Hotărârea nr. 168/2020

HCL trecerea in domeniul privat a unui imobil str. Dromichete

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Pitești, în domeniul privat al Municipiului Pitești, a unui imobil-teren, situat în strada Dromichete

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.21283/14.05.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Pitești, a unui imobil-teren, situat în municipiul Pitești, strada Dromichete;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020, nr.23224/2020, nr.23225/2020, nr.23226/2020, nr.23228/2020;

Văzând prevederile art.361 alin.(2) din Codul Administrativ, ale art.693-702 din Codul Civil, ale H.C.L. nr. 103/21.03.2019 privind unele măsuri de realizare a balcoanelor la unitățile locative situate în municipiul Pitești, ale H.C.L. nr.82/20.02.2020 pentru aprobarea dezmembrării unui imobil - teren, situat în Municipiul Pitești, strada Dromichete;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești, în domeniul privat al Municipiului Pitești, a suprafeței de 5 mp, identificață cu numărul cadastral 102111, în vederea încheierii actelor notariale de superficie.

(2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin. (1) sunt cele din anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin H.G.R. nr.447/2002, se modifică conform prezentei hotărâri.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Economică, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești și Arhitectul Șef vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către SecretaruLGeneral al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Marin, Preda \_

bntrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăUu Călugăru

Pitești,

Nr. 168 din 28.05.2020

Anexă la H.C.L.nr./^7         2020

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

scara 1: 100


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

w

5 mp

Mun. Pitești, Str. Dromichete, Nr. FN, Spațiu verde BL: D4, Jud Argeș

Cartea funciara

UAT Pitești - intravilan

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafati

[mp]

Mențiuni

1

Cc

5

Spațiu verde

Teren neimprejmuit

TOTAL

5

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Suprafața masurata =5 mp Suprafața din act = 5 mp

Inspector


Executant: Ing. Negoi ta Nicolqe

Confirm eorectiludii coresoo


^th^mirii doctbtybntațici c

Sen ta acelei tTcft¥eâtil iJh £

Z J fj' •                >

• Semnătura SV stă inîu'


teren, idastrale și ițea di n teren


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


ita:


30.01.2020


Data.................

Ștampila BCPI