Hotărârea nr. 162/2020

HCL receptie Marirea puterii instalate corpuri Scoala Matei Basarab

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială „Matei Basarab” din Municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 21532/18.05-2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020,


nr.23224/2020, nr.23225/2020, nr.23226/2020, nr.23228/2020;


Văzând prevederile art. 297 și art. 299 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr. 273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 - Școala Gimnazială „Matei Basarab” din municipiul Pitești, cu o valoare totală de 85.036,56 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr. 15805/30.03.2020, potrivit anexelor nr.l și nr.2 .

Art.2 (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • (2) Bunurile prevăzute în anexele nr.l și nr.2 rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Școlii Gimnaziale „Matei Basarab”.

 • (3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică potrivit prezentei hotărâri în sensul măririi valorii de inventar.

Art.3. Direcția Economică. Direcția Tehnică, Școala Gimnazială „Matei Basarab” și Direcția Administrație Publică Locală. Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cățălin Călugăru

Pitești,

Nr. 162 din 28.05.2020

INVESTITOR: Municipiu PiteștiINVESTITOR

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Respingerea


Aprob* Primar: CONSTANTIN CORNEL IONICĂ ([ \ Semnatyra\ * \ //  \/                     H

X                   n


PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

......din......


Nr.


privind execuția lucrăijilor de construcții aferente investiției: Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C2 și C3 Școala Gimnazială "Matei Basarab” lucrări executate în cadrul Contractului de proiectare si execuție nr. 58986/02.12.2019, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și SC FOREST ELECTRO GRUP 2002 SRL.


1. Imobilul care face obiectul


investiției se identifică după cum urmează:


- adresa administrativa: Gheorghe lonescu Gion, nr. 5, Pitești, Jud Argeș


- număr cadastral/număr tipografic:


- număr carte funciară:


 • 2. Lucrările au fost executat^ în baza Autorizației de construire nr. 114 eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 30.01.2020 cu valabilitate până la data: 27.04.2020

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 30.03.2020 până la data: 30.03.2020, conform dispoziție nr. 568 / 2020 fiind formată din:


Președinte: (nume și prenume)

Mirela Burca - Inspector Serviciul Investiții

Membri: (nume și prenume,

Marioara Oprescu, Inspector


lutoritatea publică care i-a desemnat)


lerviciul Investiții


Camelia Ene, Inspector Serviciul Investiții Maria Gava - Șef Serviciul Investiții Nicoleta Marinache - Duinu,


nspector Serviciul Investiții


4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)


Executant / proiectant: S.C. FOREST ELECTRO


2002 S.R.L. • 5. Secretariatul a fost asigurat de domeniul/domeniile : 8.1 Autorizație nr. 30353

  - diriginte de șantier autorizat în


 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizatle: conform proiectului tehnic, a detaliilor de execuție pentru Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C2 și C3 Școala Gimnazială "Matei Basarab”.

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU E CAZUL

  • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr.

2 la prezentul proces-verbal; - NU E CAZUL

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura or implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU E CAZUL

 • 6.5.Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 46.581,32 lei fara TVA (55.431,77 lei cu TVA)

 • 6.6. Perioada de garanție : 36

  LUNI.


 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspec cultură/Direcției pentru Cultur situații de urgență propun respingerea recepției etc. -

  taratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru ă a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru


  A A/ • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

[X] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[ ] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizualizarea lucrărilor, verificarea cărții tehnice, prezentarea referatelor proiectantului și dirigintelui de șantier.

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a construcției conform legislației în vigoare: Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/1995 si P130/99

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi: 30.03.2020 , în 2 exemplare.

 • 11. Alte mențiuni

Comisia de recepție :

Președinte: (nume și prenume)

Mirela Burca, Inspector Serviciul Investiții, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

Mirela Gava, Șef Serviciul Investiții, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI

Marioara Oprescu, Inspector Serviciul Investiții, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI

Camelia Ene, Inspector Serviciul Investiții, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI

Nicoleta Marinache - Duinu, Inspector Serviciul Investiții, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI

Secretar

Executant / Proiectant: S.C.


ROmania -manola diriginie de șantier FOREST ELECTRO GRUP 2002 S-R^menu/Tub^omenh ,          8.1

instalații electrice


PFA MANOLACHE BUJOR


s.c.

JOR


Au mai fost prezenți:


A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local


Nr. .Z&f.........din'^Z..551A/C’

INVENTARUL obiectivului de investiții « Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială „Matei Basarab”»

Nr.

crt.

Denumire m

ijloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Rețea de alimentare cu energie Gimnazială „ Matei Basarab

Proiectare: 15.954,33 lei

Lucrări de execuție: 66.5^

Dirigenție de șantier: 2.0C Cote ISC: 279,48 lei Avize: 255,85 lei

electrică Școala

16,90 lei

0,00 lei

1.7.1.3

15

85.036,56

TOTAL

85.036,56

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, MANUELA CRISTINA RÎCĂ

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIA QAVA