JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

privind con


HOTĂRÂRE


erirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:


-Referatul de Municipiului Pitești;

-Raportul nr.

Juridic Contencios;


aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul

14471/20.03.2020 al Direcției Administrație Publică Locală,


-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558/20^0, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

Văzând prevederile

nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate, precum și ale art.62 lit. ”a' completările ulterioare;


H.C.L. nr.388/28.10.2010 privind completarea HCL


din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și


în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu


completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.L Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Elena și loan Duminică, domiciliată în municipiul Pitești,                              pentru

împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Georgeta și Constantin Oprescu, domiciliată în municipiul Pitești,                  pentru împlinirea

a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Familiile prevăzute de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.4. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile


prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al


Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț OlariuContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călueăru