Hotărârea nr. 144/2020

HCL executie buget municipiu Pitesti 31.03.2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘT CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului municipiului Pitești la data de 31.03.2020


Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 18145 <2020 al Direcției Economice;

-Avizele comisiilor

nr. 19081/2020, nr. 19083/

Văzând prevederile modificările și completări < administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. completările ulterioare,


de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele 2020, nr. 19085/2020, nr. 19086/2020, nr. 19087/2020;

: Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu e ulterioare, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul


a” din Codul administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE :


Art.l. Se aprobă execuția bugetului municipiului Pitești la data de 31.03.2020, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice.DE ȘEDINȚĂ, eseu


bntrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești

Nr. 144 din 29.04.2020


Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. din2j^ 2020

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DETALIATĂ LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

LA DATA DE 31 MARTIE 2020


- mii lei -

DENUMIREA IND

IC ATORI LOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00

15+00.16+00.17+45.02+48.02)

00.01

400.518

107.422

97.621

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-3'

.02+00.15+00.16)

49.90

307.686

95.264

86.000

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00

12)

00.02

342.324

105.012

88.629

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.

19+00.10+00.11)

00.03

320.091

98.467

83.498

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI C2

iSTIGURl DIN CAPITAL (cod 00.1

00.04

206.774

51.900

47.826

Al.L IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI ( LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

(ASTIGURI DIN CAPITAL DE

00.05

2.178

750

384

Impozit pc profit (cod 01.02.01)

01.02

2.178

750

384

Impozit pe profit de la agenți economici ')

01.02.01

2.178

750

384

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SIC PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

AST1GURI DIN CAPITAL DE LA

00.06

204.596

51.150

47.442

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

460

150

116

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor

publici

03.02.17

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul prop

ielatilor imobiliare din patrimoniul per

03.02.18

460

150

116

Cote si sume defalcate din impozitul pe ven

it (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

204.136

51.000

47.326

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

204.136

51.000

47.326

Sume alocate din cotele defalcate din impe

zitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

0

0

0

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PR(

IFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITA1

00.07

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri di

i capital de la persoane fizice (cod (

05.02

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri <

lin capital

05.02.50

0

0

0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

- Restante anii anteriori -

06.02

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii

Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIET

ATE (cod 07.02)

00.09

48.602

23.669

17.011

Impozite si taxe pc proprietate (cod 07.02

.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

48.602

23.669

17.011

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.

31+07 02.01.02)

07.02.01

40.693

20.000

14.033

|Impozit pe clădiri dc la persoane fizi<

e *)

07.02.01.01

X

X

X

llmpozit si taxa pe clădiri de la persot

ne juridice *)

07.02.01.02

X

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01

t-07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

4.925

2.819

2.257

(Impozit pe terenuri de la persoane fi?

ice *)

07.02.02.01

X

X

X

Impozit si taxa pe teren de la persoar

e juridice *)

07.02.02.02

X

X

x

Impozitul pe terenul din extravilan

07.02.02.03

x

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de tin

bru

07.02.03

2.984

850

721

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI

SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02

00.10

64.699

22.893

18.657

Sume defalcate din TVA (cod 11.02,01 + 11

.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

34.648

9.758

7.673

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăuj descentralizate la nivelul județelor

ată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.01

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaus descentralizate la nivelul comunelor, oraș.

ată pentru finanțarea cheltuielilor lor, municipiilor, sectoarelor si

1 1.02.02

30.988

8.659

6.953

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaus

ată pentru drumuri

1 1.02.05

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăuj

ată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăuț infrastructurii si a bazelor sportive din s[

ată pentru Programul de dezvoltare a ațiul rural

11.02.07

Sume defalcate din taxa pe valoarea adău; particular sau confesional acreditat

ată pentru finanțarea învățământului

11 .^2.QS>_„

u M 4 4? J

3';6()O

1.099

720

- mii lei -

DENUMIREA IND

1 C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si s

îrvicii (cod 12.02.07)

12.02

160

65

0

1

Taxe hoteliere

12.02.07

160

65

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01 + 15.

12.50)

15.02

195

70

46

Impozit pe spectacole

15.02.01

195

70

46

1 Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea u desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+11

ilizarii bunurilor sau pe .02.03+16.02.50)

16.02

29.696

13.000

10.938

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16

.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

17.113

9.000

7.136

Impozit pe mijloacele de transport de

inute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

X

Impozit pe mijloacele de transport de

inufe de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe s

autorizații de funcționare

16.02.03

3.460

1.200

1.298

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizare

a utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

9.123

2.800

2.504

A6

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCAL

E (cod 18.02)

00.11

16

5

4

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

16

5

4

, AIte impozite si taxe

18.02.50

16

5

4

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+

30.14)

00.12

22.233

6.545

5.131

CI

VENITURI DIN PROPRIETATE (co

1 30.02+31.02)

00.13

10.522

3.000

2.488

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.

12.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

10.522

3.000

2.488

Varsaminte din profitul net al regiilor auto

rome, societăților și companiilor națior

30.02.01

633

0

0

Venituri din concesiuni si Închirieri

30.02.05

9.331

3.000

2.488

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de

către instituțiile publice

30.02.05.30

9.331

3.000

2.488

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

558

0

0

|Venituri din dividende de la alti plăti

ori

30.02.08.02

558

0

0

iAlte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

“ir

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

C2

VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICE

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37

00.14

11.711

3.545

2.643

Venituri din prestări de servicii si alte activ 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.0

itati (cod

L2733.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

635

282

155

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

0

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor le

gali pentru Întreținerea copiilor in crese

33.02.10

511

200

103

Contribuția persoanelor beneficiare ale ca

itinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultor?

