Hotărârea nr. 14/2020

.HCL trecere din dom pb in dom privat -str Argedava+Deceneu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești, a unor imobile-terenuri, situate în străzile Argedava și Deceneu

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


-Referatul de aprobare

Pitești;

e specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3883/23.01.2020,   nr.3 886/23.01.2020,   nr.3 887/23.01.2020,


-Avizele comisiilor 4

nr.3 882/23.01.2020,

nr.3888/23.01.2020;

-Raportul nr.3037/21.61.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Pitești, în domeniul privat al Municipiului Pitești, a unor imobile-terenuri, situate în municipiul Pitești,

străzile Argedava și Deceneu;

Văzând prevederile art.361 alin.(2) din Codul Administrativ, ale art.693-702 din 03/21.03.2019, privind unele măsuri de realizare a balcoanelor în municipiul Pitești, ale H.C.L. nr.293/26.09.2019 pentru


Codul Civil, ale H.C.L. nr.l

la unitățile locative situate »

aprobarea dezmembrării unu i imobil - teren, situat în Municipiul Pitești, strada Argedava,

31.10.2019 pentru aprobarea dezmembrării unui imobil - teren, situat în municipiul Pitești, strada Deceneu;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu


precum și ale H.C.L. nr.337/

completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului identificată cu numărul cadastral 101978 și a suprafeței de 10 cadastral 101955, în vederea încheierii actelor notariale de


Pitești, a suprafeței de 6 mp. mp identificată cu numărul superficie.

(2). Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt cele din anexele nr. 1 și nr.2, care fac parte int

egrantă din prezenta hotărâre.

urilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin


Art.2. Inventarul bun

H.G.R. nr.447/2002, se modifică conform prezentei hotărâri.

pipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic mică și Arhitectul Șef vor aduce la îndeplinire dispozițiile a fi comunicată acestora, de către Secretarul General al


Art.3. Primarul Muni

Contencios, Direcția Econo prezentei hotărâri, care v Municipiului Pitești.


PRE INTE DE ȘEDINȚĂ, Ion luatei

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătă(in Călugăru

Pitești,

Nr.14 din 28.01.2020
Plan de amplasament si delimitare a imobilului

scara 1: 100

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

lOmp

Mun. Pitești, Cart. Razboieni, Str. Deceneu, Spațiu Verde Bloc C4, Bloc D4

Cartea funciara

UAT

Pitesti-intravilan

490220


490220

. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

10

Spațiu verde

Teren neimprejmuit

TOTAL

10

B. Di

\TE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Suprafața construita la sol [mp]

Menttuni

Suprafața masurata =10 mp

Suprafața din act = 10 mp

Executant: Ing. Xegoita Nicolae

:ren.

astrale și teren

3.12.2019

Confirm

Inspector

Cor corect iu core*

ifirm executarea măsurătorilor la ti dirica întocmirii docufnenukiei cai pondenja acesteia cu reulituMn din 1 "!      ITORk

bem nătu ra/<Jr<iam p i ia

1 «• «. /

rCz

Xk            0

x*          <rz

i nt rod uceread i m oljii^ j ufîit Btiim W'flâteTt și atribi ’               • • jasțra|

—v,>.a.„cr yiaUUl IA

~seni natura și parola—-------

Data.................

Ștampila BCPI

tegrată