Hotărârea nr. 161/2020

HCL receptie Modernizare str. Petre Ispirescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Petre Ispirescu”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 21277/14.05.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020, nr.23224/2020, nr.23225/2020, nr.23226/2020, nr.23228/2020;

Văzând prevederile art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a„ din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Petre Ispirescu” cu o valoare totală de 372.431,69 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul-verbal de recepție nr. 12221/06.03.2020, potrivit anexelor nr.l și nr.2.

Art.l (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • (2) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

 • (3) Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau la Administrația Domeniului Public Pitești pe bază de protocol de predare-primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

 • (4) Bunurile prevăzute în anexă rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

 • (5) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Administrația Do hotărâri care va fi comunicată acestora d

meniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei retarul General al Municipiului Pitești.
Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Căt^iin Călugării

Pitești,

Nr. 161 din 28.05.2020

4 de/A «(?. t


Investitor

Municipiul Pitești


La

Prf

Qopstantin||Co

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA ț,UCR|ĂRIL din .(&&&&&

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției "Modernizare strana petre Ispirescu”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 22831 din 15.05.2019, încheiat între Municipiul Pitești și S.C. Comesad Drumuri S.R.L.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrativa: strada Petre Ispirescu, mun. Pitești, jud. Argeș;

 • - număr cadastral/număr topografic: - teren aparținând domeniului public, conf. HGR NR.447 din 16.05.2002;

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 990, eliberată de Primăria Municipiului Pitești

la data de 27.12.2017, cu valabilitate până la data: 27.12.2019.                                       -

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea .z^..£<*...

fiind formată din:

Președinte:        Gava Maria, Șef Serviciu Investiții

Membri:          Diaconu Gabriela, Inspector Serviciu Investiții

Dumitru Mihaela, Inspector Serviciu Investiții Ene Camelia, Inspector Serviciu Investiții Georgescu Cătălină, Inspector Serviciu Investiții


Reprezentant ISC Argeș:

 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura):

  Proiectant S.C. Iptanarg Construct S.R.L.


  Executant S.C. Comesad Drumuri S.R.L.


 • 5. Secretariatul a fost asigurat de                  - S.C. Pasnik Dream Consulting S.R.L.- diriginte de șantier

autorizat în domeniul/domeniile: 1; £.4,3.1., 5.4., 6.1., 7, 8.2., 9.2. Autorizație nr. 17052/02.08.2010.

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate: Conform proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a dispozițiilor de șantier; Proiectul tehnic aferent obiectivului "Modernizare strada Petre Ispirescu” a fost elaborat de S.C. Iptanarg Construct S.R.L., iar execuția de către S.C. Comesad Drumuri S.R.L., lucrările constând în asfaltare drum, amenajare canalizare pluvială și asfaltare și amenajare trotuare;

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal:

  • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal: '6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 3OS ^2-^ lei fără TVA

 • 6.6. Perioada de garanție: 36 de luni

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții -

 • I. S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): Nu este cazul;

 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide: 4] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizualizarea lucrărilor, prezentarea referatelor întocmite de proiectant și diriginte de șantier;

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Organizarea activității privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții si Normativului P 139/1999 privind comportarea în timp a construcțiilor.

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând - 2 - file și - 0 - anexe numerotate, cu un total de - 2 - file, a fost încheiat astăzi 05.03.2020, în - 2 - exemplare.

 • II. Alte mențiuni.................................................................

Comisia de recepție:                                                         Semnătura

Președinte:       Gava Maria,                                                                    ......

Membri:         Diaconu Gabriel^,                                                         .........

Dumitru Mihael^                                                       .........

Ene Camelia,                                                              .........

Georgescu Cătălina,                                                           .........

Reprezentant ISC Argeș:                                                                         .........

Alți participanți:

I-------■— -----bei

ROMÂNIA - M.D.R.T. - l.dlC

•IRIGINTE Df ȘANTIER Aut Nr. 00017052 Aut. Nr ^u24^4 ___   . . . Oamen’’ t Subdomann

. & P    ' P Aa.l; 5.4; 8.1; 7, 8.2; 82'
Proiectant: S.C. Iptanarg Construct S-R L.

Executant: S.C. Comesad Drumuri S.R.L.

Secretar:                   - Dirigintă de șantier

A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr.........din


INVENTARUL obiectivului de investiții "Modernizare strada Petre Ispirescu”

Nr.

ort.

Denumire m

ijloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Strada Petre Ispirescu:

Proiectare: 3.542,70 lei

Lucrări de execuție: 361.243,3 Dirigenție de șantier: 5.712,00 Cote ISC: 1.933,66 lei

3 lei ei

1.3.7.1

20

372.431,69

TOTAL

372.431,69

ȘEF SERVICIUL CONTABILITATE, MANUELA CRISTIJNA RÎCÂ

ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII, MARIA» GAVA


Redactat.

Insp. Căfaijns^korgescu