Hotărârea nr. 139/2020

HCL privind prorogarea unor termene

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

privind


HOTĂRÂRE prorogarea unor termene și activități

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vede

  • - Referatul de Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15562/202 nr. 15566/2020;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,


re:

aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul


4914/24.03.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;


:0, nr. 15563/2020,   nr. 15564/2020,   nr. 15565/2020,


HOTĂRĂȘTE:

Articol unic:

(1). Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Pitești care stabilesc termene și activități care, îndeplinire în perioada pan» național, se prorogă.

, din motive temeinice, nu pot fi respectate/aduse la demiei COVID - 19 și stării de urgență declarate la nivel


(2). Termenelp și activitățile prevăzute la alin.(l) din prezenta hotărâre, 'ând cu data de 30.06.2020; prin Hotărâre a Consiliului


curg/se organizează, încep

Local termenul stabilit poate fi modificat, dacă situația la nivel național va impune asta.

(3). Compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, societățile comerciale și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care le va fi comunicată de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu

Pitești,

Nr.139 din 26.03.2020Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru