Hotărârea nr. 17/2020

.HCL act receptie Reabilitare termica+modernizare cantina LPS Viitorul

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


ff


prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Reabilitare termică și modernizare cantină Liceul cu Program Sportiv "Viitorul

icipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


Consiliul Local al Muni

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 3001/21.(>1.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3882/23.01.2020,    nr.38

83/23.01.2020,    nr.3 886/23.01.2020,    nr.3887/23.01.2020,


nr.3888/23.01.2020;

Văzând prevederile art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările

și completările ulterioare;

r art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările


în temeiul dispozițiile i

ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Reabilitare termică și modernizare cantină Liceul cu Program Sportiv "Viitorul” cu o valoare totală de 3.658.106,17 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.62488/1''.12.2019 potrivit anexelor nr.l și nr.2.

Art.2.(l). Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei

Municipiului Pitești.

înregistrat în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în eviderța extracontabilă a Liceului cu Program Sportiv "Viitorul” cu valoarea de 3.658.106,17 lei inclusiv TVA.

(3).Mijloacele fixe cu valoarea de 825.361,14 lei inclusiv TVA și obiectele de inventar inclusiv TVA se înregistrează în evidența contabilă a Liceului cu


(2). Imobilul rămâne

cu valoarea de 208.056,68 lei Program Sportiv "Viitorul”.

fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


 • (4) . Anexele nr. 1 și 2

 • (5) . Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică potrivit prezentei hotărâri în sensul măririi valorii de inventar cu suma de 3.658.106,17 lei inclusiv TVA.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Liceul cu Program Sportiv "Viitorul” vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi Pitești.

comunicată acestora de către Secretarul General al MunicipiuluiContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.17 din 28.01.2020

INVESTITOR: Municipiul Pitești


4ME/A *

U Hei - ..W - ./-Smw

INVESTITOR

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Respingerea


Data: /•/ X?-


• ÂAprob,

Pritnar-CDNSHAXTIN CORNEL IONICĂ

Ns ’CSPROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR


construcții aferente investiției: Reabilitare termică și modernizare ortiv "Viitorul”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 54545 din ICIP1UL PITEȘTI și SC DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL


privind execuția lucrărilor de

cantină Liceul cu Program Sp<

16.11.2018, încheiat între MUN

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:


~ adresa administrativa: str. Nicolae Dobrin, nr. 20


- număr cadastral/numâr topografic: 5404


- număr carte funciară: 90891


2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 503, eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 05.07.2018, cu valabilitate până la data: 05.07.2020.


3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 17.12.2019 până la data: conform dispoziției nr. 1353/2019 fiind formată din:


Președinte: (nume și prenume): G


AVA MARI A - Sef Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești


Membri: (nume și prenume, autori


tatea publică care i-a desemnat)


OPRESCU MARIOARA

BURCĂ MIRELA


 • - Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești

 • - Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești


MAR1NACHE DUINU NICOLETA


- Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești


ENE CAMELIA

Plt. Adj.

REPREZENTANT IJC ARGEȘ


 • - Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești

 • - Inspectoratul Pentru Situații De Urgență Argeș "Cpt. Puică Nicolae"

 • - Negație nr. 62155/17.12.2019


Secretar:

4. Au mai fost prezenți: (nume


- SC PASNIK DREAM SCONSULTING SRL - DIRIGINTE ȘANTIER prenume, calitatea)                      zX Â


EXECUTANT: SC DELTA TE RMO CONSTRUCT 1999 SRL

PROIECTANT: SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL


Reprezentant Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”


5. Secretariatul a fost asigurat de domeniul/domeniile: 1, 2.4, 3.1


- diriginte de șantier autorizat în

5.4, 6.1, 7, 8.2, 9.2, Autorizație nr. 00017052 si nr. 00024247


6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:


6.1. Capacități fizice realizate:

 • -  lucrări de reabilitare termică, de reabilitare, consolidare și modernizare a spațiilor interioare (recompartimentări, refacere ventilație și climatizare);

 • -  desființarea rampei de acces ]

 • -  accese noi in clădire: a doua

intrare si terasa pentru patiserie, scară de acces pentru asigurarea unui flux separat pentru bucătar la fațada sud-vest;

 • -  crearea unui grup sanitar per tru persoane cu dizabilități și reorganizarea grupurilor sanitare existente, pe sexe, pereți panouri HPL aentru compartimentare;

 • -  refacere instalații sanitare, electrice si termice;

 • -  recompartimentarea blocului

 • -  dotarea bucătăriei și anexelo • aferente cu echipamente specifice;

 • -  crearea unei săli de protocol

 • -  supraînălțarea pardoselilor pi finisaj gresie portelanata și g

 • -  amenajarea depozitelor de alimente, a spălătoriei și uscătoriei, cu acces direct din exterior;

 • -  refacerea terasei necirculabile;

 • -  lucrări de consolidare și de e

 • -  refacerea finisajelor exterioa'e (tencuială decorativă, placare soclu cu piatră naturală de tip ardezie);

 • -  iluminarea fațadei principale

 • -  realizarea unei instalații termice proprii echipata cu 2 centrale murale, boiler, v circulație;

 • -  instalație paratrăsnet;

 • -  realizare instalații sanitare;

 • -  realizare instalații electrice.


finisaje, refacere instalații electrice, termice, sanitare si de incendiu,


pentru persoane cu dizabilități și crearea unei rampe noi;

ieșire de siguranță din sala de mese la fațada nord-vest, scară de acces,


alimentar, pentru realizarea fluxurilor necesare bucătăriei;


pentru profesori;

entru realizarea unei pardoseli încălzite, cu termoizolatie de 11 cm, cu resie antiderapantă în bucătărie;


iminare a infiltrațiilor de apă;


și a fațadei nord-vest;s expansiune, pompa


e a procesului de or, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor


 • 6.2. Nu au fost remediate rspectele consemnate în Procesul-verbal de sus recepție la terminarea lucrări topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere a prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lis înlăturate și care prin natura lor care se impun expertize tehnice

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 2.859.153,73 lei fără TVA, din care (C+M) 2.015.920,48 lei fără TVA.

I

 • 6.6. Perioada de garanție: 36

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ba urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publi


prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la


a din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în , reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL


LUNI.


ce competente care a emis autorizația de construire/desființare, al


Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc. -

7. în urma constatărilor tăcute, comisia de recepție decide:

[X] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[ ] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: tehnice, prezentarea referate ISC...........................................

Vizualizarea lucrărilor, verificarea cărții or proiectantului și dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței


în vigoare: Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării conform prevederilor legii 10/1995, Normativului P139/1999


 • 9. Comisia de recepție recorr andă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a construcției conform legislației în exploatare a construcției

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând .3.. file și anexe numerotate, cu un total de .3... file, a fost

încheiat astăzi:                   în 2 exemplare.

 • 11. Alte mențiuni..................................................................................................................................

Comisia de recepție :

Președinte: (nume și prenume):

GAVA MARJA

- Sef Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești


Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat):

OPRESCU MARIOARA

BURCĂ MIRELA


MARINACHE DUINU NICOLETA


ENE CAMELIA


Plt. Adj.


Secretar:


 • - Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești

 • - Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești

 • - Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești - Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești - Inspectoratul Pentru Situații De Urgență Argeș "Cpt. Puică Nicolae" - SC PASN1K DREAM SCONSUIÎTIlQ^^WADIRffWrEiSANTI

Invitați:

EXECUTANT: SC DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 S
A N E X A nr. 2 La Hotărârea Consiliului Local


Nr.....Z.Z


din


INVENTARUL obiectivului de investiții Reabilitare termică și modernizare cantină Liceul cu Program Sportiv "Viitorul”


Nr. crt.

