Hotărârea nr. 136/2020

HCL transmitere in administrarea Centrului Judetean

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind transmiterea în administrarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș a unor spații cu destinația de învățământ pentru


Cențrul Logopedic Interșcolar Pitești


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de apro Municipiului Pitești;

-Adresa nr.7222/26


sare pentru proiectul de hotarare inițiat de Primarul


11.2019 a


Centrului Județean de Resurse și Asistență la Primăria Municipiului Pitești sub


Educațională Argeș înregistrată nr.57982/26.11.2019;’

-Raportul nr.14370/19.03.2020 Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558/202

Văzând prevederile

litera ”a” art.299-300 din Codul Administrativ, cu completările ulterj

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Co completările ulterioare,


al Direcției Administrație Publică Locală,


0, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

art.867 și următoarele din Codul Civil, ale art.297 alin.(l)


HOTĂRĂȘTE:Administrativ, cu

---U


Art.l(l). Se transmit în administrarea Centrului Jude

Asistență Educațională Aifgeș două spații cu destinația de învățământ, respectiv B30 și B36, situate la etajul 3

Alexandru Odobescu Pitești, pentru Centrul Logopedic Interșcolar Pitești.

  • (2) . Darea în administrare se face până la data de 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire, în condițiile legii.

  • (3) . Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin.(l) sunt cele din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l).Se interzice titularului dreptului de administrare, sub sancțiunea încetării de îndată a dreptului de administrare, utilizarea spațiilor în alte scopuri decât cele din obiectul de activitate al Centrul Logopedic Interșcolar Pitești, precum și închirierea, concesionare proprietarului.

(2). Se interzice titularului dreptului de administrare, efectuarea de lucrări de modificare a configurației spațiilor fără acordul expres al proprietarului și fără îndeplinirea formalităților prevăzute de lege în această materie.


al corpului B aflat în administrarea Colegiului Național


spațiilor ori efectuarea altor acte de dispoziție, fără acordul


(3). Suportarea cheltuielilor pentru funcționarea spațiului dat în administrare, revine titularului dreptului de administrare.

Art.3. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș și Colegiul Național „Alexandru Odobescu” vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.136 din 26.03.2020