Hotărârea nr. 151/2020

HCL aprobare DALI Modernizare bloc locuinte sociale Coremi

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a H-a”

Consiliul Locâl al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul pe aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.l 7905/15.04.2020 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

0, nr.l9085/2020, nr.l9086/2020, nr.l9087/2020;

derile art.l29 alin.(2) lit. b) din Codul Administrativ, cu art.44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice


nr. 19081/2020, nr,19083/202<

Văzând p re vei completările ulterioare, ale locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin.(4) din H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectiveior/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se ațbrobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a Il-a”, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 696.880,991ei, inclusiv T.V.A., conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Finanțarea Obiectivului se va realiza din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi pomunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, lonuț PupeșCM

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.151 din 29.04.2020

Beneficiar:        Municipiul Pitești

Executant:


Proiectant:        S.C. Advanced Structural Design S.R.L.

Obiectivul:        „Modernizare bloc locuințe socia e Coremi - ETAPA 2” Bld. Petrochimiștilor Nr. 48,

Cartier Prundu, Municipiul Pitești. Județul Argeș

DEVIZ GENERAL privind Cheltuielile necesare realizării obiectivului

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

le cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

r

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si adu la starea inițiala

ferea terenului

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilita

Jîor

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obie

.tivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

[                         o.oo|

o.ooț

0.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

2,000.00

380.00

2,380.00'

3.1.1

Studii de teren

2,000.00

380.00

2,380.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentalii-suport si cheltuieli pentru obtu avize, acorduri si autorizații

erea de

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnica

10.000.00

1,900.00

11,900.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditi clădirilor

1 energetic al

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

36.000.00

6,840.00

42,840.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de av lucrărilor de intervenții si deviz general

izare a

23,000.00

4,370.00

27,370.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in veder avizelor/acordurilor/autorizatiilor

c|a obținerii

500.00

95.00

595.00

3.5.5

Verificarea telurica de calitate a proiectul detaliilor de execuție

u|i tehnic si a

2,500.00

/y             **

k                2,975.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

10,000.00

f -.p z .' i,9o'(^J

11,900.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

{               o.oo

ț Vi                 0.00

3.7

Consultanta

0.00 _____

0.00

• 7- jj                  0.00

Nr.

-------------------------------------p

Denumirea capitolelor si subcapitolelor.

de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2               r

3

4

5

3.7.1

Scrierea cererii de finanțare

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Managementul de proiect pentru obiect investiții

ivul de

0.00

0.00

0.00

3.7.3

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectanti

lui

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la in programul de control al lucrarilo avizat de cate Inspectoratul de Stat

fazele incluse de execuție, in Construcții

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

4,000.00

760.00

4,760.00

TOTAL CAPITOL 3

57,000.00

10,830.00

67,830.00

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

518,982.69

98,606.71

617,589.40

4.1.1

Ob.01 Modernizare bloc locuințe sociali ETAPA 2

Coremi -

518,982.69

98,606.71

617,589.40

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 1

unctionale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si function necesita montaj

ale care

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si function necesita montaj si echipamente de transport

ale care nu

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

518,982.69

98,606.71

617,589.40

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

3,790.00

720.10

4,510.10

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente de șantier

organizării

3,790.00

720.10

4,510.10

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

-

5,761.49

0.00

5,761.49

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente credita finanțatoare

ilui băncii

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitati de construcții

i lucrărilor

2,618.86

2,618.86

5.2.3

Cola aferenta ISC pentru controlul statulu amenajarea teritoriului, urbanism si pentn lucrărilor de construcții

in autorizarea

523.77

// * ' , ' - ’O.'QQ

4* \        523.77

mi___

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructor

dor - CSC

2,618.86

0.00'

2,618.86

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de constru i re/desfi in tare

0.00

\           o.oo;

. n ■ y.r

z7            0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,000.00

1,190.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

10,551.49

910.10

11,461.59

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor «j

______________

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

o.ooj

TOTAL „Modernizare bloc locuințe sociale Corcnii Bld. Pctrochimiștilor Nr. 48, Cartier Prundu, Muni Județul Argeș

- ETAPA 2”

:ipiul Pitești,

586,534.18

110,346.81

696,880.99

TO l'AL Constructii+Montaj

522,772.69

99,326.81

622,099.50

________- J

Beneficiar, Municipiul Pitești