33.02.24

0

0

0

Contribuia lunară a părinților pentru între

jnerea copiilor în unitățile de protecție

33.02.27

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de jr

decala, imputatii si despăgubiri

33.02.28

72

30

0

Contribuții pentru finanțarea Programului

Școala după Școala

33.02.33

52

52

52

Alte venituri din prestări de servicii si alte

activitati

33.02.50

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări

rermise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

7

3

1

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

7

3

1

Alte venituri din taxe administrative, elibe

rari permise

34.02.50

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02

01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7.139

2.080

1.677

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplic;

ite potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

7.034

2.050

1.675

Penalitati pentru nedepunerea sau depunei

ea cu intirziere a declarației de

35.02.02

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor conte

ate, abandonate si alte sume constatate

35.02.03

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

105

30

2

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07-

-36.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

3.930

1.180

810

Venituri din aplicarea prescripției extincti

/e

36.02.01

25

10

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibi

itatile instituțiilor publice

36.02.05

3.710

1.100

778

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fi

<e

36.02.07

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.1 1

99

40

31

Sume provenite din finanțarea bugetara a

inilor precedenti ( 36.02.32.02+36.02.3

36.02.32

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a

inilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.02

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a

inilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.03.

o

0

0

Alte venituri

36,02.50

■ .96

30

1

Transferuri voluntare, altele decât subven

iile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04

37.02

0

0

0

- mii iei -

DENUMIREA IN D

I C A T O R I L 0 R

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

0

0

Vărsăminle din secțiunea de funcționare penii bugetului local (cu semnul minus)

ii finau/area secțiunii de dezvoltare a

37.02.03

-37.019

0

0

Vărsăminie din secțiunea de funcționare

37.02.04

37.019

0

0

Alte

transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

II.

VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

10

10

44

Venituri clin valorificarea unor bunuri (co<

139.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.

39.02

10

10

44

Venituri din valorificarea unor bunuri ale i

istitutiilor publice

39.02.01

0

0

2

Venituri din vanzarea locuințelor construit

din fondurile statului

39.02.03

10

10

42

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartina

nd domeniului privat al statului

39.02.07

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de loc

r inie

39.02.10

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40

.02)

00.16

0

0

5.000

încasări din rambursarea împrumuturilor (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +

rcordate

40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

5.000

încasări din rambursarea împrumuturilor p servicii publice de interes local sau a unor

mtru înființarea unor instituții și rctivități finanțate integrai din venituri

40.02.06

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor d

: la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria stătu

lui**)

40.02.10

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pen casă ale secțiunii de funcționare**)

ru acoperirea golurilor temporare de

40.02.11

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pen casă ale secțiunii de dezvoltare**)

ru acoperirea golurilor temporare de

40.02.13

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utiliz

ite pentru finanțarea cheltuielilor

40.02.14

0

0

5.000

lîncasâri din rambursarea altor împrumutur

acordate

40.02.50

0

0

0

IV

SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

16.537

1.824

2.108

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (co

00.18

16.537

1.824

2.108

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02 +42.02.13+42.02.1 S+42.02.16+ 42.02.18+42 +42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la +42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42. 42.02.67+42.02.69+42.02.73)

01 +42.02.05+42.02.10+42.02.12+ 02.20 +42.02.21+42.02.28+ 12.02.42+42.02.45+42.02.51 + 02.65 la

42.02

16.537

1.824

2.108

Retehnologizarea centralelor termice și ele

strice de termoficare

42.02.01

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea ris

rutul seismic al construcțiilor existente

42.02.10

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clâ<

irilor de locuit

42.02.12

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor rr

ultianuaie prioritare de mediu și

42.02.13

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de

Dezvoltare**)

42.02.15

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugeti în sănătate (cod 42.02.16.01 +42.02.16.02-

le locale pentru finanțarea investițiilor -42,02.16.03)

42.02.16

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către t aparaturii medicale și echipamentelor

ugetele locale pentru finanțarea de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către t reparațiilor capitale în sănătate

ugetele locale pentru finanțarea

42.02.16.02

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către t investiții în sănătate

ugetele locale pentru finanțarea altor

42.02.16.03

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Minisb pentru finanțarea investițiilor în sănătate (.

rului Sănătății către bugetele locale od

42.02.18

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale V locale pentru finanțarea aparaturii mc comunicații în urgență în sănătate

inisterului Sănătății către bugetele dicale și echipamentelor de

42.02.18.01

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale V locale pentru finanțarea reparațiilor c

inisterului Sănătății către bugetele ipitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale iv locale pentru finanțarea altor investiț

inisterului Sănătății către bugetele în sănătate

42.02.18.03

Ol

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către buget proiectelor finanțate din FEN postaderare

le locale necesare susținerii derulării

42.02.20

/ Q.

0

- mii lei -

DENUMIREA IND

1CATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Finanțarea drepturilor acordate persoanele

cu handicap

42.02.21

0

0

0

Subvenții primite din Fondul de Interventi

:**)

42.02.28

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pent cărbuni, combustibili petrolieri

u încălzirea locuinței cu lemne,

42.02.34

1

1

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanț

irea unităților de asistență medico-socii

42.02.35

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către buget obiectivelor de investiții in turism

de locale pentru realizarea

42.02.40

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finant

irea sanatatii

42.02.41

7.173

1.823

1.823

Sume primite de administrațiile locale în c

idrul programelor FEGA implementate

42.02.42

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în c Fondul Social European

idrul programelor finanțate din

42.02.45

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pen național (42.02.51.01+42.02.51.02)

ru finanțarea unor programe de interes

42.02.51

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de sta interes național, destinate secțiunii de

pentru finanțarea unor programe de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de sta interes național, destinate secțiunii de

pentru finanțarea unor programe de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pen instituții publice de asistenta sociala si uni

ru finanțarea investițiilor pentru ati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de 1

ocuințe

42.02.54

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor soc

iale

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente c

erecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvc

Ilare Locală

42.02.65

1.250

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate confo de sănătate publică

'in contractelor încheiate cu direcțiile

42.02.66

0

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoat de gaze cu efect de seră penlru finanțarea [

teii la licitație a certificatelor de emisii roiectelor de investiții

42.02.67

1.900

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugete proiectelor finanțate din fonduri externe ne aferete perioadei de programare 2014-2021

le locale necesare susținerii derulării rambursabile (FEN) postaderare

42.02.69

6.213

0

285

Subvenții pentru realizarea activității de cr neutralizare a deșeurilor de origine animal

lecfare, transport, depozitare și

42.02.73

0

0

0

Subvenții dc la alte administrații (cod 43.(

2.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliiloi

județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru finanțarea programelor pentru ocuparea tei

șomaj către bugetele locale, pentru nporară a forței dc munca si

43.02.04

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale ] pentru persoanele cu handicap

tentru instituțiile de asistență socială

43.02.07

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilo situații de extremă dificultate**)

locale și județene pentru ajutoare în

43.02.08

X

X

X

Sume primite de la UE/a!ti donatori in eon, (cod 45.02.19)

ul plăților efectuate si prefinantari

45.02

0

0

124

Programul de cooperare elvețiano-român \ economice și sociale în cadrul Uniunii Lut

izând reducerea disparităților opene extinse

45.02.19

0

0

124

Sume primite în contul plăților efecte

ale în anii anteriori

45.02.19.02

0

0

124

Sume primite de la UE/alti donatori in eoni aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod

ul plăților efectuate si prefinantari 48.02.01 la 48.02.05

48.02

41.647

576

1.716

Fondul European de Dezvoltare Regionah

(FEDR) (cod

48.02.01

36.621

0

-6

Sume primite în contul plăților efecte

ale în anul curent

48.02.01.01

36.621

0

0

Sume primite în contul plăților efectt.

ate în anii anteriori

48.02.01.02

0

0

-6

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02

02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

5.026

576

1.722

Sume primite în contul plăților efectt

ate în anul curent

48.02.02.01

4.450

/r. - . p.

948

Sume primite în contul plăților efecte

ate în anii anteriori

48.02.02.02

576

,.   576

774

Prefinanțare

48.02.02.03

0

-    .4

,             0

- mii lei -

DENUMIREA IND

ICA LORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

veniturile SECȚIUNII Dl

00.02+00.16+00.1

FUNCȚIONARE (cod ’) - TOTAL

OO.O1 SF

312.479

106.836

90,452

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37

.02+00.16)

49.90

307.676

95.254

80.956

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00

12)

00.02

305.305

105.012

88.629

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.

19+00.10+00.11)

00.03

320.091

98.467

83.498

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI C/

STIGURI DIN CAPITAL (cod 00.1

00.04

206.774

51.900

47.826

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI ( LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

1ASTIGURI DIN CAPITAL DE

00.05

2.178

750

384

Im

pozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

2.178

750

384

Impozit pe profit de la agenți economici l)

01.02.01

2.178

750

384

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SIC

PERSOANE FIZICE       (cod 03.02+0

ASTIGUR1 DIN CAPITAL DE LA 4.02)

00.06

204.596

51.150

47.442

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

460

150

1 16

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor

publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul propi

ietatilor imobiliare din patrimoniul per

03.02.18

460

150

116

Cote si sume defalcate din impozitul pe ven

it (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

204.136

51.000

47.326

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

204.136

51.000

47.326

Sume alocate din cotele defalcate din impo

zitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

0

0

0

AI.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PRC

FIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAI

00.07

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri dii

i capital de la persoane fizice (cod (

05.02

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri c

in capital

05.02.50

0

0

0

A2. IMPOZIT PE SALARII-TOTAL

- Restante anii anteriori - (cod 06.0

06.02

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii

Restante anii anteriori ■

06.02.02

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIET

VI E (cod 07.02)

00.09

48.602

23.669

17.011

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02

01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

48.602

23.669

17.011

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.(

11+07.02.01.02)

07.02.01

40.693

20.000

14.033

Impozit pe clădiri de la persoane fizic

e *)

07.02.01.01

X

X

x

Impozit si taxa pe clădiri de la persoa

ie juridice *)

07.02.01.02

X

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01-

•07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

4.925

. 2.819

2.257

Impozit pe terenuri de Ia persoane fiz

ce *)

07.02.02.01

X

X

X

Impozit si taxa pe teren de la persoan

: juridice *)

07.02.02.02

X

X

X

Impozitul pe terenul din extravilan ’

)

07.02.02.03

X

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de tiu

bru

07.02.03

2.984

850

721

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI

SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02

00.10

64.715

22.898

18.661

Sume defalcate din T VA (cod 11.02.01 + 11

.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

34.648

9.758

7.673

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăug descentralizate la nivelul județelor

ată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăug descentralizate la nivelul comunelor, orașe

ată pentru finanțarea cheltuielilor lor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

30.988

8.659

6.953

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaug

ată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăug

ată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăug particular sau confesional acreditat

ată pentru finanțarea învățământului

11.02.09

3.660

1.099

720

Alte impozite si taxe generale pe bunuri sii

ervicii (cod 12.02.07)

12.02

160

65

0

Taxe hoteliere

12.02.07

160

65

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01 + 15

02.50)

15.02

195

70

46

Impozit pe spectacole

15.02.01

195

70

46

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea u desfasurarca de activitati (cod 16.02.02+1

tilizarii bunurilor sau pe 6.02.03+16.02.50)

16.02

29.696

13.000

10.938

Impozit pe mijloacele de transport (cod li

>02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

17.113

9.000

7.136

Impozit pe mijloacele de transport de

imite de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

X

Impozit pe mijloacele de transport de

tinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe s

autorizații de fupțtionarc

16.02.03

3.460

1.200

1.298

1 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizat

sa utilizării bunurilor sau pe,. ' ,

16.02.50

9.123

2.800

2.504

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE F1SCA

,E (cod 18.ttȘ)       f ------, • .

00.11

16

5

4

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

*    2- /

18.02

16

5

4

-----r

- mii lei -

DENUMIREA IND

ICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Alte impozite st taxe

18.02.50

16

5

4

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+

)0.14)

00.12

-14.786

6.545

5.131

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (co

130.02+31.02)

00.13

10.522

3.000

2.488

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.

12.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

10.522

3.000

2.488

Varsaminte din profilul net al regiilor auto

tome, societăților și companiilor națior

30.02.01

633

0

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

9.331

3.000

2.488

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

către instituțiile publice

30.02.05.30

9.331

3.000

2.488

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

558

0

0

Dividende dc virat de către societățile cu capital majoritar de stat

si companiile naționale si societățile

30.02.08.03

558

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.

00.14

-25.308

3.545

2.643

Venituri din prestări de sei-vicii si alte activ 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.0

itati (cod

1.2733.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

635

282

155

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

Contribuția părinților sau susținătorilor le

>ali pentru intretinerea copiilor in cresc

33.02.10

511

200

103

Contribuția persoanelor beneficiare ale ct

minelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru între

inerea copiilor în unitățile de protecție

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de ju

decala, impulatii si despăgubiri

33.02.28

72

30

0

Contribuții pentru finanțarea Programului

Școala după Școala

33.02.33

52

52

52

Alte venituri din prestări de servicii si alte

activitati

33,02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări

termisc (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

7

3

1

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

7

3

1

Alte venituri din taxe administrative, elibe

‘ari permise

34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02

01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7.139

2.080

1.677

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplic;

te potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

7.034

2.050

1.675

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplic.

te de către alte inslitutii de specialitate

35.02.01.02

7.034

2.050

1.675

Penalitati pentru nedepunerea sau depunei

ea cu intirziere a declarației de

35.02.02

Încasări din valorificarea bunurilor confisi odata cu confiscarea potrivit legii

ale, abandonate si alte sume constatate

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

105

30

2

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+31

.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

3.930

1.180

810

Venituri din aplicarea prescripției extincti

/e

36.02.01

25

10

Varsaminte din veniturile si/sau disponibi

itatile instituțiilor publice

36.02.05

3.710

1.100

778

Taxe speciale

36.02.06

Venituri din recuperarea cheltuielilor efec

uate in cursul procesului de executare s

36.02.14

99

40

31

Sume provenite din finanțarea bugetara a

inilor precedenti ( 36.02.32.03)

36.02.32

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a funcționare

inilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.03

Alte venituri

36.02.50

96

30

1

Transferuri voluntare, altele decât subven

tiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.51

37.02

-37.019

0

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

Varsăminte din secțiunea de funcționare peni bugetului local (cu semnul minus)

ru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

37.02.03

-37.019

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 4

1.02)

00.16

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11-

acordate t40.02.50)

40.02

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor | servicii publice de interes local sau a unor

>entru înființarea unor instituții și activități finanțate integral din venituri

40.02.06

__—__

încasări din rambursarea microcreditelor <

e la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria stat

ilui**)

40.02.10

X //'

X

- x

Sume din excedentul anului precedent pei ,casă ale secțiunii de funcționare**)

tru acoperirea golurilor temporare de

40.02.1 1

x /!

X- mii lei -

DENUMIREA 1N D

ICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

IV.

încasări din rambursarea altor împrumutur

SUBVENȚII (cod 00.18)

acordate

40.02.50

00.17

7.174

1.824

1.823

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (co

00.18

7.174

1.824

1.8231

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02,2 +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+4

1+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35

2.02.54+42.02.66+42.02.73)

42.02

7.174

1.824

1.823

Finanțarea drepturilor acordate persoanelo

cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Interventk

**)

42.02.28

Subvenții pentru acordarea ajutorului peni

u încălzirea locuinței cu lemne,

42.02.34

1

1

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțt

rea unităților de asistență medico-socit

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțe

rea sanatatii

42.02.41

7.173

1.823

1.823

Sume primite de administrațiile locale în ct

drul programelor FEGA implementate

42.02.42

Sume primite de administrațiile locale în ct

drul programelor finanțate din

42.02.45

Subvenții primite de la bugetul de stat peni național (42.02.51.01)

u finanțarea unor programe de interes

42.02.51

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de sta interes național, destinate secțiunii de

pentru finanțarea unor programe de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

Subvenții pentru sprijinirea construirii de 1

rcuințe

42.02.54

Subvenții din bugetul de stat alocate confo de sănătate publică

m contractelor încheiate cu direcțiile

42.02.66

Subvenții pentru realizarea activității de co neutralizare a deșeurilor de origine animali

lectare, transport, depozitare și

42.02.73

Subvenții de la alte administrații (cod 43.C

2.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor

județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru finanțarea programelor pentru ocuparea te?

șomaj către bugetele locale, pentru iporară a foitei de munca si

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru persoanele cu handicap

lentru instituțiile de asistență socială

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor situații de extremă dificultate**)

locale și județene pentru ajutoare în

43.02.08

X

X

x

VENITURILE SECȚIUNII (cod 00.02+00.15+00.16+00.17

DE DEZVOLTARE ±45.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

88.039

586

7.169

VENI TURI PROPRII (cod 00.02-11.02-3'

.02+00.15+00.16)

49.90

10

10

5.044

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00

12)

00.02

37.019

0

0

A.

VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

o1

0

0

A4

IMPOZI TE SI TAXE PE BUNURI SI

SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

0

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăug infrastructurii si a bazelor sportive din spa

ată pentru Programul de dezvoltare a iul rural

11.02.07

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

37.019

0

0

C2

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

(cod 36.02+37.02)

00.14

37.019

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fi;

c

36.02.07

Sume provenite din finanțarea bugetara a i

nilor precedenti ( 36.02.32.02)

36.02.32

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a i dezvoltare

nilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.02

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvenț

ile (cod 37.02.04)

37.02

37.019

0

0

Vărs&minle din secțiunea de funcționare

37.02.04

37.019

0

0

II.

VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02

00.15

10

10

44

Venituri din valorificarea unor bunuri (co

3 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.

39.02

10

10

44

Venituri din valorificarea unor bunuri ale

nstitutiilor publice

39.02.01

2

Venituri din vanzarea locuințelor construi

e din fondurile statului

39.02.03

10

10

42

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri aparțin;

ind domeniului privat al statului

39.02.07

i 0

- ' - . o

0

Depozite speciale pentru construcții de lor

uinte

39.02.10

IVJ >3 -

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41

.02)

00.16

0

0

5.000

încasări din rambursarea împrumuturilor

acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

0

5.000

Ț - • 1

4 / 1

- mii lei -

DENUMIREA IND

ICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Sume din excedentul anului precedent pen casă ale secțiunii de dezvoltare**)

u acoperirea golurilor temporare de

40.02.13

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizt

te pentru finanțarea cheltuielilor

40.02.14

0

0

5.000

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

9.363

0

285

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (co

00.18

9.363

0

285

Subvenții dc la bugetul de stat (cod 42.02. +42.02.13+42.02.15 +42.02.16+

42.02.18+42.02.20+42.02,29+42.02.40+42.02

11+42.02.05+42.02.10+42.02.12

.51 +

42.02

9.363

0

285

Retehnologizarea centralelor termice și ele<

trice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea risc cu destinație de locuință

ului seismic al construcțiilor existente

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clăd

irilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor m

iltianuale prioritare de mediu și

42.02.13

Subvenții primite din Fondul Național de [

lezvoltare ***)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugete în sănătatefcod 42.02.16.01+42.02.16.02+

e locale pentru finanțarea investițiilor 12.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către b aparaturii medicale și echipamentelor

rgetele locale pentru finanțarea de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de ia bugetul de stat către b reparațiilor capitale în sănătate

rgetele locale pentru finanțarea

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către b investiții în sănătate

rgetele locale pentru finanțarea altor

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministe pentru finanțarea investițiilor în sănătate (c 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

rului Sănătății către bugetele locale od

42.02.18

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale M locale pentru finanțarea aparaturii me

nisterului Sănătății către bugetele licale și echipamentelor de

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale M locale pentru finanțarea reparațiilor ct

nisterului Sănătății către bugetele pitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale M locale pentru finanțarea altor investiți

nisterului Sănătății către bugetele în sănătate

42.02.18.03

Subvenții de ia bugetul de stat către bugete proiectelor finanțate din FEN postaderare

le locale necesare susținerii derulării

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat către buget obiectivelor de investiții in turism

de locale pentru realizarea

42.02.40

Subvenții primite de la bugetul de stat pen național (42.02.51.02)

ru finanțarea unor programe de interes

42.02.51

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de sta interes național, destinate secțiunii de

pentru finanțarea unor programe de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat pen instituții publice de asistenta sociala si uni

tu finanțarea investițiilor pentru aii de asistenta medico-socialc

42.02.52

Subvenții pentru finanțarea locuințelor so<

tale

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente c

orectiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezv<

Itare Locală

42.02.65

1.250

0

Subvenții din sume obținute în urma scoat de gaze cu efect de seră pentru finanțarea i

:rii la licitație a certificatelor de emisii roiectelor de investiții

42.02.67

1.900

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugek proiectelor finanțate din fonduri externe n< aferete perioadei de programare 2014-202

ie locale necesare susținerii derulării rambursabile (FEN) postaderare ****)

42.02.69

6.213

0

285

Sume primite de la UE/alti donatori in con (cod 45.02.19)

ui plăților efectuate si prefinantari

45.02

0

0

124

Programul de cooperare elvețiano-romăn \ economice și sociale în cadrul Uniunii Eui

tzând reducerea disparităților opene extinse

45.02.19

/- 0

Q

124

Sume primite în contul plăților efecti

ate în anii anteriori

45.02.19.02

0

- - X \0

124

- mii lei -

DENUMIREA IND

ICATOR1LOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Sume primite de la UE/alti donatori in cont aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod

ul plăților efectuate si prefinantari 48.02.01 la 48.02.05

48.02

41.647

576

1.716

Fondul European de Dezvoltare Regionala

(FEDR) (cod

48.02.01

36.621

0

-6

Sume primite în contul plăților efectu

ate în anul curent

48.02.01.01

36.621

0

0

Sume primite în contul plăților efectu

ite în anii anteriori

48.02.01.02

C

0

-6

Prelînanțare

48.02.01.03

0

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02

02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

5.026

576

1.722

Sume primite în contul plăților efectu

ite în anul curent

48.02.02.01

4.450

0

948

Sume primite în contul plăților efectu

ite în anii anteriori

48.02.02.02

576

576

774

Pre finanțare

48.02.02.03

0

0

0

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL D LTALIATĂ LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE


LA DATA DE 31 MARTIE 2020

- mii lei -

DENUMIREA IN

HCATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.

12+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

463.980

100.698

70.811

CHELTUIELI CURENTE

01

312.479

82.575

66.983

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAI

10

92.304

24.135

21.008

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

92.724

26.126

21.219

TITLULUI DOBÂNZI

30

3.740

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40

48.000

17.300

12.462

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

50

20.000

1.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNI

LĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

16.977

5.134

5.094

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

10.657

1.699

1.124

TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

24.428

6.459

5.924

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

3.956

736

202

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FOND

JRI EXTERNE NERAMBURSABILE

58

75.736

6.030

2.369

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

75.458

12.079

2.212

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

75.458

12.079

2.212

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0

0

0

Titlul XVII PLĂȚI EFECTUATE IN 4 RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

Nil PRECEDENȚI ȘI

85

0

0

-803

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERA

LE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

59.731

11.250

8.394

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI E>

TERNE (cod 51.02.01)

51.02

33.129

9.536

7.720

Cheltuieli curente (cod 10+20+59)

01

29.026

9.136

7.431

Titlul I Cheltuieli de personal

10

24.100

6.977

5.989

Titlul II Bunuri și servicii

20

4.256

1.615

1.442

Titlul IX Alte cheltuieli

59

670

544

36

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ț

i recuperate în anul curent

85

0

0

-36

Titlul VIII Proiecte cu finanțare clin fonduri e financiar 70 14-2020

rterne nerambursabile aferente cadrului

58

3.614

400

289

Cheltuieli de capital (cod_JJ2__

70

489

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

489

0

0

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

(cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.

54.02

22.862

1.714

674

Cheltuieli curente (cod 10+20+50+51)

01

22.770

1.700

660

Titlul I Cheltuieli de personal

10

250

0

0

Titlul II Bunuri și servicii

20

250

0

0

Titlul V Fonduri de rezervă

50

20.000

1.000

0

Titlul VI Transferuri între unități ale adminis

rației publice (SF)

51

2.270

700

660

Titlul VI Transferuri între unități ale adminis

rației publice (SD)

51

92

14

14

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUB

LICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI (cod 01+79)

55.02

3.740

0

0

Cheltuieli curente (cod 20+30)

01

3.740

0

0

Titlul II Bunuri și servicii

20

0

0

0

Titlul III Dobânzi

30

3.740

0

0

Operațiuni financiare

79

0

0

0

Titlul XV împrumuturi

80

0

0

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

0

0

0

TRANSFERURI CU CARACTER GENE ALE ADMINISTRAȚIEI (cod 56.02.06+5

UAL INTRE DIFERITE NIVELE .02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

Cheltuieli curente (cod 51)

01

0

0

0

Titlul VI Transferuri între unități ale adminis

rației publice

51

0

0

0

Partea a Il-a APĂRARE, ORDINE PUBL

CĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

15.754

3.818

3.168

APĂRARE (cod 60.02.02)

60.02

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NA

TONALĂ (cod 61.02 '03+61,02*05+61.0

"61.02

15.754

3.818

3.168

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

-------------------1L___

01

14.890

3.818

3.211

- mii Iei -

DENUMIREA INI

DICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Titlul I Cheltuieli de personal

10

13.500

3.544

3.048

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

1.230

234

126

Titlul VIII Asistență socială

57

0

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

160

40

37

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

864

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

864

0

0

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent

85

0

0

-43

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CU

.TURALE (cod

63.02

155.860

39.026

30.336

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 la 65.02.05+1

5.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

42.149

9.467

5.029

Cheltuieli curente (cod 10+20+55+57+59)

01

26.227

7.563

3.898.

Titlul I Cheltuieli de personal

10

300

0

0

Titlul II Bunuri și servicii

20

18.698

5.935

2.977

Titlul VII Alte transferuri

55

3.660

1.099

740

Titlul VIII Asistență socială

57

1.269

529

181

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2.300

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri ex financiar 2014-2020

terne nerambursabilc aferente cadrului

58

4.295

530

62

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

11.627

1.374

1.101

Titlul XII Active nefinanciare

71

11.627

1.374

1.10!

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.

50)

66.02

7.439

1.981

1.810

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

7.439

1.981

1.811

Titlul I Cheltuieli de personal

10

7.259

1.954

1.799

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

115

11

3

Titlul VIII Asistență socială

57

40

10

5

Titlul IX Alte cheltuieli

59

25

6

4

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

0

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent (S F)

85

0

0

-1

CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE (co

1 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50

67.02

51.218

11.989

10.458

Cheltuieli curente (cod 10+20+51+55+57+5

01

41.584

10.824

10.255

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

3.350

751

728

Titlul II Bunuri și servicii

20

23.595

5.642

5.098

Titlul VI Transferuri între unități ale administ

•ației publice (SF)

51

14.400

4.420

4.420

Titlul VII Alte transferuri

55

0

0

0

Titlul VIII Asistență socială

57

0

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

239

11

~91

Titlul VI Transferuri între unități ale administ

•ației publice (SD)

51

215

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri e.' financiar 2014-2020

terne nerambursabile aferente cadrului

58

1.600

200

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

7.819

965

204

Titlul XII Active nefinanciare

71

7.819

965

204

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

0

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent (SF)

85

0

0

-1

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent (SD)

85

0

0

0

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA (

68.02.12+68.02.15+68.02.50)

tod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

55.054

15.589

13.039

Cheltuieli curente (cod 10+20+57+59)

01

48.669

12.339

11.097

Titlul I Cheltuieli de personal

10

23.186

5.808

4.842

Titlul II Bunuri și servicii

20

2.000

529

447

Titlul VIII Asistență socială

57

23.119

5.920

5.738

Titlul IX Alte cheltuieli

59

364

82

70

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri e. financiar 2014-2020

terne nerambursabile aferente cadrului

58

6.300

3.200

1.978

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

85

50

0

Titlu! XII Active nefinanciare

71

85

50

0

Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTAU ȘI APE (cod 70.02+74.02)

E PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU

69.02

94.356

21.859

13.320

LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTĂRI

'. PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

68.656

17.149

8.902

- mii lei -

DENUMIREA INI

UCATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Cheltuieli curente (cod 10+20+55+57+59)

01

35.326

9.495

8.785

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

11.310

2.766

2.487

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

16.922

6.102

5.892

Titlul VII [Alte transferuri

55

6.997

600

384

Titlul VIII Asistență socială

57

0

0

0

Tillul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri ex financiar 2014-2020

erne nerambursabile aferente cadrului

58

5.600

600

37

Titlul IX Alte cheltuieli

59

97

27

22

Cheltuieli de capital (cod 71+72)

70

27.730

7.054

138

Titlul XII Active nefinanciare

71

27.730

7.054

138

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

0

Operațiuni financiare

79

0

0

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

0

0

0

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent (SF)

85

0

0

-54

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și

recuperate în anul curent (SD)

85

0

0

-4

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+7‘

1.02.05+74.02.06)

74.02

25.700

4.710

4.418

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

16.602

4.537

4.411

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

149

35

34

Titlul II Bunuri și servicii

20

16.451

4.501

4.377

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2

1

0

Titlul VII Alte transferuri (SD)

55

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

9.098

173

7

Titlul XII Active nefinanciare

71

9.098

173

7

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cot

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

138.279

24.745

15.593

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, C(

IMERCIALE ȘI DE MUNCĂ (cod 80

80.02

0

0

0

Cheltuieli dc capital (cod 71)

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

0

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod 81.02

06+81.02.07+81.02.50)

81.02

21.069

9.669

5.016

Cheltuieli curente (cod 40)

01

21.057

9.657

5.016

Titlul II Bunuri și servicii

20

57

57

0

Titlul IV Subvenții

40

21.000

9.600

5.016

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

12

12

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

12

12

0

Titlul XIII Active financiare

72

Ț

0

0

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISC

1CULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE (cod 8i

83.02

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.02.06-1

84.02.50)

84.02

117,210

15.076

10.577

Cheltuieli curente (cod 10+20+40)

01

45.149

11.525

10.408

Titlul I Cheltuieli de personal

10

8.900

2.300

2.081

Tillul II Bunuri și servicii

20

9.150

1.500

857

Titlul IV Subvenții

40

27.000

7.700

7.446

Titlul IX Alte cheltuieli

59

99

25

24

Tillul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri e> financiar 2014-2020

terne nerambursabile aferente cadrului

58

54.327

1.100

3

Cheltuieli dc capital (cod 71+72)

70

17.734

2.451

762

Titlul XII Active nefinanciare

71

17.734

2.451

762

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

0

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent (SF)

85

0

0

-588

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuoerate în anul curent (SD)

85

0

0

-8

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.0

2.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

O

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri e:

terne nerarnbursabile

56

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

0

l                                                   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFIt

ÎLT

96.02

63.462

6.724

26.810

REZERVE

97.02

*

EXCEDENT (cod 00.01 -49.02)

68.02 -

(3

6.724

26.810

DEFICIT ■> (cod 49.02-00.01)

99.-Q2

63,462

0

0

II * 1                           1 •'* II

ll

DENUMIREA INI

IICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

- mu iei -

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

CHEL TUIELILE SECȚIUNII

DE FUNCȚIONARE (cod

49.02

312.479

82.575

66.228

CHELTUIELI CURENTE

01

312.479

82.575

67.019

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

92.304

24.135

21.008

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

92.724

26.126

21.219

TITLULUI DOBÂNZI

30

3.740

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40

48.000

17.300

12.462

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

50

20.000

1.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNI

TĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

16.670

5.120

5.080

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

10.657

1.699

1.124

TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

24.42X

6.459

5.924

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

3.956

736

202

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0

0

r-       o

Titlul XVII PLĂȚI EFECTUATE IN A RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

NH PRECEDENȚI ȘI

85

0

0

-791

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERA

,E (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

55.536

10.836

8.091

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EX

TERNE (cod 51.02.01)

51.02

29.026

9.136

7.431

Cheltuieli curente (cod 10+20+59)

01

29.026

9.136

7.467

Titlul I Cheltuieli de personal

10

24.100

6.977

5.989

Titlul 11 Bunuri și servicii______________________

Titlul IX Alte cheltuieli

20

59

4.256

670

1.615

r~      544

1.442

36

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent

85

-36

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

(cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.

54.02

22.770

1.700

660

Cheltuieli curente (cod 10+20+50+51)_____

Titlul I Cheltuieli de personal

01

10

22.770

250

1.700

0

660

0

Titlul II Bunuri și servicii

20

250

0

0

Titlul V Fonduri de rezervă

50

20.000

1.000

0

Titlul VI Transferuri între unități ale administ

ației publice

51

2.270

700

660

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUB1

HCĂ Șl ÎMPRUMUTURI (cod 01+79)

55.02

3.740

0

0

Cheltuieli curente (cod 20+30)

01

3.740

0

0

Titlul II Bunuri și servicii

20

Titlul 111 Dobânzi

30

3.740

0

Operațiuni financiare

79

0

0

0

Titlul XV împrumuturi

80

Titlul XVI Rambursări de credite

81

TRANSFERURI CU CARACTER GENEI ALE ADMINISTRAȚIEI (cod 56.02.06+56

lAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE .02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

Cheltuieli curente (cod 51)

01

0

0

0

Titlul VI Transferuri între unități ale administ

ației publice

51

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLI

CA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0

0

0

AP ARARE (cod 60.02.02)

60.02

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NA]

TONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.0

61.02

14.890

3.818

3.168

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

14.890

3.818

3.168

Titlul I Cheltuieli de personal

10

13.500

3.544

3.048

Titlu] II Bunuri și servicii

20

1.230

234

126

Titlul VIII Asistență socială

57

Titlul IX Alte cheltuieli

59

160

40

37

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent

85

-43

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CU

LTURALE (cod

63.02

123.919

32.707

26.990

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 la 65.02.05+

>5.02.07+65.02.1 (+65.02.50)

65.02

26.227

7.563

3.866

Cheltuieli curente (cod 10+20+55+57+59)

01

26.227

7.563

3.866

Titlul I Cheltuieli de personal

10

300

0

0

Titlul U Bunuri și servicii

20

18.698

5.935

2.977

Titlul VII Alte transferuri

55

3.660

1.099

740

Titlul VIII Asistență socială

57

1.269

529

181

Titlul IX Alte cheltuieli

59

•2.300

. '' o

0

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent

85

- - — ' •>’ v’|

-32

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02

50)

66.02

7.439

1.981

1.810

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

. 7.439

1.981

1.811

1'                                                  . / 1

\v:               ' '' ' //

‘lU S

- mii Iei -

DENUMIREA INI

UCATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

7.259

1.954

1.799

Titlul 11 Bunuri ți servicii

20

115

11

3

Titlul VIII Asistență socială

57

40

10

5

Titlul IX Alte cheltuieli

59

25

6

4

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedența și

recuperate în anul curent

85

-l

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (cor

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50

67.02

41.584

10.824

10.253

Cheltuieli curente (cod 10+20+51+55+57+5

Q________________________

01

41.584

10.824

10.254

Titlul I Cheltuieli de personal

10

3.350

751

728

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

23.595

5.642

5.098

Titlul VI Transferuri între unități ale administr

ației publice

51

14.400

4.420

4.420

Titlul VII Alte transferuri

55

Titlul VIII Asistență socială

57

Titlul IX Alte cheltuieli

59

239

11

9

Titlu! XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent

85

-1

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALA (<

68.02.12+68.02.15+68.02.50)

od 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

48.669

12.339

11.061

Cheltuieli curente (cod 10+20+57+59)

01

48.669

12.339

11.097

Titlul I Cheltuieli de personal

10

23.186

5.808

4.842

Titlul II Bunuri și servicii

20

2.000

529

447

Titlul VIII Asistență socială

57

23.119

5.920

5.738

Titlul IX Alte cheltuieli

59

364

82

70

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent

85

-36

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTAR

E PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU

69.02

51.928

14.032

13.142

LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTĂRI]

: PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

35.326

9.495

8.731

Cheltuieli curente (cod 10+20+55+57+59)

01

35.326

9.495

8.785

Titlul I Cheltuieli de personal

10

11.310

2.766

2.487

Titlul II Bunuri și servicii

20

16.922

6.102

5.892

Titlul VII Alte transferuri

55

6.997

600

384

Titlul VIII Asistență socială

57

Titlul IX Alte cheltuieli

59

97

27

22

Operațiuni financiare

79

0

0

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent

85

-54

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+7

4.02.05+74.02.06)

74.02

16.602

4.537

4.411

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

16.602

4.537

4.411

Titlul I Cheltuieli de personal

10

149

35

34

Titlul II Bunuri și servicii

20

16.451

4.501

4.377

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2

1

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (c

id 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

66.206

21.182

14.836

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, Ci

3MERCIALEȘI DE MUNCĂ (cod 80

80.02

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod 81.02

06+81.02.07+81.02.50)

81.02

21.057

9.657

5.016

Cheltuieli curente (cod 40)

01

21.057

9.657

5.016

Titlul II Bunuri și servicii

20

57

57

Titlul IV Subvenții

40

21.000

9.600

5.016

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISC

(CULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE (cod 8.

83.02

0

0

0

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.02.064

84.02.50)

84.02

45.149

11.525

9.820

Cheltuieli curente (cod 10+20+40)

01

45.149

1 1.525

10.408

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

8.900

2.300

2.081

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

9.150

1.500

857

Titlul IV Subvenții

40

27.000

7.700

7.446

Titlu! IX Alte cheltuieli

59

99

25

24

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent

85

-588

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.0

2.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

1

REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

24.261

24.224

REZERVE

97.02

EXCEDENT SECȚIUNEA DE FUNC

TIONARE (cod 00.01 SF-49.02 SF)

98.02

.. 0

24.261

24.224

DEFICIT'11 (cod 49.02 SF-00.01 I

F)

99.02

, ,0

0

0

1                                 1

*

14                                                                       ---'

- mii lei -

DENUMIREA IN

1ICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

CHEL TUIELILE SECȚIUNII

DE DEZVOL TARE (cod

49.02

151.501

18.123

4.583

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

JNITĂȚI ALE

51

307

14

14

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

0

0

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FOND

JRI EXTERNE

58

75.736

6.030

2.369

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

75.458

12.079

2.212

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

75.458

12.079

2.212

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0

0

0

Titlul XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN Ă RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

Nil PRECEDENȚI ȘI

85

0

0

-12

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERA

_.E (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

4.195

414

303

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EX

TERNE (cod 51.02.01)

51.02

4.103

400

289

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri exie financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.1

rne nerambursabile aferente cadrului 1+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

3.614

400

289

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

489

0

0

Titlul XII Active nefinanciarc

71

489

0

0

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

(cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.

54.02

92

14

14

Titlul VI Transferuri între unități ale administ

ației publice

51

92

14

14

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLI

CA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NA]

TONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.0

61.02

864

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

864

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

864

0

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CU

LTURALE (cod

63.02

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 la 65.02.05+

>5.02.07+65.02.1 1+65.02.50)

65.02

15.922

1.904

1.163

Titlul VIU Proiecte cu finanțare din fonduri eî financiar 2014-2020

terne nerambursabile aferente cadrului

58

4.295

530

62

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

11.627

i .374

1.101

Titlul XII Active nefinanciare

71

1 1.627

1.374

1.101

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent

85

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02

50)

66.02

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

0

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (co

d 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50

67.02

9.634

1.165

204

Titlul VI Transferuri între unități ale administ

rației publice

51

215

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri c; financiar 2014-2020

terne nerambursabile aferente cadrului

58

1.600

200

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

7.819

965

204

Titlul XII Active nefinanciare

71

7.819

965

204

Titlul XIII Active financiare

72

Titlul XVI! Plăți efectuate în anii precedenți 5

recuperate în anul curent

85

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA (

68.02.12+68.02.15+68.02.50)

cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

6.385

3.250

1.978

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri ext financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.

rne nerambursabile aferente cadrului 1+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

6.300

3.200

1.978

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

85

50

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

85

50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTAI SI APE (cod 70.02+74.02)

IE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU

69.02

42.428

7.827

178

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTAR

E PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

33.330

7.654

171

Titlul VII Alte transferuri

55

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri ext financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58,

mc nerambursabiie aferente cadrului 1+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

5.600

600

37

Cheltuieli de capital (cod 71+72)

70

27.73B

7.054

138

Titlul XII Active nefinanciare

71

'27.730

7.054

138

Titlul XIII Active financiare

72

// -fe x’

X ■ .

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ț

recuperate în anul curent

85

-4

15

- mii lei -

DENUMIREA INI

IICATOR1 LOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+7

1.02.05+74.02.06)

74.02

9.098

173

7

Titlul VII Alte transferuri

55

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

9.098

173

7

Titlul XII Active nefinanciare

71

9.098

173

7

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cJ

d 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

72.073

3.563

757

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, C(

iMERCIALE ȘI DE MUNCĂ (cod 80

80.02

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

0

Titlul X Active nefmanciare

71

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod 81.02.

16+81.02.07+81.02.50)

81.02

12

12

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

12

12

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

12

12

Titlul XIII Active financiare

72

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISC

ICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE (cod 8i

83.02

0

0

0

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.02.06+

84.02.50)

84.02

72.061

3.551

757

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri exte financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.1

rne nerambursabile aferente cadrului 1+58.12+58.15-1 58.16+58.30)

58

54.327

1.100

3

Cheltuieli de capital (cod 71+72)

70

17.734

2.45!

762

Titlul XII Active nefinanciare

71

17.734

2.451

762

Titlul XIII Active financiare

72

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent

85

-8

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.0

>.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanlare din fonduri ev

terne nerambursabile

56

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

0

Titlul X Active nefinanciare

71

VII. REZERVE, EXCEDENT /DEFK,

UT

96.02

63.462

17.537

2.586

REZERVE

97.02

EXCEDENT (cod 00.01 SD-49.02 «

■D)

98.02

0

0

2.586

DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOL

TARE      (cod 49.02 SD-00.01 SD)

99.02

63.462

17.537

0