Hotărârea nr. 163/2020

HCL aprobarea Deviz General transport urban si periurban

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat și a descrierii sintetice a investiției pentru obiectivul de investiții „Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 21839/19.05.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020, nr.23224/2020, nr.23225/2020, nr.23226/2020, nr.23228/2020;

Văzând prevederile art. 129 alin.(2) lit. b) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 66 și art. 71 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții „Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban”, cu o valoare totală estimată de 3.818.754,74 lei, inclusiv TVA., conform anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă descrierea sintetică a investiției pentru obiectivul de investiții „ Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban”, conform anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre

 • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

O M 4

EDINTE DE’Ș^rtțNȚĂ, Marții Preda j

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR4JENERAL Andrei-CătăRn Călugăru

Pitești,

Nr. 163 din 28.05.2020

Merf j C. z.

Proiectant,

S.C. TEIINO CONSULTING SOLUTION S.R.L., co<l de idenlificarc fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

______________________\________DEVIZ GENERAL______________________________ al obiectivului de investiții Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operaționala a transportului public urban si periurban

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Ici

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

-

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerel

terenului la starea inițiala

4,405.00

836.95

5,241.95

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

Total capitol 1

4,405.00

836.95

5,241.95

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

22,900.00

4,351.00

27,251.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

8.700.00

1,653.00

10,353.00

3.1.1. Studii de teren

8,700.00

1,653.00

10353.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2

Documenta|ii-suport și cheltuieli pentru ob(inerea de avize, acorduri și autorizații

2.000.00

380.00

2380.00

3.3

Expcrtizare tehnica

2,000.00

380.00

2380.00

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul

energetic al clădirilor

3.5

Prniectare

156.800.00

29,792.00

186392.00

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

3.52. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

96,300.00

18,297.00

114,597.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

2,500.00

475.00

2,975.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectil

lui tehnic și a detaliilor de execuție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

55,000.00

10,450.00

65,450.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7

Consultanta

75,000.00

14,250.00

89,250.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

70,000.00

13,300.00

83300.00

3.7.2. Auditul financiar

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

15.500.00

2,945.00

18,445.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantul»

i

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

4,000.00

760.00

4,760.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,000.00

380.00

2,380.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

9,500.00

1,805.00

11,305.00

Total capitol 3

260,000.00

49,400.00

309,400.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,468,520.70

279,018.93

1,747,539.63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si fun

«tionalc

111,662.38

21,215.85

132,878.23

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

care necesita montaj

1.006,690.40

191,271.18

1.197,961 58

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale transport

care nu necesita montaj si echipamente de

4.5

Dotări

15,600.00

2.964.00

_ 18,564.00

4.6

Active necorporale

-

Total capitol 4

2,602,473.48

49X469.96 ™

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

31.229.63

5,933.64

37,163.32

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferent

organizării de șantier

20,819.79

3,955.76

24,775.55

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

10.409.89

1,977.88

12,387.77

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

17.911.39

17,911.39

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente credi

ului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul călită

ii lucrărilor de construcții

8,141.54

8,141.54

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor dc construcții

1.628.31

1,628.31

5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

8,141.54

8,141.54

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

262,977.85

49,965.79

312,943.64

54

Cheltuieli pentru informare si publicitate

10,000.00

1.900.00

11,900.00

Total capitol 5

322,118.92

57,799.43

379,918.35

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

Total capitol 6

-

-

-

Total GENERAL

3,211,897.40

606,85734

3,818,754.74

din care C+M (1.2 + 13 +1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

1,628307.87

309378.50

1337,686.36

In preturi la data de 14.03.2019; 1 curo=4.5744, conform curs 1NFOEURO din luna iulie 2017

Data:

14.03.2019


întocmit

arh. Dana Diriu-^-'-.

Beneficiar/ Investitor,

UA.T. Municipiul PiteștiSC TEHNO CONSULTING SOi.LT ON SRL

Sediu St» Raicwei. Nr 37H. OtmuI Part» mx. iude tu ilfov. Rcxr-a'i 4

Punct de lucru Str Nicofae G Cînmfil, nr f>9 w 1 Sect »* 1. Bucu'osti

Tel Q727844820 Fw 0374C9M4C

CUI RO166674 78 J 2V2192/2O11

oHiceptcjcctnpany ro


TEHNO

Consulting solution


Descrierea sintetica a investiției


Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operaționala a transportului public urban si periurban


în cadrul proiectului urmează se realize două puncte de transfer pentru integrare operațională a transportului public urban și pdriurban, după cum urmeaza :


Punctul de transfer 1 - parcarea la bowlmg, de pe strada Costache Negri, nr.3O


 • •  Suprafața amenajară = 1692mp.

