Hotărârea nr. 165/2020

HCL conferirea Diplomei de fidelitate

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind conferirea Diplomei de fidelitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.20512/11.05.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020, nr.23224/2020, nr.23225/2020, nr.23226/2020, nr.23228/2020;

Văzând prevederile H.C.L. nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Nicoleta și Stan Bădescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Nicolae Braniște, domiciliată în municipiul Pitești.                                          pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Lucia și Constantin Bejinariu, domiciliată în municipiul Pitești.                                            pentru împlinirea

a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria Cîrstea și Radu Cârstea, domiciliată în municipiul Pitești,                                             pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Floarea și Iordan Daciu, domiciliată în municipiul Pitești,                                   pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Victoria și Ilie Deaconu, domiciliată în municipiul Pitești,                                    pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Fil^ftray^f^Constantin Dumitrache, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ev; domiciliată în municipiul Pitești, împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

heorghe Gheorghe, 'pentru //


Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Marin Neferu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Constanța și Valerian Rotaru, domiciliată în municipiul Pitești,                                           pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.ll. Se acordă Diploma de fidelitate familiei lulia și Petre Popa, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.ll. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Valerica și Alexandru Popescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                             pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Alexandru Popescu, domiciliată în municipiul Pitești,                         pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Miron Popescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.15. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elisabeta și Valentin Prundeanu, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.16. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Margareta și Gheorghe Tomescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                          pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.17. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Aurelia și Vasile Vicșoreanu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.18. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Vasilica și Constantin Vișinoiu, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.19. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.20. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

/oW\

PREȘEDINTE de ședință,

W j ^Mariiț Preda

\\ O 2._-

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătălin Călugăry

Pitești,

Nr. 165 din 28.05.2020