Hotărârea nr. 140/2020

HCL privind aprobarea alipirii unor terenuri

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE peițtru aprobarea alipirii unor terenuri aferente pasajelor subterane „Griviței” și „Sfânta Vineri”

Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


Pitești;


Consiliul Local a

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


-Raportul nr. 147^0/23.03.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisii

15562/2020, nr.l5563/2020, nr.l5564/2020, nr.l5565/2020, nr.l5566/2020;


or de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.


Văzând prevederile art.129 alin.(2) litera c) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare și ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă alipirea imobilelor-terenuri, aferente pasajelor subterane într-un singur lot, în suprafață totală de 27009mp., după cum mp, înscrisă în cartea funciară nr.l 02214/Pitești;

„Griviței” și „Sfânta Vineri”

urmează:

-suprafața de 378

-suprafața de 137


mp, înscrisă în cartea funciară nr.l02205/Pitești;

-suprafața de 56 mp, înscrisă în cartea funciară nr. 102202/Pitești;

50 mp, înscrisă în cartea funciară nr.89431/Pitești; mp, înscris în cartea funciară nr.97337/Pitești;


-suprafața de 262

-suprafața de 208

(2). Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt înscrise în anexele nr.l, nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum

și Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului


Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.140 din 26.03.2020

ANEXA Nr.l la H.C.L. Nr.Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1.2000


| Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului: Municipiul Pitești,

I_____________________________________________________________I

27009 mp

Bulevardul I. C. Bratanu, Jud Argeș |

| Cartea Funciara nr |                               |uat| PITEȘTI - intravilan                                  |
ANEXA Nr.2 la H.C.L. Nr.


jSMI ...2020PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE ALIPIRE

Scara 1.2000


I Suprafața măsurată

Adresa imobilului: Municipiul Pitești,

| Nr. cadastral

27009 mp

Bulevardul I. C. Bratenu. Jud Argeș |


| Funciara nr. |                           ]uat| PITEȘTI - Intravilan                              |


Tabel da mișcare parcelara pentru alptre knoM

Situana actuala (înainta de aHplra)

Situația viitoare

(după alipire)

Nr. ca a.

7SS.S

Descrierea imotulului

cad.

Suprafața

(mp)

Șaten, de folosința

Descrierea Imobilului

89431

14711

IDr

LOT 1 - Drum

1*840

IDr

Drum

25

2Dr

LOT 1 - Drum

25

2Dr

Drum

135

3CC

LOT I - Curtl-constructii

135

3Cc

Curtl-construct»

359

4Or

LOT 1-Qrum

359

4Dr

Drum

284

50r

LOT 1-Drum

264

SDr

Drum

410

6Or

LOT 1 -Drum

410

6Dr

Drum

3422

7Dr

LOT 1 - Drum

3841

70r

Drum

1385

8Cc

LOT 1 ■ Curtl-constructii

1385

6Cc

Curtl-constructii

119

9Or

LOT 1 • Drum

119

9Dr

Drum

135

lOCC

LOT 1 - Curtl-construcui

135

10CC

Curtl-constructii

1323

HCc

LOT 1 • Curtl-constructii

1323

HCc

CurtHanstructa

368

12Or

LOT 1- Drum

368

12Dr

Drum

SOS

13Cc

LOT 1- Curtl-constructii

SOS

13Cc

Curtl-COftStruCW

1584

14Or

LOT 1 ■ Drum

1584

14DT

Drum

1S8

ISO

LOT 1 • Drum

188

ISDr

Drum

428

l6Or

LOT 1 - Drum

428

16Dr

Drum

57

17Dr

LOT 1 - Drum

57

17Df

Drum

111

18 Or

LOT 1 - Drum

111

HDr

Drum

137

190r

LOT 1 - Drum

137

19Dr

Drum

544

200

LOT 1- Drum

544

20Dr

Drum

102214

378

IDr

LOT 2 * Drum

102205

73

IDr

LOT 3 - Drum

23

2Dr

LOT 3 - Drum

23

21Dr

Drum

41

3Dr

LOT 3 - Drum

97337

2 OS

ICC

LOT 4 - Curti-constructH

208

22Cc

Gurti-constnjctn

102202

58

lOr

LOT 5 - Drum

Total

27009

27009Parafa

Semnătura si data

Stampila bcpi