Hotărârea nr. 146/2020

HCL impozite si taxe locale aplicabile in anul 2021

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021


al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

’e:


Consiliul Local

Luând în discuți

 • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.

Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcției Servicii Publice și Achiziții, Direcției T<

Autorizații de Construire, Compartimentului Autorizare Activități Economice și Biroului Monitorizare Ser -Avizele comisiilor rapoartele nr. 19081/2020, nr. 19087/2020;

Văzând prevederile modificările și completări pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifică ile și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/16.0421008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizat Legii nr. 544/2001 privi modificările și completă administrativ, cu completările ulterioare, ale art. 20 alin. (1) lit. nr.273/2006 privind fin ulterioare, ale Legii nr. 1 modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului României nr. 64/2011 pentru apr dispozițiilor în materie de

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” diiCCodul administrativ, cu completările ulterioare,


17249/09.04.2020 al Direcției Impozite și Taxe Locale,


ehnice, Direcției Arhitect Șef, Servicului Urbanism și


/icii Publice, Guvemanță Corporativă;

de specialitate ale consiliului local cuprinse în nr. 19083/2020, nr. 19085/2020, nr. 19086/2020,


227/2015 privind Codul fiscal, cu e ulterioare, ale Hotărârii Guvernului României nr. 1/2016


e, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, ale ind liberul acces la informațiile de interes public, cu ■ile ulterioare, ale art. 129 alin. (4) lit. ”c” din Codul b” din Legea mțele publice locale, cu modificările și completările 19/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu


obarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a : stare civilă;Art.l. Impozitele și taxele locale pentru anul fiă potrivit anexelor nr. 1 — 12.

Art.l. Anexele

Art.3. Primaruse stabilesc


nr. 1 - 12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Municipiului Pitești, Direcția Impozite și Taxe Locale,


Direcția Economică, Di/ecția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Servicii Publice si Achiziții, Direcția Tehnică, Direcția Arhitect Șef, Servicul Urbanism și Autorizați i Economice,


de Construire, Compartimentul Autorizare Activități Biroul Monitorizare Servicii Publice, Guvemanță Corporativă,


Administrația Domeniului Public Pitești, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, Direcția de Sănătate Publică Argeș vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotă'âri, care va fi comunicată acestora, precum și Consiliului Județean Argeș, Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, Poliției Locale a Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu orice modificări

aduse Legii nr. 227/20

ulterioare, precum și Hotărârii Guvernului României nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice ce aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completări


5 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

e ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, lonuț Popescu


Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugâru

Pitești

Nr. 146 din 29.04.2020

mpozite și taxe locale pentru anul fiscal 2021


a pe clădiri pentru anul fiscal 2021, se calculează, după cum urmează : rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice,

ă prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii;


Art. 1 Impozitul/tax

 • a) pentru clădirile

impozitul pe clădiri, se calculeaz;

 • b) pentru clădirile ierezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra valorii impozabile a clădirii;

 • c) pentru clădirile activități din domeniul agricol, valorii impozabile a clădirii;

 • d) pentru clădirile


nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra


rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii;

nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii;

nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,


e) pentru clădirile


 • f)  pentru clădirile

utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cotei de 0,4% asupra valorii imp

 • g) în cazul în care


mzabile a clădirii;

proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, pentru clădirile aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calci.lează prin aplicarea unei cote de 5% asupra valorii impozabile a clădirii;

impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice, impozitul pe mijloacele de transport, impozitul/taxa pe teren, precum și amenzile, aplicabile începând cu anul fiscal 2021, sunt prevăzute în anexele nr. 2 - 6 și 12.

oacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 75%.

tru impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren este cea prevăzută în


Art. 2- (1) Valorile


(2) în cazul mij

Art. 3 Zonarea per

HCL Pitești nr. 265/2002 și în Dispoziția nr. 1142/2002 a Primarului Municipiului Pitești.

Art. 4 Pentru plata ;u anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, de către persoanele fizice, se acordă o bonificație de 10% dacă plata impozitului datorat pentru întregul an se efec


tuează până la data de 31 martie inclusiv, a anului fiscal 2021.

Art. 5 - (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, după cum urmează:

a) cota de 2%, în tazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, preze ntarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internaționa ă;


b) cota de 5%, în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

Art. 6 - (1) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate realizate în baza unui contract sau a unei altfel de înțelegere încheiată cu o altă persoană, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare îr. masă scrise și audiovizuale se calculează prin aplicarea cotei de 3% la valoarea serviciilor de reclamă ș. publicitate.

(2) Valoarea ta


i <ci pentru afîșaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual, prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu sumele stabilite astfel;

șaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma


 • a) în cazul unui af i este de 34 lei;

 • b) în cazul oricărui altui panou, afîșaj sau oricărei altei structuri de afîșaj pentru reclamă și publicitate, suma este de 25 lei.

(3) Persoanele obligate să depună o declarație termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afîșaj.

Art. 7 - (1) Taxa pe evidența compartimentelor de 1 leu/pagină.


care datorează taxa pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate sunt la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în


ntru realizarea de copii de pe documente ale actelor existente în arhiva și/sau specialitate, eliberate în condițiile legii, se stabilește la valoarea de


(2) în cazul în care solicitarea de informații, potrivit LpgiLnn.

la informațiile de interes public, <

unor documente, taxa datorată de solicitant este de 1 leu/pagiilă.

