Hotărârea nr. 142/2020

HCL rectificare buget Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 17189/2020 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 17393/09.04.2020, nr. 17395/09.04.2020, nr. 17396/09.04.2020, nr. 17397/09.04.2020, nr. 17399/09.04.2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului sănătății, Hotărârii Guvernului nr.269/2020 privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2020 se rectifică în sensul suplimentării cu suma de 2.710 mii lei la capitolul 42.02 „Subvenții de la bugetul de stat”, subcapitolul 80 „Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2020 se rectifică în sensul suplimentării cu suma de 2.710 mii iei la capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională'4, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Art.3. Se repartizează suma de 602 mii lei din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2020 - aprobat prin H.C.L. nr. 45/2020, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 74.02 „Protecția mediului44, subcapitolul 05 „Salubritate și gestiunea deșeurilor”, paragraful 02 „Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor’^, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Art.4. Anexa nr. la H.C.L. nr. 45/2020, înlocuiește cu anexa nr.

5


3 „Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020” cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se 1 la prezenta hotărâre.

Art.5. Anexa nr. 8 „Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020” la H.C.L. nr. 45/2020, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.6. Anexa nr. 3 „Lista de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2020” la H.C.L. nr. 49/2020, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 3 ia prezenta hotărâre.

Art.7. Anexa nr. 3 „Lista de dotări a Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2020” la H.C.L. nr. 50/2020, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.8. Se efectuează virările de credite în cadrul bugetului municipiului Pitești pe


anul 2020, potrivit anexpi nr. 5.

Art.9. Se aprobă diminuarea cu suma de 2.998 mii lei a vărsămintelor din secțiunea de funcționarei pentru secțiunea de dezvoltare aprobate în bugetul municipiului Pitești pe anul 2020.

Art.10. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 6.

(2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll. H.C.L. nr. 45/2020 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 48/2020 privind aprobarea bugetului Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 49/2020 privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 50/2020 privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 51/2020 privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.12. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Tehnică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE de ședință, lonuț Popescul

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăfîn Călupăru

Pitești

Nr. 142 din 09.04.2020


Anexa nr. I la Hotărârea Consiliului Local nr. 1^21 din <72020

PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI Pil EȘTI PE AM I. 2020


■ mii lei •

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

CapacitJ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

141.397

141.397

141.397

din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

14.123

14.123

14.123

B. LUCRĂRI NOI

26.667

26.667

26.667

CALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

100.607

100.607

100.607

Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

2.554

2.554

2.554

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.554

2.554

2.554

Dotări

2.554

2.554

2.554

Primăria Municipiului Pitești

2.554

2.554

2.554

2.554

2.554

12.2020

Cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, din care:

714

714

714

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

714

714

714

Dotări

714

714

714

Primăria Municipiului Pitești

250

250

250

250

250

12.2020

Poliția Locală a Municipiului Pitești

464

464

_464

464

464

12 2020

■7

V «f

/" 1

) - /

NotninăHzarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

)

2

Cap. 65.02 „învățământ”. din care:

A. Lucrări în continuare, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino"

2 100

2.100

-Racordare ia energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

260

260

-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială „Matei Basarab"

90

90

■Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației 1SU pentru Colegiul Național „Zinca Golescu"

321

321

_______ ———__

H. Lucrări noi, din carc;

Primăria Municipiului Pitești

-Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră la Sala de sport, Liceul Teoretic „Ion Canatacuzino”

50

50

-Alimentare cu energie electrică Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

114

114

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân", municipiul Pitești

24.785

24 785

-Mansardarc Corp A Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

1.051

1 051

Program 2020

Capacil./

Termen

P.l.F.

Total

din care finanțat din :

Surse

proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De fa bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stal

3

4

5

6

7

8

9

10

II

14.485

14.485

14.485

2300

2.300

2.300

2300

2300

2.300

1.850

1 850

1 850

12.2020

260

260

260

06.2020

90

90

90

06.2020

100

100

100

12.2020

3.544

3.544

3.544

3.544

3.544

3.544

50

50

50

12 2020

114

114

114

12.2020

2000

2.000

2.000

12.2021

480

480

480

12.2020

1

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an t trimestru, numărul, dala aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Tot»

0

1

2

3

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise"

1.752

1.752

900

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

8.641

1. Proiectare

826

Primăria Municipiului Pitești

826

-Branșament electric Proiect pi lot-Sală de educație fizică școlară. Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga" din municipiu! Pitești

30

30

30

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară. Școala Gimnazială „Tudor Arghezi" din municipiul Pitești

30

30

30

■Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară. Școala Gimnazială „Tudor Arghezi" din municipiul Pitești

30

30

30

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi" din municipiul Pitești

30

30

30

-Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

30

30

30

Program 2020

CapacitJ Termen P.I.F.

