Hotărârea nr. 135/2020

HCL aprobare inchiriere teren plaja Costache Negri

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

nchirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de


privind aprobarea i

teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în incinta plajei descoperite din str. Costache Negri, pentru amenajarea unei terase pentru alimentație publică


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 13934/17.03.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558/2020, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

-Adresa nr.3505/26.02.2020 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr.l 1693/04.03.2020 la Primăria Municipiului Pitești;

Având în vedere HCL nr.l28/24.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020, precum și HCL nr.197/26.05.2016 privind completarea HCL nr.332/31.08.2011 privij

de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

Văzând prevederi ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.”a” dj completările ulterioare,


nd aprobarea unor tarife pentru serviciile de agrement prestate


e art. 129 alin.(6) lit.”a” din Codul adminj ‘^cu completările


HOTĂRĂȘTE:irîîStrativ, cu


inând domeniului , în suprafață de 93 mp., situat în incinta plajei descoperite din în vederea amenajării unei terase pentru alimentație publică,


Art.l.(l). Se aprobă scoaterea la licitație publică a terenu public al Municipiului Pitești strada Costache Negri, F.N., autorizate în condițiile legii.

  • (2) . Se aprobă documentația pentru organizarea și desfășurarea licitației publice privind închirierea terenului prevăzut la art. 1 alin.(l), potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) . Planul de situație al amplasamentului de la alin.(l) este prevăzut în documentația de licitație.

  • (4) . Prețul de pornire al licitației este de 2 lei/m.p./zi, fără T.V.A., iar pasul de 1


leu.


ia va avea loc la sediul Serviciului Public de Exploatare a Pitești și va fi organizată de către o comisie constituită prin


Art.2.(l). Licitați

Patrimoniului Municipiului

dispoziția Primarului Municipiului Pitești.

(2). Contestațiile formulate cu privire la modul de desfășurare a licitației se depun la Serviciul Public de Exploe de la data licitației și se soluți Municipiului Pitești, în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia.


tare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în termen de 24 de ore ionează de către o comisie constituită prin Dispoziția Primarului


Art.3.(l).Se împuternicește directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești să semneze contractele de închiriere, încheiate potrivit prezentei hotărâri.

(2). în contractul

de închiriere vor fi prevăzute clauze cu privire la obținerea autorizației în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și la respectarea normelor legale privind igiena și sănătatea publică.

Art.4.(l). Stabilirea amplasamentelor șezlongurilor din incinta plajei descoperite stache Negri, precum și numărul maxim al acestora se face de oatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.


din zona de agrement str. Col: către Serviciul Public de Exp

(2). Tariful pentru amplasarea șezlongurilor este de 1,5 lei/mp/zi/loc/șezlong aprobat prin H.C.L. nr.332/3

.08.2011, cu modificările și completările ulterioare.

prezentei hotărâri se suspendă în situația prelungirii stării de


Art.5. Prevederile

urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României precum și în situați

a adoptării unor măsuri similare.


Art.6. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată de către Secretarul General al Municipiului Piteș

ti.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.135 din 26.03.2020

ANEXA LA HCL NR. /          6 '2020


PRIVIND ORGAN


ZAREA Șl DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI PUBLICE PENTRU

ÎNCHIRIEREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN SITUAT ÎN INCINTA PLAJEI DESCOPER TE DIN STR. COSTACHE NEGRI, F.N., ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEi TERASE PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

2020


  • 1. OBIECTUL LICITAȚIEI :

închiriere teren situat în incinta plajei descoperite din str. Costache Negri, F.N., aparținând domeniului public al municipii lui Pitești, aflat în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului P Se va licita suprafața de 93 Negri pentru amenajarea une

itești.

n.p. teren situat în incinta plajei descoperite din str. Costache terase de alimentație publică.


Planul de situație al amplasamentului este prevăzut în anexa la prezenta documentație

  • 2. FORMA DE LICITAȚIE :

Licitație publică deschisă cu strigare.

  • 3. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI :

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în calitate de Administrator.

Sediul : Pitești, Calea București, bl. U 3, parter, tel. 0248/210380, fax 0248/210280.

CUI:18812396

  • 4. BAZA LEGALĂ :

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

HCL nr.128/24.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2020;

SECȚIUNEA II


REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI---------*-------------------------


PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNOR SUPRAF DE TEREN


CAPITOLUL I


CE


RINȚE IMPUSE DE ORGANIZATORI1. Ofertanții pot fi perso; Autorizate,întreprinderi famili 2.Ofertanții vor prezenta anterior desfășurării licitației, următoarele documente, în caz contrar nefiind admiși:

  • a)

  • b) sau chitanța de depunere Patrimoniului Municipiului Pit perioadă de 2 luni, calculată astfel:

Garanția = suprafața te

Scrisoarea de garanție I ori de 20 zile calendaristice, c C) jurisdicția sediului ofertantului sau reorganizării judiciare și că asociații nu au comis infracțiuni specifice activităților economice;

  • d)    Certificat de atestare Generală Finanțelor Publice

  • e)    Certificat pentru îndepl de primăria localității în care ofertantul își are sediul;

  • f)     Certificat de atestare fiscală pentru îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor locale, eliberat de Primăria Municipiului Pitești;

  • g)    Declarație pe propria răspundere cu toate conturile deschise la bănci comerciale;

  • h)    Certificate de bonitate declarație pe propria răspundere că nu are alte conturi bancare deschise decât cele declarate;

  • i)     Copii ale certificatului c|e înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte și codul unic de înregistrare;

  • j)     Copie a ultimului bilanț

a ultimei declarații de venit global și a fișei de impunere pentru P.F.A.,Î.L și Î.F.


ane juridice române sau străine, precum și iale și întreprinderi individuale, înregistrate ca atare, potrivit legii.


ane fizice


Dovada achitării contravalorii caietului de sarcini și a taxei de participare la licitație;

Dovada achitării garanției de participare la licitație, prin scrisoare de garanție bancară în numerar, la casieria Serviciului Public de Exploatare a ești, garanție care reprezintă chiria minimă datorată pentru o


renului (mp) x prețul minim de pornire (lei/mp/lună) x 2 luni, bancară trebuie să fie valabilă cel puțin 35 zile de la data licitației, alculate de la data repetării licitației;

Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul din din care să rezulte că firma nu se află în procedura falimentului


fiscală pentru persoane fizice sau juridice, emis de Direcția oentru îndeplinirea obligațiilor de plată;

I nirea obligațiilor de plată, a taxelor și impozitelor locale, eliberat


emise de banca/băncile la care ofertantul are cont deschis și


contabil, înregistrat la D.G.F.P. pentru societăți comerciale sau


2. Nu vor fi admiși la licitație ofertanții care :

  • a) au datorii față de instituții

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, indiferent dacă acestea reprezintă debite, dobânzi sau penalități de întârziere pentru neplata în termen a obligațiilor;

  • b) nu prezintă întreaga documentație solicitată sau prezintă vreunul din documente cu termenul de valabilitate expirat;

  • c) nu fac dovada depunerii garanției de participare la licitație, a achitării caietului de sarcini;

  • d) se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului.


e emitente ale certificatelor mai sus enunțate, bănci și față de


CAPITOLUL II

TERMENELE LICITAȚIEI

  • 1. Documentele

    prevăzute la capitolul anterior se vor depune la sediul


SERVICIULUI PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI, până cel târziu în data_____________

__________, ora.

ea loc la sediul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului lea București, bl. U3, parter, în data de ,


  • 2. Licitația va avi

Municipiului Pitești, din Cal ora

Pentru motive licitației, însă nu mai devrem organizatorului.


emeinic justificate se poate modifica, în condițiile legii, data e de cea inițială. Noua dată se va afișa la loc vizibil, la sediul


3.în caz de modificare a datei licitației, în perioada de amânare, nu se pot depune către ofertanți.

, în cazul amânării licitației, nu trebuie să fie refăcute, chiar dacă a expirat. Excepție face scrisoarea de garanție bancară de termen de valabilitate trebuie să respecte condițiile stabilite la


alte dosare de participare de 4.Actele depuse, perioada lor de valabilitate ; participare la licitație, al căre pct. 2 lit. b) din Capitolul I.

5.Ofertanții asoc mod individual, pentru acelaș


; ați nu au dreptul de a depune alte amplasament licitat.


CAPITOLUL III


DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI  • 1.    La data de

EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI, vor fi prezenți membrii Comisiei de licitație și ofertanții. Persoanele fizice vor prezenta o delegație din partea firmei pe care o reprezintă, dacă nu sunt asociați sau administratori.

  • 2.     Eventualele obiecțiuni


,ora


, la sediul


legate de modul de organizare vor fi formulate înainte de


deschiderea ședinței de licitație și vor fi soluționate pe loc.

Comisia de licitație va cerceta documentația depusă și va încheia un proces-verbal al d ofertanții admiși și respinși, motivele care au stat la baza


3.

ședinței de licitație, precizăm

respingerii.

Contestațiile formulate cu privire la modul de desfășurare a licitației se depun la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în termen de 24 de ore de la data licitației și se soluționează de către o comisie constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești, în termen

de 5 zile de la înregistrarea contestației.


contrar, se va proceda la repetarea ședinței de licitație în termen


  • 4.     La licitație pot participa doar ofertanții declarați admiși. Licitația va continua dacă sunt minim 2 ofertanți pentru amplasament, declarați admiși, selectați în urma verificării documentației depuse. în caz < de 15 zile.

    dinței de licitație se prezintă un singur ofertant, se va proceda la


  • 5.     Dacă și la repetarea șei negocierea directă cu acesta.

  • 6.    Modul de desfășurare a licitației se va menționa în procesul verbal al ședinței.

  • 7.    Procesul verbal al ședinței va fi semnat de către membrii Comisiei de licitație și de către participanții la licitație.

    • 8.     Ofertantul care oferă cel mai mare preț va fi declarat câștigător.

    • 9. Comisia de licitație va preciza în încheierea procesului verbal ofertantul câștigător si suma in lei, cu care s-a adjudecat I

    10.Ofertantul declarat câștigător are obligația ca, în termen de 15 zile de la data la care a fost declarat câștigător, sa se prezinte la sediul SERVICIULUI PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI, in vederea încheierii contractului de închiriere. Termenul mai sus precizat este unul de decădere, nerespectarea lui ducând atat la pierderea dreptului de a încheia contractul, cat si a garanției de participare depuse.


    citația precum si valoarea garanției de buna execuție.


    CAPITOLUL IV

    REPETAREA LICITAȚIEI


    • 1. Procedura licitației se va repeta in următoarele situații:

    • a. in termen de 15 zile de la data licitației, daca la primul termen nu au fost minimum 2 ofertanți;

    • b. in termen de 15 zile de la data limita impusa ofertantului in drept a încheia contractul de închiriere cu Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, daca acesta nu a inteles sa incheie contractul de închiriere.

    • 2. Daca la repetarea licitației s-a prezentat un singur ofertant care îndeplinește


    condițiile de eligibilitate, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va putea proceda la atribuirea a intre ofertant si comisia de licH


    mplasamentelor prin negociere directa. Negocierea se va purta tație, prevăzuta la Cap. III.

    3. Procedura licitației publice sau negocierii directe (funcție de numărul ofertanților) in 2 săptămâni, pana la adjudecarea acesteia, cu respectarea


    se va repeta periodic, din 2 prevederilor pct. 5,Cap.III - Caiet de sarcini.

    4. Participarea la cerințe ce sunt impuse in cazul licitației publice.

    5. Prețul minim de pornire la negocierea directa este același ca la licitație.

    6. In procesul verbal de negociere, comisia va relata si modul de desfășurare a negocierii.


    negocierea directa obliga ofertantul la îndeplinirea acelorași


    CAPITOLUL V


    DISPOZIȚII SPECIALE

    1.Contractul va fi încheiat pe o perioadă de 3 luni (iunie, iulie, august), cu posibilitatea prelungirii, pentru perioade din același an 2020 prin act adițional. In situația in care procedura de licitație se incheie mai devreme de 1 mai 2019, la solicitarea câștigătorului


    licitației, contractul se va incheia incepand cu data de 1 mai 2020.

    2. Ofertanții declarați câștigători vor prezenta, la încheierea contractului, o declarație dată pe propria răspundere, din care să rezulte că se obligă să părăsească spațiul în termen de 7 zile de la primirea notificării din partea Serviciului Public de Exploatare a


    Patrimoniului Municipiului Pitești, in caz contrar locatorul procedând la desființarea acestora , în conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Pitești,


    nr.689/2017, privind desființarea pe cale administrativă a construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu amplasate pe terenuri aparținând domeniului public și privat al Municipiului Pitești.CAPITOLUL VI

ALTE DISPOZIȚII 1. Scrisoarea de garanție bancara se va returna participanților astfel:

  • a) celor care nu au întrunit condițiile de eligibilitate si celor care nu au fost declarați câștigători - in termen de 15 zile de la data depunerii cererii de restituire la sediul Serviciului Public de Exploatare a Pătrimi

    oniului Municipiului Pitești;

    arați câștigători in termen de 7 zile de la data depunerii scrisorii


  • b) ofertanților dec;

de garanție de buna execuție

2. Câștigătorul licitației este obligat sa încheie contractul de închiriere cu Serviciul oniului Municipiului Pitești în termen de 15 zile de la data la care


Public de Exploatare a Patrim<

a fost declarat câștigător și să depună garanția de bună execuție a contractului, in termen de 5 zile de la încheierea contractului.

cuție = suprafața terenului (mp) x chiria stabilita prin licitație TVA.


Garanția de buna exe*

(lei/mp/luna) x 2 luni, inclusiv

  • 3. Plata chiriei se va face lunar, până în ultima zi a fiecărei luni pentru luna expirată.

  • 4. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nu se obliga a furniza si alte utilități in afara celor la care terenurile in cauza sunt deja racordate. Furnizarea utilităților către amplasamente se va face in baza contractului de închiriere, urmând ca acest lucru să fie detaliat în contract.

CAPITOLUL VII

ALTE INFORMAȚII

■ Prețul minim de pornire este de 2 lei / m.p. / zi pentru amplasamentul din incinta plajei


descoperite din str. Costache


Negri, TVA-ul nefiind inclus.


■ Procesul licitației:


și multipli ai acestuia.


în timpul desfășurării licitațiilor, prețul de pornire va fi mărit în trepte egale cu 1 leu


■ în urma licitației, între Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și ofertantul câștigător se va posibilitatea prelungirii, sub condiția îndeplinirii obligațiilor asumate prin contract.

încheia un contract de închiriere, pe o perioada de 3 luni, cu


■ Perioada de valabilitate a ofertelor : 30 de zile calendaristice de la data înregistrării

ofertei.