(3) Taxele prevăzute la alin. (1) și (2) se plătesc antitijbât diberării copiilor de pe documentele solicitate.


;. 544/2001 privind liberul acces cu modificările și completările ukeri6âre,<mplipă și realizarea de copii ale


Art. 8 Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor avize și autorizații sunt prevăzute în Anexa nr. 7.

Art. 9 - (1) Pentru eliberarea autorizației sanitare de funcționare, taxa este de 22 lei.

 • (2) Pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, taxa este de 87 lei.

 • (3) Pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliul local, taxa iste de 22 lei/copie.

 • (4) Taxa pentri datorată de persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băutu nr. 8.


u eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității,


ilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, este prevăzută în Anexa


Art. 10 - (1) Alte t<:

(2) Taxele pe prevăzute la alin. (1) se plătesc primar.


xe locale datorate de contribuabili sunt prevăzute în Anexa nr. 9 și nr. 10. itru utilizarea temporară a locurilor publice, precum și alte taxe locale : anticipat și se încasează în baza acordurilor și a autorizațiilor eliberate de


(3) Utilizarea lemporară a locurilor publice pentru desfășurarea unor activități economice, se face în baza acordului de comercializare eliberat de primar. Modelul acordului de comercializare, precum și procedurile de eliberare, se stabilesc prin dispoziția primarului.

Art. 11 Taxa pentru asistență și reprezentare a persoanelor fizice, care solicită consultanță, asistență și reprezentare privind operațiunea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării, se stabilește la valo

Art. 12- (1) Se ins vor aloca sume aferente cotei de nr. 18/2009 privind creșterea pe ulterioare.


>area de 32 lei/cerere de asistență și reprezentare.

ituie taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe, pentru care se : contribuție a proprietarilor, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului ■formanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările


avansate din proprietarilor, individuale.


(2) Taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe se va stabili în funcție de sumele bugetul local al Municipiului Pitești pentru asigurarea cotei de contribuție aferente în raport cu cptele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți


(3) Durata în <tare pot fi recuperate, prin intermediul taxei, sumele avansate se stabilește prin hotărâre a consiliului local si nu poate depăși 10 ani.

j reabilitare termică se urmărește și se execută în condițiile Codului


(4) Taxa pentr procedură fiscală.

Art. 13 - (1) Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este cuantum de 543 lei.

 • (2) Taxa se achită integral, odată cu depunerea cererii pentru îndeplinirea procedurii divorț pe cale administrativă la Serviciul Stare Civilă.

 • (3) Taxa se fac e venit la bugetul local.

 • (4) în situația pentru aprobarea Metodologiei < se restituie.

Art. 14 Facilitățile

art. 464 alin. (2) din Legea nr. 21

Art. 15 Taxa speci juridice, în cazul prestațiilor d serviciului de salubrizare din M modificările și completările ulterioare, este:

 • a) 9 lei/lună/perso mă, pentru persoane fizice;

 • b) 87 lei/lună/mc, f

Art. 16 - (1) Impoz situate în intravilanul Municipiu

 • (2) Impozitul pe teren pentru terenurile agricole nelucrate-Tîmp de 2 ani consecutiv, amplasate în intravilanul și/sau extravilanul Municipiului Pitești, se majorează cu o cotă de 300 %,

 • (3) Regulamen ul pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) și (2) este aprobat prin HCL nr. 480/2017.

Art. 17. Cotele adiț

 • a)   20% în cazul impozitului/taxei pe clădiri datorat de către persoanele juridice;

 • b)  15% în cazul către persoanele fizice și persoanele juridice;

 • c)  20% în cazul impozitului pe spectacole prevăzut la Art. 5, datorat de către persoanele fizice și persoanele juridice;


de


in


de


în care dosarul de divorț se clasează potrivit prevederilor HGR nr. 64/2011 u privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, taxa nu


care se acordă în anul fiscal 2021, potrivit prevederilor art. 456 alin. (2) și 17/2015 privind Codul fiscal sunt prevăzute în Anexa nr. 11.

ală de salubrizare, datorată de către uțijiiâfqfr,~persoane fizice și persoane s care aceștia beneficiază individa , fără Contract încheiat cu operatorii  unicipiul Pitești, instituită potrivit prevederilor HCEjtț. 31 1/27.08.2015 cuentru persoane juridice.

itul pe clădiri și impozitul pe teren, pcntruicIădiȚife șjXerenurile neîngrijite ui Pitești, se majorează cu o cotă de 300 %.


onale la impozitele și taxele locale, se stabilesc astfel:


mpozitului pe mijloacele de transport, prevăzut în Anexa nr. 3, datorat de


 • d)  25% în cazul taxelor pentru serviciile de reclamă și publicitate, prevăzute la Art. 6, datorate de către persoanele fizice și persoanele juridice;

 • e)  50% în cazul texelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor prevăzute în Anexa nr. 7, datorate de către pe soanele fizice și persoanele juridice;

  ixei pentru eliberarea autorizației sanitare de funcționare, prevăzută la Art. 9


 • f)   50% în cazul ti.:

  alin. (1);


 • g)  25% în cazul taxei pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, prevăzută la Art. 9 alin. (2);

 • h)  20% în cazul tajxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă, prevăzută

  la Art. 13;

  criteriul avut în vedere fiind Necesitățile bugetare locale pentru susținerea programelor de dezvoltare economico-socială si de mediu a


  e municipiului.Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Tipul clădirii

Nivelurile pentru anul fiscal 2021

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

0

1

2

A. Clădiri cu cadre din bete pereți exteriori din cărămii orice alte materiale rezultai tratament termic și/sau chimi

n armat, sau cu ă arsă sau din e în urma unui

1100

660

B. Clădiri cu pereții exterio piatră naturală, din cărăm vălătuci sau din orice alte m: unui tratament termic și/sau c

ri din lemn, din dă nearsă, din iteriale nesupuse himic

330

220

C. Clădire-anexă cu cadre < sau cu pereți exteriori din ci din orice alte materiale rezult tratament termic și/sau chimi

in beton armat, rămidă arsă sau ate în urma unui

220

192

D. Clădire-anexă cu pereți ex din piatră naturală, din cărăi vălătuci sau din orice alte nu unui tratament termic și/sau c

teriori din lemn, nidă nearsă, din teriale nesupuse himic

138

82

E. în cazul contribuabilulu aceeași adresă încăperi amp demisol și/sau la mansarc locuință, în oricare dintre ti prevăzute la lit. A-D

care deține la asate la subsol, ă, utilizate ca ourile de clădiri

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. în cazul contribuabilulu aceeași adresă încăperi ampla demisol și/sau la mansardă, scopuri decât cel de locuință, tipurile de clădiri prevăzute k

care deține la sate la subsol, ia utilizate în alte în oricare dintre

lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Impozitul pe mijloacele de transport:

A. Per

Iru mijloacele de transport cu tracțiune mecanică:

Nr. crt.

Mi

loace de transport cu tracțiune mecanică

Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

I. Vehicuh

înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1

Motociclete, trk cilindrică de pân;

icluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea la 1600 cm3, inclusiv

8

2

Motociclete, trici 1600 cm3

cluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste

9

3

Autoturisme cu inclusiv

capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3

20

4

Autoturisme cu inclusiv

capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3

79

5

Autoturisme cu inclusiv

capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3

159

6

Autoturisme cu c

apacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

320

7

Autobuze, autoca

re, microbuze

26

8

Alte vehicule cu de până la 12 ton

tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată inclusiv

32

9

Tractoare înmatr

culate

20

II. Vehicule înregistrate

1.

Vehicule cu capa

ntate cilindrică:

lei/200 cm3

1.1.

Vehicule înregist

ate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

4

1.2.

Vehicule înregist

ate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

6

2.

Vehicule Iară caj:

ijacitate cilindrică evidențiată

165 lei/an

. Pentru remorci, semiremorci sau rulote:

Nr. crt.

Masa tot

ală maximă autorizată

Impozitul -lei-

1.

Până la 1 tonă, inclusiv

9

2.

Peste 1 tonă, dar nu mai i

nult de 3 tone

37

3.

Peste 3 tone, dar nu mai i

nult de 5 tone

57

4.

Peste 5 tone

71

C. Pentru mijloacele de transport pe apă:

Nr.

crt.

Mijloac

e de transport pe apă

Impozitul -lei-

1.

Luntre, bărci fără motor,

folosite pentru pescuit și uz personal

23

2.

Bărci fără motor, folosite

în alte scopuri

62

3.

Bărci cu motor

231

4.

Nave de sport și agremen

t                  /        ■ ..

509

5.

Scutere de apă

// Zz '•

231

6.

Remorchere și împingăto

ire:

X

 • a) până la 500 CP, incluși

 • b) peste 500 CP și până

 • c) peste 2.000 CP și până

 • d) peste 4.000 CP

v

a 2.000 CP, inclusiv la 4.000 CP, inclusiv

614

1000

1537

2460

7.

Vapoare - pentru fiecar

e 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

199

8.

Ceamuri, șlepuri și barj

; fluviale:

X

 • a) cu capacitatea de înc;

 • b) cu capacitatea de în 3.000 tone, inclusiv

 • c) cu capacitatea de inc;

