Hotărârea nr. 156/2020

HCL rectificarea bugetului municipiului Pitesti pe anul 2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 22414/2020 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23223/2020, nr. 23224/2020, nr. 23225/2020, nr. 23226/2020 și nr. 23228/2020;

 • - Adresa nr. 69386/22.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.l8606/23.04.2020, prin care s-a comunicat faptul că prin Decizia nr.4/22.04.2020 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș a fost modificată repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a impozitului pe venit estimat a fi încasat în anul 2020, în cotele stabilite conform art. 6 alin. (1) și (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 50/2020, modificat de art. 20 pct. 1 din O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 și a fost repartizată suma prevăzută în anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 50/2020 cu care au fost modificate sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2020 se rectifică,

după cum urmează:

a) în sensul diminuării cu suma de 458 mii lei la capitolul 04.02 „Cote și sume defalcate din impozitul pe venit”, subcapitolul 01 „Cote defalcate din impozitul pe venit”.


 • b) în sensul suplimentării cu suma de 13 mii lei la capitolul 42.02 „Subvenții de la bugetul de stat”, subcapitolul 69 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 85 mii lei la capitolul 48.02 „Sume primite de la


UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcapitolul 02 „Fondul Social European (FSE)”, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești rectifică, după cum urmează:

a) în sensul suplimentării cu suma de 500 mii lei la capitolul 51/)2?T, acțiuni externe44, subcapitolul 01 „Autorități executive și legislative"y/păragraful 03 executive”, titlul 58 „1 cadrului financiar 2014-2020'atolul 01 „Autorități executive și legislative . paragratul U3 „yvutdritați Proiecte cu finanțare din fonduri externe j nerambursabile Aferente ■2020”;                                   \\ A IStW I Zf II
 • b) în sensul diminuării cu suma de 458 mii lei la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale44, subcapitolul 05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, titlul 50 „Fonduri de rezervă”;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 19 mii lei la capitolul 65.02 „învățământ44, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 02 „învățământ secundar superior”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • d) în sensul suplimentării cu suma de 800 mii lei la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie44, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 03 „întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • e) în sensul suplimentării cu suma de 135 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică44, subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • f) în sensul diminuării cu suma de 200 mii lei la capitolul 74.02 „Protecția mediului44, subcapitolul 05 „Salubritate și gestiunea deșeurilor”, paragraful 01 „Salubritate”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • g) în sensul suplimentării cu suma de 200 mii lei la capitolul 74.02 „Protecția mediului'4, subcapitolul 05 „Salubritate și gestiunea deșeurilor”, paragraful 02 „Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • h) în sensul suplimentării cu suma de 17 mii lei la capitolul 84.02 „Transporturi44, subcapitolul 03 „Transport rutier”, paragraful 03 „Străzi”, titlul 71 „Active nefinanciare”.

Art.3. Anexa nr. 3 „Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020” la H.C.L. nr. 45/2020, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.4. Anexa nr. 8 „Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020” la H.C.L. nr. 45/2020, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă suplimentarea cu 1.373 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 45/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2020.

Art.6. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 3.

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. H.C.L. nr. 45/2020 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 49/2020 privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.8. Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Tehnică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești?—

Zk A /v

PREȘEDINTE J^.^rHNTĂ

/ /țMari| Preda

\\ \

''Contrasemnează pentru legalitate

W- "         SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătălin -Călugăru

Pitești

Nr. 156 din 28.05.2020


Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 28.05.2020


PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI P


NUL 2020


- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit •egii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

142.384

142.384

142.384

din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

13.623

13.623

13.623

B. LUCRĂRI NOI

28.586

28.586

28.586

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

100.175

100.175

100.175

—---

Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

2.570

2.570

2.570

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.570

2.570

2.570

Dotări

2.570

2.570

2.570

Primăria Municipiului Pitești

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

12.2020

Cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, din care:

714

714

714

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

714

714

714

Dotări

714

714

714

Primăria Municipiului Pitești

250

250

250

250

250

12.2020

Poliția Locală a Municipiului Pitești

464

464

464

464

464

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

14.504

14.504

14.504

A. Lucrări în continuare, din care:

2.300

2.300

2.300

Primăria Municipiului Pitești

2.300

2.300

2.300

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

2.100

2.100

1.850

1.850

1.850

12.2020

-Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

260

260

260

260

260

06.2020

-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială „Matei Basarab”

90

90

90

90

90

06.2020

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației 1SU pentru Colegiul Național „Zinca Golescu”—

321

321

100

100

100

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

3.563

> Ni A Z.

3.563

3.563

Primăria Municipiului Pitești

3.563

f/ ' // * /

r

3.563

3.563

-Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră la Sala de sport, Liceul Teoretic „Ion Canatacuzino”

50

50

50

\\\ ui ir

'-4

r: II

50

50

12.2020

-Alimentare cu energie electrică Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

133

133

133

133

133

12.2020

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, municipiul Pitești

24.785

24.785

2.000

2.000

2.000

12.2021

-Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

1.051

1.051

480

480

480

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

1.752

1.752

900

900

900

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

8.641

8.641

8.641

1. Proiectare

826

826

826

Primăria Municipiului Pitești

826

826

826

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară^ Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din

30

30

30

30

30

12.2020

municipiul Pitești

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

)

? A

30

30

12.2020

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

1

I" Ir

1 " z *

30

30

12.2020

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

y/J

30

30

12.2020

-Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Branșament gaze cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Servicii proiectare rețea interioară de gaze Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

30

30

30

30

30

12.2020

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

83

83

83

83

83

12.2020

-Sală de Educație Fizică Școlară Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”

50

50

50

50

50

12.2020

-Sală de Educație Fizică Școlară Colegiul Național „Zinca Golescu”

50

50

50

50

50

12.2020

-Sală de Educație Fizică Școlară Școala nr.2 -Structura Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”

50

50

50

50

50

12.2020

-Viabilizare teren sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

150

150

150

VO

A Â

150

150

12.2020

-Sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

50

50

5

A

V1)

5

5

12.2020

-Construire bază sportivă Liceul cu Progrm Sportiv „Viitorul”

50

50

5

5

5

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul”

28

28

28

xw-

28

28

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la căminul școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

25

25

25

25

25

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe scama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi, Corp CI și Corp C4, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” în locația din B-dul Eroilor nr. 26-28

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare sală de sport Colegiul Național „Alexandru Odobescu”

40

40

40

40

40

12.2020

3. Reabilitări

7.815

7.815

7.815

Primăria Municipiului Pitești

7.815

7.815

7.815

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

6.128

6.128

4.500

4.500

4.500

06.2021

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson I -Colegiul Național „Zinca Golescu”

11.382

11.382

750

750

750

12.2021

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armând Călinescu" din municipiul Pitești

29.029

29.029

1.275

1t2-75

1.275

12.2023

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1.572

1.572

645

645

645

12.2020

-Reabilitare termică clădire grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

1.406

1.406

645

7/

\______

645

645

12.2020

Cap- 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

10.169

U IM V

1 7

I

10.169

10.169

A. Lucrări în continuare, din care:

3.084

V ■'

,-z

3.084

3.084

Primăria Municipiului Pitești

1.600

1.600

1.600

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

16.599

16.599

1.600

1.600

1.600

12.2021

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Serviciu! Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.484

1.484

1.484

-Amenajare teren sport str. Florilor FN

700

700

700

700

700

12.2020

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

600

600

600

600

600

12.2020

-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului

184

184

184

184

184

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

5.174

5.174

5.174

Primăria Municipiului Pitești

974

974

974

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

21.923

21.923

974

974

974

Administrația Domeniului Public Pitești

3.000

3.000

3.000

-Modernizare locuri de joacă pentru copii

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.200

1.200

1.200

-Modernizare teren sintetic Stadion „Nicolae Dobrin”

"1.200

1.200

1.200

17200

1.200

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.911

1.911

1.911

1. Proiectare

760

760

760

Primăria Municipiului Pitești

410

410

410

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

493

155

155

155

155

12.2020

-Bazin didactic de înot Baza Agrement Tudor Vladimirescu

50

50

50

li

\(B

• 'A

50

50

12.2020

-Bază sportivă Prundu tip 1

50

50

50

\\

>\ :

■ ■ 1/

50

50

12.2020

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

260

155

155

155

155

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

50

50

50

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

50

50

50

50

50

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe scama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

300

300

300

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

6.570

6.570

100

100

100

12.2020

-Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin”

100

100

100

100

100

12.2020

-Sistem de irigație automatizat Parc Lunca Argeșului

100

100

100

100

100

12.2020

2. Dotări

751

751

751

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

751

751

751

751

751

12.2020

3. Reabilitări

400

400

400

Administrația Domeniului Public Pitești

400

400

400

-Reabilitare Grădina Zoologică etapa a Il-a, zona lac

400

400

400

400

400

12.2020

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială", din care:

1.485

1.485

1.485

A. Lucrări în continuare, din care:

1.400

1.400

1.400

-—-------

Primăria Municipiului Pitești

1.400

1.400

1.400

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi

2.285

2.285

1.400

1.400

1.400

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

85

85

85

1. Proiectare

50

• R Â

50

50

Primăria Municipiului Pitești

50

/As>

V“ ■

50

50

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a II-a

50

50

50

ir /

50

50

2. Dotări

35

A

/s II

35

35

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

35

35

35

35

35

12.2020

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

32.524

1 .v                '

<3/

32.524

32.524

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. Lucrări în continuare, din care:

1.155

1.155

1.155

Primăria Municipiului Pitești

1.155

1.155

1.155

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

7.722

6.888

1.000

1.000

1.000

12.2020

-Branșament electric Piața Găvana

155

155

155

155

155

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

7.241

7.241

7.241

Primăria Municipiului Pitești

6.081

6.081

6.081

-Promovarea spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare - dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT-Amenajare incubator de afaceri

14.627

14.627

3.100

3.100

3.100

12.2020

-Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. Gl, cartier Războieni și

7.224

7.224

2.500

2.500

2.500

12.2021

zona bloc Coremi, B-dul Petrochimiștilor) - etapa I

-Branșament apă-canal Piața Găvana

20

20

20

\ A/ • >

20

20

12.2020

-Racord termic Centru! Multifuncțional Comunitar

120

120

120

120

120

12.2020

-Modernizare secțiuni iluminat stradal Nicolae Bălcescu etapa I

440

440

131

l

131

131

12.2021

-Modernizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Pitești

7.200

7.200

100

'W

.-7

100

100

12.2021

-Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Pitești

6.250

6.250

100

100

100

12.2021

-Wi-Fi 4 EU - promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

141

141

10

10

10

12.2021

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe scama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului a! Municipiului Pitești

1.160

1.160

1.160

-Extindere rețele de iluminat public

100

100

100

100

100

12.2020

-Refacere cupolă pasaj „Sfânta Vineri”

400

400

400

400

400

12.2020

-Realizare panouri informative -totem- intrări în municipiu

300

300

300

300

300

06.2020

-Sistem de irigații Calea Craiovei

360

360

360

360

360

06.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

24.128

24.128

24.128

1. Proiectare

2.275

2.275

2.275

Primăria Municipiului Pitești

1.825

1.825

1.825

-Actualizare PUG

1.500

1.500

1.000

1.000

1.000

12.2021

-Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat din municipiul Pitești

-Expertiză tehnică pentru canalizare pluvială zona 11 Calea Câmpulung

150

40

150

40

50

40

/o

-a â

* 1

50

40

50

40

12.2020

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Piața Trivale

35

35

35

Ui

35

35

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Primăria Municipiului Pitești

