Hotărârea nr. 160/2020

HCL receptie Reconfigurare zona carosabila bloc L6

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții

„Reconfigurare zona carosabilă șipietonală zona blocului L6, bulevardul Nicolae Bălcescu”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.21630/18.05.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020, nr.23224/2020, nr.23225/2020, nr.23226/2020, nr.23228/2020;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.4515/14.05.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.21254/14.05.2020.

Văzând prevederile art.297 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6, bulevardul Nicolae Bălcescu ” cu o valoare totală de 453.621,76 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.4277/06.05.2020, potrivit anexelor nr.l și nr.2 .

Art.2 (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

 • (2) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

 • (3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Tehnică. Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General Municipiului Pitești.ontrasemnează pentru legalitate: SECRETAR/GENERAL Andrei-Cătălfti Călugâru

Pitești,

Nr. 160 din 28.05.2020

/IHEXA

H(L I M       M

INVESTITOR:


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTIxuăo. itysty PR0CES


VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. .^$^7/06.05.2020


Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției "Reconfigurare zona carosabila


si pietonala zona blocului L6, bulevardul Nicolae Balcescu", lucrări executate in cadrul contractului nr. 1116 din 17 12.2019, incheiat intre ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI -


BENEFICIAR si S.C. COMESAD DRUMURI S.R.L. - EXECUTANT.


1. Imobilul care face obiectul investiției se identifica după cum urmeaza :

• Adresa administrativa: mun. Pitești, B.dul Nicolae Balcescu nr.l, jud. Argeș


2. Lucrările au fost exec

PITEȘTI la data de 1


itate in baza autorizației nr. 960 eliberata de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI >.12.2019, cu valabilitate pana la 18.12.2020.


3. Comisia de recepție sij-a desfasurat activitatea în data de 06.05.2020, fiind formata din:

Președinte:

dl.

Administrația Domeniului Public Pitești

Membrii:

dl.Berechet Cristian

Primăria Municipiului Pitești

dl.

Inspectoratul Județean in Construcții ARGEȘ

dl.

inginer specialist

d.na

inspector de specialitate-ADP Pitești

Secretar

d-na

diriginte șantier


4. Au mai fost prezenti: dl. dl.


- proiectant S.C.CIVIL COUNSELING S.R.L.

-S.C COMESAD DRUMURI S.R.L


5.


Secretariatul a fost asigurat de ing. Oprita Mariana - diriginte de șantier autorizat in domeniile/subdomeniile: 2.2; 3.1; 5.3; 6; 7 - Autorizația nr. 20820,21339 .


6.


Constatările comisiei de receptie.la terminarea lucrărilor:


6.1 Capacitati fizice realizat


Lungime bordura prefabricata 20x25cm: L = 325m Lungime bordura prefabricata 10xl5cm: L = 160m Suprafața carosabil cu îmbrac, asfaltica: S - 870mp Suprafața trotuare cu imbrac. asfaltica: S = 230mp Suprafața statie autobuz cu piatra cubica: S = 125mp Completare cu beton zo Completare/asfaltare al^i intrare bloc: S = 20mp


ina trotuare/alei: S - 18mpMarcaje rutiere

6.2 Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor si altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

-NU ESTE CAZUL-

 • 6.3.  Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu si în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

-NU ESTE CAZUL-

 • 6.4.  Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate si care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectâri, refaceri de lucrări si altele.

-NU ESTE CAZUL-

6.5. Valoarea finala a lucrărilor executate este de 354.342,62lei (fara TVA), respectiv 421.667,72 lei (inclusiv TVA), conform centralizator, executata in baza Autorizației de construire nr.960 /18.12.2019, eliberata de Primăria Municipiului Pitești

 • 6.6. Perioada de garanție : 36 luni

 • 6.7. Alte constatări, inclușiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei:

-NU SUNT OBIECȚII-

 • 7. In urma constatărilor făcute , comisia de recepție decide :

f^] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[ ] respingerea recepției la terminarea lucrarilui


 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luata prin :

 • >  Vizualizarea construcției;

 • >  Prezentarea Cârtii Tehnice a Construcției;

 • >  Prezentarea punctului de vedere al Proiectantului inregistrat la A.D.P. PITEȘTI sub nr. 4273 din 06.05.2020, din care reiese faptul ca, execuția lucrărilor a respectat documentația tehnica de execuție.

 • >  Prezentarea punctului de vedere al Dirigintelui de Șantier inregistrat la A.D.P. PITEȘTI sub nr. 4272 din 06.05.2020, din care reiese faptul ca, lucrările executate sunt conform documentației tehnice, de calitate si pot fi supuse recepției la terminarea lucrărilor.

 • >  Inspectoratul Regional in Construcții Sud Muntenia / IJC Argeș ^<$JîbM'âf^Adeverinta nr. DO_2020_136534-2 din 05.05.2020 pentru confirmarea plăților efectffăte câffe/isb\

 • >  Lucrările sunt executate in conformitate cu prevederile Autorizației de Construire, ale Contractului de execuție, Documentației de Execuție si Dispoziției de Șantier incheiata pe parcursul execuției lucrărilor, a reglementarilor tehnice in vigoare si cu respectarea exigentelor esențiale. /

 • 9. Comisia de recepție recomanda luarea următoarelor masuri:

Urmărirea comportării in timp a lucrariise va face, in conformitate cu prevederile Legii nr.10 /1995, republicata, privind calitatea in construcții si ale Normativului P130-90 .


PREȘEDINTE : Dl

MEMBRII:     dl.Berechet CristianSECRETAR

INVITAT! :


dl

dl.

d.na


I d-na

fiH&A Wg. £_

HCL £2. _ ZflAy.&b

INVENTARUL

Obiectiv de investiții

Reconfigurare zona carosabila si pietonala zona blocului L6, bulevardul Nicolae Balcescu

Nr crt

Denumire mijloc 1

ix

Clasificatie

Durata normala de funcționare (ani)

Valoare (lei inclusiv TVA)

1

Reconfigurare       zona

carosabila si pietonala zona blocului L6, bulevardul Nicolae Balcescu

Proiect tehnic 12.852 lei

 • - Execuție 421.667,72 lei

 • - Dirigentie 2.377,62 lei

 • - Specialist 595 lei

 • - ISC 2.126,06.1ei

 • - Studiu impact: 8.925

 • - Avize : 5.078,36

1.3.7.2

20

453.621,76.

TOTAL

Reconfigurare zona carosabila si pietonala zona blocului L6, bulevardul Nicolae Balcescu

453.621,76 lei

*

DIRECTOR.


CONTABIL SEF,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC


BIROU APROVIZIONARE SI ACHIZIȚII PUBLICE,