ircare până la 1.500 tone, inclusiv cărcare de peste 1.500 tone și până la

ircare de peste 3.000 tone

199

308

539

1

D. Pentru autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone:

Numărul de axe și greutate

a brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

1

Masa de cel puțin 12 tor

e, dar mai mică de 13 tone

0

155

2

Masa de cel puțin 13 tor

e, dar mai mică de 14 tone

155

429

3

Masa de cel puțin 14 tor

e, dar mai mică de 15 tone

429

603

4

Masa de cel puțin 15 tor

e, dar mai mică de 18 tone

603

1365

5

Masa de cel puțin 18 to

re

603

1365

II

trei axe

1

Masa de cel puțin 15 tor

e, dar mai mică de 17 tone

155

269

2

Masa de cel puțin 17 ton

e, dar mai mică de 19 tone

269

552

3

Masa de cel puțin 19 ton

e, dar mai mică de 21 tone

552

717

4

Masa de cel puțin 21 ton

e, dar mai mică de 23 tone

717

1107

5

Masa de cel puțin 23 ton

e, dar mai mică de 25 tone

1107

1719

6

Masa de cel puțin 25 ton

e, dar mai mică de 26 tone

1107

1719

7

Masa de cel puțin 26 ton

e

1107

1719

III

patru axe

1

Masa de cel puțin 23 ton

e, dar mai mică de 25 tone

717

728

2

Masa de cel puțin 25 ton

3, dar mai mică de 27 tone

728

1136

3

Masa de cel puțin 27 ton

3, dar mai mică de 29 tone

1136

1803

4

Masa de cel puțin 29 ton

î, dar mai mică de 31 tone

1803

2675

5

Masa de cel puțin 3 1 ton

dar mai mică de 32 tone

1803

2675

6

Masa de cel puțin 32 ton

3

1803

2675

E. Pentru combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone:

I // V --    . ----_      /

Numărul de axe și maxi

II               \

greutatea'brută încăbeată mă admisă^-^Z ■;/

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

1

Masa de cel puțin 12 ton

3, dar mai mică de 14 tone

0

0

2

Masa de cel puțin 14 ton

3, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puțin 16 ton

3, dar mai mică de 18 tone

0

70

4

Masa de cel puțin 18 ton

s, dar mai mică de 20 tone

70

160

5

Masa de cel puțin 20 ton

3, dar mai mică de 22 tone

160

374

6

Masa de cel puțin 22 ton

3, dar mai mică de 23 tone

374

483

7

Masa de cel puțin 23 toț

ie, dar mai mică de 25 tone

483

872

8

Masa de cel puțin 25 toii

re, dar mai mică de 28 tone

872

1529

9

Masa de cel puțin 28 toi

re

872

1529

11

2+2 axe

1

Masa de cel puțin 23 toi

re, dar mai mică de 25 tone

149

349

2

Masa de cel puțin 25 to

re, dar mai mică de 26 tone

349

573

3

Masa de cel puțin 26 to

re, dar mai mică de 28 tone

573

842

4

Masa de cel puțin 28 to

te, dar mai mică de 29 tone

842

1016

5

Masa de cel puțin 29 to

te, dar mai mică de 31 tone

1016

1669

6

Masa de cel puțin 31 to

te, dar mai mică de 33 tone

1669

2316

7

Masa de cel puțin 33 to

re, dar mai mică de 36 tone

2316

3517

8

Masa de cel puțin 36 to

rie, dar mai mică de 38 tone

2316

3517

9

Masa de cel puțin 38 to

te

2316

3517

HI

2+3

axe

1

Masa de cel puțin 36 to

ie, dar mai mică de 38 tone

1843

2566

2

Masa de cel puțin 38 to

ie, dar mai mică de 40 tone

2566

3487

3

Masa de cel puțin 40 to

ie

2566

3487

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puțin 36 to

re, dar mai mică de 38 tone

1629

2262

2

Masa de cel puțin 38 to

|ie, dar mai mică de 40 tone

2262

3129

3

Masa de cel puțin 40 to

ne, dar mai mică de 44 tone

3129

4627

4

Masa de cel puțin 44 toi

je

3129

4627

V

3+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 to

-ie, dar mai mică de 38 tone

926

1120

2

Masa de cel puțin 38 to

■je, dar mai mică de 40 tone

1120

1674

3

Masa de cel puțin 40 to

pe, dar mai mică de 44 tone

1674

2665

4

Masa de cel puțin 44 torțe

1674

2665       |

Impozitul/tap înregistrat în reg

<a pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, strul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții

Zona în cadrul localității

Nivelurile impozitului/taxei pentru anul fiscal 2021 -lei/ha -

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități

Municipiul Pitești, localitate de rangul II

A

9472

B

6607

C

4183

D

2211

Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local nr./^ 72020

Impozitul/tE înregisti

xa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, at în registrul agricol la altă categorie de folosință

decât cea de terenuri cu construcții

Nr. crt.

Zona Categoria'''''^.

de folosință

Nivelurile pentru anul fiscal 2021 -lei/ha-

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1

Teren arabil

30

23

21

17

2

Pășune

23

21

17

15

3

Fâneață

23

21

17

15

4

Vie

50

38

30

21

5

Livadă

57

50

38

30

6

Pădure sau alt teren c vegetație forestieră

u

30

23

21

17

7

Teren cu ape

17

15

8

0

8

Drumuri și căi ferate

0

0

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

0

0

Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren, în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol li altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, asupra nivelurilor stabilite în tabelul ds mai sus se aplică coeficientul de corecție, ce corespunde municipiului Pitești ca localitate urbană de rangul II, respectiv coeficientul 4,00.

Impozitul/^

axa pe teren în cazul unui teren amplasat în extravilan

Nr.

crt.

Categoria de folosință

Impozit -lei/ha-

1

Teren cu construcții

33

2

Teren arabil

54

3

Pășune

30

4

Fâneață

30

5

Vie pe rod, z

Ita decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

60

5.1

Vie până la i

ntrarea pe rod

0

6

Livadă pe ro

ți, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

61

6.1.

