Hotărârea nr. 15/2020

.HCL modificare HCL 493-2017-zonare cimitir Sf Gheorghe+tarife

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

referitoare Ia modificarea H.C.L. nr.493/2017 privind zonarea cimitirului probarea unor tarife, completată prin H.C.L. nr. 471/2018

“Sf. Gheorghe” Pitești și a.


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.3119/21.01.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3882/23.01.2020,   nr.38

83/23.01.2020,   nr.3 886/23.01.2020,   nr.3 887/23.01.2020,


nr.3888/23.01.2020;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.2367/16.01.2020;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale zonarea cimitirului “Sf. Gheorghe” Pitești și aprobarea unor

elaborarea actelor normative

H.C.L. nr.493/2017 privind tarife, completată, prin H.C.L. nr. 471/2018;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. completările ulterioare,


”a” din Codul administrativ, cu

HOTĂRĂȘTE:

55


Art.I. Anexa nr.3 la H.C.L nr.493/2017 privind zonarea cimitirului “Sf. Gheorghe Pitești și aprobarea unor tarife, completată prin H.C.L. nr. 471/2018, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.IL Direcția Servicii Publice și Achiziții și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General a

Municipiului Pitești.


Art.III. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.02.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Matei

9

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăJin Călueăru

Pitești,

Nr.15 din 28.01.2020

ANEX^

i la H.C.L.nr.       l&P-OJ. 2020

TA

RIFELE DE ÎNHUMARE

PERCEPUTE DE Bl

ROUL ADMINISTRAREA CIMITIRELOR

ȘI PREȘ

>TĂRI SERVICII FUNERARE

TIP DE ÎNHU?

dARE

Tarif aprobat

A

înhumare la par

nânt

383 lei

A

înhumare la pământ de

deshumare

400 lei

A

înhumare la cr

pta

371 lei

A

înhumare la criptă cu

deshumare

387 lei

A

înhumare la ca1

^ou

288 lei

A

înhumare la cavou cu

deshumare

306 lei

(r/V . i ii

' ■>. t