Hotărârea nr. 154/2020

HCL indreptare eroare materiala Regulament Urbanism PUZ HCL nr. 170-2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Regulamentului Local de aferent P.U.Z aprobat prin HCL nr.170/2017

Urbanism


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul Direcției Arhitect-Șef nr. 14751 din 23.03.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.19081/2020, nr. 19087/2020;

-Adresa înregistrată sub nr.43980 din 19.09.2019;

-Extras din Procesul verbal nr.57658 din 25.11.2019 al ședinței C.T.A.T.U;

- Procesul Verbal nr. 18301 din data de 22.04.2020 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism;

Ținând cont de prevederile Legii nr.24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea

actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;

ă„ din Codul Administrativ, cu


In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.

completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Articol unic: (1) Șe aprobă îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z aprobat prin HCL nr. 170/2017, după cum urmează:

„ Capitolul IV-Prevederi la nivelul unităților și subunităților funcționale LM- locuire instituții, servicii tehnice , manageriale, profesionale, comerț - este reprezentată de o suprafață majoră din zona studiată. înălțimea maximă admisă S+P+8-9E, respectiv Hmax. = 27,50 m, măsurată pe obiect nivel și a părții superioare a ^ticului. Autorizarea lucrărilor de construire vor fi condiționate de realizarea unui PUD.

de la cel mai înalt punct al terenului plus înălțimea ultimului


  • • POT max = 6

    00%


  • •  CUT max = 3,95; CUT min = 3,00.”

    Jerviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor duce la ntei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și


(2) Arhitectul Șef și S îndeplinire dispozițiile preze societăților comerciale TDT Dopo Imobiliare S.R.L. și Maia Craiovei Residence S.R.L, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 154 din 29.04.2020PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, lonuț Popescu


Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru