Hotărârea nr. 138/2020

HCL privind modificare Regulament circulatie aprobat prin HCL nr.81-2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


pentru modificarea Regulamentului privind circulația prin municipiul Pitești a autovehiculelor destinate speciale și în <


! transportului rutier de persoane prin curse regulate, regulate cont propriu, aprobat prin HCL nr. 81/20.02.2020


Consiliul Local a Având în vedere:

-Referatul de apr*

Pitești;

-Raportul nr.1463

-Avizele comisii

15562/2020, nr. 15563/2020, nr. 15564/2020, nr. 15565/2020, nr. 15566/2020;

-Adresa nr.74/18


Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


obare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


9/23.03.2020 al Direcției Tehnice;

or de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.


03.2020 a unui grup de societăți comerciale cu profil transport persoane, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.14101/18.03.2020;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, lepublicată, cu modificările și completările ulterioare;

' ' " tozițiilor art.196, alin.(l), lit. a) din Codul Administrativ, cu


In temeiul disp< completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.I. Se mod municipiul Pitești a autovehic regulate speciale și în cont cuprins:


îfică alin.(6) al art.4, din Regulamentul privind circulația prin :ulelor destinate transportului rutier de persoane prin curse regulate, propriu aprobat prin HCL nr.81/20.02.2020 și va avea următorul


”(6) Pentru acordarea și/sau prelungirea avizului de circulație, se percepe tariful de 100 lei/vehicul/lună. ”

Art.II. Se modifică alin.(2) al art.5, din Regulamentul privind circulația prin municipiul Pitești a autovehiculelor destinate transportului rutier de persoane prin curse regulate, regulate speciale și în cont propriu aprobat prin HCL nr.81/20.02.2020 și va avea următorul cuprins:

”(2). Prin excepție de la alin.(l), lit. a) pct.l, la solicitarea operatorilor de transport pentru devierea traseului stabilit, pentru a accesa pe Calea București în vederea folosirii punctului de îmbarcare/debarcare călători la Colegiul Armând Călinescu, tariful achitat pentru fiecare aviz în parte, va fi 1 acordă doar microbuzelor. ”


90 lei/vehicul/lună. Avizul pentru stația de pe Calea București se


Art.III - Direci ia Tehnică a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia de Secretarul General al Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ rffhp-Ioniiț Olariu


Pitești,

Nr. 138/26.03.2020Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, ANDREI-CĂTÂLIN CĂLUGĂRU