Hotărârea nr. 167/2020

HCL preluarea la domeniul public teren str. Dumitru Bratianu

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind preluarea la domeniul public al Municipiului Pitești a unor suprafețe de teren situate în Municipiul Pitești, strada Dumitru Brătianu

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.21296/14.05.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020, nr.23224/2020, nr.23225/2020, nr.23226/2020, nr.23228/2020;

-Cererile înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr.7076/11.0.22020 și nr. 12072/05.03.2020;

-Declarațiile autentificate sub nr.212/20.02.2020 la Biroul Individual Notarial Chiriță-Nicolescu Ariadna, cu sediul în Municipiul Pitești, strada Războieni, nr.2, blocul Al, sc. A, ap. 2-3, Județul Argeș și nr.5924/11.11.2019 la Societatea Profesională Notarială Danciu și Asociații, cu sediul în Municipiul Pitești, b-dul Republicii, blocul 212, sc.A, ap.3, Județul Argeș;

-încheierile nr.65218/1^2.11.2019 și nr. 10126/20.02.2020, ale O.C.P.I. Argeș;

Văzând prevederile art.562 alin.(2), art.863 lit. f) și art.889 din Codul Civil, precum și ale art.129 alin.(2) lit. c), art.286 alin.(4), art.287 lit. b), art.297 alin.(l) lit. a), precum și ale art.299-300, din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.( 1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se ia act de declarația autentificată sub nr.212/20.02.2020 la Biroul Individual Notarial Chiriță-Nicolescu Ariadna, dată de domnul             și doamna           , ambii

domiciliați în                                                                              prin care

au renunțat la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 68 m.p., situat în Municipiul Pitești, strada Dumitru Brătianu nr.9, județul Argeș, având nr. cadastral 101574, înscris în cartea funciară nr. 101574 a municipiului Pitești.

  • (2) Se ia act de declarația autentificată sub nr.5924/11.11.2019 la Societatea Profesională Notarială Danciu și Asociații, dată de domnul            și doamna                  ambii

domiciliați în                                .         .       ....    _ prin care

au renunțat la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 63 nf^.Qitua'f ftVjvîbnicipiul Pitești, Punctul Tancodrom (ștrada Dumitru Brătianu, F.N.), județul Argeș, având nr. cadastral 91336, înscris în cartea funciară nr.91336 a municipiului Pitești. I = . ■     .    _ j

  • (3) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt înscrise în anexele nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Aprobă preluarea și includerea bunurilor prevăzute la art.l în domeniul public al municipiului Pitești și înregistrarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești, precum și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public a Municipiului Pitești.

  • (2) Terenurile se transmit în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești, pe bază de protocol, încheiat în termen de 10 zile, prin grija Biroului Cadastru și Evidență Patrimoniu, după întocmirea raportului de evaluare pentru determinarea valorii de inventar.

  • (3) Terenurile în suprafață de 68 mp și de 63 mp vor avea destinație de drum.

  • (4) Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, atestat prin H.G.R nr.447/2002, se completează cu influențele care decurg din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală. Juridic Contencios, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și domnului domnului Pitești.

și doamnei             precum și

de către Secretarul General al Municipiului


și doamneiȘEDINȚĂ,


Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR.GENERAL

Andrei-CătăOfin Călugăru

Pitești,

Nr. 167 din 28.05.2020

Anexa nr. 1 la H.C.L. nx..lGf.......//$J.P.51i....2O2O

Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1 : 500


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

68

Teren intravilan imprejmuit pe latura de nord,

in rest limita este naturala.

Total

68

B. Date referitoare la construcțiiNr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

(intravilan)

121     ______

68 mp

Mim. Pitești, str. Dumitru Bratianu, nr 9 ,

jud. Argeș.

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala

(UAT)          /

PITEȘTI

6o Tî /I 1 SFP 7313


V"

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.     ....../<T.'..^3.....2O2O

Carte Funciară Nr. 91336 Comuna/Oraș/Municipiu: Pitești

Teren

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Nr cadastral

Suprafața (mp)’

Observații / Referințe

91336

63

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare la teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

23

-

-

-

Propus drum^_—

2

drum

DA

40

-

-

-


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

14.176

2

3

4.499

3

4

14.176

4

1

4.499** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 3


Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro


Formular versiunea 1.1