Hotărârea nr. 152/2020

HCL modificare HCL nr. 69-2020 Realizare puncte de transfer a transportului public

HOTĂRÂREJUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL privind modificarea H.C.L. nr.69/2020 privind aprobarea proiectului „Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public prban și periurban” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Solicitarea de clarificări transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia cu nr.3766/13.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr. 17872/14.04.2020;

-Raportul nr.l7999/jl5.04.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 19081/2020, nr. 19083/1020, nr. 19085/2020, nr. 19086/2020, nr. 19087/2020;

Văzând prevederile art. 129 alin.(2) lit. b) din Codul Administrativ, cu e art.44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele

completările ulterioare, a

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, precum și ale H.C.L. nr.52/21.02.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban”;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE :

Art I. Art.3 al H.C1L. nr.69/2020 privind aprobarea proiectului „Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban” și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Pitești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valparea eligibilă a proiectului, în cuantum de 76.010,48lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban”.

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.69/2020 privind aprobarea proiectului „Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban” și a cheltuielilor legate de proiect sunt și rămân valabile.

Art. III. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General

Art. IV. Prezenta hbtărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Pitești și publicare pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești, respec


al Municipiului Pitești.


iv www.primariapitesti.ro.


Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 29.04.2020, cu un număr de 23 voturi ”pentru”, din totalul de 23 c


onsilieri prezenți.


m DE ȘEDINȚĂ, lonuțPopescu'T //

^Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugării


Pitești,

Nr.152 din 29.04.2020