Hotărârea nr. 169/2020

HCL aprobare studiu de oportunitate pt. concesionare terenuri -Republicii-Lanarie

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea unor terenuri în suprafață totală de 1060 mp, situate în bulevardul Republicii, care vor fi folosite pentru construirea unui pasaj la nivel cu calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare; pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Studiul de oportunitate privind concesionarea de bunuri proprietate publică întocmit de societatea Deloitte Consu

Itanță S.R.L., înregistrat sub nr. 15925/07.05.2020;


-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020, nr.23224/20^0, nr.23225/2020, nr.23 226/2020, nr.23228/2020;

-Procesele-verbale din

data de: 19.02.2020, 04.03.2020, 29.04.2020 si 07.05.2020 ale

7                                 '                                    3


colectivului de lucru constituit prin HCL nr.54/2018 și Dispoziția nr.607/2018;

.05.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic ce, Direcției Servicii Publice și Achiziții și Direcției Arhitect


-Raportul nr.21510/15 Contencios, Direcției Tehni Sef;

Văzând prevederile art.108 alin. (1) lit. b), art. 129 alin. (2) lit. ”c” alin. (6) lit. (a), art.297 alin. (1), lit. b), ar:. 308 alin. (4), art 309 alin.(5), din Codul Administrativ, cu modificările și completările

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. modificările și completările ulterioare,


ulterioare;


”a” din Codul Administrativ, cu

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă studiul de oportunitate întocmit de societatea Deloitte Consultanță S.R.L., cu sediul în Calea Griviței nr.84-98 și 100-102, clădirea The Mark, etajul 6, etajul 10 și etajul 14, sector 1, municipiul București înregistrat sub nr.15925/07.05.2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Tehnică, Arhitectul Șef și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marii Preda j^ontrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătă/ili Călugaru

Pitești,

Nr. 169 din 28.05.2020

7.4- //el


Servicii de elabor privind concesionarea unor terenuri în suprafață totală de 1.060 mp, situate în bulevardul Republicii si strada L I

ânăriei, Municipiul Pitești


? os te a


SITUAȚIA DOCUMENTULUI

Titlul Documentului

Versiunea Documentului

Ultima Modificare

Autor

ISTORIA DOCUMENTULUI

1.0

2.0

3.0

SEMNĂTURI

Deloîtte Consultanță SR.L.

Partener

Reff și Asociații SCA

Studiu de oportunitate privind concesionarea de bunuri proprietate publică

| 3.0

7.05.2020

Asocierea Deloîtte Consultanță S.R.L. - Reff și Asociații SCA, în calitate de consultant angajat în baia Notei de Comandă din data de 4.12.2019


17.12.2019

18.02.2020

7.05.2020
Partener

2

398

LE. 89458

Municipiul Pitești

3

33

LE. 89458

Municipiul Pitești

4

31

LE. 89458

Municipiu) Pitești

5

|______

6

LE. 89458

Municipiul Pitești

6

3

J.E. 89458

Municipiul Pitești

7

26

I.E. 89458

Municipiul Pitești

8

30

LE. 89458

Municipiul Pitești

9

429

LE. 89458

Municipiul Pitești

Bunurile sunt terenuri libere de sarcini, potrivite pentru edificarea unui pasaj rutier care să traverseze calea ferată și să facă legătura între B-dul Republicii nr. 157-159 și str. Târgul din Vale, cu respectarea condiți lor prevăzute în documentația de urbanism (Planul Urbanistic Zonal și Certificatul de Urban sm).

Aspecte specifice:

1. Cu privire la bunurile au fost identificate:


pare fac obiectul concesiunii, următoarele categorii de elemente

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)


104mp din suprafața de 1.060mp se regăsesc în Registrul Local al Spațiilor Verzi, schimbarea destinației terenului, respectiv scoaterea din registrul local al spațiilor verzi urmând a fi realizate în condițiile legii.

