Hotărârea nr. 143/2020

HCL procedura desfasurare sedinte CL

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

•» ol) HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de desfășurare a ședințelor Consiliului Local jțl.MjHnicipiului Pitești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința extraordinară;

Având în vedete:

 • - Referatul de aprobare ai Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 17131/08.04.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 17393/09.04.2020, nr. 17395/09.04.2020, nr. 17396/09.04.2020, nr. 17397/09.04.2020, nr. 17399/09.04.2020.

 • - Adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr.46408/23.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 15465/26.03.2020;

Văzând prevederile art.50 și art.51 alin.(l) din Anexa nr.l, "MĂSURI de primă urgență cu aplicabilitate directă", la Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, ale art.7 alin.(2) și art. 9 alin.(l) Ordonanța de urgență nr. 1/;1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin.(3) lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 196 alin.(l) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme și alte situații care fac nerecomandatâ/imposibilă prezența consilierilor locali la locul de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate, precum și a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Pitești, acestea se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferintă.

 • (2) Ședințele consiliului local se vor desfășura prin mijloace electronice la propunerea primarului/a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, după caz, care au cerut convocarea consiliului local, în condițiile legii, cu consultarea fiecărui grup de consilieri.

Art.2. (I) Se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate, precum și a ședințelor în plen ale Consiliului Local al Municipiului Pitești, în situațiile prevăzute la art.l, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Compartimentul de informatică din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura îndrumarea membrilor consiliului local, la solicitarea acestora, asupra procedurii de lucru cu platforma online de videoconferință.

Art.3. (1) Prin grija președintelui comisiei de specialitate se întocmește un proces-verbal al fiecărei ședțnțe a comisiei, conținând avizele asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, care va fi semnat de către acesta sau de către secretarul comisiei și transmis prin e-mail, Secretarului General al Municipiului Pitești, anterior desfășurării prin mijloace electronice a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Pitești.

 • (2) Secretarul General al Municipiului Pitești verifică și anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședințele, desfășurate prin mijloace electronice, ale Consiliului Local al Municipiului Pitești să fie statutare, conform prevederilor legale și asigură îndeplinirea condițiilor de la art.136 alin.(8) din Codul administrativ, înainte de adoptarea ordinii de zi.

 • (3) Procedura de exercitare a votului deschis se face prin apelul nominal al fiecărui consilier local și/squ ridicarea mâinii, astfel încât să poată fi înregistrat modul în care și-a exercitat votul fiecare dintre aceștia.

 • (4) Totodată, fiecare consilier local este obligat ca, în termen de trei zile de la data desfășurării ședinței de consiliu, să completeze, să semneze și să transmită, prin e-mail, Secretarului General al Municipiului Pitești, Situația privind exprimarea opțiunii de vot, pentru fiecare material de pe ordinea de zi, respectiv ”DA”/”NU”/”ABȚINERE”/”NU PARTICIPĂ LA VOT”, după caz, primită odată cu materialele de ședință.

 • (5) Pentru exercitarea votului secret se utilizează sistemul de vot electronic din aplicație, care asigură confidențialitatea votului și unde consilierii locali vor bifa una din următoarele opțiuni de vot: ”DA”/”NU”/”ABȚINERE”/”NU PARTICIPĂ LA VOT”.

 • (6) Dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu mai sunt asigurate condițiile de cvorum, din motive obiective, în principal de ordin tehnic, președintele de ședință suspendă ședința timp de 15 minute, perioadă la finalul căreia, în situația menținerii motivelor de suspendare, lucrările ședinței se consideră încheiate de drept, urmând a fi reluate în următoarea zi lucrătoare, la aceeași oră.

 • (7) Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Codului administrativ.

Art.4. Ședințele Consiliului Local al Municipiului Pitești, desfășurate în condițiile prezentei hotărâri, se înregistrează audio și video și se transmit pe internet, prin grija Centrului Cultural ai Municipiului Pitești.

Art.5. Primanil, consilierii locali, secretarul general, precum și compartimentele funcționale ale aparatului de specialitate al primatului municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

loriuț Popesc u

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătâlXi Călugâru

Pitești

Nr. 143 din 09.04.2020

Anexă la HCL nr.ZZ3/09.04.2020

1!~ '     £*> I S |]

PROCEDURA

de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate, precum și a ședințelor în plen ale Consiliului Local al Municipiului Pitești, în situații excepționale

Art.l. (1) Convocarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Pitești/ședinței în plen a Consiliului Local al Municipiului Pitești se face prin modalitățile prevăzute de Codul administrativ, cu mențiunea că ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă Online de videoconferințâ.

(2) Desfășurarea ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Pitești/ședințelor în plen ale Consiliului Local al Municipiului Pitești, desfășurate prin mijloace electronice, se face cu respectarea și aplicarea corespunzătoare a prevederilor Codului administrativ.

Art.2. (1) Procedura de lucru în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Pitești, desfășurate prin mijloace electronice, este următoarea:

 • a) Președintele comisiei de specialitate convoacă ședințele comisiei si comunică membrilor acesteia data și ora de desfășurare, precum și Secretarului General al Municipiului Pitești;

 • b) In Anexa la prezenta procedură sunt descrise modalitățile de instalare și pornire ale soluției informatice care va fi utilizată pentru desfășurarea online a ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Pitești - respectiv a ședințelor în plen ale Consiliului Local al Municipiului Pitești, precum și modalitatea în care se poate face conectarea la videoconferințele respective;

 • c) în vederea participării la videoconferințe, fiecare participant va introduce (când i se solicită acest lucru de către aplicația software utilizată pentru desfășurarea online a ședințelor) propriul nume, astfel încât acesta să poată fi identificat în mod corect de către ceilalți participanți ;

 • d) Sesiunea de ședință de comisie este inițiată fie de președintele de comisie, fie prin grija Secretarului General al Municipiului Pitești, cu sprijinul compartimentelor de specialitate de la nivelul primăriei;

 • e) Președintele comisiei de specialitate va face prezența consilierilor locali, pentru a se asigura că toți membrii comisiei pot comunica audio și video prin intermediul soluției informatice.

 • f) Președintele comisiei de specialitate anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale.

 • g) Procedura de exercitare a votului necesar pentru emiterea avizelor se face prin apelul nominal al fiecărui consilier local și/sau ridicarea mânii, astfel încât să poată fi donsemnat modul în care și-a exercitat votul fiecare dintre aceștia. Opțiunile de vot sunt: ”DA”/”NU”/”ABȚINERE”Z”NU PARTICIPĂ LA VOT”.

 • h) Prin grija președintelui comisiei de specialitate se întocmește un proces-verbal al fiecărei ședințe a comisiei, conținând eventualele amendamente! precum și avizele asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor Analizate, care va fi semnat de către acesta sau de către secretarul comisiei și transmis prin e-mail, Secretarului General al Municipiului Pitești, anterior desfășurării prin mijloace electronice a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Pitești;

(2) Președintele comisiei de specialitate, cu consultarea membrilor acesteia, poate hotărî desfășurarea ședințelor comisiei, în altă modalitate decât cea prevăzută la alin.(l), cu respectarea prevederilor din Codul administrativ care privesc activitatea comisiilor de specialitate. Prevederile alin.f 1) lit. h) rămân aplicabile.

Art.3. (1) Pentru conectarea în aplicație în vederea participării la ședința in plen a consiliului local, desfășurată prin mijloace electronice, se parcurg etapele menționate la art.2.

(2) Sesiunea de, ședință de plen este inițiată prin grija Secretarului General al Municipiului Pitești, cu sprijinul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

Art.4. Procedura de lucru în cadrul ședințelor în plen ale Consiliului Local al Municipiului Pitești, desfășurate prin mijloace electronice, este următoarea:

 • a) Secretarul General al Municipiului Pitești, va efectua, prin intermediul aplicației, apelul nominal al consilierilor locali, pentru a se asigura că sunt logați la aceasta, verificând să fie îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale;

 • b) Ședința de consiliu va începe după ce toți consilierii locali vor fi logați în aplicație, cu excepția celor care au anunțat că nu pot participa la ședință;

 • c) Ședința de consiliu se desfășoară audio și video, consilierii locali fiind obligați să pornească opțiunea video, precum și pe cea audio atunci când doresc să ia cuvântul ;

 • d) în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor apela la opțiunea „Raise hand” („Ridică mâna”) pusă la dispoziție prin

O \ soluția informatică ;

 • e) Președintele de ședință propune spre aprobare consiliului local, la începutul ședinței, timpul alocat fiecărui vorbitor;

 • f) Președintele de ședință are dreptul să oprească microfonul consilierului local, dacă acesta are un comportament neadecvat, dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut sau dacă depășește timpul alocat. In vederea păstrării unei bune organizări a ședinței, opțiunea de comunicare audio a participanților este blocată la început de pe dispozitivul operat de președintele ședinței, urmând ca acesta să deblocheze comunicarea audio, individual, pentru fiecare consilier, conform celor menționate la litera d).

 • g) Procedura de exercitare a votului deschis se face prin apelul nominal al fiecărui consilier local și/sau ridicarea mânii, astfel încât să poată fi înregistrat modul în care și-a exercitat votul fiecare dintre aceștia;

 • h) Pentru exercitarea votului secret se utilizează sistemul de vot electronic din aplicație, cărei asigură confidențialitatea votului și unde consilierii locali vor bifa bna din următoarele opțiuni de vot: ”DA”/”NU”/”ABȚTNERE”/”NU PARTICIPĂ LA VOT”.

 • i) Președintele de ședință menționează dacă proiectul de hotărâre sau materialul suplus votului a fost adoptat sau respins.

Art.5. Dezbaterile din cadrul ședințelor Consiliului Local al Municipiului Pitești, desfășurate prin mijloace electronice, pnntr-o platformă online de videoconferință, se vor consemna într-un proces-verbal, semnat de către președintele de ședință și de către Secretarul General al Municipiului Pitești.