Denumire mij

loc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

1

Clădire cantină Liceul c "Viitorul"

 • - Lucrări de execuție: 2.584.7

 • - Dirigenție de șantier: 25.70-CoteISC: 12.095,52 lei

 • - Avize: 355,85 lei

 • - Certificat energetic 1.800,0( -Dotări: 1.033.417,82 lei

u Program Sportiv

32,98 lei

1,00 lei

lei

1.6.2

40

Valoare

(lei, inclusiv TVA)
Nr. crt

Denumire mijloc fix

C

lasificație

Durata normală de funcționare, ani

UM

Cantitate

Preț unitar, lei cu TVA

Valoare, lei cu TVA

1

Spălător inox 800 mm

2.1.14.8

8

buc

1

2.606,34

2.606,34

2

Suprastructura inox 2 rafturi 2000 mm

2.1.14.8

8

buc

1

2.618,00

2.618,00

3

Sistem automat de spalare

2.1.23.2

10

buc

1

2.627,76

2.627,76

4

Raft cu 4 polițe din inox, 1600x600x1800 mm

2.1.14.8

8

buc

3

2.796,50

8.389,50

5

Dulap frigorific 140 1

3.1.5

5

buc

1

2.796,50

2.796,50

6

Raft panificație

3.1.6

8

buc

1

2.975,00

2.975,00

7

Raft cu 4 polițe din inox, 1800x600x1800 mm

2.1.14.8

8

buc

1

3.132,08

3.132,08

8

Suport cuptor cu glisiere

2.1.14.8

8

buc

1

3.160,94

3.160,94

9

Masa tip dulap 1200 mm

2.1.14.8

8

buc

1

3.266,31

3.266,31

10

Masa prespalare 1200 mm st-dr

2.1.14.8

8

buc

1

3.288,68

3.288,68

11

Spălător inox 1600 mm, 2 cuve stanga, cu blat antipicurare, cuve for.o-absorbante

2.1.14.8

8

buc

1

3.299,87

3.299,87

12

Raft cu 4 polițe din inox, 2000x600x1800 mm

2.1.14.8

8

buc

4

3.445,29

13.781,15

13

Cărucior servire cu 3 polițe, roti pivotante

2.1.14.8

8

buc

1

3.570,00

3.570,00

14

Spălător inox 1200 mm

2.1.14.8

8

buc

1

3.881,54

3.881,54

15

Mașina taiat verdeata+5 discuri

2.1.14.4

10

buc

1

5.355,00

5.355,00

î


16

Mașina de tocat came cu structura de otel inox

2.1.14.4

10

buc

1

5.481,14

5.481,14

17

Dospitor 8 tăvi

2.1.14.4

10

buc

1

6.188,00

6.188,00

18

Uscator rufe

3.1.5

5

buc

2

6.545,00

13.090,00

19

Dulap          frigorific

refrigerare simplu inox, agregat inclus, 400 1

3.1.5

5

buc

2

7.662,41

15.324,82

20

Masa         frigorifica

refrigerare 3 usi, 350 1

3.1.5

5

buc

3

7.900,41

23.701,23

21

Vitrina        frigorifica

verticala 2 usi, 600 1

3.1.5

5

buc

1

8.389,50

8.389,50

22

Mașina de curatat cartofi

2.1.14.4

10

buc

1

9.116,59

9.116,59

23

Dulap          frigorific

congelare simplu inox, agregat inclus, 400 1

3.1.5

5

buc

2

9.286,61

18.573,21

24

Malaxor cu spirala 40 1

2.1.14.4

10

buc

1

9.396,24

9.396,24

25

Sistem sufa otel zincat

2.1.14.8

8

buc

1

9.520,00

9.520,00

26

Masa frigorifica din otel inox pentru patiserie

3.1.5

5

buc

1

11.353,79

11.353,79

27

Plita simpla striata, 2600 cmp, alimentare gaz

2.1.23.1

7

buc

1

12.187,15

12.187,15

28

Mașina de spalat cu capota, 380V

3.1.5

5

buc

1

13.367,27

13.367,27

29

Dulap          frigorific

refrigerare, 2 usi, 6 rafturi,    131x845x210,

capacitate 1300 1

3.1.5

5

buc

1

13.702,85

13.702,85

30

Mașina preparare paste simpla, 1 cuva

2.1.23.1

7

buc

1

16.611,21

16.611,21

31

Mixer planetar de banc

2.1.14.4

10

buc

1

17.170,51

17.170,51

32

Vitrina neutra patiserie

1900 mm

3.1.5

5

buc

1

17.850,00

17.850,00

33

Fripteusa gaz simpla, 22

1

2.1.23.1

7

buc

1

18.110,13

18.110,13

34

Vesela bucătărie si set vesela pentru servire pentru 200 de persoane

2.1.14.8

8

set

1

21.420,00

21.420,00

35

Mașina de gătit cu 4 focuri, 1 cuptor gaz

2.1.23.1

7

buc

1

21.717,62

21.717,62

36

Mașina foietaj

2.1.14.4

10

buc

1

25.168,50

25.168,50

37

Motor extracție 2 viteze pentru hota, alimentare 400V

2.1.14.8

8

buc

1

26.108,12

26.108,12

38

Tigaie       basculanta,

alimentare gaz

2.1.23.1

7

buc

1

29.380,03

29.380,03

39

Calandru calcat rufe

3.1.5

5

buc

1

35.700,00

35.700,00

40

Marmita        incalzire

indirecta cu autoclava, alimentare gaz

2.1.23.1

7

buc

1

45.258,56

45.258,56

41

Hota tip diner TS

2.1.14.8

8

buc

1

55.113,42

55.113,42

42

Hota tip Diner TS

2.1.14.8

8

buc

1

55.113,42

55.113,42

43

Cuptor steamer injecție directa

2.1.23.1

7

buc

1

56.690,65

56.690,65

44

Cuptor combi streamer injecție directa

2.1.23.1

7

buc

1

56.690,65

56.690,65

45

Hota tip Diner - TS

2.1.14.8

8

buc

1

93.117,86

93.147,86

Total

mijloace fixe

825.361,14

Nr. crt

Denumire obiect de inv

entar

Cantitate

UM

Preț unitar, lei cu TVA

Valoare, ^feilTVA

1

Găleți de tabla zincata

10

buc

14,28

142,80

2

Lopeti cu coada

12

buc

35,70

428,40

3

Cantar digital, capacitate 3 kg

1

buc

71,40

71,40

4

Stingator portativ cu praf si CO

2 tip P5

65

buc

83,30

5.414,50

5

Stingator operativ cu spuma c

C9

limica tip

30

buc

95,20

2.856,00

6

Topor tamacop tip pompier

4

buc

142,80

571,20

7

Cos farfurii

2

buc

142,80

285,60

8

Picior pentru raft panificație

1

buc

178,50

178,50

9

