JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

Pitești;


HOTĂRÂRE privind conferirea Diplomei de fidelitate


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


-Raportul nr.l Contencios;


8302/22.04.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic


-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 19081/2020, nr.l9083/2020, nr.l9085/2020, nr.l9086/2020, nr.l9087/2020;

Văzând prevederile H.C.L. nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.l96 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările


ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se acorqă Diploma de fidelitate familiei Maria și Ion Badea, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Dumitru Dumitrică, domiciliată în municipiul Pitești, căsătorie neîntreruptă.


pentru împlinirea a 50 de ani de


Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Virgil Florescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                    pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.                    |

Art.4. Se acord^ Diploma de fidelitate familiei Ioana si Gheorghe loneci, domiciliată în municipiul Pitești,                                                    , pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntrerupta.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Paula și Nicolae Mihăilă, domiciliată în municipiul Pitești,                                               pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Marioara și Alecxandru Militaru, domiciliată în municipiul Pitești,                                               pentru împlinirea a 50

de ani de căsătorie neîntreruptă,

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Ion Pîrvu, domiciliată în municipiul Pitești,

Art.8. Fiecare

conferite de art.3 alin.(l) din H.

Art.9. Primarul

Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație


Pitești,

Nr. 148 din 29.04.2020Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL Andrei-Cățălin Călugăru