Hotărârea nr. 147/2020

HCL aprobare Regulament stabilire taxa de salubrizare

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIULPITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind aprobarea Regulamentului de stabilire și încasare a taxei de salubrizare


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 18.0


73/16.04.2020 al Direcției Impozite și Taxe Locale;


 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 19081/2020, nr. 19083/2020, nr. 19085/2020, nr. 19086/2020, nr. 19087/2020;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 40/28.01.2020 pentiu aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea soluțiilor optime de organizare și gestionare a serviciului de utilitate publică de salubrizare în Municipiul

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,


Pitești;


HOTĂRĂȘTE:


ă Regulamentul de stabilire și încasare a taxei de salubrizare,


Art.l. Se aprob potrivit Anexei, la prezenta hotărâre.

Art.l. Primare

Direcția Economică, Dir Persoanelor a Municipii Municipiului Pitești și o dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, de către Secretarul General al Municipiului


1 Municipiului Pitești, Direcția Impozite și Taxe Locale, ecția Servicii Publice și Achiziții, Direcția pentru Evidența lui Pitești, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului >|peratorul serviciului de salubrizare vor aduce la îndeplinire


Pitești.


Pitești


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, lonuț PopescuContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru


Nr. 147 din 29.04.2020


Anexă la H.C.L. nr. /^Wo2O

REGULAMENTUL

de stabilire si încasare a taxei de salubrizare 9

Dispoziții generale

Art. 1 Taxa de sal

Art. 2 (1) Utiliz; persoane fizice care bene: deșeurile generate, în Mi atunci când aceasta este d


abrizare are regimul juridic al taxei speciale.

atori ai serviciului de salubrizare sunt utilizatorii casnici iciază de activități specifice serviciului de salubrizare, pentru micipiul Pitești, la clădirea de domiciliu sau la altă clădire iferită de cea de la adresa de domiciliu.

 • (2) Taxa de salubrizare se plătește de către persoanele fizice care au în proprietate clădirea de dcmiciliu sau la altă clădire atunci când aceasta este diferită de cea de la adresa de domiciliu.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul clădirilor proprietate publică sau privată a stalului ori a unității administrativ-teritoriale, închiriate, taxa de salubrizare reprezintă sarcina fiscală a titularilor dreptului de închiriere.

  (4) In înțelesul apartament, casă.


  Art. 3 (1) Dirtecția Servicii Publice și Achiziții împreună cu operatorul au obligația, ca în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei ecției Impozite și Taxe Locale, pe suport magnetic în format tuturor utilizatorilor casnici persoane fizice ai serviciului de 1 Pitești.

  prevederilor art. 2 alin. (3) Serviciul Public de Exploatare a ui Pitești are obligația, ca în termen de 15 zile de la adoptarea smită Direcției Impozite și Taxe Locale, în format Excel sau


prezentului Regulament, prin clădire se înțelege: garsonieră, serviciului de salubrizare

hotărâri, să transmită Din Excel sau DBF, evidența salubrizare din Municipii

 • (2) în aplicarea

Patrimoniului Municipiul prezentei hotărâri, să trar

DBF, prin poșta electronică la adresa de email: primaria@primariapitesti.ro, sau pe suport magnetic, evidența trebuie să poarte menții nea "conform cu originalul". Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează ce către contribuabil prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia, potrivit prevederilor art. 64 din Codul de procedură fiscală.^

tuturor persoanelor fizice. ritulcțre a dreptului de închiriere.

/■ .•> ■--f \\


II. Stabilirea taxei de salubrizareArt. 4 (1) în ved clădirilor, au obligația salubrizare, începând cu data de 2 iunie 2020 și până la data de 10 iulie 2020, inclusiv.

(2) Declarația fisc


srea stabilirii taxei de să^brizar©; 'țDQn^ibuabilii, proprietarii să depună Declarațiafu stabilirea taxei de


ală se poate depune și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, utilizând fax la numărul: 0248.21.21.66, poșta electronică la adresa de email: primaria@primarLapitesti.ro, sau platforma de contact care urmează să fie disponibilă la adresa de internet: www.primariapitesti.ro, precum și prin serviciile poștale.

(3) Documentele


:are se atașează la Declarația fiscală depusă potrivit alin. (2),


 • (4)  Declarația fiscală, cuprinzând persoanele care locuiesc în clădirea respectivă, se depune pentru fiecare clădire aflată în proprietate, închiriată, după caz.

 • (5) Declararea se face pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de


fals în acte publice.

 • (6) în cazul lipsei

din oficiu, potrivit prevederilor Art. 6 alin. (1) și alin. (2).

 • (7) Declarația fisca

 • (8) Utilizatorii sen


declarației fiscale, stabilirea taxei de salubrizare se va face »                                  7


lă se depune însoțită de fotocopia actului de identitate, iciului de salubrizare care au în proprietate clădire amplasată


într-un condominiu, au obligația să anexeze la declarația fiscală o adeverință eliberată de asociația de proprietarizchiriași din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc în clădirea respectivă. Adeverința este valabilă 30 de zile de la emitere.

 • (9) Utilizatorii serviciului de salubrizare care au în proprietate o clădire, au obligația să anexeze la c eclarația fiscală documente justificative din care să reiasă numărul de persoane care


locuiesc în clădirea respectivă.

Art. 5 (1) In cașul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o taxa de salubrizare se datorează de către persoana respectivă întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită


persoană în cursul anului, cu începere de la data de sau construită.

 • (2) In cazul unei c I


ădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz,


în cursul anului, taxa de salubrizare încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de în demolată sau distrusă.

 • (3) în cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), taxa de salubrizare se recalculează din an în care taxa de salubrizare se aplică acelei persoane.


:âi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată,


pentru a reflecta perioada


 • (4) Orice persoana care dobândește, construiește sau înstrăinează o clădire are eclarație fiscală la compartimentul de specialitate din cadrul


obligația de a depune o d

Directei Impozite și Taxe Locale, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, construirii sau înstrăinării,

 • (5) Data dobândirii/construirii clădirii, potrivit prevederilor Codului fiscal, determină concomitent, îrt condițiile prezentei hotărâri datorarea taxei de salubrizare.

 • (6) Pentru clădirile dobândite/construite, înstrăinate, demolate, distruse, după caz, în cursul anului, ta?ța de salubrizare se recalculează de la data de întâi a lunii următoare celei în care aceasta a fost dobândită/construită, înstrăinată, demolată,


distrusă.


(7) în cazuri de depes, scăderea de la impunere se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs situația respectivă. Scăderea se face în baza


declarației depuse de persoana interesată însoțită de copia certificatului de deces.

(8) Declarațiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data


dobândirii/construirii, înstrăinării, demolării clădirii sau de la data apariției oricăreia


dintre următoarele situații:

 • a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al conducă la modificarea taxei de salubrizare;

 • b) se realizează ipodificări ce conduc la recal datorate;

 • c) intervin schimbări privind numele și prenumele.

(9) Pentru situați


ile prevăzute la alin. (8) lit. b),serviciului de


salubrizare care au în proprietate clădire amplasată într-un condominiu, au obligația să anexeze la declarația fisqală o adeverință eliberată de asociația de proprietari/chiriași


din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc în clădirea respectivă. Adeverința este valabilă 30 de zile de

(10) Pentru situaț


persoane.

ficiu a taxei de salubrizare se face prin emiterea deciziei de


: la emitere.

iile prevăzute la alin. (8) lit. b), utilizatorii serviciului de salubrizare care au în pro Drietate o clădire, au obligația să anexeze la declarația fiscală documente justificative dîn care să reiasă numărul de persoane care locuiesc în clădirea respectivă.

Art. 6 (1) în cazul nedepunerii declarației fiscale pentru stabilirea taxei de salubrizare, obligația de olată se va stabili din oficiu, pentru fiecare clădire pe baza estimării unui număr de 3

 • (2) Stabilirea din o: impunere, după data de 10 iulie 2020, fără vreo altă formalitate.

  riî unor date eronate privind numărul de persoane sau a altor


 • (3) în cazul declară ” informații necesare calculării taxei de salubrizare, obligația de plată se va stabili începând cu data de la c asociațiile de proprieta Municipiului Pitești, sau privire la clădiri impozabii

  are taxa a fost datorată, pe baza datelor furnizate de către ri/chiriași, de Direcția pentru Evidența Persoanelor a orice altă entitate care deține informații sau documente cu le după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil.

  Art. 7 In situația în care se depune declarația fiscală după aplicarea prevederilor Art 6 alin. (1) și (2), modificările operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a depus declarația.

  Art. 8 în situația în care se depune declarația fiscală pentru modificări de natură să conducă la schimbarea cuantumului taxei de salubrizare ori modificări privind domiciliul utilizatorului, modificările operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a depus declarația.

  Art. 9 (1) Scăderea de la plata taxei de salubrizare, se face pe baza declarației depusă la Direcția Impozi :e și Taxe Locale la care se anexează, în copie, actul prin care se transferă dreptul de contractul de închiriere, dțipă caz.

  (2) Scăderea de la


proprietate asupra clădirii, sau actul prin care încetează

plata taxei de salubrizare se face la cererea contribuabilului, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat actul prin care se transferă dreptul de proprietate asupra clădirii/actul prin care încetează contractul de închiriere, după caz.

Art. 10 (1) Depunerea peste termen, precum și nedepunerea declarațiilor fiscale constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit Codului fiscal.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se din cadrul compartimentului de specialitate al Direcției

fac de către persoanele

Impozite și Taxe Locale, împuternicite în acest scop de către primar.

Art. 11 (1) Compartimentul de specialitate’’^'-cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale, solicită per specialitate din cadrul Di declarării numărului de clădire.


iodic sau ori de câțe ori jeste mecesar, compartimentelor de recției Servicii Pupii ce șiAchiziții Verificarea corectitudinii persoane existent©) în fiecare ap ament/garsonieră, sau • (2) In vederea efectuării verificării\^e\?ă^4țas'Ta/alin. (1), asociațiile de proprietari/chiriași, precum și orice altă entitate ' ”‘ ~ cu privire la clădiri impozabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligația furnizării acestora fără plată, la solicitarea compartimentelor de specialitate din cadrul Direcției Servicii Publice și Achiziții.

  ine informații sau documente


 • (3)    După p’imirea apartament/garsonieră/copdominiu sau clădire, compartimentele de specialitate din

  documentației complete pentru fiecare


  Publice și Achiziții, transmit Direcției Impozite și Taxe


  cadrul Direcției Servicii 3

  Locale, pe suport magnetic în format Excel sau DBF, lista utilizatorilor serviciului de salubrizare, cuprinzând: locuiesc în clădire/condominiu.

  • (4) Necomunicarea alin. (2), în termen de constituie contravenție si

  • (5) Constatarea coli fac de către persoanele di Publice și Achiziții, împuternicite în acest scop de către primar.

  • (6) în cazul în care contravenientul se află la prima încălcare a obligației legale, organul constatator poate să aplice sancțiunea avertismentului, conform prevederilor legale în vigoare.

  • (7) Prevederile alin. (5) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

  Art. 12 (1) Modelpl Declarației fiscale pentru stabilirea taxei de salubrizare este prevăzut în anexa nr. 1.

  • (2) Modelul Deciziei privind stabilirea taxei de salubrizare și al Deciziei referitoare la obligațiile ds plată accesorii sunt prevăzute în anexele nr. 2 și nr. 3.

  • (3) Formularele prevăzute la alin. (1) - (2), pot fi completate cu informații prevederilor Legii nr 207/2015 privind Codul de procedură

  privind


  adresa clădirii/condominiu și numărul de persoane care


  informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, se sancționează cu amendă, de la 100 lei la 500 lei.

  ntravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (4) se n cadrul compartimentelor de specialitate a Direcției Servicii


  specifice, cu respectarea

  fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii Codul fiscal, cu modifică]

  (4) Anexele nr. 1 -


  ile și completările ulterioare.

  4 fac parte integrantă din prezentul


  III. Plata taxei de Salubrizare  două rate


  Art. 13 - (1) Taxă de salubrizare se datorează anual și egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv, de către persoana fizică, care are în proprietate clă

  • (2) Calculul taxei fiscal este prevăzut în anexa nr. 4.

  • (3) Pentru neplata la termenul scadent a taxei de salubrizare, se datorează majorări de întârziere la nivelul stabilit pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale datorate la bugetul local.

  • (4) Taxa de salubrizare se virează în contul nr. R050TREZ04621360206XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, beneficiar Municipiul Pitești, Cod de identificare fiscală: 4317967.

  Art. 14 (1) Taxa salubrizare la ghișeele < Impozite și Taxe Locale,

  (2) în cazul plăți]


  direa.

  de salubrizare datorată pentru perioade mai mici de un an


  de salubrizare se încasează de la utilizatorii serviciului de compartimentelor de impozite și taxe din cadrul Direcției în numerar sau prin intermediul cârdurilor bancare.

  or efectuate prin decontare bancară sau prin mandat poștal,


  taxa de salubrizare se virează în contul prevăzut la art. 13 alin. (4).

  e salubrizare se poate efectua și electronic, pe platforma itemet: www.primariapitesti.ro , sau pe platforma disponibilă v. ghiseul.ro .


  (3) Plata taxei d disponibilă la adresa de i la adresa de internet: ww


  (4) Compartimentul de specialitate din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale procedează, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, la aplicarea modalităților de executare silită pentru colectarea taxei de salubrizare.

  Art. 15 (1) Taxa de salubrizare plătită în plus se restituie de către operatorul către contribuabilii care solicită, în scris, aceasta în condițiile


serviciului de salubrizare, prezentei hotărâri. A

 • (2) In vederea restituirii sumei cuvenite, contribuabilul solicitant depune în cadrul termenului legal de prescripție a dreptului de a cere restituirea, la registratura operatorului serviciului de salubrizare, cererea de restituire. Pe cererea de restituire solicitantul înscrie numeje și prenumele, domiciliul fiscal, codul numeric personal, modalitatea de restituire a banilor: în contul bancar, în numerar sau prin mandat poștal, după caz, și atașează documentul de plată al taxei de salubrizare.

 • (3) Cererea de restituire prevăzută la alin. (2) se soluționează, de către operatorul serviciului de salubrizare, în termenul prevăzut de art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, calculat de la data depunerii acesteia la registratura operatorului serviciului de salubrizare.

 • (4) In termen de

  maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii


prevăzute la alin. (2), operatorul serviciului de salubrizare transmite, în fotocopie, compartimentului de specialitate din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale, cererea solicitantului la care atașează documentul de plată al taxei de salubrizare și solicită confirmarea faptului că suma în cauză a fost încasată.

itate din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale, în termen


 • (5) Confirmarea operațiunii de plată a taxei de salubrizare se efectuează de către compartimentul de specia de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii documentației complete prevăzute la alin. (4), prin transmiterea către operatorul serviciului de salubrizare a unei adrese de confirmare a sumei achitare cu titlu de taxă de salubrizare.

IV. Virarea sumelor încasate cu titlu de taxă de salubrizare către operatorul licențiat pentru prestarea serviciului de salubrizare în Municipiul Pitești

Art. 16 Sumele înicasate din taxa de salubrizare se fac venit la bugetul local al Municipiului Pitești.

Art. 17 Direcția Economică virează sumele înc         titlu de taxă de

salubrizare, către operatoriul serviciului de salubrizare, Ipfiar,. până 'târziu la data de 10 a lunii în curs pentru lujna precedentă.

Dispoziții finale


grija Direcției Servicii Publicași Aicbizițp^cuantumul taxei  e, se ajustează sau se modifică, de^catre Consiliul Local al


Art. 18 - (1) Prin de salubrizare se stabilest Municipiului Pitești, la solicitarea și în baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operator în conformitate cu normele metodologice elaborate de către A.N.R.S.C.

(2) Taxa de salubrizare se stabilește, ajustează sau modifică și aprobă, potrivit prevederilor alin. (1), cu

bugetar al anului fiscal crirent, pentru anul următor, prin hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Pitești.

cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului


Art. 19 Prevederile prezentului Regulament intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care este aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Pitești. >

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei de salubrizare

Subsemantul(a) ________

, domiciliat(ă)


în localitatea ____

, nr.


având Codul de identificare fiscală ______, strada/bulevardul scara , apartament


, bloc


, având calitatea de proprietar / titular al dreptului de închiriere (în cazul clădirilor proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale), al clădirii situată în municipiul Pitești, strada/bulevardul apartament persoane:


________, nr., bloc, scara j declar pe propria răspundere că în acesată clădire locuiesc un număr de


Anexez următoarele documete justificative:

 • 1.  Act de identitate, în fotocopie  ;

 • 2.  Adeverința eliberată de asociația de proprietari/chiriași nr.__________data___

 • 3.   _______________'      _________________________

 • 4.

Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

Data completării: ..../...../£o


(Numele și prenumele)


(Semnătura)


INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Primăria Municipiului Pitești, cu sediul în strada Victoriei, nr. 24, cod postai 110017, mun. Pitești, caracter personal cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și a


județul Argeș prelucrează date cu

legislației naționale privind protecția și securitatea datelor personale, în scopul exercitării competențelor și a furnizării serviciilor publice di


e către autoritățile administrației publice locale.

Datele sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, conform art. 6 din GDPR.

sunt stocate pe perioada necesară derulării tuturor activităților legale,


Datele dumneavoastră personale apoi vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Transferul către terți a datelor cu caracter personal se face în conformitate cu obligațiile legale ale instituției.

sunt: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor,


Drepturile dumneavoastră dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere


Informațiile detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt afișate în incinta instituției noastre, în spațiile unce se desfășoară activitatea cu publicul sau pot fi vizualizate pe site-ul www.primariapitesti.ro, la secțiunea „Informații Publice- Protecția Datelor cu Caracter Personal”.

Pentru orice alt aspect care ține de protecția datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora, puteți contacta responsabilul per tru protecția datelor (DPO) la telefon 0736699914, puteți transmite o cerere la adresa de e-mail conțactdpo@primariapitesti.ro sau puteți depune o cerere scrisă la sediul instituției.

Data,Semnătura,


.jntwyn     pSTrelutreszâ date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit

■ pre^efisrilbr Regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr 190/2018.

\ ■ . ' o' /JUDEȚUL ARGEȘ


Nr.........../.../20....


MUNICIPIUL PITEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Pitești, str. plCTORIEI Nr. 24, Cod poștal : 110017

Telefon : 0248215440 ; Fax: 0248212166

E-mail: primaria@primariapitesti.ro

http://www.primariapitesti.ro/

Cod SIRUTA: 13169

Codul de identificare fiscală: 4317967

Decizie privin|d stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul____

Domnului/Doamnei domiciliat(ă) în județul.......

............................,  având Codul de identificare fiscală ......................... , , localitatea................, str.............., nr........., bl..........., sc........, et......., ap......

CL al Municipiului Pitești nr.___/ 20__, privind aprobarea Regulamentului de stabilire

al Municipiului Pitești nr.____/20__, privind stabilirea taxei de salubrizare datorată de

alin. (2) lit. b) și art. 95 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură


In conformitate cu prevederile H și încasare a taxei de salubrizare, ale HCL către utilizatori, ale art. 93 alin. (1), fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al Municipiului Pitești:

Nr. crt.

Adn

sa clădirii

Număr de persoane

Taxă lei/lună/persoană

Categc

rie taxă

Suma (lei/an)

Termene de plată

Taxă de $

alubrizare

Pentru neachitarea taxei de Salubrizare până la termenele de mai sus, contribuabilii datorează bugetului local, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, accesorii în cuantum de ...% pe lună sau fracție de lună de întârziere și până la dața plății, inclusiv. Accesoriile reprezintă creanțe fiscale de plată în sarcina contribuabilului.

Prezenta constituie și înștiin

țâre de plată, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (6) din Legea nr. fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


207/2015 privind Codul de procedura

Prezentul titlu de creanță dev ne titlu executoriu în condițiile legii.

împotriva măsurilor dispuse nrin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local

emitent.

Alte mențiuni ale organului f scai local:


Inspector, (numele, prenumele și semnătura)


Am primit un exemplar al Deciziei de impunere Numele și prenumele cnp_____________2    '

B.L/C.I./C.I.P : seria, număruT:

Semnătura contribuabil:

Data: / / sau

Numărul și data confirmării de primire:


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE Pitești, str. VICTORIEI Nr. 24, Cod poștal: 110017 Telefon : 0248215440 ; Fax: 0248212166 E-inail: primaria@primariapitesti.ro http://www.primariapitesti.ro/

Cod SIRUTA: 13169

Codul de identificare fiscală: 4317967


Nr.........../.../20....


ie referitoare la obligațiile de plată accesorii

......, având

, localitatea


Numele și prenumele debitorului: ..................

..............................................., cu domiciliul: în județul ................................................., nr. .

în conformitate cu prevederile HCL al Municipiului Pitești nr. stabilire și încasare a taxei de salubrizare, ale HCL al Municipiului Pitești nr. __/ 20

salubrizare;

în temeiul art. 98 lit. c) ș modificările și completările ulterioe venituri ale bugetului general consol

Natura obligației fiscale: Ta:

Documentul prin care s-au ir


Codul de identificare fiscală ........................................, str.


., bl.


, sc........, et......., ap


/ 20__, privind aprobarea Regulamentului de

privind stabilirea taxei de


art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu re, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor dat s-au calculat următoarele accesorii:

ca de salubrizare.

dividualizat sumele de plată:..........


Termen de plată

Taxa (lei)

Accesorii*/

Perioada

Nr. de luni sau fracțiune de lună

Cota (%)

Suma (lei)

TOTAL:

prevederilor art. 183 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data plății,

^Accesoriile se vor calcula conform modificările și completările ulterioare, inclusiv.

Ln conformitate cu prevederile

modificările și completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanță.


art. 152 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu


Vă invităm să achitați sau să faceți dovada plății sumelor menționate în prezenta decizie, care constituie și înștiințare de plată, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările

 • a) dacă data comunicării este cuprjnsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;

 • b) dacă data comunicării este cuprlinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.

împotriva prezentului act se poate formula contestație, în conformitate cu prevederile art. 268 și 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestuia, care

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin, modificările și completările ulterioan contribuabilului.

Alte mențiuni ale organului fiscal] local:


și completările ulterioare, în funcție de data comunicării deciziei, astfel:


se depune la sediul organului fiscal emitent.

(2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu e, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea


Inspector, (numele, prenumele și semnătura)


Am primit un exemplar al Dbciziei Numele și prenumele CNP____________

B.I./C.I./C.I.P : seria Semnătura contribuabil: Data: / / sau

Numărul și data confirmării Ide primire:


| numărul:Anexa nr. 4, la Regulament


Calculul taxei de salubrizare datorară pentru perioade mai mici de un an fiscal

 • 1. Taxa de salubrizare se plătește anual, în două rate egale, respectiv:

 • a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv, și

 • b) rata a Il-a, până la data 30 septembrie inclusiv.

 • 2. Calculul taxei de salubrizate datorată pentru perioade mai mici de un an fiscal se face după cum urmează:

 • a) taxa de salubrizare anuală determinată se împarte la 12, respectiv la numărul de luni dintr-un an fiscal;

 • b) suma rezultată în urma

  împărțirii prevăzute la lit. a) se înmulțește cu numărul de


luni pentru care se datoreaz;ă taxa de salubrizare.

/închiriate în cursul anului, taxa de salubrizare, datorată de ătoare celei în care aceasta a fost dobândită/închiriată și


 • 3. Pentru clădirile dobândita la data de întâi a lunii urm până la sfârșitul anului respectiv, se repartizează la termenele de plată rămase, iar ratele scadente se determină pentru datorează taxa de salubrizare;

  taxa anuală, proporțional cu numărul de luni pentru care se


 • 4. Exemple de calcul privind determinarea ratelor, la termene de plată, în cazul taxei de salubrizare:

  Exemplul I. Considerăm^ că taxa de salubrizare aferentă unei luni este de 10 lei/lună/persoană, un contrib

  se plătește în doua rate egale, astfel:

  • a) rata I, până la data de

  • b) rata a Il-a, până la da

  Taxa anuală se determină prin înmulțirea taxei lunare cu numărul de luni dintr-un an fiscal, respectiv: 10 lei/lun

  Exemplul II. Dreptul de

  ianuarie, iar taxa de salubrizare se datorează începând cu luna februarie.

  • A. Se calculează taxa de salubrizare datorată, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, începând cu data de 1 februarie, respectiv: 10 lei/lună/persoană x 11 Iun. = 110 lei/persoană.

  • B. Taxa de salubrizare prevăzută la lit. A se plătește, la termen sfârșitul anului fiscal, respectiv:

  • a) rata I, până la data

  • b) rata a Il-a, până la

  Exemplul III. Dreptul de proprietate/închiriere al clădirii se doi februarie, iar taxa de salubrizare se datorează începând cu luna martie.

  • A. Se calculează taxa de salubrizare datorată, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, începând cu data de 1 martie, respectiv: 10 lei/lună/persoană x 10 luni = 100 lei.

  • B. Taxa de salubrizare prevăzută la lit. A se plătește, la termenele de plată până la sfârșitul anului fiscal, respectiv:

  a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv, 40 lei


  uabil datorează taxa de salubrizare anuală de 120 lei, acesta


  31 martie inclusiv,60 lei și ta 30 septembrie inclusiv, 60 lei,


  ă/persoană x 12 luni = 120 lei.

  proprietate/închiriere al clădirii se dobândește în luna


  de 31 martie inclusiv, 50 lei data 30 septembrie inclusiv, 60 lei.b) rata a Il-a, până la data 30 septembrie inclusiv, 60 lei

Exemplul IV. Dreptul de prpprietate/închiriere al clădirii se dobândește în luna martie, iar taxa de salubrizare se datorează începând cu luna aprilie.

 • A. Se calculează taxa de salubrizare datorată, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, începând cu data de 1 aprilie, respectiv: 10 lei/lună/persoană x 9 luni = 90 lei.

 • B. Taxa de salubrizare prevăzută la lit. A se plătește la termenul de plată rămas până la sfârșitul anului fiscal, respectiv:

 • a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv, x lei

 • b) rata a Il-a, până la pata 30 septembrie inclusiv, 90 lei

Exemplul V. Dreptul de prpprietate/închiriere al clădirii se dobândește în luna aprilie, iar taxa de salubrizare se datorează începând cu luna mai.

 • A. Se calculează taxa de salubrizare datorată, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, începând cu data de 1 mai, respectiv: 10 lei/lună/persoană x 8 luni = 80 lei.

 • B. Taxa de salubrizare

  prevăzută la lit. A se plătește, la termenul de plată rămas


până la sfârșitul anului fiscal, respectiv:

 • a) rata I, până la data

  de 31 martie inclusiv, x lei data 30 septembrie inclusiv, 80 lei.


 • b) rata a Il-a, până la

Exemplul VI. Dreptul de proprietate/închiriere al clădirii se dobândește în luna mai, iar taxa de salubrizare se datorează începând cu luna iunie.

 • A. Se calculează taxa de salubrizare datorată, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, îjncepând cu data de 1 iunie, respectiv: 10 lei/lună/persoană x 7 luni = 70 lei.

 • B. Taxa de salubrizare

  prevăzută la lit. A se plătește, la termenul de plată rămas


  până la sfârșitul anului fiscal, respectiv:

  • a) rata I, până la data

  • b) rata a Il-a, până la


  de 31 martie inclusiv, x lei

  data 30 septembrie inclusiv, 70 lei

  Exemplul VII. Dreptul de jbroprietate/închiriere al clădirii se dobândește în luna iunie, iar taxa de salubrizare se datorează începând cu luna iulie.

  • A. Se calculează taxa de salubrizare datorată, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, Începând cu data de 1 iulie, respectiv: 10 lei/lună/persoană x 6 luni = 60 lei.

  • B. Taxa de salubrizare d

  până la sfârșitul anului fiscal, respectiv:

  • a) rata I, până la data

  • b) rata a Il-a, până la


  iar


  prevăzută la lit. A se plătește, la te


  de 31 martie inclusiv, x lei data 30 septembrie inclusiv, 60 lei

Exemplul VIII. Dreptul de proprietate/închiriere al clădirii se dobâride^te_î» luna iulie, iar taxa de salubrizare se datorează începând cu luna august.

 • A. Se calculează taxa de salubrizare datorată, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, țncepând cu data de 1 august, respectiv: 10 lei/lună/persoană x 5 luni = 50 lei.

 • B. Taxa de salubrizare prevăzută la lit. A se plătește, la termenul de plată rămas până la sfârșitul anului fiscal, respectiv:

 • a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv, x lei

 • b) rata a Il-a, până la data 30 septembrie inclusiv, 50 lei

  Exemplul IX. Dreptul de pitoprietate/închiriere al clădirii se dobândește în luna august, iar taxa de salubrizare se datorează începând cu luna septembrie.

  salubrizare datorată, proporțional cu perioada rămasă până


  prevăzută la lit. A se plătește, la termenul de plată rămas ;cal, respectiv:

  de 31 martie inclusiv, x lei

  data 30 septembrie inclusiv, 40 lei

  proprietate/închiriere al clădirii se dobândește în luna izare se datorează începând cu luna octombrie.

  salubrizare datorată, proporțional cu perioada rămasă până


  20 lei.


 • A. Se calculează taxa de

la sfârșitul anului fiscal, începând cu data de 1 septembrie, respectiv: 10 lei/lună/persoană x 4 luni == 40 lei.

 • B. Taxa de salubrizare până la sfârșitul anului fis

 • a) rata I, până la data

 • b) rata a Il-a, până la

Exemplul X. Dreptul de septembrie, iar taxa de salubri

 • A. Se calculează taxa de

la sfârșitul anului fiscal, începând cu data de 1 octombrie, respectiv: 10 lei/lună/persoană x 3 luni -30 lei.

 • B. Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Regulamentul de stabilire și încasare a taxei de salubrizare, plata se consideră în termen dacă taxa datorată menționată la lit. A, se olătește până la expirarea perioadei de 30 de zile de la dobândire, înăuntrul căreia contribuabilul are obligația să depună declarația fiscală, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii octombrie a anului fiscal respectiv.

Exemplul XI. Dreptul de proprietate/închiriere al clădirii se dobândește în luna octombrie, iar taxa de salubrizare se datorează începând cu luna noiembrie.

 • A. Se calculează taxa de

  salubrizare datorată proporțional cu perioada rămasă până


la sfârșitul anului fiscal, începând cu data de 1 noiembrie, respectiv: 10 lei/lună/persoană x 2 luni =

 • B. Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Regulamentul de stabilire și încasare a taxei de salubrizare, plata se consideră în termen dacă taxa de salubrizare datorată, menționată la lit.

la dobândire, înăuntrul căreia contribuabilul are obligația să depună declarația fiscală, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii noiembrie a anului fiscal respectiv.

Exemplul XII. Dreptul de proprietate/închiriere al clădirii se dobândește în luna noiembrie, iar taxa de salubrizare se datorează începând cu luna decembrie.

 • A. Se calculează taxa de

la sfârșitul anului fiscal

lei/lună/persoană x 1 lună ==10 lei.

 • B. Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Regulamentul de stabilire și încasare a taxei de salubri plata se consideră în terme

la expirarea perioadei de 30 de zile de la dobândire, înăuntrul căreia contribuabilul are obligația să depună declarâția fiscală, dar nu maTtârziu de ultima zi lucrătoare a lunii decembrie a anului fiscal respectiv.

Exemplul XIII. Dreptul de proprietate/închiriere al cladfrii se dobândește în luna decembrie, iar taxa de salubrizare se datorează începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor.                       I                 \                7

Având în vedere că taxa de salubrizare' șe- datorează cu data de întâi a lunii următoare, adică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor, pentru anul curent nu se datorează taxa pe salubrizare.

A, se plătește până la expirarea perioadei de 30 de zile de


salubrizare datorată, proporțional cu perioada rămasă până , începând cu data de 1 decembrie, respectiv: 10


zare, cum ultimul termen de plată prevăzut este depășit, h dacă taxa datorată, menționată la lit. A, se plătește până