elemente:

 • -   locul, data, ora I

 • -   operația, utilajul și cantitatea de substanță folosită;

 • -   tariful prestației;

 • -  termenul de verificare a efectelor tratamentului.


maxim 48 de ore de la data primirii sesizării/


ocmi un bon de lucru și un raport semnat de către


eram;


CAPITOLUL 13. Cerințe mini


male de organizare și resurseArt. 57.

Cerințe generale:

(1) Operatorul de servicii d

 • - să dețină toate avizele legale pentru desfășurarea activității;

 • - să dețină spațiu adecvat pentru depozitarea biocidelor;

 • - să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sustragerii substanțelor raticide, insecticide pe durata aplicării tratamentelor;

 • - să dețină un spațiu pentru decontaminarea echipamentelor și să asigure logistica necesară;

 • - să asigure resursele umane necesare desfășurării activităților;

 • - să asigure echipaje pregătite să intervină în situațiile în care sunt depistate focare;

 • - să asigure pregătirea, ca


dezinsecție, dezinfecție, deratizare trebuie:


ificarea și instruirea personalului pentru desfășurarea


activității de deratizare, dezinsecție și de manipulare corespunzătoare a biocidelor;

 • - să asigure pregătirea și verificarea utilajelor, echipamentelor și aparaturii


adecvate aplicării produselor biocide;

 • - să asigure stabilirea biocidelor și a concentrațiilor de lucru pentru combaterea eficientă a vectorilor/dăunători

 • - să asigure aprovizionarea corespunzătoare cu biocide;

 • - să întocmească Planificarea anuală a activităților cu detalii pe fiecare obiectiv;

 • - să pregătească pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Publică Locală o bază de date pentru gestionarea obiectivelor, organizarea și execuția activităților de deratizare, dezinsecție, dezi

 • - să asigure realizarea uriui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestoră;

 • - să implementeze măsuri

avertizările emise de Ministerul Sănătății sau de către alte autorități abilitate.

 • (2) Operatorul va asigura depistate focare de infestare de aplicare a Programului uni

 • (3) Operatorul poate folos

și administrative impuse pentru circulația pe drumurile publice. Vehiculele trebuie să aibă toate autorizațiile necesare în vederea executării serviciilor specifice activității.

 • (4) Fiecare vehicul folosit în derularea contractului trebuie să aibă marcaje obligatorii specifice companiei, în locuri vizibile.

 • (5) Este responsabilitatea Operatorului ca toate vehiculele folosite pentru efectuarea contractului să fie dotate cu echipamente obligatorii, mecanisme de siguranță, echipament de stingere a incendiilor, etc.

 • (6) Operatorul va face dovada proprietății sau dreptului de utilizare cu asumarea tuturor obligațiilor privind întreținerea, autorizarea și buna funcționare a tuturor mijloacelor de transport (certificat de înmatriculare, contract de leasing, contract de comodat, contract de închiriere, etc.). .

 • (7) Operatorul va elabora și păstra o listă a tuturor resurselor umane angajate în scopul furnizării de servicii. Li

lor de muncă. Calificările profesionale și istoricul locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere.

 • (8) în timpul prestării serviciilor operatorul economic va asigura personal autorizat necesar și obligatoriu pentțu realizarea tuturor activităților (conform Hotărârii nr.745/2007 privind acordarea licențelor A.N.R.S.C., cu modificările și completările ulterioare).

 • (9)  Operatorul în timpul prestării serviciului va fi responsabil de comportamentul acesteia pe timpul desfășurării activității. Toți conducătorii auto și ceilalți agenți DDD trebuie să dețină calificări relevante și vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor și trebuie să fie informați cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentelor, mașinilor și a vehiculelor aflate în sarcina lor pentru a se asigura că acestea sunt exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

 • (10) Operatorul este obligat să ia în considerare, la formarea echipei, să angajeze personal cu experiență în domeniul activității DDD din zona deservită.

 • (11) Personalul care operează pe teren trebuie să fie calificat și instruit pentru desfășurarea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • (12) Personalul trebuie să fie instruit privind regimul de manipulare a biocidelor.

 • (13) Personalul care deservește mijloacele de transport a substanțelor trebuie să fie bine instruit pentru efectuarea transportului de substanțe, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze substanțele sau ambalajeli traseu/în teren.


ilor din zona propusă pentru deratizare, dezinsecție;


rfecție;


e necesare pentru prevenirea unor infecții, în funcție de


echipe pregătite să intervină în situațiile în care sunt cu rozătoare, insecte sau dăunători, în afara perioadei tar de acțiune.

doar vehicule care îndeplinesc minim cerințele tehnice


.ta va menționa numele tuturor angajaților și categoria


peArt. 58.


lajele și mijloacele de transport minim necesare pentru


în timpul prestării serviciilor operatorul economic va deține conform Hotărârii nr.745/2007 privind acordarea licențelor A.N.R.S.C., cu modificările și completările ulterioare, echipamentele, ut

efectuarea activităților de de^insecție, dezinfecție și deratizare la nivelul Municipiului Pitești.

CAPITOLUL 14. Indicatori de performanță și de calitate

Art. 59.

Indicatorii minimali de performanță și de evaluare a calității serviciilor de dezinsectie, dezinfecție, deratizare:

Nr.

Crt

INDICATORI DE PERFOR

MANȚĂ Șl DE CALITATE

TRIMESTRUL

TOTAL AN

I

II

III

IV

0

2.

3.

4.

5.

6.

1

SIDICATORI DE PERFORMAN"

FĂ GENERALI

1.1

MĂSURARE

A SI GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE

a) numărul de reclamați! re; servicii prestate raportat la nun cantitățile de servicii prestate

rolvate privind cantitățile de lărul total de reclamații privind

100%

100%

100%

100%

100%

b) ponderea din numărul de r-dovedit justificate

jclamații de la lit. a) care s-au

1%

1%

1%

1%

1%

c) procentul de solicitări de la mai puțin de 5 zile lucrătoare

it. b) care au fost rezolvate în

100%

100%

100%

100%

100%

d) numărul de sesizări din mediului raportat la număi autorităților centrale si locale

oartea agenților de protecția ul de sesizări din partea

10%

10%

10%

10%

10%

e) numărul de sesizări din publică raportat la numărul de centrale și locale

sartea agenților de sănătate sesizări din partea autorităților

10%

10%

10%

10%

10%

f) numărul de reclamații rezol' prestate raportat la număru calitatea activității prestate

/ate privind calitatea activității total de reclamații privind

100%

100%

100%

100%

100%

g) ponderea din numărul de r dovedit justificate

aclamații de la lit. f) care s-au

1%

1%

1%

1%

1%

h) procentul de solicitări de la mai puțin de 2 zile lucrătoare

lit. g) care au fost rezolvate în

80%

80%

80%

80%

80%

2

IK

DICATORI DE PERFORMANTĂ GARANTAȚI

2.1

INDICATORI DE PERFOR

MANTĂ GARANTAT! PRIN LICENȚĂ DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de sesizări scrise f prestator a obligațiilor din licen

rivind nerespectarea de către ă

0%

0%

0%

0%

0%

b) numărul de încălcări ale obl din analizele și controalele org

gațiilor prestatorului, rezultate inismelor abilitate

0%

0%

0%

0%

0%

2.2

INDICATORI DE PER

-ORMANTĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂT CONFORM CONTRACTULUI

a) valoarea despăgubirilor a culpa proprie sau dacă au nerespectării condițiilor core activității

cordată de Prestator pentru Existat îmbolnăviri din cauza spunzătoare de prestare a

0%

0%

0%

0%

0%

b) numărul de neconformite administrației publice locale, p

:i constatate de autoritatea activități

0% //

0%

^°/o

0%

0%

CAPITOLUL 15. Cerințe priv

nd deșeurile rezultate din activ

itatea

Ml M1''

Dperatorului

X           29

Art. 60.

periculoase folosite pentru dezinfecție, dezinsecție,


 • (1) Substanțele chimice deratizare se recepționează de la furnizori în ambalajele originale. Acestea trebuie să fie etichetate corespunzător cu însemne caracteristice care avertizează asupra naturii acestora: toxice, inflamabile, nocive, etc., cu respectarea Regulamentului CE 1272/2008 al Parlamentului european și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor si a amestecurilor.

  cu însemne caracteristice care avertizează asupra


 • (2) Produsele utilizate pentru dezinfecție, dezinsecție, deratizare conțin substanțe chimice care intră sub incidența H.G. nr.617/2014 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide. Conform acestei hotărâri, produsele biocide utilizate în activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare trebuie să fie omologate pentru punerea pe piața națională și se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide.

 • (3) Toate substanțele și pr6dusele care se stochează și se folosec în activitatea de dezinsecție, dezinfecție, derătizare vor fi însoțite de fișele tehnice de securitate în limba română, urmărindu-se procurarea de la furnizori a unor fișe tehnice care să corespundă cerințelor Regulamentului nr. 1907/2006 (REACH) în ceea ce privește conținutul lor.

 • (4) Operatorul nu va aplica tratamente cu produse biocide clasificate din punct de vedere toxicologic ca toxice (T) și foarte toxice (T+) în interiorul unităților de orice tip si al locuințelor.

  bstanțe de la furnizorii autorizați la sediul/punctul de >ază prin intermediul mijloacelor de transport autorizate


 • (5) Transportul acestor su lucru al Operatorului se realize;

ale furnizorilor. La utilizarea în procesul tehnologic se respectă măsurile necesare pentru protecția mediului îni Prestatorului.

conjurător, a sănătății și a securității personalului


produselor biocide cu termen de valabilitate expirat, a ;au care prezintă modificări ale proprietăților (depuneri, ie produsele de dezinsecție, dezinfecție, deratizare al a expirat vor fi gestionate ca deșeuri periculoase și


 • (6) Este interzisă utilizarea celor cu eticheta deteriorată s culoare modificată, etc.). Toat căror termen de valabilitate eliminate ca atare pe cheltuiala Prestatorului.

  le depozitare a substanțelor toxice și/sau a celor


 • (7) Accesul în spațiul d

periculoase este limitat, iar manipularea substanțelor se face doar de către angajații instruiți și dotați cu echipame

nte speciale de protecție, evitându-se posibilitatea de


poluare a solului, apei, aerului și de producere a unor accidente, precum și prevenirea oricăror sustrageri de astfel de substanțe și preparate.

 • (8) După utilizarea substanțelor biocide în activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, ambalajele în care separat de restul deșeurilor re conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea măsurilor înscrise în Fișele tehnice de securitate ale produselor.

  acestea au fost stocate vor fi colectate și depozitate :ultate din activitatea personalului și vor fi eliminate în


 • (9) Ambalajele rezultate mp vor fi valorificate prin reumplere cu același produs, decât dacă Fișa tehnică de s< produse biocide este autorizat

  jcuritate a produsului o permite și dacă furnizorul de să facă acest lucru.


 • (10) Ambalajele rezultate vor fi gestionate ca deșeuri periculoase și eliminarea lor se va realiza prin firme autorizate pentru gestionarea deșeurilor periculoase. Neutralizarea și distrugerea de! prin încheierea unui contract ci distrugerea acestora.

  șeurilor de ambalaje provenite de la biocide se va face :u un agent economic autorizat pentru neutralizarea și


 • (11) Operatorul este obligat la respectarea prevederilor Legii nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată.

 • (12) Operatorul este obligat la respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății popu ației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.

  at la respectarea prevederilor legislative în domeniul


 • (13) Operatorul este oblig

protecției muncii și protecției mediului.

CAPITOLUL 16. Tarife

entru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție Municipiului Pitești se va respecta structura prevăzută


Art. 61.

 • (1) La stabilirea tarifelor p pe domeniul public și privat a în Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 pentru fundamentare și vor fi alocate din bugetul local.

  area tarifelor este posibilă în condițiile prevăzute în


 • (2) Modificarea sau ajustarea tarifelor este posibilă în condițiile prevăzute în cadrul Ordinului A.N.R.S.C. nr.109/2007 coroborat cu prevederile prezentului caiet de sarcini și ale contractului.

CAPITOLUL 17. Indicatori


performanță și de evaluare a

Indicatorii minimali de ecție, dezinfecție, deratzare:

Nr Crt

INDICATORI DE PERFC CALITA1

DRMANTĂ SI DE ’E

TRIMESTRUL

TOTAL AN

1

II

III

IV

0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

INDICAI

ORI DE PERFORMANTĂ GENERA

LI

1.1

CONTRACTAREA SERVIC?

IILOR DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE, DERATIZARE

> 1 > ’

a) numărul de solicitări de îmt de calitate ai activității prestat» numărul total de cereri de îmt categorii de activități

unătățire a parametrilor e, rezolvate, raportat la îunătățirea activității pe

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

1.2

MĂSURAREA Șl GE

STIUNEA CANTITĂȚ

I SERVICIILOR PR

ESTA1

CE

a) numărul de reclamații rezc de servicii prestate raportat reclamații privind cantitățile de

ilvate privind cantitățile la numărul total de servicii prestate

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

b) ponderea din numărul de re s-au dovedit justificate

clamații de la lit. a) care

%

1

%

1

%

1

%

1

%

1

c) procentul de solicitări de rezolvate în mai puțin de 5 z

la lit. b) care au fost ile lucrătoare

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

d) numărul de sesizări din protecția mediului raportat I din partea autorităților centn

partea agenților de 3 numărul de sesizări Jale și locale

%

10

%

10

%

10

%

10

%

10

e) numărul de sesizări din sănătate publică raportat la din partea autorităților centr<

partea agenților de numărul de sesizări ale și locale

%

10

%

10

%

10

%

10

%

10

f) numărul de reclamații rezc

jlvate privind calitatea

%

%

%

%

%

31


activității prestate raportat reclamații privind calitatea a

la numărul total de ctivității prestate

100

100

100

100

100

g) ponderea din numărul de

reclamații de la lit. f)

%

%

%

%

%

care s-au dovedit justificate

1

1

1

1

1

h) procentul de solicitări de

la lit. g) care au fost

%

%

%

%

%

rezolvate în mai puțin de 2 2

dle lucrătoare

80

80

80

80

80

1.3

FACTURAREA Ș

ÎNCASAREA CONTRAVALO

Rll PRE

■STAI

riILOF

a) numărul de reclamații pri

vind facturarea (% din

%

%

%

%

%

total reclamații primite)

3

3

3

3

3

b) procentul de reclamații d

e la lit. a) rezolvate în

%

%

%

%

%

mai puțin de 10 zile

100

100

100

100

100

c) procentul din reclamațiile

de la lit. a) care s-au

%

%

%

%

%

dovedit justificate

1

1

1

1

1

1.4

RĂSPUNSURI LA

SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATO

3ILOR

a) procentul de răspunsei

ri date la sesizările

%

%

%

%

%

referitoare la activitatea pre

stată

100

100

10 0

10 0

100

b) procentul de la lit. a) la ct

are s-a răspuns în mai

%

%

%

%

%

puțin de 30 zile calendaristii

se

100

100

10 0

10 0

100

2

INDICAT

ORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1

INDICATORI DE PERFOR

MANTĂ GARANTAT! PRIN LICENȚĂ DE PRESTAREA

SERVICIULUI

a) numărul de sesiz

ări scrise privind

%

%

%

%

%

nerespectarea de către ope licență

arator a obligațiilor din

0

0

0

0

0

b) numărul de încălc

ări ale obligațiilor

%

%

%

%

%

operatorului, rezultate din a organismelor abilitate

nalizele și controalele

0

0

0

0

0

2.2

INDICATORI DE PER

FORMANTĂ A CĂROR NER

ESPECTAREATRAGE

PENALITĂȚI C

:ONFORM CONTRAC'

ruLUi

DE DELEGARE

a) valoarea despăgubirilor

acordată de Prestator

%

%

%

%

%

pentru culpa proprie sa

u dacă au existat

0

0

0

0

0

îmbolnăviri din cauza ne

‘respectării condițiilor

corespunzătoare de prestar

e a activității

b) numărul de neconfor

mități constatate de

%

%

%

%

%

autoritatea administrației activități

publice locale, pe

0

0

0

0

0

DIRECTOR EXECUTIV

Dănut-Mihail Teodorescu

I


Sef Birou Monitorizare Servicii Publice, Guvernanță Corporativă Elena-Mirela Ciobanu


întocmit Simionescu Nicoleta