JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘT CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind conferirea Diplomei de fidelitate


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 144 Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558.

Văzând prevederile ale art.62 lit. ”a” din L completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.l96 alin. (1) lit. completările ulterioare,


68/20.03.2020 al Direcției Administrație Publică Locală,


/2020, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

H.C.L. nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și egea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și


a” din Codul administrativ, cuArt.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elisaveta și Vasile Deriuș, domiciliată în municipiu împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă D

domiciliată în municipiu

pentru împlinirea a 50 de

Art.3. Se acordă D\

domiciliată în municipiul

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă D

domiciliată în municipiul

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă

Constantin Ilie, domiciliată în municipiul Pitești,


I Pitești,


pentru


>iploma de fidelitate familiei Elena și Gheorghe Diaconii,

I Pitești,

ani de căsătorie neîntreruptă.

iploma de fidelitate familiei Marioara și Constantin Din,

Pitești,                                                     pentru


iplotna de fidelitate familiei Floarea și Ion Dumitrașcu,

Pitești,                                                    pentru


Diploma de fidelitate familiei Alexandrina-Elena și


pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Emilia și Sandu lonescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                              pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Niculina și Constantin lordache, domiciliată în municipiul Pitești,           ,                   ... pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.


Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ofelia si Gheorohp Micu, domiciliată în municipiul Pitești,                                               pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntrerupta.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana si Gheorghe Păunescu, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Lizeta si Dumitru Roscut. domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.ll. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Vasilica si Ton Șută, domiciliată în municipiul Pitești,                                                   , pentru împlinirea

a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Eueeniu Tudor, domiciliată în municipiul Pitești,                                               pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntrerupta.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Elemer Vass, domiciliată în municipiul Pitești,                                               pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Aurica și Gheorghe Zamfir, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 , pentru

împlinirea a 50 de ani de cusătorie neîntreruptă.

Art.15. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.16. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care v Municipiului Pitești.

fi comunicată acestora de către Secretarul General al


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 131 din 26.03.2020