Hotărârea nr. 133/2020

HCL inchiriere licitatie zona Trivale

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren aparținând domeniultii public al municipiului Pitești, situată în zona de agrement Trivale, pentru amenajarea unei terase pentru alimentație publică

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558/2020, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

-Raportul nr

Juridic Contencios;

-Adresa nr.3504/26.02.2020 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr. 11689/04.03.2020 la Primăria Municipiului Pitești;

Având în vedere HCL nr. 128/24.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020, precum și HCL nr. 197/26.05.2016 privind completarea HCL nr.332/ agrement prestate de Servi

Văzând prevec completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, completările ulterioare,


.14223/19.03.2020 al Direcției Administrație Publică Locală,


31.08.2011 privind aprobarea unor tarife pentru serviciile ciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești; erile art. 129. alin. (6) lit. ”a” din Codul administrativ,


de


cu


cu


HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafață de 70 m.p. teren, situat în zona de agrement Trivale, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, în vederea amenajării unei terase pentru alimentație publică, autorizate în condițiile legii.

ocumentația pentru organizarea și desfășurarea licitației publice


 • (2) Se aprobă d

privind închirierea terenului prevăzut la art. 1 alin.(1), potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

situație al amplasamentului de la alin. (1) este prevăzut în


 • (3) Planul de documentația de licitație.

 • (4) Prețul de pdmire al licitației este de 2 lei/m.p./zi, fără T.V.A., iar pasul de 1

leu.

Art.2 (1) Licitația va avea loc la sediul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și va fi organizată de către o comisie constituită prin dispoziția Primarului Municipiului Pitești.

formulate cu privire la modul de desfășurare a licitației se depun


 • (2) Contestațiile

la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în termen de 24 de ore de la data licitației și se soluționează de către o comisie constituită prin dispoziția Primarului Municipiului Pitești, în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia.

Art.3 (1) Se împuternicește directorul Serviciului Public de Exploatare a Pitești să semneze contractele de închiriere, încheiate potrivit


Patrimoniului Municipiului prezentei hotărâri.

(2) în contractul

autorizației în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și la respectarea normelor lega


de închiriere vor fi prevăzute clauze cu privire la obținerea


e privind igiena și sănătatea publică.

Art.4 (1) Stabilirea amplasamentelor șezlongurilor din incinta plajei descoperite din zona de agrement Trivale, precum și numărul maxim al acestora se face de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

(2) Tariful pentru amplasarea șezlongurilor este de 1,5 lei/mp/zi/loc/șezlong 11.08.2011, cu modificările și completările ulterioare.

e prezentei hotărâri se suspendă în situația prelungirii stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României precum și în situația adoptării unor măsuri similare.

Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


aprobat prin H.C.L. nr.332/3

Art.5. Prevederii


Art.6. Primarul


Pitești,

Nr. 133 din 26.03.2020


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț OlariuContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


ANEXA LA H.C.L. NR./ J / C2020

DOCUMENTAȚIE CAIET DE SARCINI

PRIVIND ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI PUBLICE

PENTRU

ÎNCHIRIEREA UNE SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATĂ ÎN ZONA DE


AGREMENT TRIVALE, IN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI TERASE PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

2020

SECȚIUNEA I

INFORMAȚII GENERALE


1. OBIECTUL LICITAȚIEI :


închiriere teren în suprafațâ

domeniului public al municipiului Pitești, aflată în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru amenajarea unei terase de alimentație publică.

Se va licita suprafața de 70 m.p. teren situat în zona de agrement Trivaie pentru amenajarea unei terase de alimentație pi Planul de situație

documentație.


de 70 m.p. situat în zona de agrement Trivale , aparținând


clică.

al amplasamentului este prevăzut în anexa la prezenta


2. FORMA DE LICITAȚIE :


Licitație publică deschisă cu strigare.


3.


ORGANIZATORUL LICITAȚIEI :


Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în calitate de Administrator.

Sediul : Pitești, Calea București, bl. U 3, parter, tel. 0248/210380, fax 0248/210280.

CUI : 18812396


4. BAZA LEGALĂ :


O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ; HCL nr. 128/24.04.2019 privi 2020;


d stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscalSECȚIUNEA II

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNEI SUPRAFEȚE

DE TEREN


CAPITOLUL I

CERINȚE IMPUSE DE ORGANIZATOR

persoane juridice române sau străine, precum și persoane fizice ale și întreprinderi individuale, înregistrate ca atare, potrivit legii.


 • 1. Ofertanții pot fi autorizate,întreprinderi fami Ofertanții vor prezenta anterior desfășurării licitației, următoarele documente, în caz contrar nefiind admiși:

 • a) Dovada achitării contavalorii caietului de sarcini și a taxei de participare la licitație;

 • b) Dovada achitării contravalorii garanției de participare la licitație, prin scrisoare de garanție bancară de participare la licitație sau chitanța de depunere în numerar, la casieria Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești care reprezintă chiria minimă datorată pentru o perioadă de 2 luni, calculată astfel:

Garanția = suprafața terenului (mp) x prețul minim de pornire (lei/mp/lună) x 2 luni.

Scrisoarea de garanție bancară trebuie să fie valabilă cel puțin 35 zile de la data licitației, ori de 20 zile calendaristice,

calculate de la data repetării licitației;


 • c) Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul din jurisdicția sediului ofertantului, din care să rezulte că firma nu se află în procedura falimentului sau reorganiza activităților economice;

  rii judiciare și că asociații nu au comis infracțiuni specifice


 • d) Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice sau juridice, emis de Direcția Generală Finanțelor Publice pentru îndeplinirea obligațiilor de plată;

 • e)  Certificat pentru îndeplinirea obligațiilor de plată, a taxelor și impozitelor locale, eliberat de primăria localității în care ofertantul își are sediul;

  le atestare fiscală pentru îndeplinirea obligațiilor de e Primăria Municipiului Pitești;

  pe propria răspundere cu toate conturile deschise


  plată a


 • f)  Certificat d Impozitelor locale, eliberat d<

  la bănci


 • g) Declarație comerciale;

  are cont


 • h) Certificate de bonitate emise de banca/băncile la care ofertantul deschis și declarație pe propria răspundere că nu are alte conturi bancare deschise decât cele declarate;

  ificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului din de înregistrare;

  imului bilanț contabil, înregistrat la D.G.F.P. pentru societăți comerciale sau a ultimei declarații de venit global și a fișei de impunere pentru P.F.A., Î.F. și


 • i) Copii ale cert

care să rezulte și codul unic *

 • j) Copie a ul:

 • 2. Nu vor fi adm

  și la licitație ofertanții care :


a) au datorii față de instituțiile emitente ale certificatelor mai sus enunțate, bănci și față de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, indiferent dacă acestea reprezintă debite, dobânzi, sau penalități de întârziere pentru neplata în termen a obligațiilor;

b) nu prezintă întreaga documentație solicitată sau prezintă vreunul din documente xpirat;

epunerii garanției de participare la licitație, a contravalorii achitării


cu termenul de valabilitate e:

 • c) nu fac dovada d caietului de sarcini;

 • d) se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului.

CAPITOLUL II

TERMENELE LICITAȚIEI

1 .Documentele

prevăzute la capitolul anterior se vor depune la sediul


SERVICIULUI PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI, până cel târziu în data

, ora


 • 2.Licitația va avea loc la sediul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului

Municipiului Pitești, din Calea București, bl. U3, parter, în data de , organizatorului.

Pentru motive licitației, însă nu mai devrem


emeinic justificate se poate modifica, în condițiile legii, data e de cea inițială. Noua dată se va afișa la loc vizibil, la sediul


 • 3. în caz de mod alte dosare de participare de

  lificare a datei licitației, în perioada de amânare, nu se pot depune către ofertanți.

  , în cazul amânării licitației, nu trebuie să fie refăcute, chiar dacă a expirat. Excepție face scrisoarea de garanție bancară de


 • 4. Actele depuse

perioada lor de valabilitate

participare la licitație, al cărei termen de valabilitate trebuie să respecte condițiile stabilite la pct. 2 lit. b) din Capitolul I.

ciați nu au dreptul de a depune alte documentații de licitație în


5.0fertanții aso*

mod individual, pentru același spațiu licitat.


CAPITOLUL III

DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

,ora, la sediul SERVICIULUI PUBLIC DE IULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI, vor fi prezenți membrii Comisiei anele fizice vor prezenta o delegație din partea firmei pe care o iați sau administratori.

legate de modul de organizare vor fi formulate înainte de ie și vor fi soluționate pe loc.

cerceta documentația depusă și va încheia un proces-verbal al d ofertanții admiși și respinși, motivele care au stat la baza


 • 1.    La data de EXPLOATARE A PATRIMON de licitație și ofertanții. Perso reprezintă, dacă nu sunt asoci

 • 2.    Eventualele obiecțiuni deschiderea ședinței de licitați

 • 3.     Comisia de licitație va i ședinței de licitație, precizân respingerii.

Contestațiile formulate cu privire la modul de desfășurare a licitației se depun la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în termen de 24 de ore de la data licitației și se soluționează de Pitești, în termen de 5 zile de

către o comisie constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului la înregistrarea contestației.

doar ofertanții declarați admiși. Licitația va continua dacă sunt minim 2 ofertanți, declarați admiși, selectați în urma verificării documentației depuse. în caz contrar, se va proceda la repetarea ședinței de licitație în termen de 15 zile.

dinței de licitație se prezintă un singur ofertant, se va proceda la


 • 4.     La licitație pot participa

 • 5.    Dacă și la repetarea șe negocierea directă cu acesta.

 • 6.

  Modul de desfășurare a licitației se va menționa în procesul verbal al ședinței.

  Procesul verbal al ședinței va fi semnat de către membrii Comisiei de licitație și de către


 • 7.

participanții la licitație.

8.Ofertantul care oferă cel mai mare preț va fi declarat câștigător.