35

35

35

35

35

12.2020

-Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Pitești

150

150

150

150

150

12.2020

-Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și strada Narciselor

40

40

40

40

40

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De ia bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Documentații privind urmărirea comportării în timp a investițiilor executate din fonduri nerambursabile

155

155

155

155

155

12.2020

-Programul de îmbunătățire a eficienței energetice 2020-2025 (PIEE)

55

55

55

55

55

12.2020

-Reabilitare Casa Cărții - Corp Alpha

155

155

55

55

55

12.2020

-Extindere rețea gaze strada Nicolae lorga, tronson 11

40

40

40

40

40

12.2020

-Reamplasare conductă termoficare Piața Primăriei

35

35

35

35

35

12.2020

-Studiu arheologic

135

135

135

135

135

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

450

450

450

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Sud 11)

200

200

200

200

200

12.2020

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Găvana)

200

200

200

200

200

12.2020

-Sistem de irigații zona Podul Viilor

50

50

50

50

50

12.2020

2. Dotări

1.640

1.640

1.640

Primăria Municipiului Pitești

445

445

445

445

445

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

58

58

58

i ?/ •

58

58

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.137

1.137

1.137

/

t Zi

1.137

1.137

12.2020

3. Reabilitări

17.051

- I|

17.051

17.051

Primăria Municipiului Pitești

17.051

A\ 1

17.051

17.051

-Reabilitare Piața Primăriei

19.096

19.096

16.796

\  <7 \

' y\

16.796

16.796

12.2020

-Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții

255

255

255

ut \\-.V —

255

255

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4. Achiziții imobile

3.162

3.162

3.162

Primăria Municipiului Pitești

3.162

3.162

3.162

3.162

3.162

12.2020

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

9.098

9.098

9.098

A. Lucrări în continuare, din care:

3.822

3.822

3.822

Primăria Municipiului Pitești

3.822

3.822

3.822

-Containere îngropate

3.822

3.822

3.822

3.822

3.822

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

2.017

2.017

2.017

Primăria Municipiului Pitești

2.017

2.017

2.017

-Containere îngropate (etapa a-Il-a)

2.017

2.017

2.017

2.017

2.017

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.259

3.259

3.259

1. Proiectare

92

92

92

Primăria Municipiului Pitești

92

92

92

-Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în municipiul Pitești

120

“120

52

—52 -

52    -

12.2020

-Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești

40

40

40

40

40

12.2020

2. Dotări

3.167

3.167

3.167

Primăria Municipiului Pitești

3.167

3.167

3.167

3.167

3.167

12.2020

Cap. 81.02 „Combustibili și energie”

12

12

12

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

12

12

12

1. Proiectare

12

12

12

Primăria Municipiului Pitești

12

12

12

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT718

12

12

12

12

12

12.2020

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

71.308

7“

r 1

71.308

71.308

A. Lucrări în continuare, din care:

1.862

A ■ :

T

1.862

1.862

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit •egii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Primăria Municipiului Pitești

1.282

1.282

1.282

-Lucrări de conformare Pod peste Râul Doamnei

1.267

1.267

1.267

1.267

1.267

12.2020

-Modernizare strada Petre Ispirescu

15

15

15

15

15

04.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

580

580

580

-Amenajarea unei alei carosabile de la bl.A2 str.

Argedava spre D. Butculescu și amenajare parcare în spatele bl.A4 str. Burebista

795

795

30

30

30

03.2020

-Reconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6, bulevardul Nicolae Bălcescu

• 550

550

550

550

550

08.2020

B. Lucrări noi, din care:

10.591

10.591

10.591

Primăria Municipiului Pitești

10.591

10.591

10.591

-Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești

-Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

3.039

57.754

3.039

57.754

3.039

1.150

3.039

1.150

3.039

1.150

12.2020

12.2022

-Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești

42.865

42.865

1.360

1.360

1.360

12.2021

-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

3.819

3.819

2.022

A

2.022

2.022

12.2022

-Achiziție mijloce de transport public-autobuze electrice 12 deal, Pitești - Infrastructură de încărcare autobuze electrice

3.255

3.255

1.300

■■

â

1.300

1.300

12.2022

S^ȘILU

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe scama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești - Infrastructră

3.411

3.411

1.720

1.720

1.720

12.2022

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

58.855

58.855

58.855

1. Proiectare

1.257

1.257

1.257

Primăria Municipiului Pitești

637

637

637

-Reabilitare strada Grigorie Leu

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare strada Petre Ispirescu -Etapa a-Il-a

40

40

40

40

40

12.2020

-Modernizare strada Amurgului

40

40

40

40

40

12.2020

-Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămânal

580

50

50

50

50

12.2020

-Pasarelă pietonală supraterană B-dul Nicolae Bălcescu, zona blocului L6

52

52

52

52

52

12.2020

-Studii de trafic

75

75

75

75

75

12.2020

-Amenajare piste de biciclete__________

40

40

40

40

40

12.2020

-Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale

60

60

60

60

60

12.2020

-Pasaj rutier Negru Vodă-Calea Bascovului

55

55

25

25

25

12.2021

-Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada Al (cu nod rutier nou), la DN 73 în corn. Mărăcineni, jud. Argeș

155

155

80

80

80

12.2020

-Modernizare strada Dumitru Brătianu

35

35

35

35

35

12.2020

-Modernizare strada Nicolae Brânzeu

35

35

35

M A

35

35

12.2020

-Actualizare documentație strada Depozitelor

35

35

35

L J%

35

35

12.2020

-Lărgire strada Tineretului zona Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

30

30

30

li

30

30

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

620

îi i

620

620

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Program 2020

din care finanțat din :

Capacit./ Termen P.I.F.

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei -zona Târg Săptămânal

120

120

120

120

120

12.2020

-Reabilitare scări publice din strada Mărășești-Palatul Copiilor

30

30

30

30

30

12.2020

-Reabilitare scări publice strada Mircea Eliade, zona blocului M5

25

25

25

25

25

12.2020

-Reabilitare scări publice cartier Războieni, zona blocurilor P2, P3

30

30

30

30

30

12.2020

-Reabilitare scări publice Aleea Spitalului, zona blocurilor DA, DB, DC

25

25

25

25

25

12.2020

-Amenajare parcare strada Carpenului, zona blocurilor E8, E9, E10__

-Zid de sprijin strada Ovid Densușianu

50

35

50

35

50

35

50

35

50

35

12.2020

12.2020

-Relocare și amenajare Secție Reparații Străzi și Mecanizare (SF)

300

300

300

300

300

12.2020

-Amenajare parcare strada Anghel Saligny, zona blocurilor D, Dl, D2, D3

5

5

5

5

5

12.2020

2. Dotări______

Primăria Municipiului Pitești

174.428

174.428

50.267

49.438

50.267

49.438

50.267

49.438

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

829

829

829

829

829

12.2020

3. Reabilitări

7.331

O V’1 *

V .

7.331

7.331

Primăria Municipiului Pitești

7.331

7.331

7.331

-Reabilitare străzi (Câmpului, losif Gabrea, Ion lonescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu)

1.302

1.302

730

li

nn

1 '• /

730

730

03.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare strada Banu Mărăcine

708

708

700

700

700

06.2020

-Reabilitare B-dul I.C.Brătianu -Str.Maior Șonțu între strada Maternității și Tîrgu din Vale

4.163

4.163

4.100

4.100

4.100

12.2020

-Reabilitare strada Carpenului

1.398

1.398

1

1

1

03.2020

-Reabilitare strada Trivale

2.012

2.012

1.800

1.800

1.800

06.2020

Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020

Capitolul 51.02 - Autorități

i externe

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sistem multifuncțional

i

buc.

2

30

2

Scanner ADF

buc.

6

30

3

Imprimantă lâser color A4 -hârtie groasă tip carton

buc.

1

10

4

Mașină de numărat bani multifuncțională

buc.

2

15

5

Stație de calcul (PC)

buc.

25

133

6

Imprimantă lâser

buc.

7

40

7

Aplicație sofiftvare generare cod de bare

buc.

1

50

8

Imprimantă cpd bare

buc.

4

20

9

Licență program AUTOCAD MAP 3D 2018

buc.

2

20

10

Soft-Kobot telefonic pentru aflarea cuantumului impozitelor și taxelor locale -pentru persoane flzice/juridice

buc.

1

80

Licență WINDOWS

buc.

85

61

7

L A »* w

TOTAL

489Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe ^/Proiect „Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești”

Nr. crt.

E

lenumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Echipamente informatice și soft aferente soluției informatice 9

buc.

1

1.273

2

Licență

buc.

11

453

3

Infrasctructură hardware

buc.

1

339

TOTAL

2.065

Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe Proiect „Consolidarea capacității administrative locale prin planificare strategică eficientă"___________________________

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Laptop

buc.

2

10

2

Pachet software

buc.

2

6

TOTAL

16

Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

Nr. crt.

E

lenumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sirenă electronică

buc.

3

150

2

Instalație de filtroventilație pentru adăposturi de protecție civilă

buc.

3

100

TOTAL

250

Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr. crt.

D

enumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Mașină de aspirat și curățat pardoseli

buc.

1

50

2

Container Toilet

buc.

3

160

3

Sistem de alarmare la efracție si 9         9

supraveghere video pentru Centrul

buc.

1

35

4

Tunel dezinfectare

buc.

13

200

TOTAL

445

Capitolul 74.02 - Protecția mediului

Nr. crt.

E

enumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Utilaj de ridicat containere îngropate

buc.

1

1.643

2

Container Skip 5 mc

buc.

1

6

3

Container Skip 7 mc

buc.

1

7

4

Container Skip 10 mc

buc.

1

7

5

Pubele gunoi

140 1

buc.

500

119

6

Pubele gunoi

240 1

buc.

200

44

7

Container ABROLL 24 mc

buc.

1

20

8

Container ABROLL 30 mc

buc.

1

21

9

Eurocontainej* 0,7 mc plastic

buc.

100

125

10

Tractor 50 CP cu remorcă, lamă de deszăpezire și răspânditor antiderapant

buc.

1

335

11

Automăturătoare medie 1,5 - 4mc cu lamă

buc.

1

840

TOTAL

3.167

Capitolul 84.02 - Trans

jorturi

Nr. crt.

I

•en unii re mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Autobasculantă 7,5-8,5 tome cu șasiu jos

buc.

1

335

2

Autoutilitară basculabilă 7 locuri cu lamă si sărăriță 3,5 tone

buc.

1

485

3

Automacara

buc.

1

1.610

4

Autospecială cu cabină dublă carosată cu cârlig remorcare omologată

buc.

1

233

TOTAL

2.663

Capitolul 84.02 - Transporturi

Proiect „Achiziție de mijloace de transport public” - autobuze electrice

Nr. crt.

D

enumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Autobuz hibrid

buc.

20

5.000

2

Autobuz electric (40 buc.)

buc.

16

40.000

3

Statie de încărcare autobuze electrice 9

buc.

10

1.775

TOTAL

46.775

Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite

pe anul 2020

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pite

51.02

01

03

58

58.02

500

Total

500

54.02

05

50

50.04

-458

Total

-458

65.02

04

02

71

71.01

19

Total

19

70.02

50

71

71.01

135

Total

135

74.02

05

01

71

71.01

-200

02

71

71.01

200

Total

0

84.02

03

03

71

71.03

17

Total

17

Serviciul Public de Exploat a Patrimoniului al Municipii Pitești

are

ilui

67.02

05

03

71

71.03

800

Total

800