Hotărârea nr. 137/2020

HCL privind modificarea HCL nr.61-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.^.L. nr. 61/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Acordului de parteneriat, precum și a contribuției municipiului Pitești în cadrul proiectului “Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT”


Dai al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


Consiliul Lo

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr


14467/20.03.2020 al Direcției Tehnice;


-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr.15558 /2020, nr.15559 /2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

-Solicitarea de clarificări nr. 14 transmisă de ADR Sud Muntenia prin sistemul

gistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr. 9341/20.02.2020;

(revederile H.C.L. nr. 97/29.03.2018 privind participarea


informatic MySMIS, înre:

Văzând pi municipiului Pitești în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritara 2- îmbunătățirea compet privind aprobarea indicat contribuției municipiului

„Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINE:

b) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor, Axa prioritară 2 -îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încu afaceri, 2.1.B - Incubato 2020;


: tivității intrprinderilor mici și mijlocii, H.C.L. nr.61/06.03.2019 lorilor tehnico-economici, a Acordului de parteneriat, precum și a Pitești, modificata prin H.C.L. nr.198/2019, în cadrul proiectului


SS HUB-PROSANT”, precum și prevederile art. 129 alin. (2) lit.


•ajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de are de afaceri, in cadrul Programului Operațional Regional 2014-


Având în tehnică legislativă pentru în temeiul completările ulterioare,


vedere prevederile Legii nr.24/27.03.2000 privind normele de elaborarea actelor normative, republicată;

dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din


HOTĂRĂȘTE:hjistrativ, cu


Art.L Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 61/06.03.2019 Devizul general al proiectului „Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT”, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr.


198/20.06.2019, se înlocuiește cu Devizul general prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, cu o valoare totală de 14.234.917,296 lei.

Art.II. Art.l Ajlin (2) al H.C.L. nr. 61/06.03.2019, se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Se aprobă valoarea totală a proiectului de 14.670.822,57 lei, inclusiv TVA,


din care:


ă eligibilă 13.852,151,48 lei, inclusiv TVA.


conținut:

j


  • a) Valoarea tota

  • b) Valoarea totală neeligibilă 818.671.09 lei, inclusiv TVA.

Art.III. Art. 3


al H.C.L. nr. 61/06.03.2019, se modifică și va avea următorul


Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului PITEȘTI, în cunatum de 7.093.611,89 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 818.671,09 lei inclusiv TVA, cât și contribuția la valoarea eligibilă a proiectului de 6.274.940,80 lei inclusiv TVA, reprezentând cofmanțarea proiectului ’Tromovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT”

Art.IV.Celelâlte prevederi ale H.C.L. nr. 61/06.03.2019 rămân în vigoare.

Art.V. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General a


Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț OlariuContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,


Nr. 137 din 26.03.2020


„Realizare incubator de afaceri Pitești Bus activitatilor de cer

Anexa Nr. 7

Devizul general

al obiectivului de investiții

ineșss Hub" aferent proiectului „Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea cetare -dezvoltare in cadrul Pitești Business Hub-PROSANT"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapit

olejlor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv

TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea tere

nului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și la starea inițială

alducerea terenului

173 300,000

32 927,000

206 227,000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția u

til tăților

13 000,000

2 470,000

15 470,000

TOTAL CAPITOLUL 1

186 300,000

35 397,000

221 697,000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necess

re obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților obiectivului de investiții

recesare

535 000,000

101 650,000

636 650,000

TOTAL CAPITOLUL 2

535 000,000

101 650,000

636 650,000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehni

3.1

Studii

0,000

0,000

0,000

3.1.1

Studii de teren

0,000

0,000

0,000

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediu

ui

0,000

0,000

0,000

3.1.3

Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

3.2

Documentații-suport și cheltuieli penti avize, acorduri și autorizații

u obținerea de

0,000

0,000

0,000

3.3

Expertiză tehnică

15 200,000

2 888,000

18 088,000

3.4

Certificarea performanței energetice clădirilor

i auditul energetic al

14 000,000

2 660,000

16 660,000

3.5

Proiectare

294 552,000

55 964,880

350 516,880

3.5.1

Temă de proiectare

0,000

0,000

0,000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,000

0,000

0,000

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de intervenții și deviz general

j avizare a lucrărilor

89 800,000

17 062,000

106 862,000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în ta avizelor/acordurilor/autorizațiilor