9.Comisia de licitație va preciza în încheierea procesului verbal ofertantul câștigător si suma in lei , cu care s-a adjudecat

10.Ofertantul declarat câștigător are obligația ca, în termen de 15 zile de la data la care a fost declarat câștigător, sa se p PATRIMONIULUI MUNICIPI

Termenul mai sus precizat e$te unul de decădere, nerespectarea lui ducând atat la pierderea dreptului de a incheia contractul, cat si a garanției de participare depuse.


icitația precum si valoarea garanției de buna execuție.


rezinte la sediul SERVICIULUI PUBLIC DE EXPLOATARE A ULUI PITEȘTI, in vederea Încheierii contractului de inchiriere.


CAPITOLUL IV

REPETAREA LICITAȚIEI


1. Procedura licitației se va repeta in următoarele situații:

 • a. in termen d$ 15 zile de la data licitației, daca la primul termen nu au fost minimum 2 ofertanți;

 • b. in termen de 15 zile de la data limita impusa ofertantului in drept a incheia contractul de inchiriere cu Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, daca acesta nu a inteles sa incheie contractul de inchiriere.

 • 2. Daca la repetarea licitației s-a prezentat un singur ofertant care îndeplinește condițiile de eligibilitate, Serv ciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va putea proceda ia atribuirea amplasamentului prin negociere directa. Negocierea se va purta intre ofertant si comisia de lic

 • 3. Procedura licitați se va repeta periodic, din 2 prevederilor pct. 5, Cap.111 - Ci

 • 4. Participarea la


tație, prevăzuta la Cap. III.

iei publice sau negocierii directe (funcție de numărul ofertanților) in 2 săptămâni, pana la adjudecarea acesteia, cu respectarea aiet.

negocierea directa obliga ofertantul la îndeplinirea acelorași cerințe ce sunt impuse in cazul licitației publice.

5. Prețul minim de pornire la negocierea directa este același ca la licitați^, verbal de negociere, comisia va relata si modul


6. In procesul negocierii.


' /V X

de desfășurare a


CAPITOLUL V


DISPOZIȚII SPECIALE 1.Contractul va fiîncheiat pe o perioadă de 3 luni (iunie, iulie, august), cu posibilitatea prelungirii, pentru perioade din același an 2020, prin act adițional. In situația in care procedura de licitație se incheie mai devreme de 1 mai 2020, la solicitarea câștigătorului licitației, contractul se va incheia incepand cu data de 1 mai 2020.

2. Ofertanții declarați câș dată pe propria răspundere, termen de 7 zile de la primi Patrimoniului Municipiului Pitești, in caz contrar locatorul procedând la desființarea acestora , în conformitate nr.689/2017, privind desfiin amenajărilor cu caracter pro și privat al Municipiului Pitești.


tigători vor prezenta, la încheierea contractului, o declarație , din care să rezulte că se obligă să părăsească spațiul în rea notificării din partea Serviciului Public de Exploatare a


cu prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Pitești, tarea pe cale administrativă a construcțiilor, lucrărilor și wizoriu amplasate pe terenuri aparținând domeniului public


CAPITOLUL VI


ALTE DISPOZIȚII


 • 1. Scrisoarea de

 • a) celor care nu ai câștigători - in termen de 15 Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

 • b) ofertanților declarați câștigători in termen de 7 zile de la data depunerii scrisorii de garanție de buna execuție

 • 2. Câștigătorul licit Public de Exploatare a Patrim a fost declarat câștigător și s

5 zile de la încheierea contractului.

Garanția de buna exe (lei/mp/luna) x 2 luni, inclusiv

3. Plata chiriei se va face lunar, până în ultima zi a fiecărei luni pentru luna


garanție bancara se va returna participanților astfel:

u întrunit condițiile de eligibilitate si celor care nu au fost declarați zile de la data depunerii cererii de restituire la sediul Serviciului


ației este obligat sa încheie contractul de închiriere cu Serviciul oniului Municipiului Pitești în termen de 15 zile de la data la care ă depună garanția de bună execuție a contractului, in termen de


cuție = suprafața terenului (mp) x chiria stabilita prin licitație TVA.


expirată,


4. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nu se obliga a furniza si alte utilități in afara celor la care terenurile in cauza sunt deja racordate. Furnizarea utilităților către amplasamente se va face in baza contractului de inchiriere, urmând ca acest lucru să fie detaliat în contract.


CAPITOLUL VII


ALTE INFORMAȚII


■ Prețul minim de pornire este de 2 lei/m.p./zi, fără T.V.A.


■ Procesul licitației: în timpul desfășurării licitațiilor ai acestuia.


prețul de pornire va fi mărit în trepte egale cu 1 leu și multipli


■ în urma licitației, între Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și ofertantul câștigător se va încheia un contract de închiriere, pe o perioada de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii, sub condiția îndeplinirii obligațiilor asumate prin contract.


■ Perioada de valabilitate a ofertelor : 30 de zile calendaristice de la data înregistrării ofertei.