Loc de joacă, în suprafață aproximativă de 200mp, acesta urmând a fi relocat pe cheltuiala concesiona Stația de autobuz de calea ferată), aceasta legii, într-un perimetr Suprafețele de teren construirii unul pasaj la nivel cu calea ferată, între bulevardul Repul Lânăriel, de folosință publică, având regim deschis circulației publice și < a asigura accesul grat jit și nediscrimlnatoriu al vehiculelorși pietdnilor,

'ului, în condițiile legii, într-un perimetru indicat de concedent. pe Bulevardul Republicii (în dreptul pasarelei pietonale peste urmând a fi relocată pe cheltuiala concesionarului, în condițiile j indicat de concedent.

, obiect al propunerii de concesiune, spot sollpt?f& în scopul itrada ția deSTUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND CONCESIONAREA DE BUNURI PROPRIETATE

PUBLICĂ

Acest studiu este realizat în coriformitate cu prevederile legale prevăzute de:

 • •  Codul administrativ din 03.07.2019, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 05 iulie 2019;

 • •  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

1. Descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat

Bunurile care fac obiectul conjcesiunii sunt terenurile situate în Municipiul Pitești, cu o suprafață totală de 1.060 mp, identificate conform tabelului de mai jos și extrasele de carte funciară. Terenurile sunt evidențiate în Planurile de amplasament și delimitare a imobilului.

Identificare lot

Suprafața a mj

fectată

Nr. CF

Proprietar

2

161

I.E. 98686

Municipiul Pitești

3

2

l.E. 98686

Municipiul Pitești

4

27

I.E. 98686

Municipiul Pitești

5

30

l.E. 98686

Municipiul Pitești

6

7

l.E. 98686

Municipiul Pitești

7

3

l.E. 98686

Municipiul Pitești

8

19

l.E. 98686

M un iciiptUFPItești

Deloitte»


2 Motivele de ort

n economic, financiar, social și de mediu,, care

justifică realizarea concesiunii

Din punct de vedere economic-financiar:


1. Concesionarea terenurilor identificate mai sus va face posibilă construirea de către


lasaj rutier care să traverseze calea ferată și sâ facă legătura între ' r. Lânăriei, conectând astfel două zone ale orașului. Conectarea conduce la decongestionarea traficului în zona Bulevardului


concesionar a unui p

B-duL Republicii si S' celor două zone va

Republicii și Străzii Lânăriei, în special în zona de trecere la nivel cu calea ferată de pe strada Lânăriei. Pas orașului. în prezent,

este lipsită de o infrastructură adecvată. Necesitatea conectării celor două zone este evidențiată și la nive

(PMUD-1). PMUD recunoaște ca obiective atât accesibilitatea tuturor cetățenilor și reducerea timpilor de călătorie, cât și minimizarea congestiilor (astăzi prezente la trecerea ta nivel cu rplea ferată din strada Lânăriei).


ijul va deservi populației prin facilitarea mobilității în Interiorul iona Tudor Vladimirescu, o zona importantă a Municipiului Pitești


Iul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Pitești


1 htții //www.pmdpitesti.ro/proițcte hjjnl • 2.  Pasajul va contribui la creșterea potențialului de dezvoltare al zonei delimitate de Strada Târgul din Vale, Lac Lânăriei, Cai Ferate, Strada Tudor Vfadimirescu, Bulevardul Republici, Strada Lânăriei, Strada Dragoș Vodă, unde se vor construi un complex comercial de retail șl lodulnțe colective.

 • 3.  Pe perioada contractulc i de concesiune, Municipiul Pitești va colecta de la Concesionar redevența aferentă terenului concesionat, generând astfel venituri suplimentare la bugetul local al Municipiului Pitești.

