Hotărârea nr. 166/2020

HCL prelungire contracte-statii de transport public local de calatori

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii, situate în stațiile de transport public local de călători

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 22123/20.05.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020, nr.23224/2020, nr.23225/2020, nr.23226/2020, nr.23228/2020;

-Adresa nr.7039/14.05.2020 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.21475/15.05.2020;

-Adresa nr.20861/12.05.2020 a Direcției Tehnice;

Văzând prevederile art. 129 alin.(2) lit. ”b” și ”c” coroborat cu alin. (6) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H OTĂRÂȘTE:

Art.l (1) Prelungirea, până la data de 31.10.2020, a contractelor de asociere cu agenții economici pentru exploatarea în comun a unor stații de transport public local de călători, potrivit anexei nr.l.

  • (2) Prelungirea, până la data de 31.10.2020, a contractelor de închiriere cu agenții economici pentru exploatarea în comun a unor stații de transport public local de călători, potrivit anexei nr.2.

Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Măsura prevăzută la alin.(l) și (2) are în vedere derularea procedurilor pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”.

  • (4)  Modificarea contractelor prevăzute la alin. (1) și (2) se face prin act adițional semnat în numele și pentru locator de către Primarul Municipiului Pitești, care se împuternicește în acest sens.

Art.l (1) în situația în care derularea procedurilor menționate la art.l alin. (3) o impune, contractele încetează înaintea termenelor prevăzute la art.l alin.(l) și (2), cu un preaviz de 7 zile.

(2) Direcția Tehnică va comunica în termen util necesitatea încetării contractelor înainte de termen.

(3) în situația în care derularea procedurilor menționate la art.l nu se finalizează până la data de 31.10.2020, contractele prevăzute la art.l alin.(l) și alin.(2) pot fi prelungite prin hotărâre a consiliului local.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Tehnice și Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

r                             r

Ședințe deȘepInțâ,

£ Matfn Preda

Țbntrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătăliji Călugăru

Pitești,

Nr. 166 din 28.05.2020 laHCL„J^..../2/-..^.2O2O

Contractelo

LISTA

r de asociere care se prelungesc

Contractele de asociere care se prelungesc

Nr

crt

Denumirea locatarului

Data contractul!

ii

Amplasament

Suprafața

mp

Chirie Euro/ mp/lună inclusiv T.V.A.

Obiect de activitate

1

SC Valmaledi

SRL

29311/30.06.2

005

Craiovei spre

Bradu

20

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

2

SC Oneyl Expres 2004

SRL

29317/30.06.2

005

Trivale complex

1

12

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

3

SC Durom Comexim

SRL

29309/30.06.2

005

Exercițiu -Fortuna Tineret

24

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

4

SC Dar Cris Commerce Business

SRL

29308/30.06.2

005

Str. N. Vodă bl.Al

9

5

Produse alimentare preambalate și produsOOOOOOOOOOe nealimentare

5

SC Antilopa

SRL

29318/30.06.2

.005

Trivale complex

II

54

5

Preoduse alimentare preambalate și produse nealimentare

6

SC Catali Star Divers SRL

29305/30.06.2

.005

Trivale complex

1

12

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

7

SC Catali Star Divers SRL

29304/30.06.2

.005

Trivale complex

I

6,2

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

Anexanr.2

la HCL nr.J^..../.îW.#L.2O2O

LISTA

Contractelor


de închiriere care se prelungesc

Nr crt

Denumirea locatarului

Data contractul

ui

Amplasament

Suprafața

mp

Chirie Euro/ mp/lună

Inclusive

T.V.A.

Obiect de activitate

1

SC Cosmin Corn Dinasty

SRL

45419/16.08.3

>007

Prundu

Complex 11

25

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

2

SC Group Mano

SRL

29114/30.06J

’005

Str. Libertății bl.P7

14

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

3

SC Nico’s Century

SRL

29315/30.06J

1005

Gavana lângă bl.N3

16

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

4

SC Daria Cristal

SRL

1037/10.01.2

005

Craiovei Boema

30

4,26

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare