Hotărârea nr. 159/2020

HCL pentru modificarea HCL nr.30-2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 30/28.01.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului

Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.21291/14.05.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020, nr.23224/2020, nr.23225/2020, nr.23226/2020, nr.23228/2020;

-Adresa nr. 7045/14.05.2020 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 21290/14.05.2020;

Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexele nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 30/28.01.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

  • a)  1 post de inspector de specialitate gradul II (ocupat) din cadrul Serviciului Administrare Bazin de înot și Baze de Agrement se mută la Biroul Resurse Umane;

  • b)  1 post de inspector de specialitate gradul IA (ocupat) din cadrul Biroului Resurse Umane se mută la Serviciul Administrare Bazin de înot și Baze de Agrement;

  • c)  5 posturi temporare, de execuție, de referent treapta IA (M) se desființează din cadrul Serviciului Exploatare Parcări - Compartimentul Administrare Toalete Publice și Parc Lunca Argeșului;

  • d)  1 post temporar, de execuție, de muncitor calificat treapta I (M;G) se desființează din cadrul Secției întreținere Patrimoniu - Serviciul de Iluminat Public;

  • e)  1 post temporar de execuție de muncitor calificat treapta I (M, G) se desființează din cadrul Secției întreținere Patrimoniu - Atelierul întreținere Parcuri.

Art.II. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

președinte de ședință,

II ‘ Marin Preda» '

V          ‘V f Contrasemnează pentru legalitate:

Z-J/Z // SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătâlin Călugăru Pitești,

Nr. 159 din 28.05.2020