 • •  Suprafață platform^ asfalt (inclusiv borduri)= 1612mp

 • •  Suprafață spațiu vețde= 80mp

 • •   Se pastreaza locurile de parcare existente.

Punctul de transfer 2 - la capătul de linie Gheorghe Doja, pe strada Gheorghe Doja


Suprafața amenajată = 1075mp

Suprafață carosabil (inclusiv borduri)= 1049,8mp

Suprafață spațiu vei

Se pastreaza locuril^ de parcare existente


de= 25,2mp


Lucrările propuse constau în:


Refacerea structurii carosabile a platformelor aferente punctelor de transfer Marcarea alveolelor destinate opririi microbuzelor


Iluminat și supraveghere video

Irigarea automată a spațiilor verzi


Semănare de gazon și plantarea de arbori


Instalarea de ad^posturi/stații de microbuz/autobuz


Instalarea de automate pentru vanzarea biletelor

Instalarea de containere tip grupuri sanitare și cu destinația de sală de așteptare

Instalarea de totemuri digitale


Dotarea cu coșuri de gunoi cu 3 compartimente pentru o colectare selectivă


Prin proiect se propune achiziționarea de containere prefabricate cu destinația grupuri


de așteptare și stații de așteptară autobuz/microbuz prefabricate.

Containerele vor avea înălțimea de 2,5m.SC TEHMO CONSULTING SOLUT ON SRL

TEHNO

Consulting solution


Sediu Sfr Ravoaiet, Nr }7H, Orașul Par.ie'irer judeti i’fcv Ron-»nig ’unct de ucru Str Nicolee G C*rarr.hl, nr 69 er J, Sect >• 1. Bucu'esti Tel 0727844320 F«K037409084C

CUI RO1666 M7B I 23/2192/2011

offtce^tcxompany io

gM.ttK9TMf.l-f9

Refacerea platformelor presupune:

 • •   Pentru punctul de trarisfer 1: reparații la suprafața de beton cu mixtura asfaltica, colmatarea rosturilor cu mastic bituminos, asternere geocompozit antifisura

 • •   Pentru punctul de transfer 2: geotextil, strat din balast, nisip, folie PVC, strat din beton, strat de nisip, piatra cubica

Pe fiecare platformă se va marca o alveolă pentru oprirea autobuzului/microbuzului.

Spațiile verzi de lângă platforme se vor amenaja și se va realiza un sistem automat de irigații. De asemenea, se vor injstala proiectoare pentru iluminatul decorativ al arborilor propuși.

în punctul de transfer 2 se vor amplasa stâlpi de iluminat dotați cu panouri fotovoltaice și conectați la rețeaua de eneregie electrică.

Atât spațiile de așteptare cât și


platformele se vor supraveghea video.

Stațiile de așteptare autobuz vor avea structura din oțel galvanizat, pereți spate și pereți laterali din sticlă securizată, două bănci cu| șezut din lemn tropical, cu două posturi USB de încărcare în lateral băncuțelor), acoperiș cu sticlă f^tovoltaică. Băncile vor ocupa jumătate sau două treimi din lungimea băncilor pentru a permite amplasarea totemului și un spațiu liber destinat persoanelor cu dizabilități, în fotoliu rulant sau personelor tu cărucior de copii, etc.

Stațiile de așteptare auțobuz din punctul de transfer 1 vor avea lungimea 5,58m, iar cele din punctul de transfer 2 vor avea lungimea 4,22m.

Stațiile de aștepatre vor fi dotate cu panouri de afișaj/ totemuri digitale.

Totemurile vor avea 2 fețe, putâ|nd fi accesate atât din interiorul stației de autobuz cât și din exterior. Totemurile digitale vor fi amplasate într-o laterală a stației.

Totemurile digitale vor 1900*951*430mm


li potrivite pentru folosirea în exterior și dimensiunile aproximative

Totemul va avea sistem de operare tip Windows, cu funcția control la distanță și va avea instalată o aplicație interactivă ce va permite utilizatorului să acceseze diferite informații: mersul autobuzelor, microbuzelor și trenurilor, informații legate de vreme, etc.

Totemurile vor fi dotate țu toate licențele necesare funcționării.