Sistem anti insecte

2

buc

214,20

428,40

10

Tava 400x600, h20 mm

10

buc

238,00

2.380,00

11

Raft metalic galvanizat, 5 p

120x40xl80cm

olițe pal,

10

buc

238,00

2.380,00

12

Blat polietilena 480x33 verde/rosu/albastru

3   mm,

3

buc

261,80

785,40

13

Scaun

200

buc

309,40

61.880,00

14

Pubela 63 1 cu roti

2

buc

357,00

714,00

15

Baterie profesionala pentru spa

ator

6

buc

441,85

2.651,08

16

Cantar cu braț tip platforma,

150 kg

capacitate

1

buc

476,00

476,00

17

Dulap vertical 1000 mm, 2 usi

jatante

1

buc

476,00

476,00

18

Masa cafea

2

buc

476,00

952,00

19

Birou

2

buc

476,00

952,00

20

Scaun ergonomie

2

buc

476,00

952,00

21

Lăzi de nisip 0,5 mc

4

buc

476,00

1.904,00

22

Masa pentru servit 150/70 cm

31

buc

595,00

18.445,00

23

Panou incendiu

4

buc

595,00

2.380,00

24

Raft de perete inox, 1000 mm

1

buc

648,79

648,79

25

Masa rotunda

5

buc

714,00

3.570,00

26

Dulap 120x52x205cm

5

buc

714,00

3.570,00

27

Masa de lucru inox 2000 mm

3

buc

779,28

2.337,85

28

Pubela cu pedala si roti din

capacitate 50 1

otel inox,

5

buc

833,00

4.165,00

29

Fotoliu

8

buc

892,50

40,00

30

Uscator mâini 1500 W

5

buc

916,30

7 4-531,50

31

Dozator detergent Ecomax 602

1

buc

938,55

(T 938,55

\

32

Vestiar metalic 60x42x180cm

6

buc

952,00

31712,00

33

2 viteze pentru benzi motorizat

e

1

buc

1.126,26

1426,26

z

34

Canapea

2

buc

1.130,50

2.261,00

35

Cărucior servire cu 2 polițe

1

buc

1.190,00

1.190,00

36

Pedala pentru benzi motorizate

1

buc

1.228,19

1.228,19

37

Sonda de temperatura multipoi

at

1

buc

1.261,41

1.261,41

38

Raft de perete inox dublu 14 polițe, 2 suporți

00 mm, 2

2

buc

1.331,13

2.662,27

39

Masa de lucru inox 800 mm

1

buc

1.416,58

1.416,58

40

Sterilizator cu raze UV

1

buc

1.428,00

1.428,00

41

Cărucior transport 15 tăvi patis

erie

1

buc

1.428,00

1.428,00

42

Spălător de perete cu aci genunchi

ionare la

2

buc

1.442,99

2.885,99

43

Cos 1/3 BERTO’S MAXIMA

)00

1

buc

1.477,23

1.477,23

44

Variator de viteza electronic

3

buc

1.486,95

4.460,86

45

Masa intrare - ieșire 600 mm ir

IOX

1

buc

1.568,80

1.568,80

46

Masa de lucru inox 1200 mm, blat fono-absorbant

cu polița,

1

buc

1.599,60

1.599,60

47

Masa de lucru inox 1400 mm, < reboard, blat fono-absorbant

:u polița si

2

buc

1.689,09

3.378,17

48

Masa de lucru inox 1400 mm

1

buc

1.789,76

1.789,76

49

Raft 4 polițe inox

1

buc

1.823,32

1.823,32

50

Spălător inox 600 mm, 2 cu> antipicurare, cu va fono-absorb;

<a, cu blat inta

2

buc

1.890,43

3.780,87

51

Baterie profesionala cu di spălător

is pentru

2

buc

1.935,18

3.870,36

52

Butuc pentru taiat came 50(

mm

1x500x880

1

buc

2.023,00

2.023,00

53

Raft cu 4 polițe d

in inox,

2

buc

2.069,41

4.138,821300x500x1800 mm

54

Raft 4 polițe inox 1200 mm

1

buc

2.136,53

2.136,53

55

Masa de lucru inox, 1800 mm

1

buc

2.147,71

2.147,71

56

Mixer de mana cu braț si tel rpm

250-1500

1

buc

2.237,20

2.237,20

57

Spălător inox 1000 mm

2

buc

2.360,25

4.720,49

58

Mașina de spalat rufe

2

buc

2.380,00

4.760,00

59

Masa de lucru inox cu polița s blat fono-absorbant

i reboard,

1

buc

2.416,18

2.416,18

60

Raft cu 4 polițe di

1400x600x1800 mm

i inox,

1

buc

2.472,11

2.472,11

Total obiecte inventar

208.056,68

Total dotări: 1.033.417,82 lei

ȘEF SERVICIUL CONTABILITATE, MANUELAXTRISTINA RÎCĂ

Întocmit/Opresc

ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII, MARlA/^AVA