Hotărârea nr. 155/2020

HCL PUZ Calea Dragasani nr.20

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Ui


HOTĂRÂRE rbanistic Zonal și Regulamentul Local de urbanism aferent acestuia, pentru realizarea investiției

„Clădire P+1E cu funcțiunea de magazin retail, realizarea de parcaje la sol, amenajare de spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale, montare semnale publicitare, amenajare accese auto și pietonale”, pe amplasamentul situat în municipiul Pitești, Calea Drăgășani, nr. 20

ului Pitești, întrunit în ședința ordinară;


Consiliul Local al Municipi

Având în vedere :

 • - Referatul de aprobare peni ru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  insultare a publicului nr. 12351 din 09.03.2020;

  din 13.03.2020;

  02 din 18.03.2020;

  Direcției Arhitect Șef nr. 13607 din 16.03.2020.


 • - Raportul de informare și c

 • - Avizul C.T.A.T.U. nr. 02

 • - Avizul Arhitectului Șef nr

 • - Raportul de specialitate al

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 19081/2020, nr. 19083/2020, nr. 19085/2020, nr.

•19087/2020;

alin.(6) litera c) din Codul Administrativ cu completările ulterioare, precum și art.25 alin.(l), art.56 alin.(l) și alin.(7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești.

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


Văzând prevederile art.129

HOTĂRĂȘTE:

Art.L(l). Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de urbanism aferent acestuia, pentru realizarea investiției „Clădire PHE cu funcțiunea de magazin retail, realizarea de parcaje la sol, amenajare de spații verzi plantate, auto și pietonale” pe amplasamentul situat în municipiul Pitești, Calea Drăgășani, nr. 20, pe terenul în suprafață de 4.170 m2, deținut de societatea comercială MENTOR TRADING S.R.L. potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

alei carosabile și pietonale, montare semnale publicitare, amenajare accese


și consultare a publicului nr. 12351 din 09.03.2020 este parte integrantă a


 • (2) . Raportul de informare documentației de urbanism prevăzjte la alin.(l).

 • (3) . Documentația de urbaiism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

 • (4) . Termenul de 5 ani cur^e de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și societății comerciale MENTOR TRADING S.R.L., cu sediul în județul Argeș, municipiul Pitești, Calea Drăgășani, nr. 20, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


lonuț Popes


edinte de Ședință,


Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 155 din 29.04.2020