îderea obținerii

5 000,000

950,000

5 950,000

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proibt detaliilor de execuție

ctului tehnic și a

36 946,000

7019,740

43 965,740

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

162 806,000

30 933,140

193 739,140

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

30 000,000

5700,000

35 700,000

3.7

Consultanță

228 500,000

43 415,000

271 915,000

3.7.1

Managementul de proiect pentru otie

ctivul de investiții

188 500,000

35 815,000

224 315,000

3.7.2

Auditul finaciar

40 000,000

7 600,000

47 600,000

3.8

Asistență tehnică

81 320,000

15 450,800

96 770,800

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiec

tantului

40 619,000

7 717,610

48 336,610

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrăriloj’

27 079,000

5 145,010

32 224,010

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului lâ fa programul de control al lucrărilor de e: către Inspectoratul de Stat în Const

zele incluse în xecuție, avizat de

13 540,000

2 572,600

16 112,600

3.8.2

Dirigenție de șantier

40 701,000

7 733,190

48 434,190

TOTAL CAPITOLUL 3

663 572,000

126 078,680

789 650,680

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

//**-

7 331 049,191

1 392 899,346

8 723 948,537

4.1.1

ARHITECTURA

3 946 700,000

749 873,000

4 696 573,000

4.1.1.1

DESFACERI DEMOLĂRI, D^MC

)NTARI

3 $46 700,000 —

749 873,000

4 696 573,000

4.1.2

STRUCTURA

2 458 471,662

467109,616

2 925 581,278

4.1.2.1

TERASAMENTE SI FUNDAȚII

718 210,183

136 459,935

854 670,118

4.1.2.2

SUPRASTRUCTURA

1 740 261,479

330 649,681

2 070 911,160

4.1.3

INSTALAȚII ELECTRICE

417 879,714

79 397,146

497 276,860

4.1.3.1

INSTALAȚII ELECTRICE CURI detecție,antiefractie,control acces,b; auto,telefonie,monitorizare video, rei

ENTI SLABI(sistem riere ea calculatoare)

154 728,000

29 398,320

184 126,320

4.1.3.2

INSTALAȚII ELECTRICE INTE

RIOARE

263 151,714

49 998,826

313 150,540

4.1.4

INSTALAȚII TERMICE

407 987,537

77 517,632

485 505,169

4.1.4.1

TERMICE INTERIOARE

407 987,537

77 517,632

485 505,169

4.1.5

INSTALAȚII SANITARE

100 010,278

19 001,953

119 012,230

4.1.5.1

INSTALAȚII SANITARE INTER EXTERIOARA

OARE SI APA

100 010,278

19 001,953

119 012,230

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnoloț

ice și funcționale

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și f necesită montaj

uncționale care

1 004 796,320

190 911,301

1 195 707,621

4.3.1

Obiect: ARHITECTURA

178 040,000

33 827,600

211 867,600

4.3.2

Deviz: TERMICE INTERIOARE

820 520,800

155 898,952

976 419,752

4.3.3

Deviz: INSTALAȚII SANITARE IN EXTERIOARA

TERIOARE SI APA

6 235,520

1 184,749

7 420,269

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și 1 necesită montaj și echipamente de t

uncționale care nu •ansport

403 733,000

76 709,270

480 442,270

4.4.1

Obiect: ARHITECTURA

403 733,000

76 709,270

480 442,270

4.5

Dotări

441 889,000

83 958,910

525 847,910

4.5.1

Obiect: ARHITECTURA

441 889,000'

83 958,910

525 847,910

4.6

Active necorporale

91 860,000

17 453,400

109 313,400

4.6.1

Obiect: ARHITECTURA

91 860,000

17 453,400

109 313,400

TOTAL CAPITOLUL 4

9 273 327,511

1 761 932,227

11 035 259,738

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

109 965,738

20 893,490

130 859,228

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organiz<

irea șantierului

87 972,590

16 714,792

104 687,382

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantiere

lui

21 993,148

4178,698

26171,846

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul ere

ditului

222 931,476

0,000

222 931,476

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente finanțatoare

reditului băncii

0,000

0,000

0,000

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul c construcții

ilității lucrărilor de

36 655,2461

0,000

36 655,246

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul s teritoriului, urbanism și pentru autori: construcții

atului în amenajarea area lucrărilor de

73 310,492

0,000

73 310,492

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Const

■uctorilor - CSC

36 655,246

0,000

36 655,246

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conform co nstru i re/desfi ința re

î și autorizația de

76 310,492

0,000

76 310,492

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

999 462,751

189 897,923

1 189 360,674

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicit

ste

5 000,000

950,000

5 950,000

TOTAL CAPITOLUL 5

1 337 359,965

211 741,413

1 549 101,378

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatar

2 1 50,000

408,500

2 558,500

6.2

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

2 150,000

408,500

2 558,500

TOTAL GENERAL:

11 997 709,476

2 237 207,820

14 234 917,296

din care: C+M (1.2, 1.3,1.4, 2, 4.1,4.2, 5.1.1)

8 140 321,781

1 546 661,138

9 686 982,920

Data

2020.10.02


Beneficiar,

Pagina 2 /2
NICOLESC Digitallysigned

U            by NICOLESCU

. „lr^rAr.r. . ANDREEA-IRINA

A N D R E EA- Date: 2020.02.20


IRINA


1223:42 +02'00'


Program Operațional Regional

poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)


Apel: POR/165/2/1/Consolidarea


Proiect: cod SMIS 124630 - Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare -dezvoltare în cadrul PITETI BUSINESS HUB - PROSANT


c

in urma răspunsului la Clarificări se impune di La Solicitant se ataseaza memoriul + anexele Plan de achiziții

Activitati previzionate

Buget activitati si cheltuieli

Buget rezultate

Graficul cererilor de rambursare

Resurse umane implicate

Contractare

Solicitarea de clarificare 14

^blocarea următoarelor secțiuni.

ptr a se putea verifica cu cererea de finanțare.

9

| Solicitant

Se permite atașarea de documente.

| Atribute proiect

| Responsabil de proiect

| Persoană de contact

| Capacitate solicitant

| Localizare proiect

| Obiective proiect

Rezultate așteptate

( AC ••••<• Z

| Context

IM _____________11__________

| Justificare


| Grup tintă

| Sustenabilitate

Relevantă

| Riscuri

| Principii orizontale

| Descrierea investiției

| Indicatori prestabiliți

| Indicatori suplimentari proiect

| Plan de achiziții

in urma răspunsului la Clarificări se impune de La Solicitant se ataseaza memoriul + anexele Plan de achiziții

Activitati previzionale

Buget activitati si cheltuieli

Buget rezultate

Graficul cererilor de rambursare

Resurse umane implicate

Secțiunea a fost deblocată.

| Resurse umane implicate

îlocarea următoarelor secțiuni.

)tr a se putea verifica cu cererea de finanțare.

in urma răspunsului la Clarificări se impune de La Solicitant se ataseaza memoriul + anexele Plan de achiziții

Activitati previzionale

Buget activitati si cheltuieli

Buget rezultate

Graficul cererilor de rambursare

Resurse umane implicate

Secțiunea a fost deblocată.

| Resurse materiale implicate

blocarea următoarelor secțiuni.

ptr a se putea verifica cu cererea de finanțare.

Mi

Activitati previzionate

in urma răspunsului la Clarificări se impune de La Solicitant se ataseaza memoriul + anexele | Plan de achiziții

Activitati previzionate

Buget activitati si cheltuieli

Buget rezultate

Graficul cererilor de rambursare

Resurse umane implicate

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Activitati si cheltuieli

blocarea următoarelor secțiuni.

ptr a se putea verifica cu cererea de finanțare.

II*             /\ > fi

v       / * /’

/R"77y^ 7/

■,-C-^ruv^ //

in urma răspunsului la Clarificări se impune de La Solicitant se ataseaza memoriul + anexele |

blocarea următoarelor secțiuni.

ptr a se putea verifica cu cererea de finanțare.

Plan de achiziții

Activitati previzionate

Buget activitati si cheltuieli

Buget rezultate

Graficul cererilor de rambursare

Resurse umane implicate

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Rezultate

in urma răspunsului la Clarificări se impune debloc; La Solicitant se ataseaza memoriul + anexele ptr a Plan de achiziții

Activitati previzionate

Buget activitati si cheltuieli

Buget rezultate

Graficul cererilor de rambursare

Resurse umane implicate

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Amplasament

area următoarelor secțiuni.

se putea verifica cu cererea de finanțare.

Buget - Câmp de intervenție

Buget - Formă de finanțare

Buget - Tip teritoriu

Buget - Activitate economică

Buget - Obiectiv tematic

Buget - Mecanisme aplic, terit.

Graficul de rambursare

in urma răspunsului la Clarificări se impune debk La Solicitant se ataseaza memoriul + anexele ptr

jcarea următoarelor secțiuni.

a se putea verifica cu cererea de finanțare.


Plan de achiziții

Activitati previzionate

Buget activitati si cheltuieli

Buget rezultate

Graficul cererilor de rambursare

Resurse umane implicate

Secțiunea a fost deblocată.

in urma răspunsului la Clarificări se impune deblocarea următoarelor secțiuni.

La Solicitant se ataseaza memoriul + anexele £tr a se putea verifica cu cererea de finanțare.

Plan de achiziții

Activitati previzionate

Buget activitati si cheltuieli


Buget rezultate

Graficul cererilor de rambursare

Resurse umane implicate

Semnătură: