Hotărârea nr. 150/2020

HCL modificare HCL nr.30-2020 organigrama SPEP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 30/28.01.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare

-Raportul nr. 18248/2

aparatului de specialitate al Pr


pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; .04.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul mărului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 19081/2020, nr. 19083/2020, nr

-Adresa nr. 6138/16*


r. 19085/2020, nr. 19086/2020, nr. 19087/2020;

04.2020 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 18247/21.04.2020;

Văzând prevederile ai]t. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul administrativ, cu completările nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea cu modificările și completările ulterioare;

art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările


ulterioare, precum și ale Legii actelor normative, republicată, < în temeiul dispozițiilor ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.I. Anexele nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 30/28.01.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

  • a) 1 post ocupat de muncitor calificat treapta I (M:G) din cadrul Secției întreținere Patrimoniu - Compartimentul Administrare Stadion Nicolae Dobrin se transformă în post de referent treapta IA (M) și se mută la Serviciul Administrare Bazin de înot și Baze de Agrement;

  • b) 1 post ocupat de referent treapta IA (M) din cadrul Serviciului Administrare Bazin de înot și Baze de Agrement se transformă în post de inspector de specialitate gradul II (S) și se mută la B

Art.IL Serviciul Public

îndeplinire dispozițiile prezente

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiu


iroul Fond Locativ și Spații cu Altă Destinație.

de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la i hotărâri, care va fi comunicată acestuia și Biroului Management


ui Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pitești

Nr. 150 din 29.04.2020Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru