Hotărârea nr. 149/2020

HCL Diploma de fidelitate-nunta de diamant

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 18303/22.04.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele conjiisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 19081/2020, nr. 19083/2020, nr. 19085/2020, nr. 19086/2020, nr. 19087/2020;

Văzând prevederile H.C.L. nr.388/28.10.2010 privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.l96 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Maria și Vasile Pahonțu,


domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) diii H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția ;ie Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile


Art.2. Familia


Administrație Publică Loca prezentei hotărâri, care va Municipiului Pitești.


fi comunicată acestora de către Secretarul General al


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, lonuț Popescu


Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 149 din 29.04.2020