Hotărârea nr. 172/2020

HCL completare HCL nr.450-2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 450/20.12.2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Administrației Domeniului Public Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 22853/25.05.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020, nr.23224/2020, nr.23225/2020, nr.23226/2020, nr.23228/2020;

-Adresa nr. 3731/14.04.2020 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 18024/15.04.2020;

Văzând prevederile art. nr. 10/1995 privind calitatea în privind autorizarea executării


9 din Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii construcții si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 lucrărilor de construcții, ale art. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind


normele de tehnică legislativă completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor completările ulterioare,


pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările

Și

Și


HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa la Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Domeniului Public Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 450/20.12.2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Domeniului Public Pitești, se completează la punctul 4.1. Atribuții în domeniul tehnic, cu punctul 9, care va avea următorul cuprins:

”9. Emiterea acordului solicitat de beneficiarul obiectivului, în conformitate cu prevederile art.l, alin. (1^1) și ale art.l 1 alin. (7) lit.e) din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza cererii formulate de acesta, privind exclusiv racordarea/branșarea la rețelele tehnico-edilitare existente în zonă, cu acordul/autorizatia administratorului drumului."

Art.H. Administrația Domeniului Public Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Prezenta hotărâre intră în vigoare 1           1.07.2020


M.4

EDINTE DE ȘEpiNTĂ, Mari# Preda

/   / 4 T, /I *&• 1Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR OENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 172 din 28.05.2020