Automatul de eliberare și reîncăfcare cârduri va avea următoarele caracteristici:

Carcasa: cu sistem de ilurpinat si modul de comunicații mobile, din oțel inoxidabil,

Ușa: Sistem de prindere cârdurile eliberate


multipunct dispus pe toată înălțimea ușii, Clapa pentru acce


Sistem alarmă: Sirenă pentru alarma acustică, Alarma luminoasă


Sistem de închidere, cu 5


nivele de acces


Sistem de emitere și reîncărcare a cârdurilor


Modul de informare: intei


.rat în echipament.


Sistemul de PLATA, Permise efectuarea plății prin: Monede, Bancnote, Cârd bancarSC TEHNG CONSULTING SOtLT ON SRL

TEHNO


S*<hj Sir PiKM'et. Nr 37H, Orcul Pante.mor Judet<

Ilfov, RCfVU’VJ v 1 Bucu'estt


Punct de 'ucr-4 Str. N<ol*e G Caramfil, nr.69, et 3. Sec:

Tel Q72784412Q »a« 0374090MQ

CUI. RO16667478 I 23/2192.<2011

Consulting solution


offktțtCKO'nptfty.ro

gMM.ttKnrw*vp

 • •   Unitate Comandă echipamente ce permite identificarea, preluarea și prelucrarea datelor din cărțile de identitate, precum și imaginea utilizatorului care dorește sa se înregistreze în sistem.

 • •  Unitate Comanda Sistam Alarma

 • •   Afișaj: ehnologie TFT, jouchscreen rezistiv

 • •  Sistem de alimentare du energie electrică

 • •   Sistem de alarmare - cp generează alarma locală vizuală și acustică (in cazuri de deteriorare)

 • •  Senzori pentru semnalizarea accesului neautorizat

 • •  Sistemul de supraveghere video: Camera video integrată în carcasă si Camera video exterioară

 • •   Aplicația software, ce permite update centralizat fără intervenție umană în cazul modificării aplicației.

Containerul grupuri sanitare, cu lungime 6m, complet echipat, are următoarele caracteristici:

Format din 2 zone cu apces din exterior, una pentru bărbați și cealaltă pentru femei

Containerul este dotat cu 4 vase WC, 4 lavoare + oglinzi, și cu instalațiile sanitare aferente: țevi, baterie, racorduri, etc

Dimensinuni: 6*2.4*2.$m

Containerul grup sanitar persoane cu dizabilitati, cu lungime 3m, complet echipat este format din 2 zone: una destinată persoanelor cu dizabilități și alta schimbatului copiilor mici.

Acesta are următoarele caracteristici:

Format din 2 zone cu atces din exterior, una pentru bărbați și cealaltă pentru femei

Containerul este dotat cu 1 vase WC, 2 lavoare + oglinzi, 1 dispenser hârtie, o măsuță de înfășat, și cu instalațiile

sanitare aferente: țevi, baterii, racorduri, etc


Dimensinuni: 3*2.4*2.E


Containerul sala de așteptare,


:u lungime 9m, complet echipat are următoarele caracterj£tî<fc.

Format din 2 zone cu acces din exterior, una pentru bărbați și cealaltă pentru fe

Dotat cu bănci de aștepatare

Dimensinuni: 9*2.4‘2.5m

Coșurile de gunoi vor fi alcatuitp din 3 module, destinate colectării selective a gunoiului. Acestea vor fi din inox și lemn.

Pentru funcționarea obiectivuli i este necesara bransarea acestuia la rețeaua de alimentare cu apa potabila, canalizare si la rețelele) de electricitate si telecomunicații.

SC TEHNO CONSULTING SOlUTiOK SRL

TEHNO

Consulting solution


Sedij St» Raseoalei, N< 37H, Orașul Partelimcn. iuc*l< i H<o». Romanța Punct de lucru Str Nrcolee G CaramM nr 69. et 3. Sec ty 1.8 jcu’est-Tel. 0727844820 Fa» 0374090840 CUI ROI666747g j 23/2192'201I offrcelȘHcKO'npa» y ro nw ttitpmMffitai

Instalații electrice

Delimitarea intre furnizorul de energie electrica si consumator se va realiza la bornele de ieșire din blocul de măsură si protecție (B.M.P ,T.) Consumul anual estimat de energie electrica este de 998kW.

Alimentare cu apa

Se va realiza racordarea la rețeaua de apa a fiecărui amplasament, printr-un cămin de branșament. Consumul anual estimat de apa este de 520mc.

Canalizare

Pentru colectarea apelor uzate menajere aferente noului obiectiv, se propune realizarea unui colector executat din tubulatura PVC-KG din PVC-KG.

Tehno Consulting Solution SRL