Hotărârea nr. 164/2020

HCL completare HCL nr.248-2019 -Sala sport-Scoala Tudor Musatescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind completarea H.C.L. nr.248/29.08.2019 referitoare la predarea către Ministerul

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.

S.A., a amplasamentului investiții Proiect pilot "Sală d din municipiul Pitești, str. Vi


asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de e educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu asile Pârvan nr. 3, județul Argeș, modificată și completată prin H.C.L.nr. 313/26.09.2019


Consiliul Local al Muni

Având în vedere:

-Referatul de aprobare p<

-Raportul nr. 21825/19.05.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020, nr.23224/2020, nr.23225/2020, nr.

Văzând prevederile art.


cipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


entru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;


23226/2020, nr.23228/2020;

129 alin. (2) lit. ”c” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și


completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.I. în titlu și în nr.313/26.09.2019, denumirea conținut:

„Proiect pilot ”Sală de


tot cuprinsul H.C.L. nr.248/29.08.2019, precum și în H.C.L. obiectivului de investiții se completează și va avea următorul


educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu” din municipiul Pitești, Cartier Războieni, str. Vasile Pârvan nr. 3, județul Argeș”.”

Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr.248/29.08.2019 și ale H.C.L. nr.313/26.09.2019, sunt și rămân valabile.


Art.H.


Art.HI. Direcția Tehnică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul


aduce la îndeplinire dispozițiile General al Municipiului Pitești.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătăfin Călugăru


Pitești,

Nr. 164 din 28.05.2020