Hotărârea nr. 145/2020

HCL privind modificarea HCL 265-2019 organigrama PMP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 265/29.08.2019, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Mpnicipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobară pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 17673/1

4.04.2020 al Biroului Management Resurse Umane;


-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 19081/2020, nr. 19083/2020,

nr. 19085/2020, nr. 19086/2020, nr. 19087/2020;

1.129 alin. (3) lit. ”c”, ale art. 478 și ale art. 507 din Codul e ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de


Văzând prevederile a

administrativ, cu completări tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.

’a” din Codul administrativ, cu


completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 265/29.08.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică astfel:

  • a) 1 funcție publică

    de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional idrul Biroului Monitorizare Servicii Publice, Guvemanță


debutant din ca

Corporativă se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional superior;

  • b) 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului

    Dezvoltare și Managementul Proiectelor, se transformă în


consilier, clasa I, gradul profesional superior.

;ement Resurse Umane va aduce la îndeplinire dispozițiile


Art.II Biroul Manag* prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


(W DE ȘEDINȚĂ, ’opescu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 145 din 29.04.2020