Livadă până

la intrarea pe rod

0

7

Pădure sau a prevăzut la n

It teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui r. crt. 7.1

18

7.1

Pădure în vi protecție

.rstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de

0

8

Teren cu apă

. altul decât cel cu amenajări piscicole

6

8.1

Teren cu am

majări piscicole

37

9

Drumuri și c

ii ferate

0

* 10

Teren nepro<

uctiv__

0

Pentru determinarea imbozitului/taxei pe teren în cazul unui teren amplasat în extravilan, asupra nivelurilor stabilite în tabelul ele mai sus se aplică coeficientul de corecție, ce corespunde municipiului Pitești ca localitate urbană de -angul II, diferențiat pe zone, respectiv coeficientul 2,40 pentru zona A, coeficientul 2,30 pentru zona Ș, coeficientul 2,20 pentru zona C, coeficientul 2,10 pentru zona D.

Taxe

pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor avize și autorizații

 • 1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

  Nr. crt.

  Suprafața pentru cs

  re se obține certificatul de urbanism

  - lei -

  a)

  pân

  ă la 150 m2,inclusiv

  6

  b)

  între

  51 și 250 m2,inclusiv

  7

  c)

  între :

  151 și 500 m2,inclusiv

  9

  d)

  între

  >01 și 750 m2,inclusiv

  13

  e)

  între 7

  51 și 1.000 m2,inclusiv

  16

  f)

  peste 1.000 m2

  16 + 0,01 lei pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

 • 2. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sar a autorizației inițiale.

 • 3. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primar sau dei structurile de specialitate din cadrul consiliului județean este de 17 lei.

 • 4. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

  •area autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv


 • 5. Taxa pentru eliber la pct. 4 al prezentei anexe este valoarea instalațiilor aferente.

 • 6. Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale,

 • 7. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impoizabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

  area autorizației de foraje sau excavări, necesare lucrărilor de cercetare și efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice,


 • 8. Taxa pentru eliber prospectare a terenurilor în etapa sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu o v vederea realizării unei construcții,

  loare de 17 lei.

  • 9. în termen de 30 dei zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabilii au obligația să declare suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o| autorizație, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafața efectiv afectată.

  • 10. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier, în care nu sunt incluse în altă autorizație de construire este egală cu 3% din


valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

 • 11. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

 • 12. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de a pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

  Isaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 8 lei


 • 13. Taxa pentru eliberarea unei autorizațiiprivind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie-electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 15 lei, pentru fiecare racord.

 • 14. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă este de 9 lei.

Taxa pentru eliberareal/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității, datorată de persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 -Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statiștică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, datorează bugetului local al Municipiului Pitești, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfășoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea acestor activități, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, astfel:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ț-

Suprafața aferi

(sediu sț

ntă activității respective iu punct de lucru)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților menționate mai sus

- lei -

1) pentru structura de vânza inclusiv, situată în târguri

•e cu suprafața de până la 50 mp

550

2) pentru structura de vânza inclusiv

■e cu suprafața de până la 10 mp

550

3) pentru structura de vânza: până la 50 mp inclusiv

~e cu suprafața cuprinsă între 10 mp și

1100

4) pentru structura de vânza până la 100 mp inclusiv

■e cu suprafața cuprinsă între 50 mp și

1650

5) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 100 mp și până la 200 mp inclusiv

2200

6) pentru structura de vânzai până la 300 mp inclusiv

e cu suprafața cuprinsă între 200 mp și

2750

7) pentru structura de vânzai până la 400 mp inclusiv

e cu suprafața cuprinsă între 300 mp și

3300

8) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 400 mp și până la 500 mp inclusiv

3850

9) pentru structura de vânza până la 600 mp inclusiv

je cu suprafața cuprinsă între 500 mp și

4400

10) pentru structura de vânza până la 700 mp inclusiv

i}e cu suprafața cuprinsă între 600 mp și

4950

11) pentru structura de vânza până la 800 mp inclusiv

tfe cu suprafața cuprinsă între 700 mp și

5500

12) pentru structura de vânza până la 900 mp inclusiv

qe cu suprafața cuprinsă între 800 mp și

6600

13) pentru structura de vânza până la 1000 mp inclusiv

rtc cu suprafața cuprinsă înțre OOOmp'și

/              -           I X

7700

14) pentru structura de vânza

ire cu suprafața peste li OQO’ mp        ; ;

8800

Modelul de autorizații și procedura de eliberare/vizare a acesteia se stabilesc prin dispoziție a Primarului municipiului Pitești.

Achitarea taxelor menționate mai sus nu ține loc de autorizație privind desfășurarea activității respective.

Taxele menționate mai sus nu se aplică persoanelor care desfășoară astfel de activități cu ocazia unor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale organizate de municipalitate.

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor privind desfășurarea activităților precizate mai sus se achită integral pentru tot anul îp curs, anticipat eliberării acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal.

Pentru sediile sau punctele de lucru nou înființate, cererea pentru eliberarea autorizației, însoțită de documentația necesa-ă, se depune la Primăria Municipiului Pitești, până la finele lunii în care a început activitatea la sediul sau punctul de lucru înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului.

Taxa se datorează di începând cu data de întâi a lunii


t luna începerii activității, iar majorările de întârziere se datorează următoare începerii activității.

De regulă, data începerii activității se consideră data de întâi a lunii următoare înregistrării la


Oficiul Registrului Comerțului.

In situația începerii activității ulterior datei înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, aceasta poate fi dovedită cu un document legal valabil (financiar, contabil, etc.), iar majorările de întârziere se calculează începând cu data de întâi a lunii următoare începerii activității. Dacă se constată că sediul sau punctul de lucn Comerțului, majorările de întârziere se vor calcula începând cu data de întâi a lunii în care s-a dovedit funcționarea.

In cazul sediilor sau autorizației, însoțită de documentația necesară, se depune la Primăria Municipiului Pitești până la finele lunii în care a început activitate: lunii următoare începerii activ sezonieră se eliberează doar pei autorizației nu include și suprafața ocupată de terasa sezonieră din fața propriei unități.

Cererea pentru vizarea anuală, însoțită de documentația necesară, se depune la Primăria Municipiului Pitești până la datp de 31 ianuarie 2021, inclusiv, dată după care se percep majorări de întârziere.

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației nu se restituie chiar dacă autorizația a fost suspendată sau anulată, după caz.

Taxa pentru vizarea anuală nu se percepe, în cazul autorizațiilor, pentru care s-a solicitat, până la data de 31 ianuarie 2021, suspendarea autorizației pe întregul an calendaristic sau anularea acesteia, în situația în care se solicită anul pentru vizarea anuală, dacă soliei unității respective a încetat anten

Orice mențiune în auto


u respectiv a funcționat anterior înregistrării la Oficiul Registrului


punctelor de lucru cu activitate sezonieră, cererea pentru eliberarea


a, iar majorările de întârziere se datorează începând cu data de întâi a ității. Autorizația pentru sediile sau punctele de lucru cu activitate ntru anul în curs. Suprafața pentru care se taxează eliberarea/vizarea


larea autorizației ulterior datei de 31 ianuarie 2021, nu se percepe taxa itantul prezintă documente doveditoare din care să rezulte că activitatea i or datei de 31 ianuarie 2021.

irizație se va efectua la solicitarea scrisă a titularului autorizației, care are obligația de a declara la Primăria Municipiului Pitești atât modificările care au survenit, cât și încetarea activității respective, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la apariția acestora.

Pentru efectuarea de rnodificări/completări în autorizație, la cererea titularului, precum și duplicat în locul autorizației pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate,


pentru eliberarea ia cerere a unui taxa este de 10 % din taxa stabilită pentru eliberarea sau vizarea pe anul în curs a autorizației respective, în cazul solicitării modificării suprafeței structurii de vânzare până la data de 31 ianuarie 2021, taxa pentru vizarea anuală este core pentru modificarea suprafeței st ulterior datei de 31 ianuarie 20 suprafața structurii de vânzare în;

Desfășurarea activitățile Pitești sau fără viza anuală a ace CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nf. 3.37/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, constituie Contravenție și se sancționează cu suspendarea activității până la eliberarea/vizarea anuală a;/autorizației respective și amendă, în conformitate cu prevederile legalț în vigoare.           ' ■-/   .   ’     \


spunzătoare noii suprafețe a structurii. In situația în care solicitarea tructurii de vânzare se înregistrează la Primăria Municipiului Pitești >21, taxa de viză datorată va fi la nivelul corespunzător taxei pentru scrisă în autorizație la data de 31 ianuarie 2021.

or menționate mai sus, fără autorizația emisă de Primarul Municipiului jsteia, de către persoanele care au înregistrat aceste activități în grupeleAlte taxe locale

 • 1. Taxe acord de circulație

Circulația autovehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri și a utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, pe raza administrativ teritorială a Municipiului Pitești, se face în baza Acordului de circulație, document eliberat la cererea persoanelor fizice sau juridice în urma plății anticipate a taxelor autorizată a autovehiculelor, p municipiului respectiv perimetrul închis de stăzile: I.C. Brătianu, Maternității, Armând Călinescu și Egalității. Solicitanții de acord

aferente. La stabilirea taxelor s-a avut în vedere atât masa maximă ierioadele de timp fracționate, precum și accesul în zona centrală a


de circulație, datorează bugetului local taxe după cum urmează:


Pentru eliberarea acordului de circulație în funcție de tonaj se percep următoarele taxe:

a) pentru autovehicule/utilaje/ autorizată cuprinsă între 3,5 tor

'emorci/semiremorci cu masa maximă e și 7,5 tone inclusiv

350 lei / an calendaristic;

b) pentru autovehicule/utilaje/ autorizată cuprinsă între 7,5 tor

'emorci/semiremorci cu masa maximă e - 16 tone inclusiv

450 lei / an calendaristic; |

c) pentru autovehicule/utilaje/: autorizată cuprinsă între 16 ton

•emorci/semiremorci cu masa maximă i - 30 tone inclusiv

650 lei / an calendaristic;

d) pentru autovehicule/utilaje/i autorizată mai mare de 30 tone

■emorci/semiremorci cu masa maximă

800 lei / an calendaristic;

e) pentru acordul de circulație £

lobai

12.500 lei / an

f) pentru acordul de circulație g

lobai special

25.000 lei/an

Pentru eliberarea acordului de dirculație pe perioade fracționate se percep următoarele taxe:

a) pentru autovehicule/utilaje/iemorci/semiremorci cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone și 7,5 tone inclusiv


b) pentru autovehicule/utilaje/ilemorci/semiremorci cu masa maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone - 16 tone inclusiv


250 lei / 6 luni 150 lei / 3 luni 70 lei / lună

30 lei / zi 350 lei / 6 luni 200 lei / 3 luni 120 lei / lună

50 lei / zi

450 lei / 6 luni 250 lei / 3 luni 150 lei / lună

70 lei / zi 500 lei / 6 luni 300 lei / 3 luni 200 lei / lună

120 lei / zi

6.250 lei / 6 luni 5.000 lei / 3 luni 3.750 lei / lună 625 lei /zi


 • c) pentru autovehicule/utilaje/iiemorci/semiremorci cu masa maximă autorizată cuprinsă între 16 tone - 30 tone inclusiv

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • d) pentru autovehicule/utilaje/femorci/semiremorci cu masa maximă autorizată mai mare de 30 tone


 • e) pentru acordul de circulație global

  f) pentru acordul de circulație global special

  ____i____________________

  12.500 lei / 6 luni

  10.000 lei / 3 luni

  7.500 lei / lună

  1.250 lei / zi

Pentru circulația autoyehiculelor/utilajelor/remorcilor/semiremorcilor pe arterele unde au din zona centrală, se percepe o taxă unică de 100 lei/zi.

fost instituite restricții de tonaj

Notă: Pentru ansamblp achitată pentru fiecare vehicul


urile formate din cap tractor și remorcă/semiremorcă, taxa va fi în parte.

te.

tre Primăria Municipiului Pitești mopedele, tractoarele care nu se :i utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole și ine animală, toate acestea numite generic vehicule care nu se supun iberat la cererea persoanelor fizice sau juridice în urma plății te Certificatul de înregistrare. Taxa pentru eliberarea certificatului de


 • 2. Taxa certificate de înregistrai

Se înregistrează de că supun înmatriculării, mașinile ț forestiere și vehicule cu tracții înmatriculării. Documentul e anticipate a taxelor aferente, es înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării este de 75 lei/vehicul.

 • 3. Taxă autorizație de traseu.

Circulația autovehiculelor pe raza administrativ teritorială a Municipiului Pitești care execută transport rutier de persoane în condițiile legii exclusiv către centrele comerciale se face în baza Autorizației de traseu, document eliberat la cererea persoanelor juridice în urma plății anticipate a taxelor aferente. Taxa pentru eliberarea autorizației de traseu, acordată operatorilor de transport care execută transport rutier de persoane către centrele comerciale, este de 3125 lei/an calendaristic/vehicul.

Alte taxe locale

Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice:

a.

pentru desfacerea de produse

:are fac obiectul comerțului în alte locuri decât în piețe, târguri și oboare:

Denumire taxă

Valoare taxă

Taxa pentru utilizarea locuri și prestări servicii în zona(^

or publice pentru desfășurarea de activități comerciale

5 lei/mp/zi

Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru amplasarea de terase alimentație publică, în zona(*)         |

3 lei/mp/zi

Taxa pentru utilizarea locun exclusiv de carte și presă, în

or publice pentru desfășurarea de activități comerciale, zona(*)

2 lei/mp/zi

Taxa pentru utilizarea locuri) exclusiv de flori, în zona(4)

or publice pentru desfășurarea de activități comerciale,

2 lei/mp/zi

Taxa pentru utilizarea locur și prestări servicii în celelaltș

or publice pentru desfășurarea de activități comerciale zone ale municipiului

2 lei/mp/zi

Taxa pentru comerț sau prorn

ovare în regim ambulant

10 lei/persoană/zi

Taxa pentru promovare prod

jse/servicii

10 lei/mp/zi

Taxa pentru utilizarea locu produse în fața unității în zor

■ilor publice pentru expunerea și comercializarea de a<’>

5 lei/mp/zi

Taxa pentru utilizarea loct produse în fața unității în cel

rilor publice pentru expunerea și comercializare de elalte zone ale municipiului

2 lei/mp/zi

Taxa pentru utilizarea locuri cu ocazia târgului „Mărțișor’

or publice pentru desfășurarea de activități comerciale

10 lei/mp/zi

Taxa pentru utilizarea locuri cu ocazia „Simfoniei Lalelei* pentru produse cu sp pentru comercializar

or publice pentru desfășurarea de activități comerciale

3r”

ecific dendro-floricol

sa altor produse

12 lei/mp/zi

36 lei/mp/zi

Taxa pentru utilizarea Ic comerciale/servicii cu ocaz Pitești”

curilor publice pentru desfășurarea de activități ia manifestărilor prilejuite de „Zilele Municipiului

25 lei/mp/zi

Taxa pentru utilizarea locuri cu ocazia „Toamnei Piteștem pentru producători social în municipiul Bascov, Budeasa, M pentru producători social în alte localită artizanat și terase de

or publice pentru desfășurarea de activități comerciale

persoane fizice și juridice care au domiciliul/sediul Pitești, orașul Ștefănești și comunele Albota, Băbana, irăcineni, Micești și Moșoaia

persoane fizice și juridice care au domiciliul/sediul :i, precum și pentru expoziții cu vânzare de produse de alimentație publică

3 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

Taxa pentru activități de corn pentru comercializar pentru activități recrr

erț practicate în „Orășelul Copiilor” e produse alimentare și nealimentare native și distractive

2 lei/mp/zi

1 leu/2mp/zi

 • b.

 • c.

 • d.

’^Notă: în zona delimitată astf

 • 1.  bdul. Republicii, de la ir

Vasile Milea, str. dna. Bă

 • 2.  bdul. Republicii, de la int

Șonțu, bdul. I.C.Brătianu,

 • 3.  bdul. Republicii, de la i Zămescu.

pentru utilizarea locurilor pu pentru activități recreative și c pentru depozitarea de diverse pentru utilizarea locurilor pub

d:

iersecția bdul. Republicii cu str. C.A. Rosetti, str. Calea Craiovei, Piața așa, pasajul Griviței, str. Victoriei, până la str. Ana Ipătescu;

ersecția bdul. Republicii cu str. C.A. Rosetti, str. C. A. Rosetti, str. Maior aână la str. Maternității;

rtersecția bdul. Republicii cu str. C.A. Rosetti, până la str. Constantin

jllice altele decât cele de desfacere, de către persoane fizice-, sâă juridice,

stractive: 5 lei/mp/zi

materiale: 5 lei/mp/zi

lice ocazionată de târguri, expoziții; 2 lei/mp/zi

e.


pentru utilizarea temporară t de șantier:

 • - pentru 50 mp - 1 leu/mp/z

 • - între 50-100 mp - 50 lei+ (

 • - între 100-200 mp - 85 lei+

 • - peste 200 mp - 135 lei-f-pentru utilizarea temporară depășirea termenului de rea către Administrația Domeniului Public Pitești, taxa este de 50 lei/mp/zi. Taxa pentru depășirea termenului de realizare a luci Administrația Domeniului Pu pentru prestări servicii în perioada sărbătorilor legale (activități foto, video, etc.): 20 lei/zi;

pentru ocuparea domeniului public cu stâlpi pentru banere: 5 lei/zi/stâlp;

pentru ocuparea domeniului pentru ocuparea domeniului

zona(,);

k. pentru ocuparea domeniului

 • l.  pentru folosirea domeniului public afectat de alei de acces, autorizate potrivit legii: 81 lei/mp/an.


locurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local pentru organizare


f.


g-h.


j-


i,7 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 50 mp;

3,5 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 100 mp;

0,3 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 200 mp.

a locurilor publice în vederea realizării unor lucrări: 20 lei/mp/zi. Pentru izare a lucrărilor prevăzut în Avizul pentru începerea lucrărilor, eliberat de


rărilor prevăzut în Avizul pentru începerea lucrărilor, se încasează de către iblic Pitești;


public cu panouri fixe în scop de reclamă și publicitate: 3 lei/mp/zi;

i public cu panouri mobile în scop de reclamă și publicitate: 10 lei/mp/zi, în


jublic cu panouri mobile în scop de reclamă și publicitate: 5 lei/mp/zi;


Taxele prevăzute la lit. h, i, 1, aferente lucrărilor autorizate până la data de 31 decembrie 2020, se


plătesc până la data de 31 martie 2021. Taxele aferente lucrărilor care se autorizează în cursul anului 2021 se datorează din ziua imediat următoare celei în care a fost eliberată autorizația de construire.


Notă:

1. Taxa prevăzută la lit. f. nu se aplică pentru lucrările realizate de către societățile și serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Pitești.Facilități fiscale care se acordă în anul fiscal 2021


 • 1. Clădirile pentru care $e acordă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri datorate sunt următoarele:

 • a. clădirile utilizate pentru întreprinderi sociale ca fu

 • b. clădirile restituite potriv preluate în mod abuziv în completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • c. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • d. clădirile restituite potrivit

restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, re] interes public;

 • e. clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin

 • f. clădirea folosită ca dom intervenție pentru crește terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate c e către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări

 • g. clădirea folosită ca domiciliu, unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

Procedura de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat de către persoanele fizice pentru locuința de domiciliu, prevăzută la pct. 1, lit. f) și g), este aprobată prin HCL nr. 44/2016.

 • 2. Terenurile pentru care șe acordă scutirea de la plata impozitului/taxei pe terenuri datorate sunt următoarele:


furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și ilrnizori de servicii sociale;

t art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și


teres public;

art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind


publicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de


. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare; iciliu, la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări ■ea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție


prin Legea nr. 158/201 1, cu modificările și completările ulterioare;


de la


 • a.

 • b.


c.


d.


terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, je durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin, (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, c menține afectațiunea de in:

terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

terenul aferent clădirii de

art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările


;li modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul reres public;


domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la


ulterioare;


 • e. terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;

 • f.  terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 • g. suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.


3, Clădirile pentru care se


acordă reducerea cu 50% de la plata taxei pe clădiri datorate sunt


următoarele:


a. clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.SANCȚIUNI

Lirpitele minime și maxime ale amenzilor

Art.493 alin.(3) din Codul fiscal

Contraver la 307 lei

iția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 77 lei iar cele de la lit.b) cu amendă de la 307 lei la 765 lei.

Art.493 alin.(4) din Codul fiscal _

încălcarej și gestion constituie

i normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența nea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole contravenție și se sancționează cu amendă de la 357 lei la 1737 lei.

Notă: în conformitate cu prevederile art. 493 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime

ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.