Dupăîncetarea contractului de concesiune Municipiul Pitești va dobândi cu titlu gratuit bunurile de retur, respsctiv bunurile care au făcut obiectul concesiunii precum și cele care au rezultat în urrra investițiilor Impuse prin caietul de sarcini, adică Pasajul șl infrastructura realizate de către concesionar

 • 5. Se vor genera și alte venituri suplimentare la bugetul local sau consolidat, precum taxe și impozite colectate ca urmare a activității de construire a Podului, sume încasate aferente autorizației de construire, sume ce urmează a fi încasate pentru impozitul pe

salarii, contribuții etc.

Din punct de vedere social

 • 6. Pasarela va facilita accesul pietonal și auto dinspre și către zona Tudor Vladimirescu îmbunătățind considerabil calitatea vieții locuitorilor din zona prin reducerea substanțială a timpilor de acces și eliminarea pericolului de accidente cauzate de traversările auto existerite la nivel cu calea ferată respectiv de starea tehnică deficitară a pasarelei pietonale existente sau de traversările ilegale efectuate de pietoni la nivel cu calea ferată.

 • 7.  Pe perioada executării lucrărilor, se vor genera numeroase locuri de muncă de care vor beneficia locuitorii Municipiului Pitești.

 • 8.  După terminarea lucrărilor, prin conectarea celor două zone se va obține o dezvoltare economică a zonelor, calre va genera la rândul său locuri de muncă suplimentare.

Din punct de vedere al protecției mediului:

 • 9. Concesionarea terenurilor identificate mai sus va permite construirea unui pod care să asigure reconversia funcțională a unei zone industriale într-o zonă de comerț, servicii și locuințe, ceea ce va avea un impact general pozitiv prin elimlnarwurrei ijntruziuni industriale dintr-o zonă

  oca ti vă și de recreere.

  10. Sistematizarea zonei v; avea efecte pozitive asupra estetici// zonale, determinând creșterea atractivității generale a întregii zone.11. Construirea Pasajuliții pe terenurile concesionate se va face cu respectarea tuturor

normelor de protecția mediului.

3. Caracteristicile

investiției

Pasajul se va edifica pe terenul concesionat în conformitate cu prevederile Certificatului de urbanism nr. 796/20.06.2019 valabil până la data de 19.06.202Iși a Autorizației de construire ce va fi obținută și va respecta condițiile impuse de acestea. Arhitectura va fi în concordanță cu ambientul arhitectural zcjnal și în conformitate cu prevederile regulamentelor de urbanism. Pasajul se va construi astfel încât să se asigure circulația în zonă conform prevederilor legale incidente. Prin soluțiile adoptate se va asigura protecția clădirilor învecinate precum și protecția mediului. Sarcinile privind protecția mediului cad în sarcina concesionarului.

Durata de execuție a obiectivului va fi de maxim 36 luni de la data încheierii contractului de concesiune, și se va realiza în baza Autorizației de construire, în cazul în care câștigătorul licitației nu obține Autorizația de construire din culpa sa și nu demarează lucrările în termen, respectiv nu definitivează investiția în termenul prevăzut, concesiunea încetează de drept, licitația se va reorganiza, garanția de participare sau garanția de bună execuție va fi pierdută.

Valoarea investiției va fi suportată integral de către concesionar.

Redevența

Redevența minimă anuală este de 30.782 lei. La stabilirea nivelului minim al redevenței sa avut în vedere suprafața termenului oferit în concesiune (1.060 mp) și prețul de 29,04 lei/mp. în ceea ce privește proporționalitatea redevenței cu beneficiile obținute din exploatarea bunului, s a luat în considerare faptul că Pasajul ce urmează a fi edificat va fi de folosință publică, facilitând traficul pjietonal și auto din zonă, iar beneficiarii acestuia vor fi cetățenii Municipiului Pitești.

Prețul de cumpărare pe m^tru pătrat intravilan în Pitești conform Grilei propuse de Camera

Notarilor           Publici           Pitești           pentru           anul           2020

(http://www.unnpr.ro/files/expertize2020/CNPPitesti/studiu de piața arges.pdf ) este de 726 lei/mp. Formula de calcul pentru determinarea nivelului redevenței anuale este:

Suprafața terenului oferit în concesiune (l,060mp) * Prețul pe metru pătrat (726 lei) / (25 ani3) = 30.782 lei/an.

