Hotărârea nr. 153/2020

HCL neexercitare drept de preemtiune Casa Tampeanu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind neexehdtarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea


unei părți din imobilul monument istoric “Casa Tâmpeanu”, situat în municipiul Pitești, Str.Victoriei Nr.38, județul Argeș, identificat cu cartea funciară nr.86184-Cl-U9


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:


-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr. 18023/15.04.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios; -Avizele comisiilor

nr. 19083/2020, nr. 19085/2020, n


de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 19081/2020, r. 19086/2020, nr. 19087/2020;


-Adresa nr.187 dir. 24.03.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 17650/13.04.2020;

-Adresa nr.5634/2020 Consiliului Județean Argeș înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.17494/10.04.2020;

Văzând prevederile art.4 alin.(4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, coroborate cu prevederile art.1737 din Codul Civil;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l.(l). Municipiul Pitești nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea imobilului situat în Pitești, Str.Victoriei nr.B8, imobil în suprafață de 26,72 mp., garsonieră formată dintr-o cameră și dependințe, identificat cu cartea funciară nr.86184-Cl-U9, proprietatea domnului doamnei                   doijnnului                       doamnei              doamnei

domnului                      imobil care face parte din monumentul istoric cod AG-1I-

m-B-13460, denumit Casa Tâmpeanu, conform Listei monumentelor istorice aprobată prin OMCC nr.2314/2004 cu modificările ulterioare.

(2). Datele de identificare ale imobilului pentru care nu se exercită dreptul de preemțiune sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, Direcției Județene pentru Cultură Argeș cu sediul în Piața Vasile Milea nr. 1, jud. Argeș, precum și domnului


domiciliat în domiciliată în


domiciliată în domiciliat în


corn. Arefu jud. Argeș, doamnei

jud. Sibiu, domnului                        domiciliat în sat

c4m. Arefu, jud. Argeș, doamnei             domiciliată în

mun, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, doamnei

corn. Arefu, jud. Argeș, domnului

corn. C^rbeni, jud. Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 153 din 29.04.2020Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru


_________________H CC ă/q r/5^>

RELEVEU GARSONIERA                  Anexanr. 1.37 (aRegulament

__Scara 1:50___ ____________


Nr. Cadastral al terenului

Spprafata terenului

Adresa imobilului:

Municipiul Pitești

86184

290nip

Str. Victoriei, nr. 38

Cartea Funciara colectiva nr.

86184-CI

UAT

PITEȘTI

Cod unitate individuala ( U)

186184-CI-U

CF individuala

86184-CI-U

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Nr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mpl

1

Sufragerie

26.21

Suprafața Utila =26.21 mp

~1                      1                 ■

Suprafața Totala =26.21 mp

Recepționat