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din c

De ia bugetul local

are:

Pe seama transf.

de la bugetul de stat

4

5

6

7

8

9

10

II

900

900

12 2020

8.641

8.641

826

826

826

826

30

30

12.2020

30

30

12 2020

30

30

12 2020

30

30

12.2020

30

30

12.2020

30

30

12.2020

30

30

12.2020

/ c'

N / „ X

(

NomiitaJizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

0

1

2

3

-Branșament gaze cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

30

30

30

-Branșament apâ, hidranti și racord canalizare menajeră cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul Pitești

30

30

30

-Servicii proiectare rețea interioară de gaze Școala Gimnazială „Tudor Vladimircscu”

30

30

30

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Emincscu”

83

83

83

-Sală de Educație Fizică Școlarii Școala Gimnazială „Nicolac Bălcescu"

50

50

50

-Sală de Educație Fizică Școlară Colegiul Național

„Zinca Golescu”

50

50

50

-Sală dc Educație Fizică Școlară Școala nr.2 •

50

50

50

Structura Școlii Gimnaziale „Tutfor’Vladîmircscu

-Viabilizare teren sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

150

150

150

-Sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

50

50

5

•Construire bază sportivă Liceul cu Progrm Sportiv „Viitorul"

50

50

5

-Documentație în vederea obținerii autorizației 1SU la cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul"

28

28

28

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la căminul școlar Colegiul Economic „Mana Teiu 1 eanu"

25

25

25

Program 2020

din care finanțat din :

Capacit./

Termen P.I.F.

Surse propri:

Credite interne

Credite externe

Alte surse con st. potrivit legii

Total alocații buget

din c

De la bugetul local

are:

Pe seama transf.

de la bugetul de stat

4

5

6

7

8

9

10

II

30

30

12 2020

30

30

12 2020

30

30

12.2020

83

83

12.2020

50

50

12.2020

50

50

12.2020

---

50

50

12.2020

150

150

12.2020

5

5

12.2020

5

5

12.2020

28

28

12.2020

25

25

12.2020

___i___xi___1_____________________________________

ȘJ

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

-Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi. Corp CI și Corp C4, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu" în locația din B-dul Eroilor nr. 26-28

40

40

•Reabilitare sală de sport Colegiul Național

„Alexandru Odobescu”

40

40

3. Reabilitări

Primăria Municipiului Pitești

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul" Pitești

6.128

6 128

-Consolidare și reabilitare clădire tronson 1 -Colegiul Național „Zinca Golescu"

11382

11382

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armând Călincscu" din municipiul Pitești

29029

29.029

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași"

1.572

1.572

-Reabilitare termică grădinițâ-Grădinița cu Program Prelungit ..Castelul fermecat"

1.406

1.406

Cap. 67.02 „Culturii, recrecre și religie", din care:

A. Lucrări în continuare, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești________________________________________________________

16.599

16.599

Program 2020

Capacit./ Termen PAF.

Total

din care finanfat din :

Surse proprii

Credite interne

1

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

3

4

$

6

7

8

9

10

11

40

40

40

12.2020

40

40

40

12.2020

7.815

7.815

7.815

7.815

7.815

7.815

4.500

4.500

4.500

06 2021

750

750

750

12.202)

1175

1.275

1.275

12.2023

645

645

645

12.2020

645

645

645

12.2020

9369

9.369

9-369

3.084

3.084

3.084

1.600

1.600

1 600

1.600

1.600

1.600

12.2021

1       t

V

*, • v /

- Z ?/

>omnta liza rea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.484

1.484

1.484

-Amenajare teren sport str. Florilor FN

700

700

700

700

700

12.2020

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

600

600

600

600

600

12.2020

-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca

Argeșului

184

184

184

184

184

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

3.974

3.974

3.974

Primăria Municipiului Pitești

974

974

974

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

21.923

21.923

974

974

974

Administrația Domeniului Public Pitești

3.000

3.000

3.000

•Modernizare locuri de joacă pentru copii

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.311

2.311

2.311

1. Proiectare

760

760

760

Primăria Municipiului Pitești

410

410

410

"Rcstizfiic Psrc                   3

-Bazin didactic de înot Baza Agrement Tudor Vladimirescu

50

50

50

50

50

12.2020

-Bază sportivă Prundu tip l

50

50

50

50

50

12.2020

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

260

155

155

155

155

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

50

50

50

-Modernizare locuri de joacă pentru copii

50

50

50

50

50

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

300

300

300

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

6.570

6.570

100

100

100

12 2020

-Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin"

100

100

100

I0O

100

12.2020

tl /xj\

■ i - n---------------------------------------------

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

-Sistem de irigație automatizat Parc Lunca Argeșului

100

100

2. Dotări

Serviciul Public dc Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

751

751

3. Reabilitări

Administrația Domeniului Public Pitești

-Reabilitare Grădina Zoologica etapa a ll-a, zona lac

400

400

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

■Reparații capitale teren sintetic Stadion „Nicolae

Dobrin"

400

400

Cap. 68.02 „Asigurări ți asistență socială", din care:

A. Lucrări tn continuare, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Modernizare bloc locuințe sociale Corerm

2.285

2.285

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

l. Proiectare

Primăria Municipiului Pitești

Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a II a

50

50

2. Dotări

Direcția dc Asistență Socială a Municipiului Pitești

35

35

Program 2020

Capacit./

Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite evterne

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

100

100

100

12.2020

751

751

751

751

751

751

12.2020

400

400

400

400

400

400

400

400

400

12.2020

400

400

400

400

400

400

400

400

400

12.2020

1.485

1.485

1.485

1.400

t.4W

1.400

1.400

1.400

l 400

1.400

1.400

12.2020

85

85

85

50

50

50

50

50

50

50

50

50

35

35

35

35

35

35

12.2020

IT'J '

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică", din care:

A. Lucrări în continuare, din care:

Primăria Municipiului Pitești

- Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

7.722

6.888

155

-Branșament electric Piața Găvana

155

B. Lucrări noi, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Promovarea spiritului Antreprenorul prin sprijinirea activităților de cercetare • dezvoltare in cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT-Amenajare incubator de afaceri

14.627

14.627

-Regenerare urbană in zona marginalizatâ a

municipiului PitcștiȚzonaTil Gl, cartier Războienl țt zona bloc Coremt, B-du! Petrochimiștilor) - etapa 1

7.724

7rî24

-Branșament apâ-canal Piața Găvana

20

20

-Racord termic Centrul Multifuncțional Comunitar

120

120

-Modernizare secțiuni iluminat stradal Nicolae Bălcescu etapa I

440

440

-Modernizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Pitești

7.200

7.200

-Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public in Municipiul Pitești___________________________

6.250

6.250

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

32.389

32.389

32.389

1.155

1.155

1.155

1.155

1.155

1.155

1.000

1.000

1.000

12.2020

155

155

155

12.2020

7.241

7.241

7.241

6.081

6.081

6.081

3.100

3.100

3.100

12.2020

20

20

20

12.2020

120

120

120

12.2020

131

131

131

12.2021

100

100

100

12.2021

100

100

100

12.2021

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacity Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Wi-Fi 4 EU - promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

141

141

10

10

10

12.2021

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

1.160

1.160

1.160

-Extindere rețele de iluminat public

100

100

100

100

100

12.2020

-Refacere cupolă pasaj ..Sfânta Vineri”

400

400

400

400

400

12.2020

-Realizare panouri informative -totem- intrân in municipiu

300

300

300

300

300

06.2020

-Sistem de irigații Calea Craiovei

360

360

360

360

360

06.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

23.993

23.993

23.993

1. Proiectare

2.140

2.140

2.140

Primăria Municipiului Pitești

1.690

1.690

1.690

-Actualizare PUG

1.500

1.500

1.000

1.000

1.000

12.2021

-Creșterea eficienței energetice a sistemului de

150

150

50

50

50

12.2020

-Expertiză tehnică pentru canalizare pluvială zona li Calea Câmpulung

40

40

40

40

40

12.2020

-Documentație în vederea obținerir autorizației 1SU Piața Trtvale

35

35

35

35

35

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației 1SU Primăria Municipiului Pitești

35

35

35

35

35

12 2020

-Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Pitești

150

150

150

150

150

12.2020

-Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și strada Narciselor

40

40

40

40

40

12.2020

J-------------------

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surte proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const, potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Documentații privind urmărirea comportării în timp a investițiilor executate din fonduri nerambursabile

155

155

155

155

155

12.2020

-Programul de îmbunătățire a eficienței energetice

2020-2025 (P1EE)

55

55

55

55

55

12.2020

-Reabilitare Casa Cărții - Corp Alpha

155

155

55

55

55

12.2020

-Extindere rețea gaze strada Nicolae iorga, tronson 11

40

40

40

40

40

12.2020

-Reamplasare conductă termoficare Piața Primăriei

35

35

35

35

35

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

450

450

450

-Lucrări dc demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cel Sud It)

200

200

200

200

200

12.2020

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Găvana)

200

200

200

200

200

12.2020

Sisum de maatu zona Podul-Viilor

50

50

50

50

50-

12.2020

2. Dotări

1.640

1 640

1.640

Primăria Municipiului Pitești

445

445

445

445

445

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

58

58

58

58

58

12.2020

Serviciu! Public de Exploatare a Patrimoniului

Municipiului Pitești

1.137

1.137

1.137

1.137

1.137

12.2020

3. Reabilitări

17.051

17.051

17.051

Primăria Municipiului Pitești

17.051

17.051

17.051

■Reabilitare Piața Primăriei

19.096

19 096

16 796

16.796

16.796

12.2020

-Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții

255

255

255

255

255

12.2020

4. Achiziții imobile

3.162

3.162

3.162


Nominalizarea pe obiective de investiții, dotâ; i și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./

Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De ia bugetul local

Pe seama transf. de ia bugetul de stat

0

]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Primăria Municipiului Pitești

3.162

3.162

3.162

3.162

3.162

12 2020

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

9.098

9.098

9.098

A. Lucrări in continuare, din care:

4.322

4.322

4322

Primăria .Municipiului Pitești

4.322

4.322

4 322

-Containere îngropate

4.322

4.322

4.322

4.322

4.322

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

1.317

1.317

1317

Primăria Municipiului Pitești

1.317

1.317

1.317

-Containere îngropate (etapa a-ll-a)

1.317

1317

1.317

1.317

1317

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.459

3.459

3.459

1. Proiectare

92

92

92

Primăria Municipiului Pitești

92

92

92

-Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în municipiul Pitești

120

120

52

52

52

12.2020

-Regularizare Pârâu Velișoara-Gngorești

40

40

40

40

40

12.2020

2. Dotări

3.367

3367

3367

Primăria Municipiului Pitești

3.367

3.367

3.367

3367

3367

12.2020

Cap. 81.02 „Combustibili ți energie"

12

12

12

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

12

12

12

1. Proiectare

12

12

12

Primăria Municipiului Pitești

12

12

12

Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 718

12

12

12

12

12

12.2020

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

71.291

71.291

71.291

A. Lucrări în continuare, din care:

1.862

1.862

1.862

Primăria Municipiului Pitești

1.282

1.282

1.282


Z J

1 J.l

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an i trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit7 Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Lucrări de conformate Pod peste Râul Doamnei

1 267

1.267

1.267

1.267

1.267

12.2020

-Modernizare strada Petre Ispircscu

15

15

15

15

15

04.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

580

580

580

-Amenajarea unei alei carosabile de la bl.A2 str.

Argedava spre D. Butculescu și amenajare parcare in spatele bl.A4 str Burebista

795

795

30

30

30

03.2020

-Rcconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6. bulevardul Nrcolae Bâlccscu

550

550

550

550

550

08.2020

B. Lucrări noi, din care:

10.591

10.591

10.591

Primăria Municipiului Pitești

10.591

10.591

10391

-Stații dc încărcare pentru vehicule electrice in municipiul Pitești

3 039

3.039

3.039

3.039

3.039

12.2020

-Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local dc călători și creșterea atraclivității

57.754

57 754

1.150

1.150

1.150

12 2022

transportului nemotorizat

-Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor in municipiul Pitești

42.865

42865

1.360

1360

1360

12.2021

-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

3.819

3.819

2.022

2.022

2.022

12.2022

-Achiziție mijlocc de transport public-autobuze electrice 12 deal, Pitești - Infrastructură de încărcare autobuze electrice

3 255

3.255

1.300

1.300

1.300

12.2022

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

-îmbunătățirea transportului public de călători in municipiul Pitești - Infrastructrâ

3.411

3411

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1. Proiectare

Primăria Municipiului Pitești

-Reabilitare strada Grigorie Leu

40

40

-Reabilitare strada Petre Ispirescu -Etapa a-ll-a

40

40

-Modernizare strada Amurgului

40

40

-Lărgire Calea Craiovet zona Târg Săptămânal

580

50

-Pasarelă pietonaiă supraterană B-dul Nicolae Bălcescu, zona blocului L6

35

35

-Studii de trafic

75

75

-Amenajare piste dc biciclete

40

40

-Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale

60

60

-Pasaj rutier Negru Vodă-Calea Bascovului

55

55

-Străpungere din strada Depozitelor (Mun Pitești), peste Autostrada A1 (cu nod rutier nou), la DN 73 în corn. Mărâcineni, jud. Argeș

155

155

-Modernizare strada Dumitru Brătianu

35

35

-Modernizare strada Nicolae Brânzeu

35

35

-Actualizare documentație strada Depozitelor

35

35

-Lărgire strada Tineretului zona Școala Gimnazială

„Mihai Eminescu"

30

30

Administrația Domeniului Public Pitești

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

II

1.720

1.720

1.720

122022

58.838

58.838

58.838

1.240

1.240

1.240

620

620

620

40

40

40

12.2020

40

40

40

12.2020

40

40

40

12.2020

50

50

50

12.2020

35

35

35

12 2020

75

75

75

12.2020

40

40

40

12.2020

60

60

60 .

122020

25

25

25

12.2021

80

80

80

12 2020

35

35

35

12.2020

35

35

35

12.2020

35

35

35

12.2020

30

30

30

12.2020

620

620

620

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări ți alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./

Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

Credite interne

Credite externe

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

s

6

7

8

9

10

11

-Amenajare sens giratoriu Calea Craiovci -zona Târg Săptămânal

120

120

120

120

120

12.2020

-Reabilitare scări publice din strada Mârâșești-Palatu) Copiilor

30

30

30

30

30

12.2020

-Reabilitare scări publice strada Mircea Ebade, zona blocului M5

25

25

25

25

25

12.2020

-Reabilitare scări publice cartier Războicni. zona blocurilor P2, P3

30

30

30

30

30

12.2020

-Reabilitare scări publice Aicea Spitalului, zona blocurilor DA, DB, DC

25

25

25

25

25

12.2020

-Amenajare parcare strada Carpenului, zona blocurilor E8. E9, E10

50

50

50

50

50

12.2020

Zid de sprijin strada Ovid Densușianu

35

35

35

35

35

12.2020

-Relocare ți amenajare Secție Reparații Străzi ți

300

300

300

300

300

422020

Mecanizare tSFț

-Amenajare parcare strada Anghel Saligny, zona blocurilor D, Dl. D2, D3

5

5

5

5

5

12.2020

2. Dotări

50.267

50.267

50.267

Primăria Municipiului Pitești

174.428

174 428

49.438

49.438

49.438

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

829

829

829

829

829

12.2020

3. Reabilitări

7.331

7.331

7.331

Primiria Municipiului Pitești

7.331

7331

7.331

-Reabilitare străzi (Câmpului, losif Gabrea, Ion lonescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tcmpeanu, Dr, Pompiliu Robcscu)

1.302

1.302

730

730

730

03.2020

____! ■          4 "       1_______._______________________________________________________________________

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări ți alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

0

1

2

3

Reabilitare strada Banu Mărăcine

708

708

700

-Reabilitare B-dul I C.Brâtianu -Str.Maior Șonțu intre Strada Maternității ți 'Urgii din Vale

4.163

4.163

4 100

-Reabilitare strada Carpenului

1.398

1.398

1

-Reabilitare strada Trivale

2.012

2.012

1.800

15

■ r ■ ■------■■■■   ........ - - -i -   -

Program 2020

Capacit?

Termen

P.l.F.

din rare finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

4

5

6

7

8

9

10

11

700

700

06.2020

4.100

4.100

12.2020

1

1

03.2020

1.800

1 800

06.2020

• \

C

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.         din          2020

Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020

apitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe

Nr.

crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sistem r

multifuncțional

buc.

2

30

2

Scanner

ADF

buc.

6

30

3

Imprimantă laser color A4 -hârtie groasă tip carton

buc.

1

!0

4

Mașină

de numărat bani multifuncțională

buc.

2

15

5

Stație de

calcul (PC)

buc.

25

133

6

Imprima

ntă laser

buc.

7

40

7

Aplicați

; software generare cod de bare

buc.

1

50

8

imprima

ntă cod bare

buc.

4

9

Licență

2018

jrogram AUTOCAD MAP 3D

buc.

2

20

10

Soft-Robot telefonic pentru aflarea cuantumului impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice/juridice

buc.

1

80

_

11

Licență

WINDOWS

buc.

85

61

TOTAL

489

Proiei

Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe

:t „Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești"

Nr.

crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Echipau soluției

mente informatice și soft aferente informatice

buc.

1

1.273

2

Licență

buc.

11

453

6

Infrascli

petură hardware

buc.

1

339

TOTAL

2.065

Capitolul 61.02- Ordine publică și siguranță națională

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sirenă electronică

buc.

3

150

2 '     ** f

Instalație adăposti

de filtrovenlilație pentru ri de protecție civilă

buc.

3

100

_______:_________i_________________

TOTAL

250

• /

Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii

>i dezvoltare publică

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

l.M.

Cantitate

Valoare (mii Ici)

1

Mașină de aspirat și curățat pardoseli

buc.

1

50

2

Container Toilet

buc.

3

160

3

Sistem de alarmare la efracție și supraveghere video pentru Centrul

buc.

1

35

4

Tunel dezinfectare

buc.

13

200

TOTAL

445

Capitolul 74.02 - Protecția mediului

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Utilaj de

ridicat containere îngropate

buc.

1

1.843

2

Containe

r Skip 5 mc

buc.

1

6

3

Container Skip 7 mc

buc.

1

7

4

Container Skip 10 mc

buc.

1

7

5

Pubele gunoi 140 1

buc.

500

119

6

Pubele gunoi 240 1

buc.

200

44

7

Container ABR.OLL 24 mc

buc.

1

20

8

Container ABROLL 30 mc

buc.

1

21

9

Eurocontainer 0.7 mc plastic

buc.

100

125

10

Tractor 50 CP cu remorcă, lamă de deszăpezire și răspânditor antiderapant

buc.

1

335

11

Automăturătoare medic 1,5 - 4mc cu lamă

buc.

1

840

TOTAL

3.367

Capitolul 84.02 - Transporturi

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Autobasi

culantă 7,5-8,5 tome cu șasiu jos

buc.

1

335

2

Autoutilitară basculabilă 7 locuri cu lamă și sărăriță 3,5 tone

buc.

1

485

3

Automacara

buc.

1

1.610

4

Autospei cârlig ret

fială cu cabină dublă carosată cu itorcare omologată

buc.

1

233

TOTAL

2.663

Capitolul 84.02 - Transporturi

Proiect „Achiziție de mijloace de transport public” - autobuze electrice

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Autobuz

hibrid

buc.

20

5.000

2

Autobuz

electric (40 buc.)

buc.

16

40.000

3

Stație dc

încărcare autobuze electrice

buc.

10

1.775

TOTAL

46.775

Anexa nr. 3

]a Hotărârea Consiliului Local nr. din <#.2020

Lista de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2020

Capitolul 67.02 - Cultură, rccreere și religie

Nr. crt.

enumire mijloc fix

L'.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Calculator

buc.

1

5

2

Autoutilitară

buc.

1

100

3

Pompă submers

ibilă ape uzate putere 20-30 l/min

buc.

1

6

4

Pompă de recin

ulare apă debit 70

buc.

2

40

5

Generator

buc.

1

100

6

Platformă elevatoare pentru persoane cu dizabilități

buc.

2

500

TOTAL

751

Capitole

il 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare

publică

Nr.

crt.

enumire mijloc fix

L’.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Instalație ornamentală

buc.

400

300

2

Contor electric

elemetrie

buc.

5

15

3

Unitate comunicație

buc.

10

5

4

Laptop telemeti

ie

buc.

1

7

5

Sistem cititoare

cash-code parcometre

buc.

10

50

6

Imprimantă cart

juri parcare

buc.

2

10

7

Soft amenzi par

tari - actualizare

buc.

1

10

8

Sistem de control acces parcări - parcometre

buc.

5

130

9

Căsuță din lemr

pentru comerț stradal

buc.

10

75

10

Container

buc.

3

135

11

Instalație pulverizare soluție dezinfectanlă

buc.

3

400

TOTAL

1.137

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr.              2020

Lista de dotări a Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2020

apitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Computet

buc.

4

20

2

Licență sc

iftware

buc.

4

5

3

Imprimări

tă multifuncțională laser

buc.

1

4

4

Visiotest

de control portabil

buc.

1

14

5

Firewal)«

i storage

buc.

1

15

TOTAL

58

Capitolul 84.02 - Transporturi

Nr. cri.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Computeț

buc

1

5

2

Licență software

buc.

1

2

3

Filtru stație preparare mixturi asfaltice 60-80 t/orâ

buc.

1

330

4

Mașină tăiat asfall-beton

buc.

1

15

5

Tester diagnoză autobasculante, autoutilitare, autoturisme

buc.

1

53

6

Centrală termică

buc.

I

7

7

Utilaj multifuncțional

buc.

1

417

TOTAL

829


Virări de credite în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2020

Clasifica

ia bugetară

Mii lei

Denumirea unității

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiu

Pitești

ui

51.02

01

03

20.30

800

total

800

Poliția Locală a Municipiului Piteș

i

61.02

03

04

20.01

10

20.04

10

20.14

123

20.30

12

Primăria Municipiului Pitești

61.02

05

71.01

150

50

20.30

2.000

total

ISO

2.15 5 \

Primăria Municipiului Pitești

65.02

04

01

71.01

447

71.03

560

04

02

71.01

40

71.03

40

total

1.087

Primăria Municipiului Pitești

67.02

05

03

71.01

50

50

20.30

225

59.12

200

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

67.02

05

03

20.04

100

Administrația Domeniului Public Pitești

67.02

05

03

20.01

2

20.04

4

20.14

4

total

475

III)

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

68.02

04

20.01

58

20.03

32

20.04

9

20.05

17

20.14

2

total

118

Primăria Municipiu Pitești

lui

70.02

50

71.01

1.241

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

70.02

50

20.01

250

71.01

300

0

1

2

3

4

5

6

Administrația Domeniului

Public Pitești

70.02

50

20.01

2

20.04

4

20.14

5

total

1.241

561

Primăria Municipiului Pitești

84.02

03

03

71.03

150

Administrația Domeniului Public Pitești

84.02

03

03

20.02

21

-

71.01

620

total

79/

TOTAL

3.744

3.744


la Hotărârea Consiliului Local nr.

Anexa nr. 6 dinoy^ 2020


odificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2020

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitul

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

51.02

01

03

20

20.30

800

Total

800

54.02

05

50

50.04

-602

Total

-602

61.02

05

71

71.01

-150

50

20

20.30

4.000

Total

, 3.850

65.02

04

01

71

71.01

-447

71.03

-560

02

71

71.01

-40 I

71.03

-40

Total

-1.087

67.02

05

03

71

71.01

-50

50

20

20.30

-225

59

59.12

-200

Total

-475

70.02

50

71

71.01

-1.241

Total

-1.241

74.02

05

02

20

20.30

602

Total

602

84.02

03

03

71

71.03

-150

Total

-150

Poliția Locală a Municipiului Pitești

61.02

03

04

20

20.01

10

20.04

10

20.14

123

20.30

12

Total

155

Direcția de Asistență So

Municipiului Piteș

cială a

68.02

04

20

20.01

58

20.03

32

20.04

9

20.05

17

20.14

2

Total

118

Serviciul Public de Expl a Patrimoniului al Munic

Pitești

oatare ipiului

61.02

50

20

20.01

710

Total

710

67.02

05

03

20

20.04

100

Total

100

70.02

50

20

20.01

250

71

71.01

300

Total

550

0

1

2

3

4

5

6

Administrația Domeniu

Public Pitești

ui

67.02

05

03

20

20.01

2

20.04

4

20.14

4

Total

10

70.02

50

20

20.01

2

20.04

4

20.14

5

Total

n

84.02

03

03

20

20.02

-21

71

71.01

-620

Total

---- .

-641

L 7.'