Hotărârea nr. 16/2020

.HCL act receptie Reparatii capitale acoperis corp M.Teiuleanu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții

ff


prin care se ia act de rece,

"Reparații Capitale Acoperiș Corp Teiuleanu - Colegiul Economic Maria Teiuleanu

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

01.2020 al Direcției Tehnice;


-Raportul nr. 2996/21

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3882/23.01.2020,   nr.38

83/23.01.2020,   nr.3886/23.01.2020,   nr.3 887/23.01.2020,


nr.3 888/23.01.2020;

HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind dificările și completările ulterioare;

”a” din Codul Administrativ, cu


Văzând prevederile recepția construcțiilor, cu mo

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.

completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

2

Art.l. Ia act de rec

— ------


:epția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Reparații Capitale Acoperiș Corp Teiuleanu - Colegiul Economic Maria Teiuleanu” cu o valoare totală de 439.486,20 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul-verbal de recepție nr.59000/02.12.2019 potrivit anexelor nr.l și nr.2 .

Art.2.(l). Se aprobă majorarea valorii de inventar a imobilului existent cu valoarea de 439.486,20 lei inclusiv TVA a obiectivului de investiții "Reparații Capitale Acoperiș Corp Teiuleanu - Colegiul Economic Maria Teiuleanu”.

(2). Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența icipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Colegiului fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

contabilă a Primăriei Mun Economic Maria Teiuleanu.

 • (3) . Anexele nr. 1 și 2

 • (4) . Inventarul bunuri nr. 447/2002, se modifică și i hotărâri.


or de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei

Art.3. Direcția Economică, Direcția Tehnică, Colegiul Economic Maria Teiuleanu și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al

Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Inn IVLstfpi

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăZin Călueăru

Pitești,

Nr.16 din 28.01.2020

Investitor


Za          -

Aprob Admiterea/ Respingerea

Municipiul Pitești


Colegiul Economic “Mana Teiuleanu PITEȘTI _

NR.

Zim luna


Snul2£jq9


PROCES-VERBAL


DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LLT

Nr..(?999....din.^.:.^.-.2O‘eiprivind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției Reparații Capitale Acoperiș

Corp Teiuleanu - Colegiul Economic Maria Teiuleanu, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 394 din 04.01.2019, încheiat

între Municipiul Pitești și SC TRG Unic Partener SRL.


 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrativa: Pasjul Teiuleanu, nr.l. Pitești, jud. Argeș;

 • - număr cadastral/număr topografic:

 • 2. Lucrările au fost executate in baza Autorizației de construire nr. 330, eliberată de Primăria

Municipiului Pitești la data de 13.05.2019, cu valabilitate până la data: 13.05.2020,

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data 02.12.2019, fiind formată din:

  Președinte:


  Gava Maria,


  Șef Serviciul Investiții


  Membri:


  Calugarescu


  Mărgărit, Inspector Serviciul Investiții - membru specialist


  Ene Camelia, Inspector Serviciul Investiții - membru specialist


  Marinache Euinu Nicoleta. Inspector Serviciul Investiții

  Oprescu Marioara, Inspector Serviciul Investiții

  Reprezentant ISC Argeș:


  • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura): Invitați  Proiectant SC Silvora Tera SRL


  Executant SC TRG Unic Partener SRL

  . •'.         .v.( .US. L....

  , .tațȘj,              ifcJkkQj!?»........l • iui


  - SC Mibo Art Construct dor

  : exi
  • 5. Secretariatul a fost asigurat de

  șantier autorizat în domcniul/domeniile: 2.4 / 6; Autorizație nr. 00022037

  • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

   • 6.1. Capacități fizice realizate: Conform proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a di

  de șantier; Proiectul tehnic aferent obiectivului “Reparații Capitale Acoperiș Corp Tciuleanu -Colegiul Economic Maria Teirileanu" a fost elaborat de SC Silvora Tera SRL, lucrările constând în Reparații Capitale Acoperiș;

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din tinexa nr. 1 la prezentul proces-verbal: Nu este cazul;

  • 6.3. Nu au fost realizate măsuri


  le prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2


  execuție din punct de vedere al la prezentul proces-vcrbal: Nu este cazul;

  • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor


  implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale.


caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele: Nu este cazul;

 • 6.5. Valoarea finală a lucrările r executate este de: 279.545,31 lei fără TVA (C+M), respectiv 332.658,92 lei cu TVA.

  luni


 • 6.6. Perioada de garanție: 24 de

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.. al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de respingerea recepției etc.): Nu este cazul;


 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

|X| admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8. Comisia de recepție motivea^â decizia luată prin: Vizualizarea lucrărilor, prezentarea referatelor întocmite de proiectant și diriginte de șantier, prezentarea Cârtii Tehnice a Construcției si Adeverința ISC;

  andă luarea următoarelor măsuri: Organizarea activității privind


 • 9. Comisia de recepție recom

urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții si Normativului P 139/1999 privind comportarea în timp a construcțiilor.

 • 10. Prezentul proces-verbal. conținând - 3- file și - 0 - anexe numerotate, cu un total de - 3 - file, a fost încheiat astăzi 02.12.2019, în - 2 - exemplare.

 • 11. Alte mențiuni.....,1A.'Ș....£.Aă3?.

  .....Z5.........


Comisia de recepție


Președinte:       Gava Maria


OMembri:


Calugarescu


Mărgărit


Ene Camelia


Marinache L'uinu Nicoleta

Oprescu Marioara


Reprezentant ISC Argeș:


Alți participanți: Invitați


Proiectant: SC Silvora Tera SRL


Executant: SC TRG Unic Partener SRL

.                          c. ,-€c cu cute

.   i* x K   RM Q Pr...Mv u


Secretar:


- Diriginte de șantierSerinătura:Qf’mn'Stiirî»*


•. •                       "•'r

Limvain I E. Ut AUT.NR ot

DOMENILSUBu,^

2.4. ' c


JTiER

37 ■7K‘i|


ff


A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr....../.6.........din


INVENTARUL

obiectivului de investiții

Reparații Capitale Acpperis Corp Teiuleanu - Colegiul Economic Maria Teiuleanu”


Nr. crt.

Denumire mijlo

c fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

” Reparații Capitale Acoper

- Colegiul Economic Ma

is Corp Teiuleanu ria Teiuleanu”

1

DALI

Dirigenție:

Lucrări de execuție:

PT+DE+AT

Cote ISC:

59.50C

4.000

332.658

41.650

1.677

,00 lei

,00 lei ,92 iei ,00 lei ,28 lei

1.6.2

15

439.486,20

TOTAL

439.486,20


ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, MANUELArCRISTINA RÎCĂ


RÎCĂ


ȘEF SERVICIU!INVESTIȚII, MARIAjfiAVA


întocmit Mărgărit Ct