Valoarea finală a redevenței vă fi stabilită în urma licitației ce urmează să fie organizată de către concedent. Redevența contractului de concesiune, ia

care se adjudecă în urma licitației se prevede la nivelul ■ modalitatea de plată va fi stabilită de concedent la nivelul


contractului de concesiune, Redevența obținută ca urmare a concesiunii se face venit la bugetul propriu al Municipiului

Pitești,


Plata redevenței se face trimestrial. Sumele anuale prevăzute se vor plăti trimestrial, pană la 30 a ultimei luni din fiecare trimestru. întârzierile la plată se vor penaliza conform prevederilor legale.

5. Procedura utilizate pentru atribuirea contractului de concesiune
și justificarea alegerii procedurii

Procedura de concesionare propusă este licitație în conformitate cu prevederile art. 312-314 din cuprinsul Codului Administrativ, conform prevederilor ce urmează a fi stabilite prin Caietul de Sarcini.

Anunțul de licitație va fi publicat în Monitorul Oficial, Partea a Vl-a, într-un ziar de circulație națională și într-un ziar de circulație locală, respectiv pe pagina de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicații electronice. Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

Persoanele interesate au drepte I de a solicita clarificări cu privire ia documentația de atribuire.

concedentul trebuind să răspundă în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. De asemenea, concedentul are obligația de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

Procedura de licitație se poate aesfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin două oferte valabile. în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, concedentul va anula procedura și va organiza o nouă procedură de licitație. în cazul organizării unei noi licitații potrivit celor

!în conformitate cu articolul 17 din Legea 50/1991 raportat la articolul 13 din Legea 50/1991, „Limita minimă a prețului concesiunii se stabilește, djpă caz, prin hotărârea consiliului județea^-B^GonSrtjuJyl General al Municipiului București sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 75 dejsrfl a prețului de vânzare al terenului, în condiții de piață, la care se adaugă costul lucrărilor de InfrastrușlurȘsferente.'' ‘CyX menționate anterior, procedura este valabilă în situația în care a fost depusă cel puțin o ofertă valabilă.

ii. Dura:a estimat^ a concesiunii

Terenul se concesionează pp o perioadă de până la 25 de ani cu posibilitatea prelungirii.

7. Acțiuni ulterioare și termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare

Acțiuni ulterioare

Termene

Aprobarea studiului de oportunitate de către Consiliul Local

29.05.2020

Aprobarea documentației de|3tribuire de către Consiliul Local

30.06.2020

Publicarea anunțului de licitație

19.06.2020

Organizarea ședinței de deschidere a ofertelor și ofertare

31.07.2020

încheierea contractului de concesiune în cazul atribuirii la prima ședința de licitație

31.08.2020

__,

i

8 Avize

Terenul nu este încadrat îih infrastructura sistemului național de apărare, așadar, nu este necesară obținerea avizului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale sl ale Statului Major General.

Terenul nu este situat în interiorul unei arii naturale protejate, nu este necesară obținerea avizului structurii de administrare / custodelui ariei naturale protejate.

Atașăm la prezentul Studiu de Oportunitate următoarele documente suplimentare:

Nr. crt*

Emitent

1

p document

Data

Titlul

1

Consiliul Local,

Municipiul Pitești,

Județul Argeș

Hotărâre 349(HCL

Consiliul Local nr. nr. 349)

31.10.2019

Hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare formulată de către S.C. PK EMERALD S.R.L. a unor terenuri situate în b-dul Republicii, pentru edificarea unul pasaj.

2

Consiliul Local, Municipiul Pitești,

Județul Argeș

Anexa nr

1 la HCL 349

31.10.2019

Plan de Amplasament și Delimitare a Imobilului.

3

Primăria Municipiului Pitești, Județul Argeș

Plan de situație pentru Certlflcati|il de Urbanism nr. 796

20.06.2019

Plan de situație pentru Certificatul de Urbanism nr. 796 pentru proiectul „Centru comercial, sistematizare verticală Incintă, construire sens giratoriu și pasaj rutier peste calea ferată, amplasare semnalistlcă și totem publicitar, racorduri șt branșamente la utilități, împrejmuire teren".

4

Primăria Municipiului Pitești, Județul

Argeș

Certificat

de Urbanism nr. 796

20.06.2019

Certificat de Urbanism nr. 796 pentru „Elaborare PUZ pentru «Construire centru comercial»", în Municipiul Pitești, strada Tudor Vladimirescu nr. 113-115C, județul Argeș pentru S C. METABET CF S.A. și S.C. ONIUM DiSTRIBUTION S.R.L. prin PK Emerald S.R.L.

5

Primăria Municipiului Pitești, Județul

Argeș

Nr, 16

28.08.2019

Aviz de Oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zona) pentru realizare „centru comercial, sistematizare verticală incintă, construire sens giratoriu șl pasaj rutier peste calea ferată".

9. Concluzii

Concesionarea terenurilor definite la capitolul 1 al studiului de oportunitate contribuie la o administrare eficientă a domeniului public al Municipiului Pitești conducând nu numai la venituri suplimentare la bugetul local, dar oferind ți posibilitatea conectării și dezvoltării cartierului Tudor Vladimlre: Oportunitate asupra situaț dezvoltare ale Municipiului Pitești, alternativa concesionării reprezintă soluția oportună pentru susținerea Investițiilor locale și obținerea unui venit suplimentar la bugetul

seu. Având în vedere analiza efectuată în prezentul Studiu de iei actuale a terenurilor, precum și obiectivele strategice de


municipiului.

în concluzie, pentru toate motivele enumerate la capitolul 2 al studiului ți cu respectarea prevederilor legale din Codul administrativ din 03.07.2019, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 05 iulie 2019 și din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, concesionarea terenurilor, bunuri din proprietatea publică a Municipiului Pitești, este oportună ți recomandăm continuarea procedurilor de atribuire a contractului de concesiune pe bunuri proprietate publică.

10, Anexe

Nr.

crt.

Emitent

Tip document

Data

Titlul

1

Consiliul Local, Municipiul Pitești,

Județul Argeș

Hotăr;

349 (F

ire Consiliul Local nr. CL nr. 349)

31.10.2019

Hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare formulată de către S.C. PK EMERALD S.R.L. a unor terenuri situate în b-dul Republicii, pentru edificarea unui pasaj.

2

Consiliul Local, Municipiul Pitești, Județul Argeș

Anexa

nr. 1 la HCL349

31.10.2019

Plan de Amplasament și Delimitare a Imobilului.

Primăria

Municipiului

Pitești, Județul Argeș


Primăria Municipiului Pitești, Județul

Argeș


Primăria Municipiului Pitești, Județul Argeș


Nr. 16


I Plan de situație pentru

■ Certificata de Urbanism nr.

796

Certificat de Urbanism nr. 796

20.06.2019

Plan de situație pentru Certificatul de Urbanism nr. 796 pentru proiectul „Centru comercial, sistematizare verticală incintă, construire sens giratoriu și pasaj rutier peste calea ferată, amplasare semnalistică și totem publicitar, racorduri și branșamente la utilități, împrejmuire teren".

20.06.2019

Certificat de Urbanism nr. 796 pentru „Elaborare PUZ pentru «Construire centru comercial>>", în Municipiul Pitești, strada Tudor Vladimirescu nr. 113-115C, județul Argeș pentru S.C. METABET CF S.A. și S.C. ONIUM DISTRIBUTION S.R.L. prin PK Emerald S.R.L.

28.08.2019

Aviz de Oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru realizare „centru comercial, sistematizare verticală incintă, construire sens giratoriu și pasaj rutier peste calea ferată".