Hotărârea nr. 158/2020

HCL modificarea HCL nr.265-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr.265/29.08.2019, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.21863/19.05.2020 al Biroului Management Resurse Umane;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020, nr.23224/2020, nr.23225/2020, nr.23226/2020, nr.23228/2020;

Văzând prevederile artf129 alin.(3) lit.” c” și ale art.478 alin.(2) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr.2 la H.C.L. nr.265/29.08.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a


statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică astfel:

a) o funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal din se transformă în funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal.

cadrul Direcției Arhitect Șef - Serviciul Urbanism Autorizații de Construire, se transformă în funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior;

b) o funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale - Serviciul Urmărire încasare Impozite și Taxe Locale,


Art.IL Biroul Management Resurse Umane va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de cătrc^Șecretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘÎE0INȚÂ,

: Maițn Preda

\\ *!* **"                                     ""

w

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătăț^i Călugăru

Pitești,

Nr. 158 din 28.05.2020