Hotărârea nr. 157/2020

HCL privind rectifcarea bugetului institutiilor finantate integral-2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 22415/2020 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 23223/2020, nr.23224/2020, nr.23225/2020, nr.23226/2020, nr.23228/2020;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, precum și ale art.129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 se rectifică, în sensul suplimentării cu suma de 9,20 mii lei la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitolul 01 „Donații și sponsorizări”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 se rectifică, în sensul suplimentării cu suma de 9,20 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Art.3. Modificările în volumul și structura bugetului Fotbal Club Argeș se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. H.C.L. nr. 46/2020 privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 55/2020 privind aprobarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2020 se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și Fotbal Club Argeș vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr.157 din 28.05.2020

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. / - p dinc^f, tP5'-2020

Rectificarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2020

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program

2020

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

II

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

9,20

9,20

Donații și sponsorizări

37.10

01

9.20

9,20

Cheltuieli - Total, din care:

9,20

9,20

Alte cheltuieli

67.10

05

01

20

20.30

9,20

9,20