Hotărârea nr. 170/2020

HCLaprobare PUZ Tudor Vladimirescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de urbanism aferent acestuia, pentru realizarea investiției „Centru comercial, sistematizare verticală incintă, construire sens giratoriu și pasaj rutier peste calea ferată, împrejmuire teren” pe amplasamentul situat în municipiul Pitești, strada Tudor Vladimirescu nr. 113-115


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:


-Referatul de aprobare pent

-Raportul de informare și c<

-Avizul C.T.A.T.U. nr.01

-Avizul Arhitectului Șef nr.

-Raportul de specialitate al

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020, nr.23224/2020, nr.23225/2020, nr.

Ținând cont de prevederile

unor terenuri situate în bulevardul


ru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; msultare a publicului nr. 536 din 08.01.2020;

din 13.03.2020;

01 din 18.03.2020;

Direcției Arhitect Șef nr. 14059 din 18.03.2020;


.23228/2020;

HCL nr.349 din 31.10.2019 privind însușirea propunerii de concesionare a Republicii pentru edificarea unui pasaj.

Văzând prevederile art. 129 alin. (6) litera c) din Codul Administrativ, cu modificările și completările (1), art. 56 alin.(l) și alin.(7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea ficările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local


ulterioare, precum și art. 25 alin.

teritoriului și urbanismul, cu mod

nr.428/2007 privind unele măsijri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești.

In temeiul dispozițiilor art.

ulterioare,


196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările


HOTĂRĂȘTE:


Art.l (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de urbanism aferent acestuia, pentru realizarea investiției „Centru comercial, sistematizare verticală incintă, construire sens giratoriu și pasaj rutier peste calea ferată, împrejmuire teren” pe amplasamentul situat în municipiul Pitești, strada Tudor Vladimirescu nr. 113 - 115, teren în suprafață OMNIUM DISTRIBUTION S.R.

(2) Raportul de informare


de 131827 m2, deținut de societățile comerciale METABET CF S.A. și L potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

și consultare a publicului nr. 536 din 08.01.2020 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin. (1).

  • (3) Documentația de urban sm aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

  • (4) Termenul de 5 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.l. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Id S.R.L.- investitor, cu sediul în București, Sector 2, Strada Barbu Văcărescu


Urbană vor aduce la îndeplinire societăților comerciale PK Emeral nr.201, et.ll, biroul nr.7, METABET CF S.A. cu sediul în Pitești, strada Tudor Vladimirescu nr. 115 și 2.T..L, cu sediul în comuna Bascov, str. Serelor nr. 2B, județul Argeș, de către


OMNIUM DISTRIBUTION S.R. Secretarul General al MunicipiuluPitești,

Nr.170 din 28.05.2020