Hotărârea nr. 141/2020

HCL privind aprobarea Raportului de evaluare teren Craiovei-pt site

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare a unui teren situat în Cartierul Craiovei, zona Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”

Consiliul Local al Mur Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare

  • - Raportul nr. 14903/24 -Avizele comisiilor de

nr. 15563/2020, nr. 15564/2020, -HCL nr.207/20.06.20


icipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

: pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; .03.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios; specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15562/2020, nr. 15565/2020, nr. 15566/2020;

9 privind însușirea raportului de evaluare pentru imobilul - teren situat în intravilanul municipiului Pitești. Cartier Craiovei, zona Școlii nr.l 1, județul Argeș, privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren situat în municipiul Pitești, str.Obor nr.3;

-Raportul privind determinarea valorii de piață a terenului în suprafață de 2483mp situat în către S.C. Alfa Prospect RC S.R.L. evaluator autorizat A.N.E.V.A.R.

Cartierul Craiovei, întocmit de

înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 14889/24.03.2020;

Văzând prevederile art. în temeiul dispozițiilor


129 alin.(2) lit. „c” din Codul administrativ, cu completările ulterioare; art.196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se însușește

aportul privind determinarea valorii de piață a terenului în suprafață de


2483 mp., situat în cartierul Cțaiovei, zona Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, care face obiectul titlului de proprietate nr. 14558

710.03.2020, în valoare de 2.441.815 lei, echivalentul a 504.049 euro,


raport întocmit de către S.C. Alfa Prospect RC S.R.L., evaluator autorizat ANEVAR

89/24.03.2020 la Primăria Municipiului Pitești, prevăzut în anexa care


înregistrat sub nr.l48:

face parte integrantă din prezen a hotărâre.

Art.2.(l). Negocierea se va face de către comisia constituită potrivit H.C.L. nr.207/20.06.2019 și Dispoziției Primarului Municipiului Pitești nr.921/28.06.2019.

(2). Comisia va negocia prețul de cumpărare, care nu poate depăși valoarea determinată potrivit raportului de evaluare.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora precum și comisiei prevăzute la art.2, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu

Pitești,

Nr.141 din 26.03.2020Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Câlugăru