Hotărârea nr. 134/2020

HCL inchiriere licitatie T. Vladimirescu

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în incinta plajei descoperite din str. Tudor Vladimirescu, pentru amenajarea de terase pentru alimentație publică

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

»    7

2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic


-Raportul nr. 14028/18.03.

Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr.l5558/2020, nr.

15559/2020, nr. 15560/2020, nr.l5561/2020;


-Adresa nr.3505/26.02.2020 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului

Municipiului Pitești, înregistrată sub nr.l 1693/04.03.2020 la Primăria Municipiului Pitești;

Având în vedere HCL nr. 128/24.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020, precum și HCL nr.l97/26.05.2016 privind completarea HCL nr.332/31.08.2011 privind aprobarea unor tarife pentru serviciile de agrement prestate de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art.l29 alin.(6) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art ulterioare,

196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Adminisțrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafață totală de 220 m.p. țeren, situat în incinta plajei descoperite din strada Tudor Vladimirescu, aparținând domețiiului public al municipiului Pitești, în vederea amenajării de terase pentru alimentație publică, autorizate în condițiile legii.

 • (2) . Se aprobă documentația pentru organizarea și desfășurarea licitației publice privind închirierea terenului prevăzut la art.l alin.(l), potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) . Planul de situație al amplasamentului de la alin.(l) este prevăzut în documentația de licitație.

  itației este de 2 lei/m.p./zi, fără T.V.A., iar pasul de 1 leu. loc la sediul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului nizată de către o comisie constituită prin dispoziția Primarului


 • (4) . Prețul de pornire al lic

Art.2.(l) Licitația va avea

Municipiului Pitești și va fi orga

Municipiului Pitești.

(2). Contestațiile formulate cu privire la modul de desfășurare a licitației se depun la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în termen de 24 de ore de la data licitației și se soluționează de către o comisie constituită prin dispoziția Primarului Municipiului Pitești, în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia.

Art.3.(l) Se împuternicește directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești să semneze contractele de închiriere încheiate, potrivit prezentei hotărâri.

(2). In contractul de închiriere vor fi prevăzute clauze cu privire la obținerea autorizației în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și la respectarea normelor legale privind igiena și sănătatea publică.

Art.4.(l). Stabilirea amplasamentelor șezlongurilor din incinta plajei descoperite din zona de agrement Tudor Vladimirescu, precum și numărul maxim al acestora se face de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

(2). Tariful pentru amp

asarea șezlongurilor este de 1,5 lei/mp/zi/loc/șezlong aprobat


prin H.C.L. nr.332/31.08.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri se suspendă în situația prelungirii stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României precum și în situația adoptării

unor măsuri similare.


Art.6. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată de către Secretarul

General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.134 din 26.03.2020

ANEXA LA HCL NR.


i .^2.


2020


DOCUMENTAȚIE CAIET DE SARCINI

PRIVIND ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI PUBLICE PENTRU

ÎNCHIRIEREA UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN INCINTA PLAJEI DESCOPERITE DIN STR. TUDOR VLADIMIRESCU ÎN VEDEREA AMENAJĂRII

E TERASE PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ


2020

SECȚIUNEA I


INFORMAȚII GENERALE


1. OBIECTUL LICITAȚIEI :


închiriere terenuri situate în

domeniului public al municipiului Pitești, aflate în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Citești pentru amenajarea de terase pentru alimentație publică. Se vor licita 4 amplasamente, cu următoarele suprafețe: amplasamentul nr. 1 -60 mp amplasamentul nr. 2 - 60 mp amplasamentul nr. 3 - 100 rhp


ncinta plajei descoperite din str. Tudor Vladimirescu, aparținând


Planul de situație al amplasahnentelor este prevăzut în anexa la prezenta documentație


2. FORMA DE LICITAȚIE :


Licitație publică deschisă cu strigare.


3.


ORGANIZATORUL LICITAȚIEI :


Serviciul Public de Exploatare Administrator.

Sediul : Pitești, str. Calea Buci 0248/210280.

CUI : 18812396


a Patrimoniului Municipiului Pitești, în calitate de


crești, bl. U 3, parter, tel. 0248/210380, fax


4. BAZA LEGALĂ:


O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

HCL nr.128/24.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2020;


SECȚIUNEA II

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN

CAPITOLUL I

CERINȚE IMPUSE DE ORGANIZATOR

 • 1. Ofertanții pot fi persoane juridice române sau străine, precum și persoane fizice autorizate,întreprinderi familiale și întreprinderi individuale, înregistrate ca atare, potrivit legii.

 • 2. Ofertanții vor prezenta anterior desfășurării licitației, următoarele documente, în caz contrar nefiind admiși:

 • a)     Dovada achitării contravalorii caietului de sarcini și a taxei de participare la licitație;

 • b)    Dovada achitării garanției de participare la licitație, prin scrisoare de

garanție bancară de participare la licitație sau chitanța de depunere în numerar, la casieria Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești care reprezintă chiria minimă datorată pentru o perioadă de 2 luni, calculată astfel:

Garanția = suprafața spațiului (mp) x prețul minim de pornire (lei/mp/lună) x 2 luni.

