Hotărârea nr. 171/2020

HCL aprobare PUD str. Egalitatii nr.11

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire hotel D+P+4E și reconversie funcțională - Casa Mărculescu” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Egalității nr.ll

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul de informare și consultare a publicului nr. 53828 din 05.11.2019;

-Avizul C.T.A.T.U. nr. 04 din 06.04.2020;

-Avizul Arhitectului Șef nr. 05 din 06.04.2020;

-Raportul Direcției Arhitect Șef nr. 16749 din 06.04.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23224/2020, nr.23225/2020;

Văzând prevederile art)129 alin.(6) lit. ”c” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.25 âlin.(l) și art.56 alin.(l) și alin.(7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr.428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției: „Construire hotel D+P+4E și reconversie funcțională - Casa Mărculescu” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Egalității nr.ll, pe terenul în suprafață de 866,00 m2, proprietatea S.C. EMIR EXPORT-IMPORT S.R.L., cu sediul în pitești, strada Egalității nr.21, corp A, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului nr. 53828 din 05.11.2019 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin (1).

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 3 ani.

  • (4) Termenul de 3 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantei S.C. EMIR EXPORT-IMPORT S.R.L., cu sediul în Pitești, strada Egalității nr. 21, corp A, de către SecretaruLGerreralal Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE dR ȘE^I^ȚĂ,

V, Marii^ Preda

Vcw           /

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-CătăHn Călugăru

Pitești,

Nr. 171 din 28.05.2020