Scrisoarea de garanție|bancară trebuie să fie valabilă cel puțin 35 zile de la data licitației, ori de 20 zile calendaristice, Calculate de la data repetării licitației;

 • c)    Certificat constatator, âmis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul din jurisdicția sediului ofertantului, din care să rezulte că firma nu se află în procedura falimentului sau reorganizării judiciare și că asociații nu au comis infracțiuni specifice activităților economice;

 • d)    Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice sau juridice, emis de Direcția Generală Finanțelor Publice pentru îndeplinirea obligațiilor de plată;

 • e)     Certificat pentru îndeplinirea obligațiilor de plată, a taxelor și impozitelor locale, eliberat de primăria localității în care qfertantul își are sediul;

 • f)     Certificat de atestare fiscală pentru îndeplinirea obligațiilor de plată a Impozitelor locale, eliberat de Primăria Municipiului Pitești;

  • g)

  • h)

  declarație pe propria răspundere că nu are alte conturi bancare deschise decât cele declarate;

  • i)     Copii ale certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte și codul unic de înregistrare;

  • j)     Copie a ultimului bilanț contabil, înregistrat la D.G.F.P. pentru societăți comerciale sau a ultimei declarații de venit glqbal și a fișei de impunere pentru P.F.A..Î.I. și Î.F.

  3. Nu vor fi admiși la licitație ofertanții care :

  • a) au datorii față de instituțiile emitente ale certificatelor mai sus enunțate, bănci și față de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, indiferent dacă acestea reprezintă debite, do obligațiilor;

  • b) nu prezintă întreâ;

  cu termenul de valabilitate expirat;

  • c) nu fac dovada depunerii garanției de participare la licitație, a achitării contravalorii


Declarație pe propria răspundere cu toate conturile deschise la bănci comerciale;

Certificate de bonitate

emise de banca/băncile la care ofertantul are cont deschis și


bânzi sau penalități de întârziere pentru neplata în termen a ga documentație solicitată sau prezintă vreunul din documente

caietului de sarcini;

d) se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului.

CAPITOLUL II

TERMENELE LICITAȚIEI

 • 1. Documentele prevăzute la capitolul anterior se vor depune la sediul SERVICIULUI PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI, până cel târziu în data, ora.

 • 2. Licitația va avea loc la sediul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, din stracja Calea București, bl. U3, parter, în data de, ora.

Pentru motive temeinic justificate se poate modifica, în condițiile legii, data licitației, însă nu mai devreme de cea inițială. Noua dată se va afișa la loc vizibil, la sediul organizatorului.

 • 3. în caz de modificare a datei licitației, în perioada de amânare, nu se pot depune alte dosare de participare deicătre ofertanți.

 • 4. Actele depuse, în cazul amânării licitației, nu trebuie să fie refăcute, chiar dacă perioada lor de valabilitate a expirat. Excepție face scrisoarea de garanție bancară de participare la licitație, al cărei termen de valabilitate trebuie să respecte condițiile stabilite la pct. 2 lit. b) din Capitolul I.

5.Ofertanții aspciați nu au dreptul de a depune alte documentații de licitație în mod individual, pentru același spațiu licitat.

[' / I 5            \\

CAPITOLUL III

DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

 • 1.    La data de              ,ora         la sediul SERVICIULUI PUBLIC DE

EXPLOATARE A>ATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI, vor fi prezenți membrii Comisiei de licitație și ofertanții. Persoanele fizice vor prezenta o delegație din partea firmei pe care o reprezintă, dacă nu sunt asocjați sau administratori.

 • 2.    Eventualele obiecțiuni Ipgate de modul de organizare vor fi formulate înainte de deschiderea ședințâi de licitație și vor fi soluționate pe loc.

 • 3.    Comisia de licitație va cerceta documentația depusă și va încheia un proces-verbal

al ședinței de licitație, precizând ofertanții admiși și respinși, motivele care au stat la baza respingerii.

Contestațiile formulate cu privire la modul de desfășurare a licitației se depun la Biroul Juridic al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în termen de 24 de ore de la data licitației și se soluționează de către o comisie constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești, în termen de 5 zile de la înregistrarea contestației.

 • 4.     La licitație pot participa doar ofertanții declarați admiși. Licitația va continua dacă

sunt minim 2 ofertanți pentru același spațiu, declarați admiși, selectați în urma verificării documentației depuse. în caz contrar, se va proceda la repetarea ședinței de licitație în termen de 15 zile.

 • 5.     Dacă și la repetarea ședinței de licitație se prezintă un singur ofertant, se va proceda la negocierea directă cu acesta.

 • 6.    Modul de desfășurare a licitației se va menționa în procesul verbal al ședinței.

 • 7.    Procesul verbal al ședinței va fi semnat de către membrii Comisiei de licitație și de către participanții la licitație.

 • 8.     Ofertantul care oferă cel mai mare preț va fi declarat câștigător.

 • 9.     Comisia de licitație va preciza în încheierea procesului verbal ofertantul câștigător si suma in lei , cu care s-a adjudecat licitația precum si valoarea garanției de buna execuție.

 • 10.   Ofertantul declarat câștigător are obligația ca, în termen de 15 zile de la data la care a fost declarat câștigător, sa se prezinte la sediul SERVICIULUI PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Termenul mai sus precizat este unul de decădere, nerespectarea lui ducând atat la pierderea dreptului de a încheia contractul, cat si a garanției de participare depuse.

CAPITOLUL IV

REPETAREA LICITAȚIEI

 • 1. Procedura licitației se va repeta in următoarele situații:

 • a. in termen de 15 zile de la data licitației, daca la primul termen nu au fost minimum 2 ofertanți;

 • b. in termen de 15 zile de la data limita impusa ofertantului in drept a încheia contractul de inchiriere cu Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, daca acesta nu a inteles sa incheie contractul de inchiriere.

 • 2. Daca la repetarea licitației s-a prezentat un singur ofertant care îndeplinește condițiile de eligibilitate, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va putea proceda la atribuirea folosinței spațiilor comerciale prin negociere directa. Negocierea se va purta intre ofertant si co|misia de licitație, prevăzuta la Cap. III.

 • 3. Procedura licitației publice sau negocierii directe (funcție de numărul ofertanților) se va repeta periodic, din 2 in 2 săptămâni, pana la adjudecarea acesteia, cu respectarea prevederilor pct. 5, Cap.III - Caiet de sarcini.

 • 4. Participarea la negocierea directa obliga ofertantul la îndeplinirea acelorași cerințe ce sunt impuse in căzu

  I licitației publice.

  sgocierea directa este același ca la licitație.


 • 5. Prețul minim de pornire la n

 • 6. In procesul verbșl de negociere, comisia va enunța si modul de desfășurare a negocierii.

  CAPITOLUL V


DISPOZIȚII SPECIALE

 • 1. Contractul va fi încheiat pe o perioadă de 3 luni (iunie, iulie, august), cu posibilitatea prelungirii, pentru perioade din același an 2020, prin act adițional. In situația in care procedura de licitație se incheie mai devreme de 1 mai 2020, la solicitarea câștigătorului licitației, contractul se va încheia incepand cu data de 1 mai 2020.

 • 2.  Ofertanții declarați câștigători vor prezenta, la încheierea contractului, o declarație dată pe propria răspundere, din care să rezulte că se obligă să părăsească spațiul în termen de 7 zile de la primirea notificării din partea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, in caz contrar locatorul procedând la desființarea acestora , în conformitate Cu prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Pitești, nr.689/2017, privind desființarea pe cale administrativă a construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu amplasate pe terenuri aparținând domeniului public și privat al Municipiului Pitești.


CAPITOLUL VI

ALTE DISPOZIȚII

 • 1. Scrisoarea de garanție bâncara se va returna participanților astfel:

 • a) celor care nu au întrunit condițiile de eligibilitate si celor care nu au fost declarați câștigători - in termen de 15 £ile de la data depunerii cererii de restituire la sediul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

 • b) ofertanților declarați câștigători in termen de 7 zile de la data depunerii scrisorii

  de garanție de buna execuție


 • 2. Câștigătorul licitației este obligat sa încheie contractul de închiriere cu Serviciul Public de Exploatare a Patrimbniului Municipiului Pitești în termen de 15 zile de la data la care a fost declarat câștigător și să depună garanția de bună execuție a contractului, in termen de 5 zile de la încheierea contractului.

Garanția de buna execuție = suprafața spațiului (mp) x chiria stabilita prin licitație (lei/mp/luna) x 2 luni, inclusiv TVA.

 • 3. Plata chiriei se va face lunar, până în ultima zi a fiecărei luni pentru luna expirată.

 • 4. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nu se obliga a furniza si alte utilități in afara celor la care spatiile in cauza sunt deja racordate. Furnizarea utilităților către spatiile comerciale se va face in baza contractului de inchiriere, urmând ca acest lucru să fie detaliat în contract.

CAPITOLUL VII

ALTE INFORMAȚII

 • ■ Prețul minim de pornire este de 2 lei / m.p. / zi pentru spațiile comerciale din incinta plajei descoperite din cartier Tudor Vladimirescu, TVA-ul nefiind inclus.

 • ■ Procesul licitației:

în timpul desfășurării licitațiilor, prețul de pornire va fi mărit în trepte egale cu 1 leu și multipli ai acestuia.

 • ■ în urma licitației, între Sa

  rviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești


și ofertantul câștigător se va încheia un contract de închiriere, pe o perioada de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii, sub condiția îndeplinirii obligațiilor asumate prin contract.

 • ■ Perioada de valabilitate a ofertelor : 30 de zile calendaristice de ia data înregistrării

  ofertei.